Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 BINAGO KAN BIBLIYA AN SAINDANG BUHAY

Binago kan Bibliya an Saindang Buhay

Binago kan Bibliya an Saindang Buhay
  • TAON NIN PAGKAMUNDAG: 1966

  • GINIKANAN NA NASYON: FINLAND

  • DATING AKTIBISTA

AN BUHAY KO KAIDTO:

Gustuhon ko an natural na kapalibutan dawa kan aki pa ako. An pamilya mi parating namamasyar sa magagayon na kadlagan asin danaw na nakapalibot sa ginikanan kong banwaan nin Jyväskylä, sa sentral na parte kan Finland. Gustong-gusto ko man an mga hayop; kan aki pa ako gusto kong kuguson an lambang ikos saka ayam na mahiling ko! Mantang nagdadakula ako, napurisaw ako sa parating pag-abuso kan mga tawo sa mga hayop. Pag-abot nin panahon, naglaog ako sa organisasyon na ipinapakipaglaban an deretso kan mga hayop, asin namidbid ko diyan an mga arog ko man an ideolohiya.

Aktibo kaming nangangampanya para sa deretso kan mga hayop. Nagtatao kaming impormasyon asin nag-aareglo nin mga pagmartsa sa pagprotesta asin demonstrasyon kontra sa mga tindahan nin mga bagay na gibo sa balukag o barahibo nin hayop saka sa mga laboratoryong naggagamit nin mga hayop para sa pagsiyasat. Nagbilog pa ngani kami nin bagong organisasyon para sa pagprotektar sa mga hayop. Huli sa samong radikal na mga aksiyon tanganing pakusugon an samong ipinapakipaglaban, parati kaming nagkakaproblema sa mga awtoridad. Pirang beses akong inarestar asin dinara sa husgado.

Apuwera sa pagmakulog sa mga hayop, napurisaw man ako sa iba pang problema sa kinaban. Pag-abot nin panahon, nakiayon ako sa nagkapirang organisasyon, kabilang an Amnesty International asin an Greenpeace. Itinao ko an bilog kong kusog tanganing suportaran an mga aktibidad ninda. Ipinaglaban ko an mga pobre, mga nagugutom, saka an daing palad na mga tawo.

Pero luway-luway kong narealisar na dai ko mababago an kinaban. Dawa nareresolberan kan mga organisasyon na idto an saradit na problema, garo baga naggagrabe man an darakulang problema. Garo hinalon na nin karatan an bilog na kinaban asin mayo lamang nin nakikiaram. Pagmati ko dai akong maginibo.

 KUN PAANO BINAGO KAN BIBLIYA AN BUHAY KO:

Dahil sa pagmundo ko sa kawaran ko nin kakayahan, pinunan kong pag-isipan an dapit sa Diyos asin sa Bibliya. Dati, nakipag-adal ako nin Bibliya sa mga Saksi ni Jehova. Dawa ngani inaapresyar ko an kabuutan saka personal na interes kan mga Saksi, dai pa ako handa kaidto na baguhon an buhay ko. Pero iba na ngunyan.

Kinua ko an Bibliya ko asin binasa iyan. Naranga nanggad ako kaiyan. Narisa ko an dakul na teksto sa Bibliya na nagtutukdo sato na magin mabuot sa mga hayop. Halimbawa, sabi sa Talinhaga 12:10, ‘inaataman kan marahay na tawo an saiyang mga hayop.’ (An Marahay na Bareta Biblia) Nasabutan ko man na bako an Diyos an dahilan kan mga problema sa kinaban. Imbes, an mga problema ta mas naggagrabe huling dai sinusunod kan kadaklan an paggiya niya. Napukaw nanggad an buot ko kan maaraman ko an dapit sa pagkamuot asin pakatios ni Jehova.—Salmo 103:8-14.

Kan panahon na idto, nakakua ako nin coupon para sa librong Ano Man Nanggad an Itinotokdo kan Biblia? asin ipinadara ko iyan. Dai nahaloy, sarong mag-agom na Saksi an nagtuktok sa pinto asin nag-alok nin pag-adal sa Bibliya, asin inako ko iyan. Nagpuon man akong mag-atender sa Kristiyanong mga pagtiripon sa Kingdom Hall. Bilang resulta, an mga katotoohan sa Bibliya nagpuon na makagamot sa puso ko.

Sa tabang kan Bibliya, dakul akong nabago sa buhay ko. Pinundo ko an paninigarilyo asin sobrang pag-inom. Pinakarhay ko an itsura asin pagtaram ko. Asin itinanos ko an sabuot ko sa sekular na awtoridad. (Roma 13:1) Binayaan ko man an imoral kong pamumuhay, na diyan nagin liberal akong marhay.

Para sako, an pinakamasakit na pagbabago iyo an pagkaigwa nin tamang pagmansay sa sibikong mga organisasyon. Dipisilon iyan. Sa primero, pagmati ko magigin traydor ako sa mga organisasyon na ini kun ma-resign ako. Pero, napag-isip-isip kong an Kahadian nin Diyos an solamenteng tunay na paglaom kan satong kinaban. Nagdesisyon akong itao an bilog kong kusog sa pagsuportar sa Kahadian na iyan asin sa pagtabang sa iba na makanuod dapit diyan.—Mateo 6:33.

KUN PAANO AKO NAKINABANG:

Bilang aktibista, duwang grupo sana an mga tawo para sako kaidto—maraot o marahay—asin andam akong humiro kontra sa mga ibinibilang kong maraot. Pero huli sa Bibliya, dai na ako nakakamati nin pagkaungis sa iba. Imbes, nagmamaigot akong patalubuon an Kristiyanong pagkamuot sa gabos na tawo. (Mateo 5:44) An saro sa mga paagi na ipinapahiling ko iyan iyo an paghiras kan maugmang bareta kan Kahadian nin Diyos. Nauugma akong mahiling na an mabuot na gibuhon na ini nagpapalakop nin katuninungan asin kaugmahan saka nagtatao nin tunay na paglaom sa mga tawo.

Nagkaigwa ako nin matuninong na isip kan ipabaya ko ki Jehova an mga bagay-bagay. Kumbinsido ako na bilang Kaglalang ta, dai siya matugot na an mga hayop asin tawo maltratuhon nin daing sagkod o matugot na an satong magayon na daga biyong maraot. Sa kabaliktaran, paagi sa Kahadian niya, hihirahayon niya sa dai na mahahaloy an gabos na ginibong danyos. (Isaias 11:1-9) Naggagaya-gaya nanggad ako bako sana sa pakaaram kan mga katotoohan na ini kundi sa pagtabang man sa iba na magtiwala diyan. Dai ko na namamatian na kaipuhan kong baguhon an kinaban.