Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 BINAGO KAN BIBLIYA AN SAINDANG BUHAY

“Nanumpungan Ko Na an Tunay na Katalingkasan.”

“Nanumpungan Ko Na an Tunay na Katalingkasan.”
  • TAON NIN PAGKAMUNDAG: 1981

  • GINIKANAN NA NASYON: ESTADOS UNIDOS

  • DATING NALAGALAG NA AKI

AN BUHAY KO KAIDTO:

Ipinangaki ako sa Moundsville, sarong tuninong na banwaan sa kalabaan kan Salog nin Ohio sa norteng parte kan West Virginia, U.S.A. Ikaduwa ako sa apat na magturugang, tulo an lalaki, asin pirmeng maugma sa harong mi. An mga magurang ko mahihigos, onestong mga tawo na may pagkamuot sa iba. Bako man kaming mayaman, pero dai man kami kinukulang sa samong mga pangangaipo. Huling Mga Saksi ni Jehova an mga magurang ko, ginibo ninda an gabos tanganing itadom sa samo an mga prinsipyo sa Bibliya kan kami aki pa.

Pero, kan ako tin-edyer na, nagpuon nang rumayo an puso ko sa mga itinukdo sa sako. Kinuwestiyon ko kun baga magigin makahulugan o maugma an buhay na ginigiyahan kan mga prinsipyo sa Bibliya. Inisip ko na magigin tunay na maugma sana ako kun magigibo ko an ano man na gusto ko. Dai nahaloy, dai na ako nag-atender sa Kristiyanong mga pagtiripon. Duwa sa mga tugang ko an nagrebelde man. Ginibo kan mga magurang mi an gabos tanganing tabangan kami, pero sinayumahan mi an mga paghihinguwa ninda.

Dai ko naisip na an minamawot kong “katalingkasan” an madara sa sako sa pagigin adik. Sarong aldaw, kan pauli na ako hali sa eskuwelahan, inalok ako kan amigo ko nin sigarilyo. Inako ko iyan. Puon kan aldaw na idto, dai ko na sinayumahan an dakul na iba pang nakakaraot na mga gibo. Pag-abot nin panahon, naadik ako sa droga saka sa arak, asin namuhay nin imoral. Sa suminunod na mga taon, dagos-dagos na akong naggamit nin mas nakakaadiktong mga droga asin naadik sa dakul sa mga iyan. Huli sa grabeng pagkaadikto, nagpabakal na ako nin droga tanganing masustentuhan an bisyo ko.

Dawa anong pagbaliwala ko sa konsensiya ko, pirmeng ipinapagirumdom kaiyan sa sako na sala an pamumuhay ko. Pero, naisip ko na nagibo ko na an danyos asin mayo na akong pag-asang magbago. Dawa napapalibutan nin mga tawo sa mga party asin concert, parate akong mamunduon saka nakakamating nagsosolo. Kun minsan, iniisip ko kun gurano kadisente asin karahay kan mga magurang ko saka kun taano ta naparayo akong marhay.

 KUN PAANO BINAGO KAN BIBLIYA AN BUHAY KO:

Minsan ngani suminuko na ako sa sadiri ko, an iba dai nawaran nin paglaom sa sako. Kan taon 2000, inimbitaran ako kan mga magurang ko na mag-atender sa pandistritong kumbensyon kan Mga Saksi ni Jehova. Nag-alangan ako, pero uminiba ako. Nasorpresa ako kan mahiling ko na yaon man duman an duwa kong tugang na nagrebelde.

Mantang nasa kumbensyon, nagirumduman ko na yaon ako sa iyo man sanang lugar kun sain ginibo an sarong rock concert kan nakaaging taon. Napahiro an buot ko sa nahiling kong pagkakalain. Duman sa concert, kadakul nin basura saka pano nin aso nin sigarilyo. Antipatiko an kadaklan kan mga yaon sa concert, asin nakakapamundo an mensahe kan musika. Pero sa kumbensyon, napapalibutan ako nin tunay na maugmang mga tawo—mga tawo na mamumuton akong inako, dawa ngani dakul na taon ko na sindang dai nahiling. Malinig an lugar, asin an mensahe sa kumbensyon nagtatao nin paglaom. Ngunyan na nahiling ko an positibong epekto kan katotoohan sa Bibliya, napaisip ako kun taano ta tinalikdan ko pa iyan!—Isaias 48:17, 18.

“Tinawan ako kan Bibliya nin kusog na ipundo an paggamit asin pagpabakal nin droga asin magin marahay na miyembro kan sosyedad”

Pagkatapos tulos kan kumbensyon, nagdesisyon akong bumalik sa Kristiyanong kongregasyon. An mga tugang ko, na napahiro man kan mga naeksperyensiyahan ninda sa kumbensyon, nagdesisyon man na bumalik. Nag-ako kaming tulo nin pag-adal sa Bibliya.

An sarong bersikulo sa Bibliya na nakapahirong marhay sa sako iyo an Santiago 4:8, na nagsasabi: ‘Rumani kamo sa Diyos, asin siya marani sa saindo.’ Narealisar ko na kun gusto kong magin harani sa Diyos, kaipuhan kong linigon an buhay ko. Kaiba sa mga pagbabago an pagpundo ko sa paggamit nin tabako saka pag-abuso sa droga asin arak.—2 Corinto 7:1.

Dai na ako nakiiba sa dati kong mga amigo, imbes nakiamigo ako sa mga lingkod ni Jehova. Nakatabang nanggad sa sako an Kristiyanong elder na nagtukdo sa sako sa Bibliya. Pirme siyang nag-aapod asin naghahapit sa harong tanganing kumustahon ako. Sagkod ngunyan, saro siya sa pinakadayupot kong amigo.

Kan tigsoli (spring) nin 2001, sinimbolisaran ko an sakong pagdusay sa Diyos paagi sa bautismo sa tubig, asin iyo man an duwa kong tugang. Isip-isipa na sana an kaugmahan kan mga magurang ko asin kan maimbod kong nguhod na tugang na lalaki kan sa katapustapusi an samong pamilya sararo nang nagsasamba ki Jehova.

KUN PAANO AKO NAKINABANG:

Iniisip ko dati na sobra kaestrikto kan mga prinsipyo sa Bibliya, pero ngunyan minamansay ko na iyan bilang mahalagang marhay na proteksiyon. Tinawan ako kan Bibliya nin kusog na ipundo an paggamit asin pagpabakal nin droga asin magin marahay na miyembro kan sosyedad.

Nagkapribilehiyo ako na magin kabtang kan pambilog na kinaban na kasararuan nin magturugang na nagsasamba ki Jehova. Sinda mga tawong tunay na namumuot sa lambang saro, asin sararo na naglilingkod sa Diyos. (Juan 13:34, 35) Hali sa kasararuan nin magturugang na iyan an espesyal na marhay na bendisyon sa sako—si Adrianne, an namumutan asin padangaton kong agom. Nauugma nanggad kami sa paglilingkod sa satong Kaglalang na magkaibanan.

Imbes na ipadagos an makasadiri kong pamumuhay, nagboboluntaryo ako ngunyan bilang bilog na panahon na ministro, na nagtutukdo sa mga tawo kun paano man sinda makikinabang sa Tataramon nin Diyos. An gibuhon na ini an nagtao sa sako nin pinakadakulang kaugmahan sa gabos. Masasabi ko nanggad na talagang binago kan Bibliya an buhay ko. Nanumpungan ko na an tunay na katalingkasan.