Naghahapot an mga Parabasa

Kita daw Itinalaga Na?

May mga nagsasabi na itinalaga na kan kapaladan an aldaw kan satong kagadanan. An iba nag-iinsistir na an Dios an personalmenteng nagdedesisyon kun noarin kita magagadan. Dugang pa, minamansay kan siring na mga tawo na dai malilikayan an mayor na mga pangyayari sa buhay. Arog man daw kaiyan an saindong pagmansay?

Tibaad hapoton mo an saimong sadiri kan mga minasunod: ‘Kun, sa katunayan, mayo kitang magigibo tanganing bagohon an satong kaaabtan, kun itinalaga na kan Dios o kan kapaladan an kaluluwasan nin sarong bagay, taano ta mamimibi pa? Asin kun itinalaga na an satong kaaabtan, taano ta magibo pa nin mga paagi tanganing ingatan an satong sadiri? Taano ta kaipuhan pang maggamit nin seat belt kun nagbibiahe sa auto? An totoo, taano ta malikay pa sa pag-inom nin inomon na de alkohol kun mamaneho?’

Dai man lamang inooyonan kan Biblia an siring na daing ingat na paggawe. Imbes na ipabaya an mga bagay-bagay sa kapaladan, ipinagboot kan Biblia na an mga Israelita magin mapag-isip sa pagigin ligtas. Halimbawa, pinagbotan sinda na maggibo nin hababang lanob sa palibot kan patag na atop kan saindang harong. An katuyohan iyo na malikayan na may maaksidenteng mahulog hale sa atop. Pero, taano ta matao pa nin siring na pagboot an Dios kun an sarong tawo nakatalaga nang mahulog hale sa atop asin magadan?​—⁠Deuteronomio 22:⁠8.

Paano man an mga nagagadan huli sa natural na mga kalamidad o iba pang mamondong mga pangyayari na dai ninda kontrolado? May itinalaga daw na panahon nin “pakipaghelingan sa kagadanan” para sa sainda? Mayo, sinisierto sa sato kan kagsurat sa Biblia na si Hadeng Salomon na “an panahon asin pagkanorongod nangyayari sa [sato] gabos.” (Eclesiastes 9:11) Kaya gurano man kanapapalaen o kasakit tubodon kan mga kamugtakan, an mamondong mga pangyayari dai itinalaga.

Minsan siring, iniisip nin nagkapira na an mga tataramon na ini kontra sa naenot na sinabi ni Salomon: “Para sa gabos na bagay igwa nin itinalaan na panahon, panahon para sa lambang gibo sa sirong kan kalangitan: panahon para sa pagkamundag asin panahon na magadan.” (Eclesiastes 3:​1, 2) Alagad sinusuportaran daw talaga ni Salomon an pagtubod sa kapaladan? Maingat tang siyasaton an mga tataramon na iyan.

Dai sinasabi ni Salomon na itinalaga na an pagkamundag asin pagkagadan. Imbes, an punto nia iyo na an mga tawo namumundag saka nagagadan, asin ini nangyayari sa gabos na panahon. Tunay nanggad, an buhay kun minsan maogma asin kun minsan mamondo. “Igwa nin . . . panahon nin pagtangis asin panahon nin pagngisi,” an sabi ni Salomon. Ipinaheling ni Salomon na an siring na paorootrong mga pangyayari asin nagkanorongod na mga kalamidad normal sa buhay, sa “lambang gibo sa sirong kan kalangitan.” (Eclesiastes 3:​1-8; 9:​11, 12) Kun siring, an kongklusyon nia iyo na dai magin sobra kasibot sa pangaroaldaw na buhay niato na huli kaiyan nalilingawan na niato an satong Kaglalang.​—⁠Eclesiastes 12:​1, 13.

Minsan ngani an satong Kaglalang may autoridad sa buhay asin kagadanan, dai nia itinatalaga an kaaabtan ta. Itinotokdo kan Biblia na an Dios nag-aalok sa sato gabos kan paglaom na mabuhay sagkod lamang. Alagad dai kita pinipirit nin Dios na akoon an iinaalok nia. Imbes, an saiyang Tataramon nagsasabi: “An siisay man na boot, kumua kan tubig nin buhay na daing bayad.”​—⁠Kapahayagan 22:⁠17.

Iyo, dapat na mawoton tang “kumua kan tubig nin buhay.” Sa siring, dai itinalaga kan kapaladan an satong ngapit. An sadiri niatong mga desisyon, saboot, asin gawe-gawe may epekto talaga sa satong ngapit.