‘“Mamutan mo an Kagurangnan mong Diyos sa bilog mong puso, asin sa bilog mong kalag, patin sa bilog mong isip.” Ini iyo an pinakadakula asin inot na pagbuot.’—Jesu-Cristo, 33 C.E. *

Nadidipisilan an iba na kamutan an Diyos. Sa sainda, an Diyos garo baga sarong misteryo, harayo, o daing hirak pa ngani. Ini an sinabi kan iba:

  • “Namimibi ako sa Diyos na tabangan ako, pero pagmati ko harayuon man giraray siya, garo dai kayang abuton. Dai ko maimahinar na an Diyos sarong persona na may pagmati.”—Marco, Italia.

  • “Gusto ko talagang maglingkod sa Diyos, pero garo harayuon siya. An hiling ko saiya maisog na Diyos, na mayong ibang ginibo kundi mangastigo. Dai ako nagtutubod na padangat niya kita.”—Rosa, Guatemala.

  • “Kan aki pa ako, nagtutubod ako na pigbabantayan kan Diyos an sala ta, tapos nangangastigo tulos pag nasala kita. Paghaloy-haloy, an hiling ko saiya mayo siyang pakilabot. Garo siya prime minister na namamahala sa mga nasasakupan niya—pero dai man talaga interesado sainda.”—Raymonde, Canada.

Para saimo, dipisil daw mamutan an Diyos? Haloy nang hapot iyan kan dakul na Kristiyano. Sa katunayan, kan Edad Medya (500-1500 C.E.), an kadaklan sa mga miyembro kan Kakristiyanuhan dai ngani namimibi sa Diyos na Makakamhan sa Gabos. Taano? Takuton sa saiya an mga tawo. Ini an sinabi kan historyador na si Will Durant: “Siisay na makasalan an mapurbar na mangadyi sa saro na makatakuton saka harayuon?”

Taano ta nasabi kan iba na “makatakuton saka harayuon” an Diyos? Ano talaga an itinutukdo kan Bibliya manungod sa saiya? Pag naaraman mo an katotoohan dapit sa Diyos, makakatabang daw iyan na mamutan mo siya?