Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 RUMANI SA DIYOS

Talaga daw na Nagmamakulog si Jehova sa Saimo?

Talaga daw na Nagmamakulog si Jehova sa Saimo?

“An pakamati na mayo kang halaga an pinakadakula gayod na ulang na hinihinguwa kong pangganahan.” Iyan an sabi nin sarong babayi na nasakitan maniwala na makakahiling pa si Jehova nin dahilan para pagmakulgan siya. Arog man daw kaiyan an pagmati mo? Kun iyo, tibaad iniisip-isip mo, ‘Talaga daw na nagmamakulog si Jehova sa mga nagsasamba sa saiya bilang mga indibidwal?’ Iyo! Mahihiling ta sa mga tataramon ni Jesus an pruweba kan personal na pagmakulog ni Jehova.—Basahon an Juan 6:44.

Si Jesus an urog na nakakaaram kisa sa siisay man kan personalidad asin kabutan ni Jehova. (Lucas 10:22) Sinabi ni Jesus: ‘Dai nin makakadulok sa sako, kun dai siya dagkahon kan Ama na nagsugo sako.’ Kaya dai kita magigin parasunod ni Cristo—asin parasamba kan satong Ama sa langit na si Jehova—kun dai kita personal na dagkahon ni Jehova. (2 Tesalonica 2:13) Kun nasasabutan ta kun ano an buot sabihon ni Jesus, mahihiling ta sa mga tataramon niya an mapuwersang ebidensiya kan personal na pagmakulog nin Diyos.

Ano an buot sabihon na dinadagka kita ni Jehova? An Griegong verb na trinadusir na “dagkahon” ginagamit man kun dapit sa pagbutong nin hikot na may mga sira. (Juan 21:6, 11) Binubutong daw kita ni Jehova dawa habo ta, na pinupuwersa kitang maglingkod sa saiya? Dai. Tinawan kita ni Jehova nin libertad na magdesisyon, kaya dai niya pinupuwersang bukasan an puso ta. (Deuteronomio 30:19, 20) Arog kaini an pagkasabi nin sarong iskolar: “Mayo nin kaputan na pambukas sa luwas kan pinto kan puso nin tawo. Kaipuhan na bukasan iyan sa laog.” Sinisiyasat ni Jehova an binilyon na puso sa kinaban na ini, na hinahanap an mga indibidwal na nagmamawot na mamidbid siya. (1 Cronica 28:9) Kun may makua siyang siring kaiyan, minahiro siya sa paaging nakakapukaw sa buot. Paano?

Mabuot na inaakit ni Jehova, o binubutong, an puso kan saro na may “tamang inklinasyon.” (Gibo 13:48, NW) Ginigibo iyan ni Jehova sa duwang paagi—paagi sa maugmang bareta kan Bibliya, na nakakaabot sa sato bilang mga indibidwal, asin paagi sa saiyang banal na espiritu. Kun makahiling si Jehova nin puso na mapaghimati sa katotoohan sa Bibliya, ginagamit niya an saiyang espiritu tanganing tabangan an indibidwal na masabutan asin iaplikar an katotoohan sa saiyang buhay. (1 Corinto 2:11, 12) Kun mayo an tabang nin Diyos, dai kita magigin tunay na parasunod ni Jesus asin dedikadong parasamba ni Jehova.

“Mayo nin kaputan na pambukas sa luwas kan pinto kan puso nin tawo. Kaipuhan na bukasan iyan sa laog”

Kaya, ano an itinutukdo sa sato kan mga tataramon ni Jesus sa Juan 6:44 manungod ki Jehova? Dinadagka ni Jehova an mga tawo huling may nahiling siyang marahay sa puso ninda asin nagmamakulog siya sa sainda bilang mga indibidwal. An babayi na sinambit sa kapinunan naranga kan masabutan niya an nakakapakusog sa buot na katotoohan na ini. Sinabi niya: “An magin lingkod ni Jehova an pinakahalangkaw na pribilehiyong maaako nin siisay man. Asin kun pinili ako ni Jehova na magin lingkod niya, siguradong mahalagang marhay ako sa saiya.” Kumusta ka man? An pakaaram mo daw na si Jehova nagmamakulog sa saiyang mga parasamba bilang mga indibidwal nagpapahiro sa saimo na bukasan an pinto kan saimong puso?

Isinusuherir na Babasahon sa Bibliya

Lucas 22-24Juan 1-16