Pagkamundag Giraray—Paano Iyan Nangyayari?

SI Jesus nakipag-olay ki Nicodemo bako sanang manongod sa kahalagahan, kun siisay an nagpapangyari, asin katuyohan kan pagkamundag giraray, kundi manongod man sa kun paagi sa ano nangyayari an pagkamundag giraray. Si Jesus nagsabi: “Kun an saro dai namundag sa tubig asin espiritu, dai sia makakalaog sa kahadean nin Dios.” (Juan 3:⁠5) Sa siring, an saro namumundag giraray paagi sa tubig asin espiritu. Alagad ano an pinanonongdan kan pananaram na “tubig asin espiritu”?

“Tubig Asin Espiritu”​—⁠Ano Iyan?

Huling si Nicodemo sarong Judio na nag-espesyalisar sa relihion, mayong duda na sia pamilyar sa kun paano ginamit sa Hebreong Kasuratan an terminong “espiritu nin Dios”​—⁠an aktibong puersa nin Dios, na nakakaimpluwensia sa mga tawo na gumibo nin pambihirang mga bagay. (Genesis 41:38; Exodo 31:3; 1 Samuel 10:⁠6) Kaya kan gamiton ni Jesus an tataramon na “espiritu,” nasabotan ni Nicodemo na iyan iyo an banal na espiritu, an puersa aktiba nin Dios.

Kumusta man an pagsambit ni Jesus sa tubig? Isip-isipa an nakarekord na mga pangyayari bago asin pakatapos tolos-tolos kan pakipag-olay ki Nicodemo. Ipinapaheling kaini na si Juan na Bautisador sagkod an mga disipulo ni Jesus nagbabautismo sa tubig. (Juan 1:​19, 31; 3:22; 4:​1-3) An gibohon na ini nagin aram na marhay sa Jerusalem. Kun siring, kan si Jesus magtaram manongod sa tubig, nasabotan ni Nicodemo na an pinanonongdan ni Jesus bakong an tubig sa pangkagabsan, kundi an tubig para sa bautismo. *

Binautismohan “sa Banal na Espiritu”

Kun an ‘pagkamundag sa tubig’ nanonongod sa pagigin binautismohan sa tubig, ano an kahulogan kan ‘pagkamundag sa espiritu’? Bago kan pakipag-olay ni Nicodemo ki Jesus, ipinaisi ni Juan na Bautisador na bako sanang tubig kundi patin banal na espiritu an igwa nin papel sa bautismo. Sia nagsabi: “Ako nagbautismo sa saindo sa tubig, alagad sia [si Jesus] magbabautismo sa saindo sa banal na espiritu.” (Marcos 1:​7, 8) Ilinadawan kan kagsurat nin Ebanghelyo na si Marcos an enot na beses na nangyari an siring na bautismo. Sia nagsurat: “Durante kan mga aldaw na idto si Jesus nagdatong hale sa Nazaret nin Galilea asin binautismohan ni Juan sa Jordan. Asin tolos-tolos kan paghawas sa tubig naheling nia na nabukasan an kalangitan, asin, siring sa salampati, an espiritu naghihilig sa saiya.” (Marcos 1:​9, 10) Kan si Jesus ilubog sa Jordan, sia binautismohan sa tubig. Kan  oras na akoon nia an espiritu hale sa langit, sia binautismohan sa banal na espiritu.

Mga tolong taon pakabautismo ki Jesus, sinierto nia sa saiyang mga disipulo: “Kamo babautismohan sa banal na espiritu pirang aldaw na sana poon ngonyan.” (Gibo 1:⁠5) Kasuarin iyan nangyari?

Kan aldaw nin Pentecostes kan taon 33 C.E., mga 120 disipulo ni Jesus an nagkatiripon sa sarong harong sa Jerusalem. “Bigla na sanang nagdatong hale sa langit an ribok na siring sa hagobohob nin makosog na doros, asin iyan nakapano sa bilog na harong kun saen sinda nagtuturukaw. Asin an garo mga dila nin kalayo naheling ninda . . . , asin sinda gabos nagkaparano nin banal na espiritu.” (Gibo 2:​1-4) Kan aldaw man sanang iyan, an iba pa sa Jerusalem sinadol na magpabautismo sa tubig. Sinabihan ni apostol Pedro an sarong kadaklan: “Magsorolsol kamo, asin an lambang saro sa saindo magpabautismo sa ngaran ni Jesu-Cristo para sa kapatawadan kan saindong mga kasalan, asin aakoon nindo an daing bayad na balaog kan banal na espiritu.” Ano an nagin reaksion? “An mga maogmang nag-ako kan saiyang tataramon binautismohan, asin kan aldaw na idto mga tolong ribong kalag an nakadugang.”​—⁠Gibo 2:​38, 41.

Sarong Proseso na May Duwang Kabtang

Ano an ihinahayag kan mga bautismong ini manongod sa pagkamundag giraray? Ipinapaheling kaini na an pagkamundag giraray nangyayari paagi sa sarong proseso na may duwang kabtang. Mangnohon na si Jesus binautismohan nguna sa tubig. Dangan sia nag-ako kan banal na espiritu. Kaagid kaiyan, an enot na mga disipulo binautismohan nguna sa tubig (an nagkapira si Juan na Bautisador an nagbautismo), dangan sinda nag-ako kan banal na espiritu. (Juan 1:​26-36) Siring man, an 3,000 na nakombertir binautismohan nguna sa tubig, dangan sinda nag-ako kan banal na espiritu.

Mantang isinasaisip an mga bautismo na nangyari kan Pentecostes 33 C.E., ano an maninigo niatong asahan sa kun paano nangyayari ngonyan an pagkamundag giraray? Kapareho iyan kan nangyari sa mga apostol asin sa enot na mga disipulo ni Jesus. Enot, pinagsosolsolan nin saro an mga kasalan nia, nagbabakle, asin idinudusay an buhay nia ki Jehova tanganing sambahon asin paglingkodan sia, saka ipinapahayag sa publiko an pagdusay nia paagi sa bautismo sa tubig. Dangan, kun pilion sia nin Dios na maglingkod bilang namamahala sa Kahadean Nia, sia lalahidan nin banal na espiritu. An enot na kabtang kan prosesong ini na may duwang kabtang (bautismo sa tubig) nangyayari paagi sa sadiring kabotan kan indibiduwal; an ikaduwang kabtang (bautismo sa espiritu) nangyayari paagi sa kabotan nin Dios. Kun mangyari sa saro an duwang bautismong ini, sia namumundag giraray.

Pero, taano ta ginamit ni Jesus sa pakipag-olay nia ki Nicodemo an pananaram na “namundag sa tubig asin espiritu”? Tanganing idoon na an mga binautismohan sa tubig asin espiritu makakaeksperyensia nin pambihirang pagbabago. Tinotokar kan sunod na artikulo an aspektong iyan kan pagkamundag giraray.

[Nota sa Ibaba]

^ par. 5 Sa kaagid na paagi, si apostol Pedro sarong beses nagsabi sa okasyon nin bautismo: “May siisay man daw na makakapangalad nin tubig?”​—⁠Gibo 10:⁠47.

[Ritrato sa pahina 9]

Binautismohan ni Juan sa tubig an nagsosolsol na mga Israelita