ANO AN PAGTUBOD?

Siring kan pagkagamit sa Bibliya, kalabot sa “pagtubod” an marigon na paniniwala na nakabasar sa makusog na ebidensiya. An saro na nagtutubod sa Diyos may kompiyansa na uutubon Niya an gabos Niyang panuga.

PAANO SI MOISES NAGPAHILING NIN PAGTUBOD?

Isinentro ni Moises an buhay niya sa mga panuga nin Diyos. (Genesis 22:15-18) Puwede kutana siyang mamuhay nin komportable na igwa kan luho kan Ehipto, pero binayaan niya iyan, asin ‘pinagmarahay na makidamay na pasakitan sa kaibahan kan banwaan nin Diyos, kisa magpauyon sa kaugmahan nin kasalan sa kadikit na panahon.’ (Hebreo 11:25) Iyan daw pabigla-biglang desisyon na pagbabasulan niya sa huri? Dai, ta sinasabi kan Bibliya na si Moises “nagpadagos na marigon na garo baga nakakahiling kan Saro na dai nahihiling.” (Hebreo 11:27, NW) Nungkang pinagbasulan ni Moises an mga nagin desisyon niya dahil sa pagtubod.

Hininguwa ni Moises na pakusugon an pagtubod kan iba. Halimbawa, isipa an nangyari kan garo baga nalaom an mga Israelita sa tahaw kan hukbo ni Faraon asin kan Dagat na Pula. Huli sa grabeng takot na mapahamak, nag-agrangay sinda ki Jehova asin ki Moises. Ano an magigin reaksiyon ni Moises?

Posibleng dai pa aram ni Moises na babangaon nin Diyos an Dagat na Pula tanganing may maagihan sa pagdulag an mga Israelita. Pero, nagtitiwala si Moises na may gigibuhon an Diyos para maprotektaran an Saiyang banwaan. Gusto ni Moises na magin arog man kaiyan karigon an pagtubod kan mga kapwa niya Israelita. Mababasa ta: “Si Moises nagsabi sa banwaan: ‘Dai kamo matakot. Tumindog kamo nin marigon asin hilingon an pagliligtas ni Jehova, na gigibuhon niya para sa saindo ngunyan.’” (Exodo 14:13, NW) Napakusog daw ni Moises an pagtubod kan mga kapwa niya Israelita? Iyo nanggad, ta may sinasabi an Bibliya bako sanang manungod ki Moises kundi pati sa gabos na Israelita: ‘Huli sa pagtubod sinda nakaagi sa Dagat na Pula na siring sa dagang mara.’ (Hebreo 11:29) Si Moises nakinabang sa pagtubod niya pati an gabos na nagkaigwa kan siring na pagtubod.

ANO AN MGA LEKSIYON PARA SA SATO?

Maaarog ta si Moises paagi sa pagsentro kan satong buhay sa mga panuga nin Diyos. Halimbawa, nanunuga an Diyos na itatao niya an satong materyal na mga pangangaipo kun iinuton ta an pagsamba sa saiya. (Mateo 6:33) Totoo, tibaad madipisilan kitang gibuhon iyan ta iniinot kan kadaklan ngunyan an materyal na mga bagay. Pero makakasiyerto kita na kun ginigibo ta an satong pinakamakakaya na mapagdanay na simple an satong buhay asin nakapokus sa satong pagsamba, itatao ni Jehova an gabos na pangangaipo ta. Iginagarantiya niya: “Dai taka nanggad babayaan ni sa ano man na paagi papabayaan taka.”—Hebreo 13:5, NW.

Naghihinguwa man kitang tabangan an iba na makapatalubo nin pagtubod. Halimbawa, aram kan madunong na mga magurang an dakulang oportunidad ninda na mapatalubo an pagtubod kan saindang mga aki. Mantang nagdadakula an mga aki, kaipuhan nindang maaraman na igwa nin Diyos na nagtutukdo sa sato kun ano an tama asin sala. Dugang pa, kaipuhan na kumbinsido sinda na an pagsunod sa mga pamantayan nin Diyos iyo an pinakamarahay na paagi nin pamumuhay. (Isaias 48:17, 18) Mahalagang marhay na regalo an itinatao kan mga magurang sa mga aki kun tinatabangan ninda sindang magtubod na an Diyos tunay asin ‘na siya iyo an parabalos sa mga naghahanap saiya.’—Hebreo 11:6.