Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 TEMA SA COVER

Pornograpiya Nakakaraot o Dai Nakakaraot?

Pornograpiya Nakakaraot o Dai Nakakaraot?

Lakop sa kinaban ngunyan an pornograpiya. * Makakahiling ka kaiyan sa mga advertisement, fashion, pelikula, musika, asin magasin, saka sa telebisyon, video game, smartphone, mobile device, Web site, asin ngunyan sa mga photo-sharing sa Internet. An pornograpiya garo akseptado na sa modernong sosyedad. Mas dakul na tawo sa mas dakul na lugar an naggagamit nin pornograpiya urog kisa kasuarin man sa kasaysayan.—Hilingon an kahon na  “An Totoo Dapit sa Pornograpiya.”

Nagbabago man an klase nin pornograpiya. Si Propesor Gail Dines nagsurat: “Nagin mas malaswa na nanggad an mga ladawan ngunyan kaya an dating ibinibilang na grabe kahayag an kalaswaan, ngunyan ordinaryo na sanang pornograpiya.”

Ano an masasabi mo? An pornograpiya daw pampalipas oras na dai nakakaraot, nakakagadan na hilo, o nasa tahaw kaiyan? Sabi ni Jesus: ‘An gabos na kahoy na marahay, nagbubunga nin marahay; alagad an kahoy na maraot, nagbubunga man nin maraot.’ (Mateo 7:17) Ano an bunga kan pornograpiya? Tanganing masimbag iyan, pag-ulayan ta an nagkapirang hapot dapit diyan.

 Ano an epekto kan pornograpiya sa mga indibidwal?

KUN ANO AN SINASABI KAN MGA EKSPERTO: An pornograpiya nakakaadik nanggad. Iinaagid iyan kan mga parasiyasat asin therapist sa droga na purong cocaine.

Si Brian, * na naadik sa pornograpiya sa Internet, nagsabi: “Warang nakakapugol sako. Garo ako namumungnan. Minatarakig ako saka minakurulog an payo ko. Nagmaigot akong pumundo, pero pakalihis nin mga taon adikto pa man giraray ako.”

An mga nagpapangana sa pornograpiya parating itinatago an gibo ninda. Masekreto sinda asin mapandaya. Bakong makangangalas, dakul an nasusupog, nahahadit, namumundo nin grabe, naaanggot, asin nakakamati na nagsosolo. May mga nakakaisip pa nganing maghugot. “Nagin makasadiri ako asin desperado,” an sabi ni Serge, na haros aroaldaw na mina-download nin pornograpiya sa cellphone. “Nakokonsiyensiya ako saka pagmati ko mayo akong halaga, nagsosolo, asin dai na makabutas. Nasusupog akong marhay asin natatakot na maghagad nin tabang.”

Dawa an madali sana asin dai tuyong pakahiling nin pornograpiya puwedeng magkaigwa nin negatibong epekto. Sa pagtao nin testimonya sa sarong komite nin Senado kan U.S., si Dr. Judith Reisman, sarong nanginginot na parasiyasat dapit sa pornograpiya, nagsabi: “An pornograpikong mga ladawan minatatak sa isip asin minapabago sa hutok, na pinagpupunan nin bigla, dai makontrol, pero nagdadanay na biochemical na memorya [na] dipisilon o imposibleng mapara.” Si Susan, 19 anyos, na nabantad sa pornograpikong mga Web site, nagsabi: “An mga ladawan nakatatak na sa isip ko. Bigla ko na sanang nagigirumduman iyan. Garo dai ko na iyan lubos na mapapara.”

IMPORTANTENG TANDAAN: Inuuripon asin dinadanyaran kan pornograpiya an mga biktima kaiyan.—2 Pedro 2:19.

Paano naaapektaran kan pornograpiya an mga pamilya?

KUN ANO AN SINASABI KAN MGA EKSPERTO: “An mga mag-agom asin pamilya nagkakasuruwayan huli sa pornograpiya.”—The Porn Trap, ni Wendy asin Larry Maltz.

Rinaraot kan pornograpiya an relasyon nin mga mag-agom asin an pamilya paagi sa

 • Pagpaluya sa pagtitiwala, kadayuputan, asin pagkamuot kan mag-agom.—Talinhaga 2:12-17.

 • Pagpalakop nin kaimutan, pagkadaing labot, asin pagkadiskontento sa agom.—Efeso 5:28, 29.

 • Pagpalaad sa nakakaraot na mga pantasya asin pagmawot sa sekso.—2 Pedro 2:14.

 • Pagtentar sa mga naggagamit kaiyan na ipirit sa agom ninda an makaating gibo-gibo sa pakipagsekso.—Efeso 5:3, 4.

 • Pagpalakop nin emosyonal asin pisikal na pagtraydor.—Mateo 5:28.

An Bibliya nagsasabi sa mga mag-agom na dai magtraydor sa lambang saro. (Malaquias 2:16) Makakaraot iyan sa pag-aguman asin maresulta sa pagsuwayan  asin diborsiyo, na makakadanyar sa mga aki ninda.

An pornograpiya puwede man na direktang makadanyar sa mga aki. Si Brian, na sinambit sa inutan, nagsabi: “Kan ako mga diyes anyos, dai tinutuyong nakua ko an pornograpikong mga magasin kan sakong ama mantang nagkakawat kami nin taraguan. Pinunan kong hilingon iyan nin patago, na dai ngani nasasabutan kun nata naakit ako sa siring na mga ritrato. Diyan nagpuon an nakakaraot na ugali na nagpadagos sagkod na ako magin adulto.” Ipinapahiling kan mga pagsiyasat na an pornograpiya nakakaimpluwensiya sa mga tin-edyer na magin aktibo sa sekso sa hoben na edad asin makidurog dawa kiisay, magin madahas sa pakikipagsekso, asin magkaproblema sa emosyon asin sa isip.

IMPORTANTENG TANDAAN: Rinaraot kan pornograpiya an mamumuton na relasyon asin sa katapos-tapusi nagbubunga nin kamunduan saka kulog nin buot.—Talinhaga 6:27.

 Ano an sinasabi kan Bibliya dapit sa pornograpiya?

AN TATARAMON NIN DIYOS NAGSASABI: ‘Kaya gadanon nindo an saindong mga kabtang: an pagsambay, an karumputan, an hurot, an maraot na mawot, asin an kaaraan, na iyo an pagsamba sa ladawan.’—Colosas 3:5.

Sa simpleng pagtaram, ikinakaungis kan Diyos na Jehova * an pornograpiya. Bako ining huli ta sobra siya kaistrikto kun dapit sa sekso. Linalang niya an satong seksuwal na kakayahan asin katuyuhan niyang gamiton iyan kan mga mag-agom para paugmahon an lambang saro saka magin dayupot, patin ikaugma an pagkaigwa nin mga aki.—Santiago 1:17.

Kun siring, taano ta makakapagsabi kita na ikinakaanggot na marhay ni Jehova an pornograpiya? Pag-isipan an nagkapirang dahilan.

 • Aram niya na an pornograpiya makakaraot nin buhay.—Efeso 4:17-19.

 • Namumutan niya kita asin gusto niyang protektaran kita sa kapahamakan.—Isaias 48:17, 18.

 • Gusto ni Jehova na ingatan an relasyon kan mga mag-agom asin an pamilya.—Mateo 19:4-6.

 • Gusto niyang magin malinig kita sa moral asin igalang an deretso kan iba.—1 Tesalonica 4:3-6.

 • Gusto niyang igalang ta an satong kakayahan na magkaaki asin gamiton iyan sa onorableng paagi.—Hebreo 13:4.

 • Aram ni Jehova na an pornograpiya nagpapahiling nin biribid, makasadiri, satanikong pagmansay sa sekso.—Genesis 6:2; Judas 6, 7.

IMPORTANTENG TANDAAN: Rinaraot kan pornograpiya an pakikikatuod nin saro sa Diyos.—Roma 1:24.

Minsan siring, dakulaon an pagmalasakit ni Jehova sa mga gustong makabutas sa pagkaadikto sa pornograpiya. Sinasabi kan Bibliya: ‘Mahihirakon asin maugayon si Jehova, maluway sa pagkaanggot asin dakula sa pagkahirak. Huling midbid niya an satong kamugtakan; nakakagirumdom na mga kabo-kabo kita.’ (Salmo 103:8, 14) Inaagda niya an mga mapakumbaba na dumulok saiya tanganing ‘makaako nin pagkahirak, asin makakua nin biyaya na makakatabang sa panahon nin pangangaipo.’—Hebreo 4:16; hilingon an kahon na  “Kun Paano Makakabutas sa Pornograpiya.

Inako kan dakul an tabang nin Diyos. Epektibo daw iyan? Hilinga an sabi kan Bibliya dapit sa mga nakadaog sa maraot na gibo: ‘Kamo mga hinugasan na, kamo mga pinakangbanal na, kamo mga pinakangmatanos na sa ngaran nin Kagurangnan na si Jesu-Cristo, asin sa espiritu nin satong Diyos.’ (1 Corinto 6:11) Arog ni apostol Pablo, makakapagsabi sinda: ‘Ako makakagibo kan gabos na bagay [huli] sa saiya na nagpapakusog sako.’—Filipos 4:13.

Si Susan, na nakabutas sa pagkaadikto sa pornograpiya, nagsabi: “Si Jehova sana an makakatabang saimo na makabutas sa pornograpiya. Kun hahagadon mo an tabang asin paggiya niya, magkakaigwa ka nin malinig na kamugtakan sa atubangan niya. Dai ka niya papabayaan.”

^ par. 3 An terminong “pornograpiya” nanunungod sa malaswa asin bulgar na materyal na dinisenyo tanganing pukawon an seksuwal na pagmati kan mga naghihiling, nagbabasa, o nagdadangog. Kaiba diyan an mga ritrato saka mga materyal na nababasa asin nadadangog.

^ par. 8 Sinalidahan an mga pangaran sa artikulong ini.

^ par. 25 Jehova an pangaran nin Diyos siring kan ihinahayag sa Bibliya.