Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Paghula Dapit sa Mesiyas

Paghula Dapit sa Mesiyas

 Paghula Dapit sa Mesiyas

HULING aram kan Judiong nasyon kun ano an isinurat ni Isaias asin nin iba pang mga propeta manongod sa Mesiyas, haloy na nindang hinahalat an pagdatong nia. Sa katunayan, kan panahon ni Jesus, dakol na Judio an “nag-aantisipar” kan harani nang paglataw kan Mesiyas. (Lucas 3:15) Makahulogan nanggad, an mga hula na nasa Biblia may kaibang pambihirang mga detalye kan buhay kan Mesiyas. Mayo nin ordinaryong tawo na makakahula kan siring na mga bagay ni makakapangyari man na maeksperyensiahan iyan ni Jesus.

Mga Detalyeng May Koneksion sa Pagkamundag kan Mesiyas. Ihinula ni Isaias na an Mesiyas, o Cristo, ipapangaki nin sarong birhen. Pakatapos na iladawan an milagrosong mga kamugtakan na konektado sa pagkamundag ni Jesus, nagsurat si apostol Mateo: “An gabos na ini talagang nangyari tanganing maotob an itinaram ni Jehova paagi sa saiyang propeta, na nagsasabi: ‘Uya! An birhen mangingidam asin mangangaki nin sarong aking lalaki.’” (Mateo 1:22, 23; Isaias 7:14) Ihinula  man ni Isaias na an Cristo magikan ki David, na espesipikong sinambit si Jese, an ama ni David. Tunay nanggad, si Jesus direktang naggikan ki David. (Mateo 1:6, 16; Lucas 3:23, 31, 32) Huli kaini, bago mamundag si Jesus, an anghel na si Gabriel nagsabi sa ina ni Jesus, si Maria: ‘Itatao sa saiya nin Dios an trono ni David na saiyang ama.’​Lucas 1:32, 33; Isaias 11:1-5, 10; Roma 15:12.

Mga Detalye kan Buhay kan Mesiyas. Sa sinagoga sa Nazaret, an adultong si Jesus nagbasa nin makosog hale sa hula ni Isaias, na kaiba an mga tataramon na ini: “An espiritu ni Jehova yaon sa sako, huli ta linahidan nia ako na magpahayag kan maogmang bareta sa mga dukha.” Sa pag-aplikar ni Jesus kan hulang iyan sa saiya mismo, sia nagsabi: “Ngonyan an kasuratan na ini na nadangog pa sana nindo naootob na.” (Lucas 4:17-21; Isaias 61:1, 2) Ihinula man ni Isaias an maboot, mahoyo, asin mapakumbaba na pagtratar ni Jesus sa mga nangangaipo na paomayan. Nagsurat si Mateo: “Dakol man an nagsurunod sa saiya, asin pinaomayan nia sinda gabos, alagad estrikto nia sindang pinagbotan na dai sia ihayag; tanganing maotob an itinaram paagi ki Isaias na propeta . . . ‘Dai sia makikipag-iwal, ni makurahaw man . . . Mayong nalanog na gaho na saiyang roronoton.’”​—Mateo 8:16, 17; 12:10-21; Isaias 42:1-4; 53:4, 5.

Mga Detalye kan Pagsakit kan Mesiyas. Ihinula ni Isaias na an Mesiyas dai aakoon kan mayoriya sa Israel kundi imbes magigin “sarong gapong singkogan” sa sainda. (1 Pedro 2:6-8; Isaias 8:14, 15) Asin tunay nanggad, sa ibong nin dakol na milagro ni Jesus, an mga tawo ‘dai minatubod sa saiya, kaya naotob an tataramon ni Isaias na propeta na sinabi nia: “Jehova, siisay an nagtubod sa bagay na samong nadangog? ”’ (Juan 12:37, 38; Isaias 53:1) Nakakontribwir sa kadaihan nin pagtubod nin mga Judio an popular pero salang paniniwala na tolos-tolos na hahaleon kan Mesiyas an pamamahala nin Roma sa nasyon asin ibabalik nia an independienteng kahadean ni David sa daga. Huling si Jesus nagsakit asin nagadan, dai sia maaako nin kadaklan na Judio bilang an Mesiyas. Alagad, sa katunayan, ihinula ni Isaias na an Mesiyas magsasakit bago magin Hade.

Sa libro nin Isaias, makahulang sinasabi kan Mesiyas: “An sakong likod itinao ko sa mga parahampak . . . An sakong lalawgon dai ko itinago sa makasusupog na mga bagay asin sa lutab.” Sinabi ni Mateo an nangyari kan si Jesus binibista: “Pinagrulutaban ninda an saiyang lalawgon asin sinuntok sia. An iba tinaplong sia.” (Isaias 50:6; Mateo 26:67) “Itinotogot nia na sia pasakitan nin makuri; alagad ta dai nia ibinubuka an saiyang ngoso,” an isinurat ni Isaias. Sa siring, kan hapoton ni Pilato si Jesus manongod sa mga akusasyon kan mga Judio, si Jesus ‘dai nagsimbag sa saiya, dai, ni sarong tataramon, kaya nagngalas na marhay an gobernador.’​—Isaias 53:7; Mateo 27:12-14; Gibo 8:28, 32-35.

Mga Detalye kan Kagadanan kan Mesiyas. An hula ni Isaias padagos na naotob kan magadan si Jesus asin dawa pakatapos kaiyan. Ihinula ni Isaias: “Gigibohon nia an saiyang lolobngan sa kaibanan kan mga maraot, asin sa kaibanan kan mga mayaman sa saiyang pagkagadan.” (Isaias 53:9) Paano maootob an garo baga may pagkakakontrahan na hulang ini? Kan magadan si Jesus, ipinako sia sa pag-oltanan nin duwang parahabon. (Mateo 27:38) Alagad paghaloyhaloy, ibinugtak kan mayaman na si Jose na taga Arimatea an hawak ni Jesus sa saiya mismong bagong tukion na lolobngan. (Mateo 27:57-60) Sa katapustapusi, an kagadanan ni Jesus kaotoban kan saro sa pinakamahalagang mga kabtang kan hula ni Isaias. Sa pagtaram manongod sa Mesiyas, si Isaias nagsabi: “An sarong matanos, an sakuyang lingkod, magdadara nin matanos na  kamugtakan sa dakol na tawo; asin an saindang mga sala papasanon nia mismo.” Tunay nanggad, paagi sa kagadanan ni Jesus, itinao an pantubos tanganing an pagabat na kasalan mahale sa gabos na maimbod na tawo.​—Isaias 53:8, 11; Roma 4:25.

Mga Hulang Siertong May Kaotoban

Tanganing patunayan kun siisay an Mesiyas sono sa Kasuratan, an mga apostol asin si Jesus mismo mas parateng nagkotar sa hula ni Isaias kisa sa arin man na iba pang libro sa Biblia. Pero, bako sanang an libro nin Isaias an naghula kan ngapit. An dakol na iba pang hula na nasa Hebreong Kasuratan may kaotoban man ki Jesus, sa saiyang Kahadean, asin sa mararahay na bagay na gigibohon kan Kahadean sa ngapit. * (Gibo 28:23; Kapahayagan 19:10) Gurano kasierto na maootob an mga hulang ini? Sinabi ni Jesus sa mga Judiong naghihinanyog sa saiya: “Dai kamo mag-isip na ako nagdigdi tanganing raoton an Ley o an Mga Propeta [an boot sabihon, an Hebreong Kasuratan]. Ako nagdigdi, bakong sa pagraot, kundi sa pag-otob; huli ta totoong ako nagsasabi sa saindo na maeenot pang mapara an langit asin daga kisa sa mapara an sarong kasaditsaditing letra o sarong punto nin letra sa Ley sa ano man na paagi asin dai maotob an gabos na bagay.”​—Mateo 5:17, 18.

Sinambit man ni Jesus an kaotoban kan mga hula na nasa Biblia paagi sa mga nangyari sa palibot nia asin sa mga mangyayari sa ngapit. (Daniel 9:27; Mateo 15:7-9; 24:15) Dugang pa, si Jesus asin an saiyang mga disipulo mismo naghula nin mga mangyayari pakalihis kan panahon ninda, pati na an dakol na pangyayari na naheheling niato ngonyan. An sunod na artikulo mapaliwanag kaini asin kan iba pang kaotoban nin mga hula na nasa Biblia na mangyayari pa.

[Nota sa Ibaba]

^ par. 9 Para sa dugang pang impormasyon manongod sa mga hula na naotob ki Jesus, helingon an librong Ano Man Nanggad an Itinotokdo kan Biblia? sa pahina 200, na ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova.

[Ritrato sa pahina 4]

“An birhen . . . mangangaki nin sarong aking lalaki”

[Ritrato sa pahina 5]

“An sakong lalawgon dai ko itinago sa makasusupog na mga bagay”