Nakulgan ka na daw nin grabe kaya nagparahibi ka? * Gabos gayod kita iyo na. Pero minsan, bako an hawak ta an nakukulgan. Tibaad may magsabi nin maraot manungod sato na bako man totoo. Makukulgan ka kaiyan, bako?— Nakukulgan man an Diyos kun may nagsasabi nin kaputikan manungod saiya. Pag-ulayan ta ini saka hilingon kun paano ta mapapaugma an Diyos imbes na kulgan siya.

Sinasabi kan Bibliya na may mga tawong nagsabi na namumutan ninda an Diyos pero pinakulog ninda an saiyang buot. Iyo, kinulgan ninda an buot nin Diyos! Pero siyempre, dai nin makakakulog sa hawak nin Diyos na Jehova. Siya an makapangyarihan sa gabos. Kaya hilingon ta kun nata nakukulgan si Jehova pag dai ta sinusunod an sinasabi niya.

Kinulgan na marhay an buot ni Jehova kan inot na duwang tawo na linalang niya sa daga. An duwang ini ilinaag sa Paraiso sa daga na inaapod na ‘hardin nin Eden.’ Siisay an duwang ini?— Iyo, si Adan asin, kan huri, si Eva. Aramon ta kun ano an ginibo ninda na nagpakulog sa buot ni Jehova.

Pakatapos na ilaag sinda ni Jehova sa hardin na iyan, sinabihan niya sinda na atamanon iyan. Sinabihan niya man sinda na puwede sindang magkaaki saka mag-istar sa hardin na magkaibanan na dai magagadan. Pero bago magkaaki si Adan asin Eva, may maraot na nangyari. Aram mo kun ano?— Sinutsutan nin sarong anghel si Eva dangan si Adan na magrebelde ki Jehova. Hilingon ta kun paano ini nangyari.

Pinangyari kan anghel na garo nagtataram an sarong halas. Nagustuhan ni Eva an nadangog niya sa halas—ta sabi kan halas siya magigin arog nin Diyos.  Kaya ginibo ni Eva an sinabi saiya kan halas. Aram mo kun ano?

Kinakan ni Eva an bunga kan kahoy na sinabi ni Jehova ki Adan na dai ninda pagkakanon. Bago linalang nin Diyos si Eva, sinabihan niya si Adan: ‘Kumakan ka kan arin man na kahoy sa hardin. Alagad an kahoy nin pakamidbid kan karahayan asin karatan dai ka magkakan; huli ta sa aldaw na kumakan ka kaiyan, magagadan ka.’

Aram ni Eva an pagbuot na iyan. Pero pigparahiling niya an kahoy na iyan, asin nahiling niya na iyan ‘maray-rahay kakanon, asin nakakaugma sa mata.’ Kaya nagpuon siyang ‘kumua kan bunga, asin kuminakan.’ Pagkatapos, itinao niya an bunga ki Adan, asin nagpuon man ining kumakan. Sa hiling mo, ta’no ta ginibo niya iyan?— Dahil mas namutan ni Adan si Eva kisa ki Jehova. Mas gusto niyang paugmahon si Eva kisa sa Diyos. Pero mas mahalaga an pagsunod ki Jehova kisa sa pagsunod sa siisay man!

Nagigirumduman mo an halas na nakipag-ulay ki Eva? Kun paanong nagigibo nin sarong tawo na garo nagtataram an kiko-kiko o puppet, may nagpangyari sa halas na idto na garo nagtataram. Kiisay daw na boses an nagluwas sa halas?— Boses iyan kan orihinal na halas, ‘an inaapod Diyablo asin Satanas.’

Aram mo kun paano mo mapapaugma si Jehova?— Magigibo mo iyan kun pirmi kang masunod saiya. Sinasabi ni Satanas na kaya niyang pasunudon an gabos na tawo sa gusto niya. Kaya sinasabi sato ni Jehova: ‘Magmadunong ka, aki ko asin paugmaha an sakuyang puso, asin ta igwa ako nin isisimbag sa nagduduhagi sa sakuya.’ Tinutuya-tuya ni Satanas si Jehova. Sinasabi niya na kaya niyang patalikudon an gabos sa paglilingkod sa Diyos. Kaya paugmahon mo si Jehova paagi sa pagsunod asin paglilingkod saiya! Mahinguwa ka daw na marhay na gibuhon iyan?

Basahon sa Bibliya nindo

  • Salmo 78:40, 41

  • Genesis 1:26-28; 2:15-17; 3:1-6

  • Kapahayagan 12:9; Proverbs 27:11

^ par. 3 Kun binabasa nindo ini sa sarong aki, an halabang kurit nagpapagirumdom na pumundo nguna asin dagkahon an aki na sabihon an nasa buot niya.