Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Paghula Dapit sa Satong Haranihon Nang Ngapit

Paghula Dapit sa Satong Haranihon Nang Ngapit

 Paghula Dapit sa Satong Haranihon Nang Ngapit

KAN tinotokar an dapit sa ngapit nin tawo asin kan daga, si apostol Pedro nagsurat: “Igwa nin bagong kalangitan asin sarong bagong daga na satong hinahalat segun sa saiyang [nin Dios] panuga, asin sa mga ini magdadanay an katanosan.” (2 Pedro 3:13) An panuga manongod sa “bagong kalangitan asin sarong bagong daga” enot na itinao paagi ki propeta Isaias. (Isaias 65:17; 66:22) Paagi sa pagsitar sa hulang ini, ipinaheling ni Pedro na kan panahon nia dai pa iyan lubos na naotob.

Paghaloyhaloy, kan mga taon nin 96 C.E., ikinonektar kan Kapahayagan, na itinao paagi ki apostol Juan, an “bagong daga” na iyan sa mga  bendisyon kun mamahala na an Kahadean nin Dios. (Kapahayagan 21:1-4) Naootob na ngonyan an mga tataramon ni Jesus patin ni apostol Pablo manongod sa mga kamugtakan kan kinaban bago an pagdatong kan Kahadean nin Dios. Kun siring, maaasahan niato na sa dai na mahahaloy papangyayarihon kan Kahadean na iyan an bagong kinaban. Ano daw an magigin kamugtakan sa bagong kinaban na iyan? Sinasabi iyan sa sato kan libro sa Biblia na Isaias.

Mga Bendisyon sa Bagong Kinaban

Pambilog na Kinaban na Katoninongan Asin Nagkakasararong Pagsamba. “Pupulpogon ninda an saindang mga espada na magin mga tarom nin arado asin an saindang mga budyak na magin mga gunting na panghawan. An nasyon dai mabingat nin espada tumang sa nasyon, ni mag-aadal pa man sinda nin pakikiguerra.”​—Isaias 2:2-4.

Katoninongan sa mga Tawo Asin Hayop. “An lobo totoong mag-eerok sa kadikit na panahon na kaiba kan lalaking kordero, asin an leopardo maluko kaiba kan ogbon na kanding, asin an ogbon na baka saka an may bunday na ogbon na leon saka an hayop na basog magkairiba; asin sarong sadit na aking lalaki an mangengenot sa sainda. Asin an baka saka an oso magsasabsab; an saindang mga ogbon malukong dororog. Asin minsan an leon magkakakan nin dagami kapareho kan toro. . . . Dai sinda magibo nin maraot o manraraot sa bilog kong banal na bukid; huli ta an daga mapapano nanggad kan kaaraman dapit ki Jehova kun paanong an tubig nakakatahob sa mismong dagat.”​—Isaias 11:6-9.

Abundang Kakanon Para sa Gabos. “Si Jehova nin mga hukbo magibo nanggad para sa gabos na banwaan, sa bukid na ini, nin bangkete nin matatabang putahe, nin bangkete nin arak na laon, nin matatabang putahe na pano nin hotok, nin arak na laon, na sinara.”​—Isaias 25:6.

Mayo Na nin Kagadanan. “Totoong hahalonon nia [nin Dios] an kagadanan sagkod lamang, asin papahidon nanggad kan Soberanong Kagurangnan na Jehova an mga luha sa gabos na lalawgon. Asin an katuyawan kan saiyang banwaan hahaleon nia sa bilog na daga, huli ta si Jehova mismo an nagtaram kaiyan.”​—Isaias 25:8.

Binuhay Liwat an mga Gadan. “An saimong mga gadan mabubuhay, an saindang mga hawak maburuhat liwat. Sinda na nagtotorog sa daga mapapagmata asin makururahaw sa kagayagayahan . . . An daga imumundag liwat an mga haloy nang gadan.”​—Isaias 26:19, The New English Bible.

An Mesiyas Sarong Matanos na Hukom. “Dai sia maghohokom oyon sa pakaheling sana kan saiyang mga mata, o magsasagwe oyon sana sa nadadangog kan saiyang mga talinga. Asin sa katanosan hohokoman nia an mga hamak, asin sa pagkatanos magsasagwe sia para sa mga mahoyo kan daga.”​—Isaias 11:3, 4.

Naomayan an Buta Asin Bungog. “An mga mata kan mga buta magkakaburuklat, asin an  mismong mga talinga kan mga bungog magkakaburukasan.”​—Isaias 35:5.

An Desierto Nagin Mabunga. “An kaawagan asin an alang na lugar magpapakagayagaya, saka an desierto maggagayagaya asin mamumurak arog kan azafran. Daing duwa-duwa na iyan mamumurak, asin iyan talagang magigin magayagaya na may kagayagayahan asin may maogmang kurahaw.”​—Isaias 35:1, 2.

Sarong Bagong Daga. “Ako naglalalang nin bagong kalangitan [sarong bagong langitnon na gobyerno] asin sarong bagong daga [sarong matanos na bagong sosyedad nin tawo]; asin an dating mga bagay dai na magigirumdoman, ni masabong pa iyan sa puso. Alagad ta magpakagayagaya kamo, asin maggayagaya kamo sagkod lamang sa sakong linalalang. . . . Sinda [an mga nag-eerok sa ipinanuga nin Dios na bagong kinaban] siertong matogdok nin mga harong asin maistar sinda dian; asin siertong matanom sinda nin mga ubasan asin kakakanon ninda an bunga kaiyan. Dai sinda matogdok asin iba an maistar; dai sinda matanom asin iba an makakan. Huli ta magigin siring sa mga aldaw nin kahoy an mga aldaw kan sakuyang banwaan; asin an ginibo kan saindang mga kamot lubos na gagamiton kan sakuyang mga pinili. Dai sinda magpapagal na mayong kapakanan, ni mangangaki man sinda para sa karibokan; huli ta sinda an mga aki na kompuesto kan mga binendisyonan ni Jehova, asin an saindang mga aki kaiba ninda. Asin mangyayari nanggad na bago sinda mag-apod masimbag na ako; nagtataram pa sinda, magdadangog na ako.” “‘Huli ta kun paanong an bagong kalangitan asin an bagong daga na sakuyang gigibohon nagdadanay sa atubangan ko,’ sabi ni Jehova, ‘siring man an saindong banhi asin an saindong ngaran magdadanay.’”​—Isaias 65:17-25; 66:22.

Paghula Dapit sa Dakulang Ngapit

Bako sanang Isaias an libro sa Biblia na naghula dapit sa mga bendisyon para sa ngapit. Pano an Biblia nin mga hula na naglaladawan kan makangangalas na mga bagay na gigibohon nin Dios paagi sa saiyang Kahadean sa pamamahala ni Cristo. * Gusto mo daw mabuhay sa siring na paraisong mga kamugtakan? Puede! Siyasaton mo mismo kun ano man nanggad an itinotokdo kan Biblia manongod sa marahay na mga katuyohan nin Dios para sa ngapit, asin pag-adalan mo kun paano ka puedeng magin kabtang kaiyan. Maoogma an mga Saksi ni Jehova na tabangan ka.

[Nota sa Ibaba]

^ par. 15 Para sa dugang pang impormasyon manongod sa Kahadean nin Dios asin sa kun ano an gigibohon kaiyan, helingon an pahina 76-85 kan librong Ano Man Nanggad an Itinotokdo kan Biblia? na ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova.

[Ritrato sa pahina 8]

Magkakaigwa nin katoninongan an mga tawo sa lambang saro asin sa mga hayop

[Ritrato sa pahina 9]

An mga gadan mabubuhay giraray

[Ritrato sa pahina 10]

An bilog na daga magigin paraiso