Sa malinaw asin halipot sanang mga tataramon, ipinapaliwanag kan Genesis, an inot na libro sa Bibliya, an kapinunan kan uniberso: ‘Sa kainot-inuti linalang nin Diyos an kalangitan asin an daga.’ (Genesis 1:1) Pakatapos lalangon nin Diyos an mga tinanom asin hayop, linalang niya an inot na mga tawo, si Adan asin Eva. Lain sinda sa mga hayop huling minsan paano may kakayahan an mga tawo na magpahiling nin mga kuwalidad nin Diyos, kaiba an libertad na magdesisyon. Kaya, sinda an may paninimbagan sa mga ginigibo ninda. Kun susunudon ninda an mga instruksiyon nin Diyos, puwede sindang magkaigwa nin kabtang sa katuyuhan nin Diyos bilang an inot na mga magurang kan pamilya nin tawo sa bilog na kinaban na igwa nin matuninong, perpektong buhay sa daga sagkod lamang.

Minsan siring, inaprobetsaran nin sarong anghel, o espiritung linalang, an oportunidad na gamiton an mga tawo para sa makasadiri niyang bentaha. Kaya, siya nagin Satanas, na nangangahulugan “Paratumang.” Nagtaram si Satanas paagi sa sarong halas asin dinaya si Eva sa pagsabing mas mapaparahay si Eva kun mayo an paggiya nin Diyos. Nagsunod si Adan asin Eva ki Satanas, na rinaraot an relasyon ninda sa Kaggibo sa sainda. Huli sa salang desisyon ninda, naiwara kan satong inot na mga magurang an buhay na daing katapusan asin ipinasa sa sato gabos an kasalan, pagkabakong perpekto, asin dai malilikayan na kagadanan.

Tulos na ipinahayag nin Diyos an intensiyon niyang remedyuhan an mamundong sitwasyon na ini asin tawan an mga gikan ni Adan nin paagi na magkamit nin buhay na daing sagkod. Ihinula nin Diyos na sarong “banhi”—sarong espesyal na indibidwal—an sa katapos-tapusi mapuho ki Satanas asin mahali kan gabos na pagsakit na pinangyari ni Satanas, Adan, asin Eva. (Genesis 3:15) Siisay an magigin ‘banhing’ iyan? Panahon sana an makakapagsabi.

Miyentras tanto, padagos na hininguwa ni Satanas na ulangon an marahay na katuyuhan nin Diyos. Marikas na luminakop an kasalan asin karatan. Nagdesisyon an Diyos na puhuon an mga maraot paagi sa baha. Pinagbutan nin Diyos an matanos na si Noe na maggibo nin arka—sarong dakulaon na sakayan na garo kahon—tanganing maligtas an sadiri niya saka an pamilya niya, kaiba an mga hayop na ipinalaog saiya sa arka.

Sarong taon pagkatapos magpuon an Baha, si Noe asin an saiyang pamilya luminuwas sa arka pasiring sa sarong lininig na daga. Pero dai pa naglalataw an “banhi.”

Basado sa Genesis kapitulo 1-11; Judas 6, 14, 15; Kapahayagan 12:9.