Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Pagkamundag Giraray—Ano an Nagigibo Kaiyan?

Pagkamundag Giraray—Ano an Nagigibo Kaiyan?

 Pagkamundag Giraray—Ano an Nagigibo Kaiyan?

TAANO ta ginamit ni Jesus an pananaram na “namundag . . . sa espiritu” kan sia magtaram manongod sa bautismo sa banal na espiritu? (Juan 3:⁠5) Kun ginagamit bilang pananaram na may piguratibong kahulogan, an tataramon na “pagkamundag” nangangahulogan na “kapinonan,” siring baga kan pananaram na “an pagkamundag nin sarong nasyon.” Huli kaini, an terminong “bagong pagkamundag” nagpaparisa nin “bagong kapinonan.” Kun siring, an may piguratibong kahulogan na mga pananaram na “namundag” asin “bagong pagkamundag” nagdodoon na magkakaigwa nin bagong kapinonan sa relasyon nin Dios asin kan mga binautismohan sa banal na espiritu. Paano nangyayari an lubos na pagbabagong iyan nin relasyon?

Tanganing ipaliwanag kun paano nag-aandam an Dios nin mga tawo na magigin mga namamahala sa langit, si apostol Pablo naggamit nin ilustrasyon na kinua sa buhay pampamilya. Nagsurat sia sa mga Kristiano kan panahon nia na sinda makakaeksperyensia nin “pag-ampon bilang mga aki” asin kun siring, an magigin pagtratar nin Dios sa sainda “garo mga aki.” (Galacia 4:5; Hebreo 12:⁠7) Tanganing maaraman kun paano an halimbawa dapit sa pag-ampon makakatabang sa saro na masabotan an klase nin pagbabago na nangyayari kun an indibiduwal binautismohan sa banal na espiritu, isip-isipa giraray an ilustrasyon dapit sa hoben na lalaki na gustong mag-enrol sa eskuelahan na para sa mga estudyanteng taga baryo.

Sarong Pagbabago Huli sa Pag-ampon

Sa ilustrasyon, an hoben na lalaki dai makaenrol sa eskuelahan huling sia bakong taga baryo. Ngonyan, imahinara na sarong aldaw, may dakulang pagbabago na nangyari. Sia legal na inampon nin ama nin sarong pamilya na taga baryo. Ano an epekto kaiyan sa hoben na lalaki? Bueno, huling inampon bilang aki, sia puedeng igwa na ngonyan kan mga deretso na kapareho kan sa iba pang hoben na taga baryo​—⁠kaiba an deretso na mag-enrol sa eskuelahan na iyan. Biyong binago kan pag-ampon sa saiya an mga oportunidad nia.

Iiniilustrar kaini sa mas makahulogan nanggad na paagi an nangyayari sa mga namumundag giraray. Isip-isipa an nagkapirang pagkakaagid. An hoben na lalaki sa ilustrasyon aakoon sa eskuelahan solamente kun maabot nia an kahagadan tanganing makalaog dian​—⁠an pagigin taga baryo. Pero, kun sa saiya sana, dai nia maaabot an kahagadan na iyan. Kaagid kaiyan, may mga tawo na aakoon na magin namamahala sa Kahadean nin Dios, o langitnon na gobyerno, alagad solamente kun maabot ninda an kahagadan tanganing makalaog dian​—⁠an pagigin “namundag giraray.” Pero, kun sa sainda sana, dai ninda maaabot an kahagadan  na iyan huling an pagkamundag giraray nakadepende sa Dios.

Ano an nagpabago sa kamugtakan kan hoben na lalaki? An legal na proseso nin pag-ampon. Siempre, dai binago kan prosesong iyan an pagkatawo kan hoben na lalaki. Pakatapos kan pag-ampon sa saiya, sia pa man giraray an tawong iyan. Dawa siring, pakatapos na maabot an legal na mga kahagadan para sa pag-ampon, an hoben na lalaki nag-ako nin bagong kamugtakan (status). Tunay nanggad na sia nakaeksperyensia nin bagong kapinonan​—⁠sarong bagong pagkamundag, sabi ngani. Sia inako na bilang aki, na nagtao sa saiya nin deretso na makaeskuela sa eskuelahan asin magin kabtang kan pamilya kan ama na nag-ampon sa saiya.

Kaagid kaiyan, binago ni Jehova an kamugtakan nin sarong grupo nin bakong sangkap na mga tawo paagi sa paggibo nin legal na proseso na amponon sinda bilang mga aki nia. Si apostol Pablo, na kabilang sa grupong iyan, nagsurat sa mga kapagtubod: “Kamo nag-ako nin espiritu nin pag-ampon bilang mga aki, na paagi sa espiritung ini kita nagkukurahaw: ‘Abba, Ama!’ An espiritu mismo nagpapatotoo kaiba kan satong espiritu na kita mga aki nin Dios.” (Roma 8:​15, 16) Iyo, paagi sa proseso nin pag-ampon, an mga Kristianong iyan nagin kabtang kan pamilya nin Dios, o “mga aki nin Dios.”​—⁠1 Juan 3:1; 2 Corinto 6:⁠18.

Siempre, dai binago kan pag-ampon na iyan nin Dios an pagkatawo kan mga inampon, huling sinda nagdanay na bakong sangkap. (1 Juan 1:⁠8) Minsan siring, arog kan ipinaliwanag pa ni Pablo, pakatapos na maabot an legal na mga kahagadan para sa pag-ampon, sinda nag-ako nin bagong kamugtakan. Kadungan kaiyan, an inampon na mga aking iyan tinawan kan espiritu nin Dios nin makosog na pagtubod na sinda mabubuhay kaiba ni Cristo sa langit. (1 Juan 3:⁠2) An malinaw na makosog na pagtubod na iyan huli sa banal na espiritu nagtao sa sainda nin biyong bagong pagmansay sa buhay. (2 Corinto 1:​21, 22) Iyo, nakaeksperyensia sinda nin bagong kapinonan​—⁠sarong bagong pagkamundag, sabi ngani.

Manongod sa inampon na mga aki nin Dios, an Biblia nagsasabi: “Sinda magigin mga saserdote nin Dios asin kan Cristo, patin mamamahala bilang mga hade kaiba nia sa laog kan sangribong taon.” (Kapahayagan 20:⁠6) Kaiba ni Cristo, an inampon na mga aki nin Dios magigin mga hade sa Kahadean nin Dios, o langitnon na gobyerno. Sinabihan ni apostol Pedro an mga kapagtubod na sinda maako nin “dai nalalapa asin daing digta patin dai napaparang mana” na “nakatagama sa kalangitan” para sa sainda. (1 Pedro 1:​3, 4) Iyan tunay nanggad na mahalagang marhay na mana!

Minsan siring, an pamamahalang ini nagpapalataw man nin hapot. Kun an mga namundag giraray na iyan mamamahala bilang mga hade sa langit, sairisay an pamamahalaan ninda? An hapot na iyan sisimbagon sa sunod na artikulo.

[Ritrato sa pahina 10]

Ano an sinabi ni Pablo manongod sa pag-ampon?