Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 BINAGO KAN BIBLIYA AN SAINDANG BUHAY

Binago kan Bibliya an Saindang Buhay

Binago kan Bibliya an Saindang Buhay
  • TAON NIN PAGKAMUNDAG: 1957

  • GINIKANAN NA NASYON: MEXICO

  • DATING SEMINARISTA; ARANGGUTON

AN BUHAY KO KAIDTO:

Namundag ako sa sadit na banwaan nin Texcoco. Kadaklan sa mga tinampo kaidto bako pang sementado asin maalpog. Ordinaryo na sanang mahihiling an mga tawong hali sa kaharaning mga baryo dara an saindang mga asno na kargado nin mga paninda pasiring sa banwaan. Pobrehon an samong pamilya na may siyam na aki, asin ako an ikapito. An ama ko naghihirahay nin guaraches (sandalyas) tanganing masuportaran an pamilya. Pero nagadan siya kan ako siyete anyos. Puon kaidto, naghinguwang marhay an sakong ina para sa kakanon kan pamilya.

An lolo ko nagtutugtog nin biyolin asin konduktor nin sarong orkestra na nag-espesyalisar sa klasikal na relihiyosong musika. Haros gabos kami sa pamilya nagtutugtog nin instrumento. An sakong ina nagkakanta sa koro kan simbahan, asin an tiyo ko parakanta sa opera saka piyanista. Relihiyoso kami—sakristan ako, asin pangarap kong magin misyonerong Katoliko. Pero, mahilig akong magdalan nin pelikulang karate. Mantang nagpaparahiling ako kaiyan, mas nagigin madahas ako.

Nagklase ako sa relihiyosong eskuwelahan sa Puebla na garo man sana seminaryo. Gusto kong magin padi kan Katoliko. Pero kan huring taon ko sa klase, nadisganar ako sa Iglesia Katolika. Inakit ako nin sarong hoben na madre na makipagsekso. Linabanan ko an sugot na iyan, pero napukaw kaiyan an pagmawot kong mag-agom. Dugang pa, nahiling ko an mapagsagin-sagin na pamumuhay kan nagkapirang padi. Sa kahuri-hurihi, liningawan ko na an pangarap kong magpadi.

Kan ako sakristan, pangarap kong magin misyonerong Katoliko, pero mahilig man akong magdalan nin pelikulang karate kaya nagin madahas ako

 Nagdesisyon akong mag-adal nin musika sa National Conservatory of Music sa Siyudad nin Mexico. Pagkagradwar ko, nag-agom ako, asin dai nahaloy nagkaigwa kami nin apat na aki. Sinustentuhan ko an pamilya ko paagi sa pagkanta sa Misa sa Simbahan kan Katoliko.

Sa puon pa sana, may problema na an pag-aguman mi. Huli sa selos, nagin madahas kami sa kada saro. An makulog na mga tataramon minasagkod sa pisikal na pangungulog mi sa kada saro. Sa katapos-tapusi, pakalihis nin 13 taon, nagdesisyon kaming magsuwayan asin sa huri magdiborsiyo.

KUN PAANO BINAGO KAN BIBLIYA AN BUHAY KO:

Inot kong nakaulay an Mga Saksi ni Jehova kan dai pa kami suway kan agom ko. Duwang Saksi an nagtuktok sa pinto mi asin nag-alok na pag-ulayan mi an Bibliya. Paghuna ko dakulon an aram ko sa relihiyon, kaya gusto kong patunayan na sala sinda. Nagbangon ako nin dipisil na mga hapot na sa paghuna ko mayong simbag. Pero nabigla ako ta pirmi nindang nasisimbag iyan na basado sa Bibliya. Nahiling kong dikiton palan an aram ko. Kaya lang, an agom ko nagin daing modo sa mga Saksi asin sibot-sibot ako kaya napundo an pagdalaw ninda.

Pakalihis nin limang taon, kan kasaruan ko na si Elvira, may nakaulay giraray akong Saksi ni Jehova. Si Elvira dai nagkontra sa mga Saksi, kaya nagin pasil sako na regular na makipag-adal nin Bibliya. Dawa siring, inabot nin nagkapirang taon tanganing mabago ko an sakong pamumuhay.

Nasabutan ko na kun gusto kong paglingkudan si Jehova nin bilog na puso, kaipuhan kong gumibo nin dakulang mga pagbabago. Inot kaipuhan kong bayaan an pagkanta sa Misa, na nangangahulugan na kaipuhan kong maghanap nin ibang trabaho. (Kapahayagan 18:4) Kaipuhan ko man na gibuhon na legal an pag-aguman mi ni Elvira.

Pero an saro sa pinakadipisil na mga pagbabago iyo an pagkontrol sa pagigin grabe ko kaarangguton. Duwang bersikulo sa Bibliya an nangurugnang nakatabang sa sako: an Salmo 11:5, na nagpapahiling na si Jehova nauungis sa kadahasan, asin an 1 Pedro 3:7, na nagsasabi na tanganing dangugon ni Jehova an mga pamibi ko, dapat kong tawan nin onra an agom ko. Mantang hinuhurop-hurop ko an mga bersikulong iyan asin namimibi ki Jehova para sa tabang, luway-luway kong nakontrol an pagigin arangguton ko.

Nanudan ko sa Bibliya na tanganing dangugon ni Jehova an mga pamibi ko, dapat kong tawan nin onra an agom ko

KUN PAANO AKO NAKINABANG:

Maugma na ngunyan an sakong buhay pampamilya. Hinihinguwa kong pakarhayon an relasyon ko sa mga aki kong lalaki sa inot kong agom asin tabangan an pamilya ko sa presente na magdanay na makusog sa pagtubod.

Kan aki pa ako, pangarap kong magpadi asin magtabang sa mga tawo. Ngunyan, may tunay na kahulugan na an buhay ko. Sinusustentuhan ko an pamilya ko paagi sa pagtukdo nin musika. Nagpapasalamat akong marhay ta si Jehova nagin mapasensiya sa sako, na tinawan ako nin oportunidad na magbago asin magin marahay na tawo!

Binago kan Bibliya an Saindang Buhay