Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Paano Magigin Maogma an Saindong Pamilya?

Paano Magigin Maogma an Saindong Pamilya?

 Makanood sa Tataramon nin Dios

Paano Magigin Maogma an Saindong Pamilya?

Sa artikulong ini, igwa nin mga hapot na tibaad naiisip mo asin ipinapaheling digdi kun saen mo mababasa sa Biblia an simbag. Maoogma an mga Saksi ni Jehova na ipakipag-olay sa saimo an mga simbag na ini.

1. Taano an pag-agoman ta mahalagang marhay sa kaogmahan nin pamilya?

Si Jehova, an maogmang Dios, an nagpoon kan pag-agoman. Mahalagang marhay iyan sa kaogmahan nin pamilya huling apuera sa pagkaigwa nin kaibaiba, nagtatao man iyan nin matiwasay na kamugtakan sa pagpadakula nin mga aki. Paano minamansay ni Jehova an pag-agoman? Gusto nia na iyan magin permanente asin legal na nakarehistrong pag-ibanan nin sarong lalaki asin babae. (Lucas 2:1-5) Gusto nin Dios na an mga mag-agom magin maimbod sa kada saro. (Hebreo 13:4) Tinotogotan ni Jehova an mga Kristiano na magdiborsio asin mag-agom giraray solamente kun an saindang agom nakagibo nin pagsambay.—Basahon an Mateo 19:3-6, 9.

2. Paano maninigong tratohon kan mag-agom an kada saro?

Linalang ni Jehova an mga lalaki asin babae tanganing magtinabangan na marhay. (Genesis 2:18) Bilang payo nin pamilya, an agom na lalaki maninigong mangenot sa pagsustento sa saiyang pamilya asin sa pagtokdo sa sainda manongod sa Dios. Maninigo na mapagsakripisyo an pagkamoot nia sa saiyang agom. Maninigong kamotan asin igalang kan mag-agom an kada saro. Huling an gabos na mag-agom bakong perpekto, mahalagang marhay na sinda makanood na magpatawad tanganing magin maogma an saindang pag-agoman.—Basahon an Efeso 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Pedro 3:7.

3. Maninigo daw na bayaan mo an saimong agom kun bakong maogma an saindong pag-agoman?

Kun kamong mag-agom nakakaeksperyensia nin mga problema, pagmaigotan na tratohon an kada saro nin may pagkamoot. (1 Corinto 13:4, 5) Dai irinerekomendar kan Biblia an pagsuwayan bilang solusyon sa mga problema sa pag-agoman. Minsan siring, sa grabeng mga kamugtakan, an sarong Kristiano kaipuhan na magdesisyon kun baga marahay na magsuway o dai.—Basahon an 1 Corinto 7:10-13.

  4. Mga aki, ano an gusto nin Dios para sa saindo?

Gusto ni Jehova na magin maogma kamo. Itinatao nia sa saindo an pinakamarahay na sadol kun paano nindo ikakaogma an saindong pagkahoben. Gusto nia na makinabang kamo sa kadonongan asin eksperyensia kan saindong mga magurang. (Colosas 3:20) Pinapahalagahan ni Jehova an ano man na ginigibo nindo tanganing omawon sia.—Basahon an Parahulit 11:9–12:1; Mateo 19:13-15; 21:15, 16.

5. Mga magurang, paano magigin maogma an saindong mga aki?

Maninigo kamong magmaigot na itao an kakanon, istaran, asin bado kan saindong mga aki. (1 Timoteo 5:8) Alagad tanganing magin maogma an saindong mga aki, kaipuhan man nindong tokdoan sinda na kamotan an Dios asin makanood sa saiya. (Efeso 6:4) An saindong halimbawa nin pagpaheling nin pagkamoot sa Dios puedeng magkaigwa nin makosog na impluwensia sa saindong mga aki. Kun basado sa Biblia an pagtotokdo nindo, mamomolde kaiyan sa positibong paagi an kaisipan kan saindong aki.—Basahon an Deuteronomio 6:4-7; Talinhaga 22:6, An Marahay na Bareta Biblia (Bikol Popular Version).

Nakikinabang an mga aki kun pinaparigon nindo an boot ninda asin inoomaw sinda. Kaipuhan man ninda nin pagtatanos asin disiplina. An siring na pagsasanay nagpoprotehir sa sainda sa paggawe na puedeng makahale kan saindang kaogmahan. (Talinhaga 22:15) Pero, an disiplina maninigo na nungkang mayong herak o maringis.—Basahon an Colosas 3:21.

An Mga Saksi ni Jehova nagpublikar nin nagkapirang libro na espesyalmenteng ginibo tanganing tabangan an mga magurang asin aki. An mga librong ini basado sa Biblia.—Basahon an Salmo 19:7, 11.

Para sa dugang pang impormasyon, helingon an kapitulo 14 kan librong ini, Ano Man Nanggad an Itinotokdo kan Biblia?, na ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova.