Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 RUMANI SA DIYOS

‘An Diyos Namumuot sa Maugmang Paratao’

‘An Diyos Namumuot sa Maugmang Paratao’

Anong klaseng regalo an talagang mapapahalagahan mo? Daing duda na an kadaklan sato mauugmang makaresibi nin regalo hali sa saro na nagtatao huli sa pagkamuot imbes na huli sa obligasyon. Kun manungod sa pagtao, mahalaga nanggad an motibo. Mahalaga iyan sato. Asin mas importante, mahalaga iyan sa Diyos. Estudyari an ipinasabong na mga tataramon kan apostol na si Pablo na nakarekord sa 2 Corinto 9:7.

Taano ta isinurat iyan ni Pablo? Gusto niyang dagkahon an mga Kristiyano sa Corinto na suportaran an pagtao nin ayuda sa mga nangangaipong kapagtubod sa Judea. Pinirit daw niya an mga taga Corinto na magtao? Sa kabaliktaran, siya nagsurat: ‘An lambang saro tumao siring sa pinagmawot niya sa saiyang puso, bakong maraot sa buot o napipiritan, huli ta an Diyos namumuot sa maugmang paratao.’ Maingat tang siyasaton an konsehong iyan.

‘Siring sa pinagmawot niya sa saiyang puso.’ An tunay na Kristiyano nagtatao huling nagdesisyon siya “sa saiyang puso” na gibuhon iyan, an sabi ni Pablo. Kadungan kaiyan, maingat na iniisip-isip nin sarong Kristiyano an pangangaipo kan saiyang kapwa parasamba. An orihinal na termino na trinadusir na “pinagmawot” tinatradusir man na “napagdesisyunan,” asin iyan “igwa nin ideya na patiinot na pagplano,” sabi nin sarong iskolar. Kaya iniisip-isip nin sarong Kristiyano an mga pangangaipo kan mga kapagtubod asin hinahapot an sadiri kun ano an magigibo niya tanganing mapaniguan an mga pangangaipong iyan.—1 Juan 3:17.

‘Bakong maraot sa buot o napipiritan.’ Sinambit ni Pablo an duwang klase nin pagtao na dai dapat sa tunay na mga Kristiyano—magabat sa buot asin napipiritan. An Griegong termino na trinadusir na ‘maraot sa buot’ literal na nangangahulugan na “may kamunduan (o grabeng kamunduan).” Uyon sa sarong reperensiya, an nagtatao na maraot sa buot o magabat sa buot, nagtatao “hali sa sarong puso na namumundong marhay ta iniisip an bubutasan na kuwarta.” An saro na napuwersang magtao nagtatao huling napiritan siyang gibuhon iyan. Siisay sa sato an talagang gustong makaresibi nin regalo hali sa saro na napiritan magtao?

‘An Diyos namumuot sa maugmang paratao.’ Kun an sarong Kristiyano nagdesisyon na magtao, maninigong gibuhon niya iyan na may kaugmahan, o may kagayagayahan, an sabi ni Pablo. Tunay nanggad, an kaugmahan resulta nin pagtao na may tamang motibo. (Guibo 20:35) Dai maitatago kan maugmang paratao an saiyang kagayagayahan. An totoo, an terminong “maugma” pareho nanggad ilinaladawan an sabuot asin pangluwas na ekspresyon kan saro na nagtatao. Nauugma nanggad kita sa maugmang paratao. Napapaugma niya man an Diyos. Sinasabi kan saro pang traduksiyon kan Bibliya: ‘Namumutan nin Diyos an mga tawong gustong-gustong magtao.’—Contemporary English Version.

“Namumutan nin Diyos an mga tawong gustong-gustong magtao”

An ipinasabong na mga tataramon kan apostol na si Pablo sarong naggigiyang prinsipyo kun dapit sa Kristiyanong pagtatao. Baga man an itinatao ta iyo an satong oras, kusog, o materyal na pagsadiri, gibuhon ta iyan nin gikan sa buot asin dahil tunay na nauugma kita sa pagigin bukas-palad, lalo na sa mga nangangaipo. Huli sa siring na pagtatao, bako sanang magigin maugma kita kundi mapapamahal man kita sa Diyos, huling siya ‘namumuot sa maugmang paratao.’

Isinusuherir na babasahon sa Bibliya

1 asin 2 Corinto