Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Mga Paghukom nin Diyos—Maringis daw Iyan?

Mga Paghukom nin Diyos—Maringis daw Iyan?

TANGANING masimbag an hapot na iyan, pag-ulayan ta an duwang halimbawa sa Bibliya nin paghukom nin Diyos—an Baha kan panahon ni Noe asin an pagpuho sa mga Canaanita.

AN BAHA KAN PANAHON NI NOE

KUN ANO AN SINASABI KAN IBA: “Maringis an Diyos ta nagpaabot siya nin baha na guminadan sa gabos na tawo apuwera ki Noe asin sa pamilya kaini.”

KUN ANO AN SINASABI KAN BIBLIYA: Sinabi nin Diyos: ‘Dai ko pinagmamawot an kagadanan kan maraot na tawo, kundi na an maraot na tawo magsibog diyan sa saiyang dalan, asin mabuhay siya.’ (Ezequiel 33:11) Kaya dai lamang ikinaugma nin Diyos an pagkagadan kan mga maraot kan panahon ni Noe. Pero taano ta ginibo niya iyan?

Sinasabi kan Bibliya na kan ipaabot kaidto nin Diyos an siring na mga paghukom sa mga tawong maraot, ‘ginigibo niya sindang panalmingan’ para sa mga bakong diyosnon dapit sa mga bagay na maabot. (2 Pedro 2:5, 6) Ano an panalmingan na iyan?

Inot, ipinahiling nin Diyos na dawa ngani makulog sa saiya an pagpuho nin mga tawo, tinatandaan niya an maringis na mga tawo na nagpapangyari nin kasakitan asin pinapanimbag sinda sa mga gibo ninda. Pag-abot nin panahon, tatapuson niya an gabos na inhustisya asin kasakitan.

Ikaduwa, ipinapahiling kan mga ginibo nin Diyos kaidto na mamumuton niyang pinapatanidan an mga tawo bago niya ipaabot an paghukom. Pinatanidan ni Noe an mga tawo, pero binaliwala siya kan kadaklan. Sinasabi kan Bibliya: “Dai sinda nagmangno sagkod na mag-abot an baha asin iinanod sinda gabos.”—Mateo 24:39, NW.

Pinangaptan daw nin Diyos an panalmingan na iyan? Iyo. Halimbawa, pinatanidan niya an saiyang banwaan na Israel na kun magibo sinda nin maraot arog kan mga nasyon na nakapalibot sa sainda, tutugutan niya an mga kaiwal na sakupon an daga ninda; pabagsakon an Jerusalem, an saindang kabisera; asin darahon sindang bihag. Nagin maraot nanggad an Israel—na nag-atang pa ngani nin mga aki. Huminiro daw si Jehova? Iyo, pero pagkatapos niya sanang magsugo nin mga propeta tanganing pauruutrong patanidan an saiyang banwaan na magbakli bago magin huri an gabos. Sinabi pa ngani niya: “An Soberanong Kagurangnan na Jehova dai magibo nin ano man sagkod na dai pa niya ikinakahayag an saiyang kumpidensiyal na bagay sa saiyang mga lingkod na propeta.”—Amos 3:7, NW.

 KUN PAANO KA NAPAPALABOT: An panalmingan na nahihiling ta sa mga paghukom ni Jehova kaidto nagtatao sato nin paglaom. Makakapagtiwala kita na huhukuman nin Diyos an mga maringis na nagpapangyari nin kasakitan. Sinasabi kan Bibliya: ‘Mapapara an maraot. Alagad an mga mahuyo [magmamana] kan daga, asin magkakararanga nin labi-labi sa katuninungan.’ (Salmo 37:9-11) Ano an masasabi mo dapit sa paghukom na mahali kan kasakitan kan mga tawo? Maringis daw iyan, o mahihirakon?

AN PAGPUHO SA MGA CANAANITA

KUN ANO AN SINASABI KAN IBA: “An pagpuho sa mga Canaanita sarong maringis na krimen sa panahon nin giyera na ikakakumparar sa nangyayari ngunyan na pagpara sa sarong rasa.”

KUN ANO AN SINASABI KAN BIBLIYA: ‘An gabos niyang dalan katanusan. Diyos na maimbod, mayo nin sala.’ (Deuteronomio 32:4, An Banal na Biblia) An paghiro nin Diyos sa pagtao nin hustisya dai ikakakumparar sa giyera nin tawo. Taano? Bakong arog nin mga tawo, an Diyos nakakabasa nin puso.

Halimbawa, kan hukuman nin Diyos an mga siyudad nin Sodoma asin Gomora asin nagdesisyon na puhuon iyan, ipinaghadit kan maimbod na si Abraham kun baga makatanusan iyan. Dai niya maisip na an saiyang makatanusan na Diyos ‘tutunawon an banal kadamay kan parakasala.’ Mapasensiyang inasegurar siya nin Diyos na dawa may sampulo sanang matanos sa Sodoma, dai na Niya paparaon an siyudad huli sainda. (Genesis 18:20-33) Malinaw na siniyasat nin Diyos an puso kan mga tawong idto asin nahiling na grabe an saindang karatan.—1 Cronica 28:9.

Kaagid kaiyan, hinukuman nin Diyos an mga Canaanita asin tama sanang ipinagbuot an pagpara sainda. Midbid an mga Canaanita sa karingisan, kaiba diyan an pagsulo nin buhay na mga aki bilang atang. * (2 Hade 16:3) Aram kan mga Canaanita na pinagbutan ni Jehova an Israel na sadirihon an gabos na kadagaan. Idtong mga piniling magdanay asin makipaglaban tuyong nagtumang bako sana sa mga Israelita kundi pati ki Jehova, na nagtao nin mapuwersang ebidensiya na siya nasa banwaan niya.

Dugang pa, an Diyos nagpahiling nin pagkahirak sa mga Canaanitang nagpundo na sa paggibo nin karatan asin nag-ako kan halangkaw na mga pamantayan ni Jehova sa moral. Halimbawa, an Canaanitang patutot na si Rahab naligtas, kaiba an pamilya niya. Kan makimahirak man an mga Canaanita na nag-iistar sa siyudad nin Gabaon, sinda asin an gabos na aki ninda nagdanay na buhay.—Josue 6:25; 9:3, 24-26.

KUN PAANO KA NAPAPALABOT: Makakanuod kita nin mahalagang marhay na leksiyon sa paghukom sa mga Canaanita. Marikas na kitang nagdadangadang sa ihinulang ‘aldaw nin paghukom asin paglaglag sa mga tawong maraot.’ (2 Pedro 3:7) Kun namumutan ta si Jehova, makikinabang kita pag hinali na niya an pagsakit paagi sa pagpuho sa mga habo sa saiyang makatanusan na pamamahala.

Midbid an mga Canaanita sa karingisan, asin tuyo sindang nagtumang sa Diyos asin sa saiyang banwaan

Mamumuton na ipinapagirumdom sa sato ni Jehova na an desisyon nin mga magurang may epekto sa saindang mga aki. Sinasabi kan Tataramon nin Diyos: ‘Pilia an [buhay] tanganing mabuhay ka asin an saimong banhi; na mamutan mo si Jehova na saimong Diyos, na maghinanyog ka kan saiyang tingog, asin dumulok ka sa saiya.’ (Deuteronomio 30:19, 20) Iyan daw mga tataramon nin sarong maringis na Diyos o nin sarong Diyos na namumuot sa mga tawo asin gusto na makagibo sinda nin tamang desisyon?

^ par. 15 An mga arkeologo may nakutkot na ebidensiya na an pag-atang nin mga umboy kaiba sa pagsamba kan mga Canaanita.