4 An Dios Bakong Makatanosan—Totoo daw Iyan?

Kun ano an tibaad naaraman mo: “An Dios an namamahala sa kinaban na ini, asin kabotan nia an gabos na nangyayari. Mantang an kinaban pano nin diskriminasyon, inhustisya, asin pang-aapi, seguradong an Dios an responsable sa mga ini.”

Kun ano an itinotokdo kan Biblia: Bako an Dios an ginigikanan kan inhustisya sa kinaban. Sa pagladawan ki Jehova, an Biblia nagsasabi: “Sa gabos niyang gibo, [sia] matanos asin mayong kakulangan.”—Deuteronomio 32:4, An Marahay na Bareta Biblia.

An Dios matinao sa gabos, pati na sa mga minalataw na bakong maninigo. Halimbawa, “pinapasirang nia an saiyang aldao sa magña maraot asin sa magña marahay, asin pinapaoranan an magña matanos asin bakong matanos.” (Mateo 5:45) Makatanosan an pagtrato nia sa mga tawo ano man an saindang rasa asin kultura, arog kan ipinapaheling sa Guibo 10:34, 35: “An Dios dai nagpapalaen nin magña tauo: Alagad sa arin man na nacion, an natatakot saiya asin nagguiguibo nin katanosan iyo an inaako nia.”

Kun siring, ano an ginigikanan nin inhustisya? Pinipili nin dakol na tawo na gumawe nin bakong makatanosan, na dai sinusunod an halimbawa nin hustisya nin Dios. (Deuteronomio 32:5) Siring man, ipinapaheling kan Biblia na tinotogotan nin Dios an saiyang kaiwal, an Diablo, na mamahala sa kinaban. * (1 Juan 5:19) Minsan siring, sa dai na mahahaloy matatapos na an pagtogot nin Dios sa daing hustisyang pamamahala na ini. May ginibo na siang paagi tanganing ‘laglagon an mga gibo nin Diablo.’—1 Juan 3:8.

Kun paano makakatabang sa saimo an pakaaram kan katotoohan: Tibaad nariribaraw ka huli sa garo baga mayong katapusan na bareta nin karatan, pang-aapi, asin inhustisya. An pakaaram sa dahelan kan mga problema matabang sa saimo na masabotan kun taano ta maraoton an kamugtakan asin kun taano ta pirmeng dai nagigin mapanggana an bilog na paghihingoa kan mga tawo na gibohon na mas marahay an kinaban. (Salmo 146:3) Imbes na uboson an panahon asin kosog sa paggibo nin mga pagbabago na temporaryo man sana kun mangyari man, puede kang magkaigwa nin makosog na paglaom para sa maabot na panahon basado sa pagtitiwala sa mga panuga nin Dios.—Kapahayagan 21:3, 4.

An pakasabot sa tunay na ginigikanan nin inhustisya nangorognang makakatabang sa sato kun kita mismo an maapektaran nin kasakitan. Kun bakong makatanosan an pagtrato sa sato, tibaad mag-agrangay kita siring kan lingkod nin Dios na si Habacuc: “Nagluluya an ley asin dai na lamang nagluluwas an katanosan.” (Habacuc 1:4, An Banal na Biblia) Dai kinastigo nin Dios si Habacuc sa pagsabi kaini. Imbes, sinierto nin Dios sa Saiyang lingkod na igwa Siang itinalaan na panahon tanganing itanos an mga bagay-bagay asin tinabangan nia si Habacuc na magin maogma sa ibong nin mga problema. (Habacuc 2:2-4; 3:17, 18) Kaagid kaiyan, an pagtiwala sa panuga nin Dios na itatanos nia an inhustisya makakatabang sa saimo na magkaigwa nin katrangkilohan asin katoninongan nin isip sa bakong makatanosan na kinaban na ini.

[Nota sa Ibaba]

^ par. 5 Tanganing maaraman kun paano nag-eksister an Diablo, helingon an kapitulo 3 kan librong Ano Man Nanggad an Itinotokdo kan Biblia?

[Blurb sa pahina 7]

An Dios daw talaga an responsable sa pagsakit asin inhustisya?

[Picture Credit Line sa pahina 7]

© Sven Torfinn/Panos Pictures