Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Puede Mong Makua “an Mismong Kaaraman Dapit sa Dios”

Puede Mong Makua “an Mismong Kaaraman Dapit sa Dios”

 Rumani sa Dios

Puede Mong Makua “an Mismong Kaaraman Dapit sa Dios”

PINAGIN posible ni Jehova Dios na makua niato an sarong kayamanan na daing kaagid an halaga, asin gusto niang makua niato iyan. Dai iyan nagtatao nin materyal na kayamanan, alagad an resulta kaiyan dai mababakal dawa pagbiriyoon pa an gabos na kuarta sa kinaban—an panglaog na katoninongan, pagkakontento, asin maogmang buhay. Ano an kayamanan na ini? Ipinapaliwanag ini kan mga tataramon kan madonong na si Hadeng Salomon sa Talinhaga 2:1-6.

Sinabi ni Salomon na an kayamanan na ini iyo “an pakamidbid sa Dios [“an mismong kaaraman dapit sa Dios,” NW]”—an boot sabihon, an katotoohan manongod sa Dios asin sa saiyang mga katuyohan na ihinayag sa Biblia. (Bersikulo 5) Igwa nin nagkapirang aspekto an kayamanan na ini.

Totoong mga katokdoan. Sinisimbag kan Biblia an mga hapot na siring kaini: Ano an ngaran nin Dios? (Salmo 83:18) Ano an nangyayari sa mga tawo kun sinda magadan? (Salmo 146:3, 4) Taano ta yaon kita digdi? (Genesis 1:26-28; Salmo 115:16) Talaga daw na mapepresyohan mo an simbag sa mahalagang mga hapot na ini?

Madonong na konseho. Sinasabi sa sato kan Biblia an pinakamarahay na paagi nin pamumuhay. Paano nindo mapagdadanay an saindong pag-agoman? (Efeso 5:28, 29, 33) Paano nindo mapapadakula na responsable an mga aki? (Deuteronomio 6:5-7; Efeso 6:4) Paano nindo makakamtan an kaogmahan sa buhay? (Mateo 5:3; Lucas 11:28) Sa giraray, ano sa paghona mo—gurano kahalaga an masasarigan na sadol dapit sa mga bagay na ini?

Pakasabot dapit sa Dios asin sa saiyang personalidad. An Biblia an pangenot na gikanan nin tamang impormasyon manongod sa Dios. Anong klaseng persona sia? (Juan 1:18; 4:24) Nagmamakolog daw sia sa sato? (1 Pedro 5:6, 7) Ano an nagkapira sa marahayon na mga kualidad nia? (Exodo 34:6, 7; 1 Juan 4:8) Sa heling mo, gurano an halaga kan totoong impormasyon manongod sa satong Kaglalang?

“An mismong kaaraman dapit sa Dios” tunay nanggad na sarong espirituwal na kayamanan. Paano mo iyan makukua? May giyang itinatao an bersikulo 4 kan Talinhaga kapitulo 2, kun saen ikinomparar ni Hadeng Salomon an kaaraman na ini sa “kayamanan” [“natatagong kayamanan,” An Marahay na Bareta Biblia]. Isip-isipa ini: An nakatagong kayamanan dai basta maluwas na sana sa kinamumugtakan kaiyan asin maduman sa saro na dai man nagmaigot na maghanap kaiyan. Kaipuhan niatong maghingoang hanapon iyan. Siring man kaiyan an kaaraman dapit sa Dios. An kayamanan na ini garo man sana nakatalbong sa Biblia. Tanganing makua iyan, kaipuhan niatong maghingoa.

Ipinaliwanag ni Salomon kun ano an kaipuhan niatong gibohon tanganing makua “an mismong kaaraman dapit sa Dios.” An pananaram na “akoon mo an sakuyang magña tataramon” asin “ikiling [mo] an saimong puso” nagpapaheling na kaipuhan na igwa kita nin pusong andam na maghimate. (Bersikulo 1, 2) An mga tataramon na “apodan mo” (An Banal na Biblia), “hanapon,” asin “siasaton” nagpaparisa na kaipuhan niatong gibohon an bilog niatong makakaya, na maigot na ipinapaheling an satong inisyatiba. (Bersikulo 3, 4) Kun siring, tanganing makua an kayamanan na iyan, kaipuhan niatong maigot na pag-adalan an Biblia na may sinserong puso.—Lucas 8:15.

Kun ipinapaheling niato an siring na inisyatiba, tatabangan kita ni Jehova. ‘Si Jehova nagtatao nin kadonongan,’ an sabi sa bersikulo 6. Lubos niatong masasabotan an katotoohan na nasa Biblia solamente paagi sa tabang nin Dios. (Juan 6:44; Guibo 16:14) Makakasierto ka sa bagay na ini: Kun sinsero kang magsisiyasat sa Tataramon nin Dios, makukua mo “an mismong kaaraman dapit sa Dios”—sarong kayamanan na maparahay nanggad sa saimong buhay.—Talinhaga 2:10-21. *

Isinusuherir na babasahon sa Biblia sa Oktubre:

Talinhaga 1-21

[Nota sa Ibaba]

^ par. 10 An Mga Saksi ni Jehova sa bilog na kinaban nag-aalok nin daing bayad na pag-adal sa Biblia sa mga nagmamawot na masabotan an Biblia. Taano ta dai sinda kontakon sa saindong lugar o suratan sa angay na adres na nakalista sa pahina 4?