Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

An Banal na Espiritu—Taano ta May Karibarawan?

An Banal na Espiritu—Taano ta May Karibarawan?

 An Banal na Espiritu—Taano ta May Karibarawan?

ANO an banal na espiritu? An hapot na iyan garo baga simplehon, alagad tibaad masakit na makakua nin simpleng simbag. Si Papa Benedicto XVI nagsabi sa sarong dakulang grupo nin mga tawo sa Australia: “Haros garo baga imposible niatong masabotan nin malinaw kun ano an Espiritu.”

Tunay nanggad na igwa nin dakol na opinyon asin grabeng kadaihan nin kasegurohan kun dapit sa hapot na, Ano an banal na espiritu? An minasunod iyo an nagkapirang parateng isinisimbag:

• Sarong tunay na persona na nasa laog kan mga disipulo ni Cristo.

• Presensia nin Dios sa kinaban.

• An ikatolong persona kan Trinidad.

Taano ta igwa nin siring na karibarawan? Nagpoon iyan kan ikaapat na siglo C.E. kan sabihon nin nagkapirang teologo na an banal na espiritu sarong persona na minsan paano kapantay nin Dios. Minsan siring, an ideyang ini dai itinokdo sa Kasuratan o kan enot na mga parasunod ni Cristo. An New Catholic Encyclopedia nagpaliwanag: “Malinaw na dai ilinaladawan kan Daan na Tipan an espiritu nin Dios bilang sarong persona . . . An espiritu nin Dios iyo man sana an kapangyarihan nin Dios.” An reperensia man sanang iyan nagsabi pa: “Ihinahayag kan mayoriya sa mga teksto kan Bagong Tipan na an espiritu nin Dios sarong bagay, bakong persona; ini nangorognang maheheling sa pagkakabaing kan espiritu asin kan kapangyarihan nin Dios.”

Natural sana na an mga tawo nasasakitan na isipon na an kapangyarihan sarong persona. Huli kaini, ihinayag nin dai pa sana nahahaloy na surbey sa Estados Unidos na an kadaklan na tawo dai naniniwala na an banal na espiritu sarong persona o sarong “bagay na may buhay.” Tama daw sinda? O maninigo daw kitang maniwala sa mga teologo na nag-iinsistir na “an Espiritu Santo sarong Persona na talagang suway sa Ama asin sa Aki”?

Tanganing makakua nin masasarigan na simbag, kaipuhan kitang kumonsulta sa Tataramon nin Dios, an Biblia, na detalyadong ilinaladawan an banal na espiritu. Si apostol Pablo nagsurat: “An gabos na Kasuratan ipinasabong nin Dios asin papakinabangan sa pagtotokdo kan katotoohan, pagsagwe sa sala.”—2 Timoteo 3:16, Today’s English Version.

Taano ta maninigo nindong hingoahon na maaraman an katotoohan manongod sa banal na espiritu? Huli ta an pakaaram sa katotoohan na iyan puedeng magin paagi na kamo mag-ako nin tabang hale sa Dios. Namamatean daw nindo kun minsan na dai na nindo kayang magpadagos kun sa sadiri sana nindong kosog? Si Jesus nanuga sa saiyang mga disipulo: “Padagos kamong maghagad, asin iyan itatao sa saindo . . . Kun kamo . . . tataong magtao nin marahay na mga regalo sa saindong mga aki, gurano pa daw an Ama sa langit na dai matao nin banal na espiritu sa mga naghahagad sa saiya!”—Lucas 11:9, 13.

Sa masunod na mga artikulo, ihahayag sa sato kan Kasuratan kun ano talaga an banal na espiritu. Asin maheheling niato kun paano iyan puedeng magin sarong puersa para sa kapakinabangan niato.

[Blurb sa pahina 3]

Ihinahayag sa sato kan Kasuratan kun ano talaga an banal na espiritu