Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 BINAGO KAN BIBLIYA AN SAINDANG BUHAY

Binago kan Bibliya an Saindang Buhay

Binago kan Bibliya an Saindang Buhay
  • TAON NIN PAGKAMUNDAG: 1978

  • GINIKANAN NA NASYON: CHILE

  • DATING GRABE KADAHAS

AN BUHAY KO KAIDTO:

: Nagdakula ako sa Santiago, an kabisera kan Chile, sa pagtaraid na ordinaryo na sana an droga, mga gang, asin krimen. Kan ako singko anyos, ginadan an sakong ama. Pagkatapos kaiyan, nakisaro an sakong ina sa sarong maisugon na lalaki. Pirmi niya kaming binubugbog. Sagkod ngunyan, dai ko malingawan an makulog na mga pangyayaring idto.

Mantang nagdadakula ako, nagin grabe ako kadahas huli sa negatibong mga impluwensiya. Nagdadangog ako nin musikang heavy-metal, nagpapangana sa pag-inom, asin kun minsan nagdodroga. Pirmi akong naiimbuwelto sa mga pakipagrambulan sa mga nagpapabakal nin droga, na nagkapirang beses nang naghinguwang gadanon ako. Sarong beses, may kalaban kaming gang na nagbayad nin sarong midbid na paragadan tanganing gadanon ako, pero nakadulag ako na may saro lang na saksak. Sa saro pang pangyayari, sarong grupo nin nagpapabakal nin droga an nagtutok nin badil sa payo ko asin nagpurbar na bitayon ako.

Kan 1996, namuot ako sa sarong babayi na an pangaran Carolina, asin kan 1998, ikinasal kami. Pagkamundag kan panganay ming aki, natakot ako ta tibaad sa pagigin arangguton ko, magin arog man ako kan sakong padrasto asin maltratuhon ko an pamilya ko. Kaya naghagad ako nin tabang sa sarong lokal na rehabilitation center. Tinawan ako duman nin medikal na pagbulong asin terapi, pero mayong nangyari. Padagos na nagin iriniton an payo ko dawa sa saradit na bagay; dai ko na makontrol an sadiri ko. Huli sa salang paghihinguwa na punduhon an pangungulog sa pamilya ko, pinurbaran kong maghugot. Marahay sana ta dai ako nadagusan.

Dakul na taon akong nagin ateista, pero gusto kong maniwala sa Diyos. Kaya may panahon na nakiasosyar ako sa relihiyon na evangelical. Kadungan kaiyan, nakikipag-adal man nin Bibliya an agom ko sa mga Saksi ni Jehova. Habo ko nanggad sa mga Saksi, asin dakul na beses ko sindang kinukurahawan nin bastos na mga tataramon. Pero pirmi sindang matuninong asin bako iyan an linalauman ko.

 Sarong aldaw, ipinabasa sako ni Carolina an Salmo 83:18 sa sadiri kong Bibliya. Malinaw na sinasabi sa bersikulong iyan na Jehova an pangaran nin Diyos. Nabigla ako ta sa relihiyon ko, nakanuod ako dapit sa diyos, pero bako dapit ki Jehova. Sa kapinunan kan taon 2000, nagpuon man akong makipag-adal nin Bibliya sa mga Saksi.

KUN PAANO BINAGO KAN BIBLIYA AN BUHAY KO:

Mantang nag-uuswag ako, naranga ako sa pakaaram na si Jehova mahihirakon asin mapagpatawad na Diyos. Halimbawa, sa Exodo 34:6, 7, ilinaladawan si Jehova sa Bibliya na ‘mahihirakon asin maugayon, haloy na maanggot, asin dakula sa karahayan asin sa katotoohan, na nagtatao nin pagkahirak sa rinibo-ribo, na nagpapatawad kan kalapasan, kan pagtumang, asin kan kasalan.’

Minsan siring, bakong pasil na iaplikar an nanunudan ko. Inisip ko na dai ko na nuarin man makokontrol an pagigin arangguton ko. Sa kada pagkakataon na nadadaog ako kaiyan, mamumuton na pinapakusog ni Carolina an buot ko. Ipinapagirumdom niya sako na nahihiling ni Jehova an mga paghihinguwa ko. An saiyang suporta nagpakusog sako na padagos na maghinguwang paugmahon si Jehova, minsan ngani pagmati ko wara na akong pag-asa.

Sarong aldaw, ipinabasa sako kan nagtutukdo sako sa Bibliya na si Alejandro an Galacia 5:22, 23. * Sinasabi kaiyan na an bunga kan espiritu nin Diyos iyo an ‘pagkamuot, kaugmahan, katuninungan, pakatios, kabuutan, karahayan, kaimbudan, kahuyuan, saka pagpupugol sa sadiri.’ Ipinaliwanag ni Alejandro na an pagpatalubo ko kan mga kuwalidad na iyan dai nakadepende sa sadiri kong kusog kundi sa banal na espiritu nin Diyos. An katotoohan na iyan biyong nakapabago sa sakong punto de vista!

Dai nahaloy, nag-atender ako sa sarong dakulang kumbensiyon kan Mga Saksi ni Jehova. An pagkaareglado, kalinigan, asin pakikiiba-iba ninda na nahiling ko nakakumbinsir sako na nanumpungan ko na an tunay na relihiyon. (Juan 13:34, 35) Nabawtismuhan ako kan Pebrero 2001.

KUN PAANO AKO NAKINABANG:

Binago ako ni Jehova hali sa pagigin madahas pasiring sa pagigin mapagpatuninong na tawo. Garo hinawas niya ako sa pagkakalubog sa lamawan. Dakul na tawo an nauungis sako, asin dai ko sinda binabasol. Pero ngunyan, matuninong akong naglilingkod ki Jehova kaiba an sakong agom asin duwang aking lalaki.

Dai makapaniwala an sakong mga paryente asin dating mga amigo sa dakulaon na pagbabago ko. Bilang resulta, nagkapira sainda an nagpahiling nin interes na makanuod kan katotoohan sa Bibliya. Nagkapribilehiyo man akong tabangan an iba na mamidbid si Jehova. Nakakaugma nanggad na mahiling na binabago man kan katotoohan sa Bibliya an saindang buhay!

[Nota sa ibaba]

^ par. 14 An Marahay na Bareta Biblia