Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 Tokdoan an Saindong mga Aki

Nauri Ka Na daw? An mga Tugang ni Jose Nauri sa Saiya

Nauri Ka Na daw? An mga Tugang ni Jose Nauri sa Saiya

PAG-OLAYAN niato an boot sabihon kan pag-uri. Nasakitan ka na daw na magustohan an sarong tawo huling sinasabi nin iba na sia marahay, guapo, o matali? *— Bueno, iyan an puedeng mangyari kun ika nauuri sa sarong tawo.

Puedeng mangyari an pag-uri sa laog nin pamilya kun an mga magurang mas paborito an sarong aki kisa sa iba. Sinasabi kan Biblia an manongod sa sarong pamilya na dian an pag-uri nagin dahelan nin dakulang problema. Estudyaran niato an problema na nagin resulta kaiyan asin an leksion na manonodan niato sa nangyari.

Si Jose an ika-11 aki ni Jacob, asin nauri ki Jose an saiyang mga tugang na lalaki sa ama. Aram mo daw kun taano?—Huling paborito si Jose kan saindang ama na si Jacob. Halimbawa, nagpagibo si Jacob para ki Jose nin sarong pang-ibabaw na gubing na magayon asin may raya-raya. Nangorognang namomotan ni Jacob si Jose “huli ta sia an aki nia sa saiyang pagkagurang” asin an enot niang aki sa saiyang namomotan na agom, si Raquel.

An Biblia nagsasabi na ‘kan maheling kan mga tugang ni Jose na sia an pinakanamomotan kan saindang ama, ikinaongis ninda si Jose.’ Dangan, sarong aldaw sinabi ni Jose sa saiyang pamilya na sa sarong pangatorogan, gabos sinda, kaiba an saiya mismong ama, nagduko sa saiya. “Nauri sa saiya an saiyang mga tugang,” an sabi kan Biblia, asin dawa an ama ni Jose inanggotan sia huli sa pag-estorya nin siring na pangatorogan.​—Genesis 37:1-11.

Paghaloyhaloy, kan si Jose 17 anyos na, an mga tugang nia nag-aataman kaidto nin mga karnero asin kanding kan saindang pamilya sa lugar na dakol na kilometro an rayo sa sainda. Kaya isinugo ni Jacob si Jose tanganing helingon an kamugtakan kan saiyang mga tugang. Aram mo daw kun ano an gustong gibohon kan kadaklan sa sainda kan maheling  ninda na nagdadangadang na sia?— Gusto nindang gadanon sia! Alagad habo iyan kan duwa sa sainda, si Ruben asin Juda.

Kan may mag-agi na nagkapirang negosyante na paduman sa Egipto, si Juda nagsabi: “Ipabakal ta sia.” Kaya ipinabakal sia ninda. Dangan guminadan sinda nin sarong kanding asin isinawsaw sa dugo kaiyan an pang-ibabaw na gubing ni Jose. Sa huri, kan ipinaheling ninda sa saindang ama an pang-ibabaw na gubing, nag-agrangay sia: ‘Sarong maisog na layas na hayop an siertong suminiba ki Jose!’​—Genesis 37:12-36.

Pag-abot nin panahon, nakamtan ni Jose an pabor ni Faraon, an namamahala sa Egipto. Ini nangyari huli ta sa tabang nin Dios ikinapaliwanag ni Jose an kahulogan kan duwa sa mga pangatorogan ni Faraon. An enot iyo an dapit sa pitong matabang baka na sinundan kan pitong maniwang na baka. An ikaduwang pangatorogan iyo an dapit sa pitong matabang tipasi dangan pitong kupos na tipasi. An duwang pangatorogan, an sabi ni Jose, parehong nangangahulogan na magkakaigwa nin pitong taon nin marahay na pag-ani na susundan nin pitong taon nin tiggutom. Sa pagdirehir ni Faraon, ipinamahala ki Jose an pagtipon nin kakanon sa mga taon na marahay an ani tanganing mag-andam para sa tiggutom.

Kan uminabot an tiggutom, nangaipo nin kakanon an pamilya ni Jose, na nag-iistar sa lugar na dakol na kilometro an rayo sa Egipto. Isinugo ni Jacob na magduman sa Egipto an sampulong matuang tugang ni Jose tanganing magkua nin kakanon. Nakaatubang ninda si Jose, alagad dai sia ninda namidbid. Paagi sa dai pagpamidbid ni Jose, binalo nia an saiyang mga tugang, asin naaraman nia kun gurano an pagbasol ninda sa saindang maraoton na pagtratar sa saiya. Dangan sinabi sa sainda ni Jose kun siisay sia. Sinda nagkurugosan asin naggayagaya nanggad!​—Genesis, kapitulo 40 sagkod 45.

Ano an manonodan mo manongod sa pag-uri sa estoryang ini sa Biblia?— An pag-uri puedeng magresulta sa dakulang problema asin puede nganing magin dahelan iyan na mawoton nin sarong tawo na kolgan an saiya mismong tugang! Basahon ta an Gibo 5:17, 18 asin Gibo 7:54-59 asin helingon ta kun ano an ginibo nin mga tawo sa mga disipulo ni Jesus huli sa saindang pag-uri.— Pakabasa kaini, masasabotan mo daw kun taano ta dapat kitang mag-ingat na dai magin maurihon?—

Si Jose nabuhay nin 110 na taon. Nagpadakula sia nin mga aki, na sa sainda nagkaigwa sia nin mga makoapo, dangan nagkaigwa man sia nin mga makoapo sa tuhod. Makakasegurado kita na parate sindang tinotokdoan kaidto ni Jose na magkaminorootmootan asin dai magpadaog sa pag-uri.​—Genesis 50:22, 23, 26.

^ par. 3 Kun nagbabasa kamo kaibanan nin aki, an halabang kurit nagpapagirumdom na pumondo nguna asin dagkahon an aki na ipahayag an nasa boot nia.