“Maglakaw siring kan paglakaw ni Jesus.”—1 Juan 2:6, NET Bible.

AROG kan tinukar ta sa inot na artikulo, nagin makahulugan an buhay ni Jesus. Kaya, kun gusto tang magin makahulugan an buhay ta, marahay na arugon ta an halimbawa niya asin dangugon an sadol niya.

An totoo, sinasadol kita ni Jehova na gibuhon iyan, arog kan sabi kan teksto sa itaas. Kun malakaw kita siring kan paglakaw ni Jesus, susunudon ta an halimbawa asin katukduan niya sa bilog tang buhay. Sa paggibo kaiyan, makakamit ta an pag-uyon nin Diyos asin magkakaigwa kita nin makahulugan na buhay.

Kaiba sa katukduan ni Jesus an mga prinsipyong makakatabang sa sato na maarog an pamumuhay niya. Makukua ta an dakul sa mga iyan sa bantog na Sermon niya sa Bukid. Pag-ulayan ta an pira sa mga iyan asin kun paano ta iyan ikakaaplikar sa satong buhay.

PRINSIPYO: “Maugma an mga nakakamati kan saindang espirituwal na pangangaipo.”—Mateo 5:3, NW.

KUN PAANO INI MAKAKATABANG:

Ipinarisa ni Jesus na natural sa mga tawo an pagkaigwa nin espirituwal na pangangaipo. Minamawot tang maaraman an simbag sa mga hapot na: Taano ta yaon kita digdi? Taano ta grabe an pagdusa sa kinaban? An Diyos daw talagang may pagmakulog sa sato? Igwa daw nin buhay pagkagadan? Kaipuhan tang maaraman an simbag sa siring na mga hapot tanganing magin makahulugan an buhay ta. Aram ni Jesus na may saro sanang masasarigan na libro na makakasimbag sa mga hapot na iyan—an Tataramon nin Diyos. Sa pamibi sa saiyang Ama, sinabi ni Jesus: “An saimong tataramon iyo an katotoohan.” (Juan 17:17) Matatabangan daw talaga kita kan Tataramon nin Diyos na mapaniguan an satong espirituwal na pangangaipo?

TUNAY NA BUHAY NA EKSPERYENSIYA:

An parakanta kan sarong sikat na banda na si Esa madali nang magin rock star. Pero, para ki Esa, may kulang pa sa buhay niya. “Dawa ngani maugma ako sa banda, mawot kong magin mas makahulugan an buhay ko,” an sabi niya. Dangan, may nakaulay siyang Saksi ni Jehova. “Pinauranan ko siya nin hapot,” an sabi ni Esa. “Napukaw an interes ko sa mga simbag niyang lohikal asin basado sa Bibliya, kaya nag-uyon akong tukduan niya ako sa Bibliya.” An nanudan ni Esa sa pag-adal kan Bibliya nakataros sa puso niya asin nakapahiro sa saiya na idedikar an buhay niya ki Jehova. “Kaidto, pirmi akong nagkakaproblema nin grabe,” an sabi niya. “Ngunyan, may tunay na katuyuhan na an buhay ko.” *

PRINSIPYO: “Maugma an mga mahihirakon.”—Mateo 5:7, NW.

KUN PAANO INI MAKAKATABANG:

Kalabot sa pagkahirak an pagmalasakit sa iba, an pagigin mabuot asin makonsiderasyon sa sainda. Si Jesus nagpahiling nin pagkahirak sa mga nangangaipo. Huling napahiro nin udok na pagmalasakit, nagsadiring buot siyang pagianon an pagsakit kan iba. (Mateo 14:14; 20:30-34) Kun inaarog ta si Jesus sa pagigin mahihirakon, nadadagdagan nin kahulugan an satong buhay, huling an mga mahihirakon nagigin maugma. (Guibo 20:35) Ikakapahiling ta an pagkahirak paagi sa mabuot na mga tataramon asin gibo, na nakakapaginhawa sa nangangaipo kan satong tabang. Ikakarahay daw talaga niyato an pagigin mahihirakon?

Si Maria asin Carlos

TUNAY NA BUHAY NA EKSPERYENSIYA:

An mag-agom na si Maria asin Carlos mga halimbawa nin pagigin mahihirakon. Balo na an ama ni Maria. Sa nakaagi pa sanang mga taon dai na ini makabangon. Dinara siya ni Maria asin Carlos sa harong ninda tanganing asikasuhon an gabos na pangangaipo niya. Dakul an bangging mayo sindang turog, na dinadara pa ngani ninda siya sa ospital huli sa saiyang diabetes. Inaadmitir nindang may mga panahon na napapagal sindang marhay. Pero maugma sinda, arog kan sabi ni Jesus, huling nakakamati  sinda nin dakulang satispaksiyon ta aram nindang itinatao ninda sa ama ni Maria an pag-ataman na kaipuhan niya.

PRINSIPYO: “Maugma an mga mapagpatuninong.”—Mateo 5:9, NW.

KUN PAANO INI MAKAKATABANG:

An pagigin “mapagpatuninong” literal na nangangahulugan na “parapatuninong.” Paano nagigin mas makahulugan an buhay sa pagigin parapatuninong? An sarong dahilan iyo na mas marahay an satong relasyon sa mga nasa palibot niyato. Marahay na dangugon ta an sadol kan Bibliya: ‘Sagkod sa makakaya nindo, mamuhay kamong matuninong sa kaibahan nin gabos na tawo.’ (Roma 12:18, An Marahay na Bareta Biblia) Kaiba sa “gabos na tawo” an mga kapamilya asin an iba na bako tang kapagtubod. Talaga daw na makakapagtao nin kahulugan sa satong buhay an pagigin mapagpatuninong sa “gabos na tawo”?

Nair

TUNAY NA BUHAY NA EKSPERYENSIYA:

Isip-isipa an halimbawa ni Nair. Sa laog nin dakul na taon, napaatubang siya sa dakul na panggigipit na buminalo sa kakayahan niyang magin parapatuninong, lalo na sa laog kan saiyang pamilya. Puon kan bayaan siya kan agom niya mga 15 taon na an nakaagi, siya na sana an nagpadakula sa saiyang mga aki. An saro sa mga aki niyang lalaki adikto sa droga asin sa parati naghuhuramentado saka hinuhuma siya pati an aki niyang babayi. Naniniwala si Nair na an nanudan niya sa Bibliya an nagtao sa saiya nin kusog na magin mapagpatuninong, dawa sa arog kaiyan kasakit na mga kamugtakan. Pinagmamaigutan niyang dai makipagdiskutir o makipag-iwal. Hinihinguwa niyang magin mabuot, maduminamay, asin mapagsabot sa iba. (Efeso 4:31, 32) Kumbinsido siya na huli sa pagigin mapagpatuninong, nagkaigwa siya nin pinakamarahay na relasyon sa saiyang kapamilya asin sa iba.

ISIPON AN PUTURO

Kun susunudon ta an madunong na sadol ni Jesus, magigin maugma asin nakakakontento an buhay ta. Minsan siring, para magkaigwa nin tunay na makahulugan na buhay, kaipuhan ta man maaraman an nakatagama sa puturo. Tutal, paano magigin makahulugan an buhay kun an aram ta sana iyo na pag-abot nin panahon magurang kita, magkakahilang, asin magagadan? Pero, ini an realidad kan buhay sa kinaban na ini.

Alagad, may marahay na bareta! Dakul na bendisyon an itinatagama ni Jehova para sa gabos na nagmamaigot na “maglakaw siring kan paglakaw ni Jesus.” Nanunuga si Jehova na madali nang umabot an sarong matanos na bagong kinaban, kun sain an maimbod na mga tawo mabubuhay sagkod lamang na may perpektong salud suno sa orihinal na katuyuhan ni Jehova para sa sainda. An saiyang Tataramon nagsasabi: ‘Uya, an tabernakulo nin Diyos nasa mga tawo, asin siya mag-eerok sa kaibahan ninda, asin sinda magigin saiyang mga banwaan, asin an Diyos man sana masa sa kaibahan ninda, asin manini Diyos ninda. Asin papahidon niya an gabos na luha sa saindang mga mata; asin an kagadanan madadai na; dai na sagkod magkakaigwa nin pagmundo, ni pagtangis, ni kulog: an mga inot na bagay nakalihis na.’—Kapahayagan 21:3, 4.

An 84 anyos na si Maria, na sinambit sa inot na artikulo sa seryeng ini, nauugma sa paglaom na mahiling an kautuban kaiyan. Kumusta kamo? Gusto daw nindong makaaram nin urog pa manungod sa “tunay na buhay”—na maabot sa irarom kan Kahadian nin Diyos? (1 Timoteo 6:19, NW) Kun iyo, puwede kamong maghapot sa Mga Saksi ni Jehova sa lugar nindo o magsurat sa mga kagpublikar kan magasin na ini. *

^ par. 8 Mababasa mo an bilog na istorya ni Esa sa artikulong, ”Binago kan Bibliya an Saindang Buhay—Maringis an Paggawi Ko”.

^ par. 18 An librong Ano Man Nanggad an Itinotokdo kan Biblia?, na ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova, dakul na an natabangan sa topiko por topikong pag-adal sa Bibliya.