Gusto mo daw maaraman an katotoohan manungod sa Diyos—kun siisay siya, kun ano an mga pamantayan niya, asin kun ano an kabutan niya? Sa saiyang Tataramon, an Bibliya, ihinayag ni Jehova Diyos an bilog na katotoohan manungod sa saiya. Pero bakong gabos na makakabasa kan Bibliya lubos na makakasabot kan katotoohan kaiyan. Taano? Huling an pakasabot sa siring na espirituwal na katotoohan sarong pribilehiyo; bakong gabos mag-aako kaiyan. Estudyaran ta kun ano an sinabi ni Jesus dapit sa bagay na ini.—Basahon an Mateo 11:25.

An bersikulong iyan nagpupuon sa mga tataramon na: “Sa panahon na idto, si Jesus nagsimbag, na an sabi.” Kaya, an sasabihon ni Jesus tibaad reaksiyon niya sa nangyari pa sana. Sinaway niya pa sana an habong maghimati na mga namamanwaan sa tulong siyudad sa Galilea, kun sain siya naggibo nin makapangyarihan na mga gibo. (Mateo 11:20-24) Tibaad isipon mo, ‘Paanong an siisay man na nakahiling kan mga milagrong ginibo ni Jesus dai matubod sa mga katotoohan na itinukdo niya?’ Dai naghimati an mga tawo huli sa katagasan kan puso ninda.—Mateo 13:10-15.

Aram ni Jesus na tanganing masabutan an katotoohan sa Bibliya manungod sa Diyos, duwang bagay an kaipuhan ta: An tabang nin Diyos asin an tamang kamugtakan nin puso. Si Jesus nagpaliwanag: ‘Nagpapasalamat ako saimo, O Ama, Kagurangnan nin langit asin nin daga, ta tinago mo ining mga bagay sa mga madunong asin may pakasabot [“may inadalan,” BPV *], asin ihinayag mo ini sa mga aking sadit.’ Nahihiling mo kun taano ta sarong pribilehiyo na masabutan an katotoohan sa Bibliya manungod sa Diyos? May diretso an ‘Kagurangnan nin langit asin nin daga,’ si Jehova, na itago o ihayag an katotoohan segun sa saiyang kabutan bilang Soberano. Pero, makatanusan an Diyos kun dapit sa paghahayag na ini. Ano an basehan ni Jehova sa paghayag kan katotoohan kan Bibliya sa nagkapira asin dai kaiyan paghayag sa iba?

Inuuyunan ni Jehova an mga mapakumbaba, bako an mga mapalangkaw. (Santiago 4:6) Itinatago niya an katotoohan sa mga madunong asin may inadalan—mga intelektuwal asin madunong sa kinaban na dahil sa pagigin orgulyoso asin pagtitiwala sa sadiri dai na nakakamati nin pangangaipo para sa tabang nin Diyos. (1 Corinto 1:19-21) Pero ihinahayag niya an katotoohan sa ‘mga aking sadit’—sa mga minadulok sa saiya na may sinserong puso, na nagpapahiling nin arog sa aking kapakumbabaan. (Mateo 18:1-4; 1 Corinto 1:26-28) Nahiling mismo kan Aki nin Diyos, si Jesus, an siring na mga reaksiyon. Dakul na orgulyoso asin may halangkaw na inadalan na mga namumuon sa relihiyon an dai nakasabot kan mensahe ni Jesus, pero nasabutan iyan kan mapakumbabang mga parasira. (Mateo 4:18-22; 23:1-5; Guibo 4:13) Kasabay kaiyan, nagin parasunod ni Jesus an nagkapirang mayaman asin edukadong indibiduwal na nagpahiling nin tunay na kapakumbabaan.Lucas 19:1, 2, 8; Guibo 22:1-3.

Balikan ta an hapot sa kapinunan: Gusto mo daw maaraman an katotoohan manungod sa Diyos? Kun iyo, mararanga kang maaraman na dai inuuyunan nin Diyos an mga tawong ibinibilang an sadiri ninda na madunong sa kinaban na ini. Sa kabaliktaran, inuuyunan niya an mga minemenos kan mga madunong sa kinaban. Kun pag-aadalan mo an Tataramon nin Diyos na may tamang kamugtakan nin isip asin puso, puwedeng magin saro ka sa mga tatawan ni Jehova nin mahalagang marhay na regalo—an pakasabot sa katotoohan manungod sa saiya. An pakasabot sa katotoohan urog na makakapaugma sa saimo ngunyan asin puwedeng maggiya pasiring sa “tunay na buhay”—an buhay na daing katapusan na ipinanuga nin Diyos sa matanos na bagong kinaban na madali nang mag-abot. *1 Timoteo 6:12, 19; 2 Pedro 3:13.

Isinusuherir na babasahon sa Bibliya para sa Enero asin Pebrero

Mateo 1-28Marcos 1-8

^ par. 5 An Marahay na Bareta Biblia (Bikol Popular Version)

^ par. 7 Mauugma an mga Saksi ni Jehova na tabangan kang manudan an katotoohan manungod sa Diyos asin sa saiyang mga katuyuhan. Nag-aalok sinda nin libreng mga pag-adal sa Bibliya, na ginagamit an librong Ano Man Nanggad an Itinotokdo kan Biblia?