An kriminal na pag-uulayan ta iyo an kaulay ni Jesus sa ritrato. Nagbabasol an kriminal na iyan sa krimen na ginibo niya. Nakiulay siya ki Jesus: ‘Girumduma ako pagdatong mo sa kahadian mo.’ Arog kan nahihiling mo sa ritrato, nakikipag-ulay si Jesus sa kriminal na ini. Aram mo kun ano an sinasabi ni Jesus sa saiya? * Nangangako si Jesus sa saiya: “Totoong sinasabi ko sa saimo ngunyan, Ika makakaibahan ko sa Paraiso.” (NW)

Sa paghuna mo, ano an magigin itsura kan Paraisong iyan?— Tanganing masigurado na tama an simbag ta, pag-ulayan ta an Paraiso na ginibo nin Diyos para sa inot na lalaki asin babayi, si Adan asin Eva. Hain an Paraisong iyan? Yaon daw iyan sa langit, o yaon sa daga?

Tama ka kun sasabihon mong yaon iyan sa daga. Kaya kun iniisip ta na an kriminal yaon “sa Paraiso,” isipon tang yaon siya digdi sa daga kun magin paraiso na iyan. Ano an magigin itsura kan Paraisong iyan?— Hilingon ta.

Pagkatapos lalangon ni Jehova an inot na tawong mag-agom, si Adan asin Eva, sinasabi kan Bibliya na ilinaag niya sinda sa sarong paraiso digdi mismo sa daga. Inapod iyan na ‘sarong tatamnan sa Eden.’ Naiimahinar mo daw kun gurano kagayon an hardin o ‘tatamnan sa Eden’?— Siguradong mas marahay asin mas magayon na lugar iyan na istaran kisa sa arin man na nahiling na nin mga tawo ngunyan!

Ano sa paghuna mo? Si Jesus daw madigdi sa daga asin makakaibanan an kriminal na nagbasol sa saiyang mga kasalan?— Dai, ta si Jesus yaon sa langit asin mamamahala bilang Hadi sa Paraisong daga. Kaya garo baga makakaibanan ni Jesus an kriminal ta bubuhayon niya liwat ini hali sa mga gadan asin sisiguraduhon na maaataman ini sa Paraisong daga. Pero taano ta papaistaron ni Jesus sa Paraiso an sarong dating kriminal?— Pag-ulayan ta iyan.

 Totoo na may marauton na mga ginibo an kriminal na ini. Alagad arog man kaiyan an binilyon na iba pang tawo na nabuhay digdi sa daga. Pero, an kadaklan sa sainda nakagibo nin maraot huling dai pa sinda nuarin man natukduan manungod ki Jehova asin sa gusto niyang gibuhon ninda.

Kaya an mga tawong arog kaiyan, kaiba na an kriminal na nakaulay ni Jesus sa hariging pasakitan, bubuhayon liwat sa Paraiso digdi mismo sa daga. Tutukduan sinda kun ano an kabutan nin Diyos. Dangan puwede na nindang ipahiling kun baga namumutan ninda si Jehova.

Aram mo daw kun paano ninda iyan mapapatunayan?— Paagi sa paggibo kan gusto nin Diyos na gibuhon ninda. Magigin maugmahon nanggad na mabuhay sa Paraiso asin makaibanan pirmi an mga tawong namumuot ki Jehova asin sa lambang saro!

Basahon sa Bibliya Nindo

^ par. 3 Kun binabasa nindo ini sa sarong aki, an halabang kurit nagpapagirumdom na pumundo nguna asin dagkahon an aki na sabihon an nasa buot niya.