Pagkamundag Giraray—Personal daw na Desisyon?

SIISAY an nagpapangyari kan pagkamundag giraray? Kun kinokombensir an mga naghihinanyog sa sainda na magin namundag giraray na mga Kristiano, kinokotar nin nagkapirang ministro an mga tataramon ni Jesus: “Kamo dapat na mamundag giraray.” (Juan 3:⁠7) Ginagamit kan siring na mga ministro an mga tataramon na ini bilang pagboot. Sa siring, ihinuhulit ninda na an lambang naniniwala mismo an madesisyon na kuyogon si Jesus asin gibohon an kaipuhan na mga lakdang tanganing mamundag giraray. Segun sa siring na pangangatanosan, an pagkamundag giraray personal na desisyon. Alagad an pagmansay daw na iyan kaoyon kan sinabi ni Jesus ki Nicodemo?

Paagi sa maingat na pagbasa sa mga tataramon ni Jesus, maheheling niato na dai nia itinokdo na an tawo mismo an madesisyon tanganing mamundag giraray o dai. Taano ta sinasabi niato ini? An pananaram sa Griego na trinadusir na “namundag giraray” puede man itradusir na “maninigo na namundag gikan sa itaas.” * Sa siring, segun sa pakatradusir na iyan, an pagkamundag giraray “gikan sa itaas”​—⁠an boot sabihon, “gikan sa langit,” o “naggigikan sa Ama.” (Juan 19:11; nota sa ibaba; Santiago 1:17)  Iyo, an Dios an nagpapangyari kaiyan.​—⁠1 Juan 3:⁠9.

Kun isasaisip niato an pananaram na “gikan sa itaas,” bakong depisil masabotan kun taano ta dai puede na an saro mismo an magpangyari na sia mamundag giraray. Isip-isipa na sana an literal na pagkamundag sa saindo. Kamo daw mismo an nagdesisyon na mamundag kamo? Siempre bako! Kamo namundag huling an ama nindo an nagpangyari na kamo mamundag. Kaagid kaiyan, puede sana kitang mamundag giraray kun papangyarihon iyan nin Dios, an langitnon na Ama niato. (Juan 1:13) Huli kaini, si apostol Pedro tamang nagsabi: “Pag-omawon an Dios asin Ama kan satong Kagurangnan na Jesu-Cristo, huli ta segun sa saiyang dakulang pagkaherak tinawan nia kita nin bagong pagkamundag.”​—⁠1 Pedro 1:⁠3.

Pagboot daw Iyan?

Pero, tibaad isipon nin nagkapira, ‘Kun totoo na mayo nin siisay man na puedeng magdesisyon sa saiya mismo na mamundag giraray, taano ta itinao ni Jesus an pagboot na: “Kamo dapat na mamundag giraray”?’ Rasonable an hapot na iyan. Total, kun an mga tataramon ni Jesus talagang pagboot, pinagbobotan nia kita na gibohon an sarong bagay na dai niato kaya. Iyan garo bakong rasonable. Kun siring, paano maninigong saboton an mga tataramon na kamo dapat na “mamundag giraray”?

Paagi sa mas maingat na pagsiyasat sa mga tataramon na iyan sa orihinal na lenguahe kaiyan, maheheling niato na si Jesus dai nagboboot, kundi sia nagsasabi sana. Sa ibang pagtaram, kan sinabi ni Jesus na kamo dapat na “mamundag giraray,” sia nagsasabi sana nin sarong katunayan, dai nagtatao nin pagboot. Sia nagsabi: “Kaipuhan na kamo mamundag gikan sa itaas.”​—⁠Juan 3:​7, Modern Young’s Literal Translation.

Sa pag-ilustrar kun baga ini pagboot o pagsabi sana nin katunayan, isip-isipa an sarong pagkomparar. Imahinara an sarong siudad na may nagkapirang eskuelahan. An saro kaiyan eskuelahan na para sana sa mga aking taga baryo, na harayo sa siudad na iyan. Sarong aldaw, an sarong hoben na lalaki na bakong taga baryo nagsabi sa prinsipal kan eskuelahan na iyan, “Gusto ko pong magpaenrol digdi sa eskuelahan nindo.” An prinsipal nagsabi sa saiya, “Tanganing makaenrol ka digdi, dapat na taga baryo ka.” Siempre, an mga tataramon kan prinsipal bakong pagboot. Dai nia pinagbobotan an estudyante na, “Magin taga baryo ka!” Imbes, sinasabi nia na, “Tanganing makaenrol ka digdi, kaipuhan na taga baryo ka.” Sinasabi sana kan prinsipal an katunayan​—⁠an kahagadan tanganing makaeskuela sa eskuelahan na iyan. Kaagid kaiyan, kan sinabi ni Jesus na: “Kamo dapat na mamundag giraray,” sinasabi sana nia an sarong katunayan​—⁠an kahagadan tanganing an saro ‘makalaog sa Kahadean nin Dios.’

An huring nasambit na iyan dapit sa Kahadean nin Dios igwa nin koneksion sa saro pang aspekto kan pagkamundag giraray. Kalabot dian an hapot na, Ano an katuyohan kaiyan? An pakaaram sa simbag sa hapot na iyan mahalagang marhay tanganing masabotan nin tama an kahulogan kan pagkamundag giraray.

[Nota sa Ibaba]

^ par. 3 An nagkapirang traduksion kan Biblia trinadusir an Juan 3:3 nin siring kaini. Halimbawa, an A Literal Translation of the Bible nagsasabi: “Kun an saro dai mag-ako nin pagkamundag gikan sa itaas, dai nia maheheling an kahadean nin Dios.”

[Ritrato sa pahina 6]

Ano an pagkakaagid kan pagkamundag giraray asin literal na pagkamundag?