Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Pag-ayuno—Mas Irinarani daw Kamo Kaiyan sa Dios?

Pag-ayuno—Mas Irinarani daw Kamo Kaiyan sa Dios?

 Pag-ayuno—Mas Irinarani daw Kamo Kaiyan sa Dios?

‘An pag-ayuno sarong bagay na nakakatabang sa saindo na horophoropon an espirituwalidad nindo asin nagpapagirumdom sa saindo na bakong materyal na mga bagay an pinakaimportante sa buhay.’​—⁠SARONG BABAENG KATOLIKO.

‘An pag-ayuno nakakatabang sa saindo na magkaigwa nin relasyon sa Dios.’​—⁠SARONG JUDIONG RABI.

‘Sa relihion ko, obligasyon an pag-ayuno, sarong importanteng paagi tanganing ikapaheling ko an sakong debosyon asin pasasalamat sa Dios. Nag-aayuno ako dahel namomotan ko an Dios.’​—⁠SARONG PARASUNOD KAN RELIHION NA BAHA’I.

AN PAG-AYUNO sarong kaugalean na ordinaryo sa dakol na relihion sa kinaban, kaiba na an Budismo, Hinduismo, Islam, Jainismo, asin Judaismo. Dakol na tawo an naniniwala na paagi sa paglikay sa kakanon sa laog nin partikular na peryodo nin panahon, mas napaparani sa Dios an saro.

Ano sa paghona nindo? Maninigo daw kamong mag-ayuno? Ano an sinasabi manongod digdi kan Tataramon nin Dios, an Biblia?

Mga Pag-ayuno kan mga Panahon kan Biblia

Kan mga panahon kan Biblia, may mga tawo na nag-ayuno sa manlaenlaen na dahelan, asin inoyonan iyan nin Dios. An nagkapira nag-ayuno tanganing ipaheling an grabeng kamondoan o pagsolsol huli sa mga kasalan (1 Samuel 7:​4-6), tanganing makimaherak na logod oyonan sinda nin Dios o hagadon an paggiya nia (Hokom 20:​26-28; Lucas 2:​36, 37), o tanganing mas mapakarhay an konsentrasyon kun naghohorophorop.​—⁠Mateo 4:​1, 2.

Minsan siring, an Biblia nagsambit man nin mga pag-ayuno na dai inoyonan nin Dios. Si Hadeng Saul nag-ayuno bago nagkonsulta sa sarong espiritista. (Levitico 20:6; 1 Samuel 28:20) An maraot na mga tawo, na arog ni Jezebel saka kan mga panatiko na nagplanong gadanon si apostol Pablo, nagtagama nin panahon para sa mga pag-ayuno. (1 Hade 21:​7-12; Gibo 23:​12-14) An mga Fariseo midbid na gayo sa regular sa pag-ayuno ninda. (Marcos 2:18) Pero, kinondenar sinda ni Jesus, asin dai ninda napahanga an Dios. (Mateo 6:16; Lucas 18:12) Siring man, dai inintindi ni Jehova an mga pag-ayuno nin nagkapirang Israelita huli ta maraot an saindang mga gibo asin motibo.​—⁠Jeremias 14:⁠12.

 Ipinapaheling kan mga halimbawang ini na bakong pag-ayuno mismo an nakakapaogma sa Dios. Minsan siring, dakol na sinserong lingkod nin Dios na nag-ayuno an inoyonan nin Dios. Sa siring, an mga Kristiano daw maninigo na mag-ayuno?

Obligado daw an mga Kristiano na Mag-ayuno?

An Ley ni Moises nagboot sa mga Judio na ‘pasakitan an saindang kalag,’ an boot sabihon, mag-ayuno, sarong beses sa sarong taon sa Aldaw nin Pagbayad sa Kasalan. (Levitico 16:​29-31; Salmo 35:13) Ini sana an solamenteng pag-ayuno na ipinagboot ni Jehova sa saiyang banwaan. * Seguradong kinuyog kan mga Judiong nabuhay sa irarom kan Ley ni Moises an pagboot na iyan. Alagad bakong kahagadan sa mga Kristiano na sunodon an Ley ni Moises.​—⁠Roma 10:4; Colosas 2:⁠14.

Minsan ngani talagang nag-ayuno si Jesus arog kan kahagadan kan Ley, dai sia midbid sa kaugalean na ini. Sinabi nia sa saiyang mga disipulo kun paano sinda dapat gumawe kun napagdesisyonan ninda na mag-ayuno, alagad dai nia noarin man ipinagboot na mag-ayuno sinda. (Mateo 6:​16-18; 9:14) Kun siring, taano ta sinabi ni Jesus na mag-aayuno an saiyang mga disipulo pagkagadan nia? (Mateo 9:15) Bako ining pagboot. Ipinaparisa sana kan mga sinabi ni Jesus na pagkagadan nia an saiyang mga disipulo magmomondong gayo asin mawawaran nin gana na magkakan.

An duwang pagkasaysay sa Biblia dapit sa enot na mga Kristiano na talagang nag-ayuno nagpapaheling na kun an sarong tawo minalikay sa kakanon huli sa marahay na motibo, ini inaako nin Dios. (Gibo 13:​2, 3; 14:23) * Kun siring, an mga Kristiano dai obligado na mag-ayuno. Alagad, kun mapagdesisyonan nin sarong tawo na mag-ayuno, sia maninigo na magin mapagbantay sa nagkapirang peligro.

Mag-ingat sa Nakatagong mga Peligro

An sarong nakatagong peligro sa pag-ayuno na dapat likayan iyo an pagpakangmatanos. Nagpatanid an Biblia tumang sa pagigin ‘sagin na mapakumbaba.’ (Colosas 2:​20-23) An ilustrasyon ni Jesus dapit sa mapalangkaw na Fariseo na an paghona nakakalabi an saiyang moral kisa sa iba huli ta regular siang nag-aayuno malinaw na nagpapaheling na habo nin Dios an siring na saboot.​—⁠Lucas 18:​9-14.

Sala man na ipaisi sa publiko an dapit sa saindong pag-ayuno o na mag-ayuno huli ta may nagsabi sa saindo na gibohon iyan. Segun sa Mateo 6:​16-18, nagsadol si Jesus na an pag-ayuno maninigo na magin sarong pribadong bagay, sa pag-oltanan nindo asin nin Dios, asin na dai nindo maninigong ipaisi iyan sa iba.

Maninigo na dai noarin man isipon nin saro na an pag-ayuno minsan paano nakakabayad sa pagkakasala. Tanganing akoon nin Dios, an pag-ayuno dapat na iniibanan nin pagkuyog sa saiyang mga ley. (Isaias 58:​3-7) An odok sa pusong pagsolsol, bako an pag-ayuno mismo, an nagigin dahelan tanganing  mapatawad sa mga kasalan. (Joel 2:​12, 13) Idinodoon kan Biblia na napapatawad kita huli sa dai na kutana maninigong kabootan ni Jehova na itinao paagi sa atang ni Cristo. Imposible na magin maninigo kita na magkamit nin kapatawadan paagi sa ano man na gibo, kaiba na an pag-ayuno.​—⁠Roma 3:​24, 27, 28; Galacia 2:16; Efeso 2:​8, 9.

Ipinapaheling man kan Isaias 58:3 an saro pang salang ideya nin dakol. Ipinarisa kan mga Israelita na nagkautang sa sainda si Jehova dahel sa pag-ayuno ninda, na garo baga paagi sa pag-ayuno, ginigibohan ninda nin pabor an Dios. Naghapot sinda: “Sa anong dahelan kami nag-ayuno asin dai mo naheling, asin pinasakitan niamo an samong kalag asin dai mo minangno?” Dakol man ngonyan an nag-iisip na huli sa saindang pag-ayuno, maaasahan man ninda na an Dios magibo nin pabor para sa sainda. Logod na dai niato noarin man arogon an siring na daing galang asin bakong sono sa Kasuratan na saboot!

Iniisip nin iba na posible na magin maninigo na magkamit nin pag-oyon nin Dios huli sa pagpasakit sa hawak paagi sa pag-ayuno, pagpakol sa saindang sadiri, o mga bagay na kaagid kaiyan. Kinokondenar kan Tataramon nin Dios an siring na kaisipan, na ipinapaheling na an “grabeng pagtratar sa hawak” “daing halaga sa pakikilaban sa” maraot na mga mawot.​—⁠Colosas 2:​20-23.

Sarong Balanseng Pagmansay

An pag-ayuno bakong obligasyon; ni sala man iyan. Tibaad magin kapakipakinabang iyan sa nagkapirang kamugtakan kun nalilikayan an mga peligrong sinambit sa enotan. Minsan siring, an pag-ayuno bako an pangenot na bagay tanganing akoon an satong pagsamba. Si Jehova ‘an maogmang Dios,’ asin gusto nia na magin maogma an saiyang mga lingkod. (1 Timoteo 1:11) An Tataramon nia mismo nagsasabi: “Mayong orog karahay para sa sainda kisa sa . . . an lambang tawo kumakan asin uminom nanggad patin makaheling nin karahayan sa gabos niang kahigosan. Iyan an balaog nin Dios.”​—⁠Eclesiastes 3:​12, 13.

An satong pagsamba maninigo na may kagayagayahan, alagad dai noarin man ikinonektar kan Biblia sa kaogmahan an pag-ayuno. Dugang pa, kun an paglikay sa kakanon makakaapektar na gayo sa satong salud o makakaubos kan satong kosog para sa magayagayang gibohon na itinao kan satong Kaggibo sa tunay na mga Kristiano​—⁠na iyo an pagpahayag kan maogmang bareta kan Kahadean​—⁠sa siring malinaw na makakaolang logod iyan.

Baga man nagdesisyon kita na mag-ayuno o dai, maninigong likayan niato na husgaran an iba. Sa tunay na mga Kristiano, maninigong mayo nin pagdiriskutiran sa temang ini, “huli ta an kahadean nin Dios dai nangangahulogan nin pagkakan asin pag-inom, kundi nangangahulogan nin katanosan asin katoninongan patin kagayagayahan paagi sa banal na espiritu.”​—⁠Roma 14:⁠17.

[Mga Nota sa Ibaba]

^ par. 12 An pag-ayuno ni Ester dai ipinagboot nin Dios, dawa ngani garo baga inoyonan nin Dios an pag-ayuno nia. Ngonyan, an Judiong Kapiestahan nin Purim kinatodan nang ginigibo pagkatapos kan Pag-ayuno ni Ester.

^ par. 14 May mga Biblia na igwa nin nagkapira pang sinambit manongod sa pag-ayuno, alagad an mga idinagdag na ini dai naglataw sa pinakadaan na mga manuskrito sa Griego.​—⁠Mateo 17:21; Marcos 9:29; Gibo 10:30; 1 Corinto 7:​5, King James Version.

[Blurb sa pahina 28]

An mga Fariseo nagsagin na mapakumbaba kun nag-aayuno

[Blurb sa pahina 29]

“An kahadean nin Dios dai nangangahulogan nin pagkakan asin pag-inom, kundi nangangahulogan nin katanosan asin katoninongan patin kagayagayahan”

[Kahon sa pahina 29]

Kumusta an Manongod sa Kuaresma?

An 40 aldaw na pag-ayuno kun Kuaresma sinasabing paggirumdom sa 40 aldaw na pag-ayuno ni Cristo. Pero, dai noarin man pinagbotan ni Jesus an saiyang mga disipulo na girumdomon an pag-ayuno nia, ni may ano man na ebidensia na nag-ayuno sinda. An enot na masasarigan na pagkasambit sa 40 aldaw na pag-ayuno bago an Pasko nin Pagkabuhay iyo an pinaniniwalaan na yaon sa mga surat ni Atanacio, na may petsang 330 C.E.

Huling si Jesus nag-ayuno pagkatapos kan saiyang bautismo asin bakong bago kan saiyang kagadanan, garo baga laen man an ginigibo kan nagkapirang relihion na pagselebrar nin Kuaresma sa mga semana bago an Pasko nin Pagkabuhay. Minsan siring, an 40 aldaw na pag-ayuno sa enot na mga kabtang kan taon lakop sa suanoy na mga Babilonyo, Egipcio, asin Griego. Malinaw nanggad na dian kinua an “Kristianong” kaugalean na ini.