Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

3 An Dios Mabinalos—Totoo daw Iyan?

3 An Dios Mabinalos—Totoo daw Iyan?

 3 An Dios Mabinalos—Totoo daw Iyan?

Kun ano an tibaad naaraman mo: “Sinusubaybayan nin Dios an lambang kasalan asin bilang balos, an mga tawo daing sagkod na pinapadusahan nia sa nagkakalayong impierno.”

“Pinapadusahan nin Dios an mga parakasala paagi sa natural na mga kalamidad.”

Kun ano an itinotokdo kan Biblia: Sinasabi kan 2 Pedro 3:9 na si Jehova “dai nagmamauot na an siisay man mapahamak, kundi na an gabos makaabot sa pagsolsol.” Imbes na magpokus sa satong mga sala, nagpopokus sia sa marahay niatong mga kualidad. “Binabantayan nin marahay nin KAGURANGNAN an bilog na daga tanganing pakosogon an mga tawong an puso maimbod saiya.”—2 Cronica 16:9, An Marahay na Bareta Biblia.

An nagkakalayong impierno bakong katokdoan kan Biblia—ikinakaongis nin Dios an mismong ideya nin daing sagkod na pagpasakit. An pinakamagabat na padusa nia sa mga maraot iyo an kagadanan. (Jeremias 7:31; Roma 6:7) Asin an natural na mga kalamidad, na mayong pinipili sa pagdestroso, bakong mga gibo nin Dios kundi dai inaasahan na mga pangyayari na puedeng makaapektar sa siisay man.—Parahulit 9:11.

Kun paano makakatabang sa saimo an pakaaram kan katotoohan: Orog kitang mapaparani sa Dios kun mimidbidon niato na sia ‘mapagpatawad’ asin bakong marikas sa pagkondenar. (Salmo 86:5) Dai niato kaipuhan na paglingkodan an Dios huli sana ta nakokonsensia kita o natatakot nin grabe na mapadusahan. Imbes, mapapatalubo niato an satong pagtubod na igwa kan pinakamarahay na motibo—pagkamoot ki Jehova. An siring na pagkamoot makosog na puersa na nagpapahiro sa sato na gibohon an satong pinakamakakaya tanganing mapaogma sia.—Mateo 22:36-38; 1 Juan 5:3.

Minsan ngani mawot nin Dios na an gabos gumibo nin marahay, aram nia na dakol an nungkang magibo kaiyan. Kun nungka siang naghiro tumang sa mga determinadong gumibo nin maraot, mayo sia nin kalaenan sa sarong namamahala na naggigibo nin mga ley alagad dai man iyan ipinapaotob, na tinotogotan na dagos-dagos na lumakop an inhustisya asin pagsakit. (Parahulit 8:11) An pakaaram niato na dai totogotan nin Dios na magdanay an karatan sagkod lamang nagtatao sa sato nin makosog na paglaom para sa maabot na panahon. Nanuga an Dios na hahaleon nia an mga padagos na naggigibo nin maraot tanganing “an magña mahoyo” mabuhay nin daing sagkod sa daga arog kan saiyang orihinal na katuyohan.—Salmo 37:10, 11, 29. *

[Nota sa Ibaba]

^ par. 7 Tanganing makaaram nin orog pa manongod sa kun paano gigibohon nin Dios na paraiso an daga, helingon an kapitulo 3 asin 8 kan librong Ano Man Nanggad an Itinotokdo kan Biblia?

[Blurb sa pahina 6]

Gusto daw nin Dios na sambahon niato sia huli sana ta natatakot kitang mapadusahan?

[Picture Credit Line sa pahina 6]

Mga inukit ni Doré