Nanuga an Diyos sa maimbod na si Abraham na an ihinulang “banhi” magikan ki Abraham. Paagi sa banhing iyan, an mga tawo kan gabos na nasyon magkakamit nin mga bendisyon. (Genesis 22:18) Pag-abot nin panahon, an makuapo ni Abraham na si Jacob buminalyo sa Ehipto, na duman duminakula an pamilya kaini asin nagin an suanoy na nasyon nin Israel.

Kan huri, inuripon kan mapang-aping Paraon nin Ehipto an mga Israelita sagkod na ibinangon nin Diyos an propetang si Moises, na guminiya sa nasyon nin Israel paluwas sa Ehipto paagi sa milagrosong pagbanga sa tubig kan Dagat na Pula. Dangan, tinawan nin Diyos an Israel nin mga ley, kaiba an Sampulong Tugon, tanganing giyahan asin protektaran sinda. Espesipikong sinambit sa mga ley na iyan an mga dulot para sa kapatawadan nin mga kasalan. Pinasabngan nin Diyos si Moises na sabihan an Israel na mapadara Siya sa sainda nin saro pang propeta. An propetang iyan an magigin ipinanugang “banhi.”

Pakalihis nin labing 400 na taon, nanuga an Diyos ki Hading David na an saro na maabot, an “banhi” na ihinula sa Eden, mamamahala sa kahadian na magdadanay sagkod lamang. An sarong iyan an magigin Mesiyas, an Paraligtas na ninombrahan nin Diyos para iligtas an katawuhan asin ibalik an Paraiso sa daga.

Paagi ki David asin sa iba pang mga propeta, dikit-dikit na ihinayag nin Diyos an manungod sa Mesiyas. Ihinula ninda na siya magigin mapakumbaba saka mabuot asin na sa pamamahala niya an gutom, inhustisya, asin giyera mawawara na. An gabos na tawo magkakaigwa nin matuninong na relasyon sa lambang saro pati na sa mga hayop. An hilang, pagsakit, asin kagadanan—na nungkang nagin kabtang kan orihinal na katuyuhan nin Diyos—mawawara na, asin an mga gadan mabubuhay liwat digdi sa daga.

Ihinula nin Diyos paagi ki propeta Miqueas na an Mesiyas mamumundag sa Betlehem. Paagi man ki propeta Daniel, ihinula nin Diyos na an Mesiyas gagadanon. Pero bubuhayon nin Diyos an Mesiyas hali sa mga gadan asin nonombrahan ini bilang Hadi sa langit. Nahiling man ni Daniel antes pa na sa katapos-tapusi, permanenteng sasalidahan kan Kahadian kan Mesiyas an gabos na iba pang gobyerno. Nag-abot daw talaga an Mesiyas siring sa ihinula?

Basado sa Genesis kapitulo 22-50, Exodo, Deuteronomio, 2 Samuel, Salmo, Isaias, Daniel, Miqueas, Zacarias 9:9.