Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

2 Dai Man Talaga Nagmamakolog an Dios—Totoo daw Iyan?

2 Dai Man Talaga Nagmamakolog an Dios—Totoo daw Iyan?

 2 Dai Man Talaga Nagmamakolog an Dios—Totoo daw Iyan?

Kun ano an tibaad naaraman mo: “Kun talagang nagmamakolog an Dios sa mga tawo, hinale nia na kuta an karatan asin pagsakit sa kinaban. Asin dawa pa kun interesado sia sa mga tawo sa pangkagabsan, bako siang interesado sa nangyayari sa sakuya.”

Kun ano an itinotokdo kan Biblia: Bako si Jehova an dahelan nin karatan. (Santiago 1:13) Minsan ngani kaya niang haleon an karatan ano man na oras, tinotogotan niang mag-eksister ngonyan an maraot na sosyedad tanganing maresolberan an moral na mga isyu na pinalataw sa kapinonan kan kasaysayan nin tawo. Sa katapustapusi, mahiro sia para sa katawohan asin hahaleon nia an gabos na problema na ibinunga kan mga habo sa saiyang pamamahala.—Genesis 3:1-6; Isaias 65:17. *

Apuera sa pagmakolog nin Dios sa mga tawo sa pangkagabsan, ipinapaheling nia na interesado siang marhay sa sato bilang indibiduwal. Ipinapaheling kan Mateo 10:29-31 na inoobserbaran nia an mga detalye manongod sa sato na dawa kita dai nakakaaram: “Bakong ipinagpapabakal an duang dignos nin sarong centavo? asin ni saro sa sainda dai mahoholog sa daga, na dai maisihan kan saindong Ama. Alagad minsan gñani an magña bohok nin saindong payo nabibilang gabos. Kaya dai kamo matakot; kamo mahalaga pang gayo ki sa balakid na dignos.”

Kun paano makakatabang sa saimo an pakaaram kan katotoohan: Sa parate, rinarayoan niato an mga tawong maringis o daing pagmakolog. Bakong makangangalas na huli sa kaputikan na an Dios daing pagmakolog, hinahaboan nin dakol na tawo na mamidbid nanggad sia o minadolok sana sinda sa saiya kun sa heling ninda mayo na sindang ibang madodolokan. An pakaaram na talagang nagmamakolog an Dios na Jehova makakamotibar sa saimo na mawoton na orog pang makanood manongod sa saiya asin magin katood nia.

Halimbawa, tibaad namimibi ka sa Dios alagad iniisip-isip mo kun baga dinadangog ka nia o sisimbagon ka. Sinisierto sa sato kan Biblia na pinapagdadanay kan “Naghihinaniog kan pamibi” na bukas sa gabos na panahon an linyang ini nin komunikasyon para sa mga minadolok sa saiya nin sinsero.—Salmo 65:2.

Dinadagka ka nin Dios na ‘ibugtak sa saiya an gabos mong kahaditan, huli ta sia nagmamakolog sa saimo.’ (1 Pedro 5:7) Makakasarig kita na sia nagmamakolog dawa kun may grabeng kasakitan, huling an saiyang Tataramon nagsasabi: “Harani an KAGURANGNAN sa mga nagmomondo; iliniligtas nia an mga nawaraan nin paglaom.”—Salmo 34:18, An Marahay na Bareta Biblia.

[Nota sa Ibaba]

^ par. 3 Para sa dugang pang impormasyon manongod sa kun taano ta tinotogotan nin Dios an pagsakit, helingon an kapitulo 11 kan librong Ano Man Nanggad an Itinotokdo kan Biblia?

[Blurb sa pahina 5]

Kun an Dios dai nagmamakolog, taano ta dinadagka nia kitang mamibi sa saiya?