Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 TEMA SA COVER | ANO AN MENSAHE KAN BIBLIYA?

‘Nakua Mi an Mesiyas’!

‘Nakua Mi an Mesiyas’!

Mga apat na siglo pakatapos isurat an huring libro kan Hebreong Kasuratan, nautob an hula ni Miqueas dapit sa Mesiyas: Si Jesus namundag sa Betlehem. Pakalihis nin mga 30 taon, kan 29 C.E., nautob an inot na kabtang kan hula ni Daniel manungod sa pag-abot kan Mesiyas. Binawtismuhan si Jesus, asin linahidan nin Diyos nin banal na espiritu. Uminabot nin eksakto sa panahon an haloy nang hinahalat na Mesiyas, an Banhi!

Tulos-tulos na pinunan ni Jesus an saiyang ministeryo, na ‘dinadara an marahay na bareta kan kahadian nin Diyos.’ (Lucas 8:1) Arog kan ihinula, si Jesus mabuot asin tunay na mapagmalasakit sa iba. An mga katukduan niya praktikal asin mamumuton. Pinaumayan niya an mga tawo sa ‘gabos na kahilangan,’ na nagpapahiling na an Diyos yaon sa saiya. (Mateo 4:23) Nagdurulok ki Jesus an mga tawo, ano man an edad, asin nagsarabi: ‘Nakua mi an Mesiyas’!—Juan 1:41.

Ihinula ni Jesus na bago lubos na mamahala an saiyang Kahadian, an kinaban makakaeksperyensiya nin giyera, linog, asin dakul na iba pang problema. Sinadol niya an gabos na magdanay na mapagbantay.—Marcos 13:37.

Si Jesus sarong perpektong tawo na nagdanay na makinuyog sa Diyos, pero pag-abot nin panahon ipinagadan siya kan mga kaiwal niya. Kaya an saiyang kagadanan nagtao nin perpektong dulot tanganing tubuson an naiwara ni Adan asin Eva—an oportunidad na mabuhay nin daing katapusan sa Paraiso.

Nautob an ihinulang kagadanan ni Jesus, siring man an pagbuhay liwat nin Diyos ki Jesus pakalihis nin tulong aldaw bilang sarong makapangyarihan na espiritung linalang. Dangan, nagpahiling si Jesus sa labing 500 na disipulo niya. Bago magsakat sa langit, isinugo ni Jesus an mga parasunod niya na darahon an maugmang bareta manungod sa saiya asin sa saiyang Kahadian sa mga tawo kan ‘gabos na nasyon.’ (Mateo 28:19) Gurano kalubos nindang inutob an asignasyon na iyan?

Basado sa Mateo, Marcos, Lucas, Juan, 1 Corinto..