Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Simbag sa mga Hapot sa Bibliya

Simbag sa mga Hapot sa Bibliya

Sain hali an Diyablo?

Dai linalang nin Diyos an Diyablo. Imbes, linalang nin Diyos an anghel na kan huri nagin an Diyablo, na namidbid man bilang Satanas. Sinasabi kan Bibliya na kaidto an Diyablo sadiyosan asin mayong kasalan. Kaya, sa kapuon-puuni, an Diyablo sarong matanos na anghel na aki nin Diyos.—Basahon an Ezequiel 28:14, 15.

Paanong an sarong anghel nagin an Diyablo?

An anghel na nagin an Diyablo piniling kontrahon an Diyos asin sinutsutan an inot na mag-agom na umiba sa saiya. Sa siring, ginibo niya an sadiri niya na Satanas, na nangangahulugan “Paratumang.”—Basahon an Genesis 3:1-5; Kapahayagan 12:9.

Arog kan ibang mga linalang nin Diyos na may intelihensiya, an anghel na nagin an Diyablo may katalingkasan na pumili kun magibo siya nin tama o sala, pero tuminalubo an pagmawot niyang sambahon man siya. An pagmawot niya para sa kamurawayan mas makusog kisa sa pagmawot niya na paugmahon an Diyos.—Basahon an Mateo 4:8, 9; Santiago 1:13, 14.

Paano padagos na iniimpluwensiyahan kan Diyablo an mga tawo? Dapat daw kamong matakot sa saiya? Makukua nindo sa Bibliya an simbag sa mga hapot na ini.