Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 Tokdoan an Saindong mga Aki

Naheling ni Sem an Karatan nin Duwang Kinaban

Naheling ni Sem an Karatan nin Duwang Kinaban

AN AKI ni Noe na si Sem nakaligtas sa katapusan nin sarong kinaban [sosyedad nin mga tawo], asin padagos siang nabuhay sa saro pang kinaban. Aram mo daw kun taano ta linaglag an enot na kinaban na dian namuhay si Sem asin kun paano sia asin an saiyang pamilya nakabalyo sa ikaduwang kinaban?— * Pag-olayan niato ini.

Kan hoben pa si Sem, grabe “an karatan nin tawo,” an sabi kan Biblia. An gabos na iniisip nin mga tawo ‘maraot sa gabos na panahon.’ Kaya, aram mo daw kun ano an ginibo nin Dios?— Nagpaabot sia nin baha na luminaglag sa maraot na kinaban na idto. Si apostol Pedro nagsurat: “An kinaban kan panahon na idto nalaglag kan iyan malantopan nin tubig.”—Genesis 6:5; 2 Pedro 3:6.

Nasasabotan mo daw kun taano ta linaglag nin Dios an kinaban na idto?— Maraot an mga tawo kaidto, asin an iniisip ninda ‘maraot sa gabos na panahon.’ Nagtaram si Jesus manongod digdi. “Bago kan baha,” an sabi nia, an mga tawo nag-ooroogma na “nagkakarakan asin nag-iirinom” saka “nag-aaragom asin . . . nagpapaaragom.” Sinabi pa ni Jesus: “Dai sinda nagmangno sagkod na dumatong an baha asin iinanod sinda gabos.”—Mateo 24:37-39.

Ano an dai namangno o nasabotan kan mga tawong idto?— An ama ni Sem na si Noe “sarong parahulit nin katanosan,” alagad dai naghinanyog an mga tawo sa sinasabi nia. Si Noe naghinanyog sa Dios asin naggibo nin arka, na masasakayan tanganing sia asin an saiyang pamilya makaligtas sa Baha. Solamenteng si Noe, an agom nia, an saindang mga aki—si Sem, Ham, saka Jafet—asin an mga agom ninda an nagmangno sa gustong ipagibo sa sainda nin Dios. An gabos na iba pa ginibo sana an gusto nindang gibohon, kaya inanod sinda kan Baha.—2 Pedro 2:5; 1 Pedro 3:20.

Mga sarong taon pagkatapos kan Baha, si Sem asin an saiyang pamilya luminuwas sa arka asin naghilig sa marang daga. Mayo na an gabos na maraot na tawo, alagad dai naghaloy an situwasyon na iyan. Si Canaan, na aki kan tugang ni Sem na si Ham, naggibo nin grabe karaot kaya nasabi ni Noe: “Sumpaon si Canaan.” Si Nimrod, na makoapo ni Ham, maraot man. Tinumang nia an tunay na Dios, si Jehova,  asin sinabihan an mga tawo na magtogdok nin halangkaw na tore na inaapod na Babel tanganing magin bantog an saindang ngaran. Ano sa paghona mo an namatean ni Sem asin kan saiyang ama huli kaini?—Genesis 9:25; 10:6-10; 11:4, 5.

Namondo sinda, asin si Jehova iyo man. Aram mo daw kun ano an ginibo ni Jehova?— Rinibaraw nia an lenguahe nin mga tawo tanganing dai sinda magkasinarabotan. Dangan kinaipuhan kan mga tawo na ipondo an pagtogdok asin magduman sa manlaenlaen na lugar kaiba kan mga kalenguahe ninda. (Genesis 11:6-9) Alagad dai binago nin Dios an lenguahe ni Sem asin kan saiyang pamilya. Kaya puede sindang danay na magkairibanan asin magtinarabangan sa paglilingkod sa Dios. Aram mo daw kun gurano kalawig na naglingkod si Sem ki Jehova?—

Nabuhay si Sem nin 600 na taon. Nabuhay sia nin 98 taon bago kan Baha asin 502 na taon pagkatapos kaiyan. Makakasegurado kita na tinabangan nia si Noe na itogdok an arka asin patanidan an mga tawo dapit sa maabot na Baha. Alagad ano sa paghona mo an ginibo ni Sem sa laog nin labing 500 na taon pagkatapos kan Baha?— Inapod ni Noe si Jehova na “Dios ni Sem.” Si Sem seguradong padagos na naglingkod ki Jehova asin nagtabang sa saiyang mga kapamilya na gibohon man iyan. Kan huri, guminikan sa pamilya ni Sem si Abraham, Sara, asin Isaac.—Genesis 9:26; 11:10-31; 21:1-3.

Isip-isipa baya an kinaban ngonyan, na orog pa nganing nagraraot poon kan panahon ni Sem. Ano an mangyayari dian?— An Biblia nagsasabi na iyan “malihis sana.” Alagad mangnohon an panuga: “An naggigibo kan kabotan nin Dios magdadanay sagkod lamang.” Kaya, kun ginigibo niato an kabotan nin Dios, puede kitang mapabilang sa mga makakaligtas pasiring sa bagong kinaban nin Dios. Dangan, paagi sa tabang nin Dios puede kitang mabuhay sagkod lamang na may kaogmahan digdi sa daga!—1 Juan 2:17; Salmo 37:29; Isaias 65:17.

^ par. 3 Kun nagbabasa kamo kaibanan nin aki, an halabang kurit nagpapagirumdom na pumondo nguna asin dagkahon an aki na ipahayag an nasa boot nia.