Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Kun Sangkap si Adan, Paano Nagin Posible na Magkasala Sia?

Kun Sangkap si Adan, Paano Nagin Posible na Magkasala Sia?

 Naghahapot an mga Parabasa

Kun Sangkap si Adan, Paano Nagin Posible na Magkasala Sia?

Nagin posible na magkasala si Adan huli ta linalang sia nin Dios na may libreng kabotan. An balaog na iyan bako nanggad kontra sa katunayan na si Adan sangkap. An totoo, an Dios sana an sangkap sa absolutong kahulogan. (Deuteronomio 32:3, 4; Salmo 18:30; Marcos 10:18) Limitado an pagkasangkap nin siisay man o ano man na bagay. Halimbawa, an kutsilyo puedeng tamang-tama (perfect) sa pagpidaso nin karne, alagad gagamiton daw nindo iyan sa paghigop nin sabaw? An sarong bagay sangkap sana kun iyan nakakaotob sa katuyohan kaiyan.

Kun siring, para sa anong katuyohan linalang nin Dios si Adan? Katuyohan nin Dios na paagi ki Adan magkaigwa nin rasa nin intelihenteng mga tawo na may libreng kabotan. An mga gusto na pataluboon an saindang pagkamoot sa Dios asin sa saiyang mga dalan ikakapaheling ini paagi sa pagdesisyon na kuyogon an saiyang mga ley. Kun siring, an pagkuyog dai automatikong ginigibo nin saro kundi iyan resulta nin personal na desisyon. (Deuteronomio 10:12, 13; 30:19, 20) Sa siring, kun si Adan dai nin kakayahan na magdesisyon na sumuway, sia bako kutanang kompleto​—bakong sangkap. Manongod sa kun paano si Adan nagdesisyon na gamiton an saiyang libreng kabotan, ipinapaheling kan rekord sa Biblia na sinunod nia an saiyang agom sa pagsuway sa ley nin Dios mapadapit sa “kahoy nin pakamidbid kan marahay asin maraot.”​—Genesis 2:17; 3:1-6.

Kun siring, linalang daw nin Dios si Adan na may kaluyahan sa moral, kaya mayo sia nin kakayahan na gumibo nin tamang mga desisyon o labanan an sugot? Bago an pagsuway ni Adan, siniyasat ni Jehova Dios an gabos niang linalang digdi sa daga, kaiba na an enot na mag-agom, asin naheling nia na iyan “marahayon.” (Genesis 1:31) Huli kaini, kan si Adan magkasala, dai ini nangahulogan na igwa nin ano man na depekto sa kun paano linalang si Adan kundi tama sana na an dapat na biyong basolon iyo si Adan. (Genesis 3:17-19) Dai tinogotan ni Adan na motibaron sia kan pagkamoot sa Dios asin sa tamang prinsipyo na magin makinuyog sa Dios nin orog sa gabos.

Isip-isipa man na kan si Jesus nasa daga pa, sia sangkap na tawo siring ki Adan. Pero, si Jesus, bakong arog kan ibang naggikan ki Adan, ipinangidam paagi sa banal na espiritu asin sa siring, dai nagmana nin kaluyahan na huli kaiyan dai nia makakayang labanan an sugot. (Lucas 1:30, 31; 2:21; 3:23, 38) Sa sadiring kagustohan ni Jesus nagdanay siang maimbod sa saiyang Ama sa ibong nin grabeng mga panggigipit. Paagi sa paggamit ni Adan kan saiyang libreng kabotan, sia an personalmenteng may paninimbagan sa dai nia pagkuyog sa pagboot ni Jehova.

Pero, taano ta nagdesisyon si Adan na sumuway sa Dios? Naniwala daw sia na mapaparahay an saiyang situwasyon? Dai, huli ta isinurat ni apostol Pablo na “si Adan dai nadaya.” (1 Timoteo 2:14) Minsan siring, nagdesisyon si Adan na umoyon sa mga kahagadan kan saiyang agom, na nagdesisyon nang magkakan hale sa ipinagbabawal na kahoy. An pagmawot nia na mapaogma ini mas orog kisa sa pagmawot nia na kuyogon an saiyang Kaglalang. Iyo nanggad, kan itinatao sa saiya an ipinagbabawal na prutas, maninigo kutanang hinorophorop nguna ni Adan an magigin epekto kan pagsuway na iyan sa saiyang relasyon sa Dios. Huling mayo nin hararom asin makosog na pagkamoot sa Dios, si Adan madaling naimpluwensiahan, pati kan saiyang agom.

Si Adan nagkasala bago sia magkaigwa nin mga aki, kaya an gabos na tawo na gikan sa saiya namundag na bakong sangkap. Pero, arog ni Adan, igwa kita nin balaog na libreng kabotan. Logod na magin desisyon niato na may pagpasalamat na maghorophorop dapit sa karahayan ni Jehova asin magpatalubo nin makosog na pagkamoot sa Dios, na maninigo sa satong pagkuyog asin pagsamba.​—Salmo 63:6; Mateo 22:36, 37.