Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Kun Paano Ako Natabangan kan Sakong Pagtubod na Atubangon an mga Trahedya

Kun Paano Ako Natabangan kan Sakong Pagtubod na Atubangon an mga Trahedya

 Kun Paano Ako Natabangan kan Sakong Pagtubod na Atubangon an mga Trahedya

Isinaysay ni Soledad Castillo

Nagkapirang beses sa buhay ko na puede kutanang pinangibabawan ako nin kapungawan​—alagad dai iyan nangyari. Kan 34 anyos na ako, nagadan an sakong namomotan na agom. Pakalihis nin anom na taon, nagadan an sakong ama. Walong bulan pagkagadan kan sakong ama, naaraman ko na an sakong solong aking lalaki igwa nin helang na dai nabobolong.

SOLEDAD an ngaran ko, na nangangahulogan na “Kapungawan.” Pero, minsan ngani garo baga dai linalaoman, nungka akong nakamate na biyo akong nagsosolo. Kan mapaatubang ako sa mga trahedya, nagtutubod ako na yaon si Jehova Dios, na ‘nagkakapot sa sakong kamot asin nagtatabang sa sako kaya dai ako natakot.’ (Isaias 41:13) Togoti akong ipaliwanag kun paano ko natagalan an mga trahedya sa buhay ko asin kun paano ako nagin mas dayupot ki Jehova huli kaiyan.

Sarong Maogmang Buhay na Dikit Sana an Problema

Namundag ako sa Barcelona, España, kan Mayo 3, 1961, an solong aki kan sakong mga magurang na si Jose asin Soledad. Kan nuebe anyos na ako, nanodan kan sakong ina an katotoohan sa Tataramon nin Dios. Naghanap sia nin simbag sa mga hapot nia na konektado sa relihion alagad dai sia napanigoan kan saiyang iglesia. Sarong aldaw, duwa sa Mga Saksi ni Jehova an nagdalaw sa saiya sa harong asin sinimbag ninda basado sa Kasuratan an gabos niang hapot. Entusiastiko niang inako an sarong pag-adal sa Biblia.

Sa laog nin halipot sanang panahon, nagin bautisadong Saksi ni Jehova an sakong ina, asin pakalihis nin pira sanang taon, sinundan kan sakong ama an halimbawa kan sakong ina. Dai nahaloy narisa ni Eliana, na iyo an nagkokondukta nin pag-adal sa Biblia sa sakong ina, na interesado akong marhay sa Tataramon nin Dios. Minsan ngani ako aki pa kaidto, isinuherir ni Eliana na adalan nia man ako sa Biblia. Sa tabang nia asin sa pagdagka kan sakong ina, nabautismohan ako sa edad na 13.

Kan tinedyer pa ako, parate akong minadolok ki Jehova sa pamibi​—lalo na kun may gigibohon akong mga desisyon. An totoo, medyo dikit sana an problema ko kan ako hoben pa. Sa kongregasyon, dakol akong amiga asin amigo, asin dayupot an relasyon ko sa sakong mga magurang. Kan 1982, nagpakasal ako ki Felipe, sarong Saksi na may espirituwal na mga pasohan na kapareho ko.

Pagpadakula sa Samong Aki na Mamoot ki Jehova

Pakalihis nin limang taon, ipinangaki ko an sarong guapong omboy na nginaranan ming Saul. Ogmahon kami ni Felipe na magkaigwa nin aki. Naglalaom kami na madakula si Saul na marahay an salud, may pagkatimbang asin pagkamoot sa Dios. Dakol na panahon an ginamit mi ni Felipe na kaibaiba si Saul, na kinakaolay sia manongod ki Jehova, iribang  nagkakakan, ipinapasyar sia sa parke, asin nakikikawat sa saiya. Gustohon ni Saul na umiba ki Felipe sa pagsabi sa iba nin mga katotoohan sa Biblia, asin tinabangan sia ni Felipe na makikabtang sa ministeryo sa amay pang edad, na tinotokdoan siang magtimbre sa mga pinto saka magtao nin mga pulyeto sa mga tawo.

Marahay an nagin reaksion ni Saul sa samong pagkamoot asin pagsasanay. Sa edad na sais anyos, regular na siang naghuhulit kaiba mi. Gustohon niang maghinanyog sa mga estorya sa Biblia, asin inaantisipar nia an samong pampamilyang pag-adal sa Biblia. Dai nahaloy pakapoon niang mag-eskuela, nagpoon siang gumibo nin saradit na desisyon basado sa saiyang kaaraman sa Biblia.

Minsan siring, kan siete anyos na si Saul, bigla asin risang marhay na nagbago an samong buhay pampamilya. Nagkaigwa si Felipe nin impeksion sa saiyang pulmon huli sa virus. Sa laog nin 11 bulan, linabanan nia an helang na iyan, na dai makatrabaho asin parateng nasa higdaan na sana. Sa edad na 36, nagadan an sakong agom.

Naghihibi pa man giraray ako kun nagigirumdoman ko an masakit na taon na iyan. Pinagmamasdan ko kaidto an sakong agom na luway-luway na nadadaog kan virus, asin mayo na ako kaidtong magibo. Sa gabos na panahon na iyan, nagmaigot akong padagos na parigonon an boot ni Felipe, minsan ngani sa pagmate ko, nagkararaot na an sako mismong mga linalaoman asin plano. Binabasahan ko sia nin sono sa Kasuratan na mga artikulo, asin napapakosog kami kaini kun dai kami nakakaatender sa Kristianong mga pagtiripon. Kan magadan sia, namatean ko na may dakulaon nang kulang sa buhay ko.

Pero, sinuportaran ako ni Jehova. Dayaday akong nakiolay sa saiya na logod itao sa sako an saiyang espiritu. Pinasalamatan ko sia sa maogmang mga taon na nagkaibanan kami ni Felipe asin sa paglaom na maheling giraray si Felipe sa pagkabuhay liwat. Nakiolay ako sa Dios na logod tabangan akong magin maogma paagi sa paggirumdom sa pag-ibanan ming mag-agom asin tawan ako nin kadonongan tanganing mapadakula an samong aki bilang tunay na Kristiano. Sa ibong kan grabeng kapungawan, naranga ako.

Dakol an ikinatabang sa sako kan sakong mga magurang saka kakongregasyon. Pero, kaipuhan na ako an magkondukta ki Saul nin pag-adal sa Biblia asin magtokdo sa saiya kun paano paglilingkodan si Jehova. Sarong dating among an nag-alok sa sako nin magayon na trabahong pang-opisina, alagad an pinili kong trabaho iyo an paglinig tanganing mas dakol na panahon kong makaibanan si Saul asin tanganing yaon ako pagretira nia sa klase.

Idinoon sa sako nin sarong teksto an kahalagahan nin espirituwal na pagpatuod ki Saul: “Patuodon mo an aki oyon sa dalan para sa saiya; minsan kun sia maggurang dai sia masuhay dian.” (Talinhaga 22:6) An tekstong ini nagtao sa sako nin paglaom na kun gigibohon ko an pinakamakakaya ko tanganing itokdo ki Saul an espirituwal na mga pamantayan, bebendisyonan ni Jehova an sakong mga paghihingoa. Totoo, kinaipuhan kong magsakripisyo sa pinansial, alagad kaipuhan kong magtao nin panahon tanganing makaibanan an sakong aki, asin para sa sako, mas mahalaga nanggad ini kisa sa ano man na materyal na pakinabang.

Kan 14 anyos na si Saul, nagadan an sakong ama. Lalo pang nalunosan si Saul, huli ta an kagadanan kan saiyang lolo nagpagirumdom sa saiya kan grabeng kapungawan nia kan magadan an saiya mismong ama. An sakong ama nagtao man nin  marahay na halimbawa nin pagkamoot ki Jehova. Pakatapos kan pangyayaring ini, nagkongklusyon si Saul na sia na sana an “lalaki” sa pamilya, kaya kaipuhan na niang asikasohon an saiyang ina asin lola.

Paglaban sa Leukemia

Walong bulan pagkagadan kan sakong ama, sinabihan ako kan doktor kan samong pamilya na darahon si Saul sa lokal na ospital, huling sia nakakamate nin labi-labing kapagalan. Pakatapos nin sunod-sunod na pag-eksamin, sinabihan ako kan mga doktor na si Saul may leukemia. *

Durante kan suminunod na duwa may kabangang taon, laog-luwas si Saul sa ospital mantang pinagmamaigotan niang labanan an kanser asin tioson an chemotherapy na ginamit kan mga doktor sa paghihingoa nindang labanan iyan. An enot na serye nin pagbolong sa laog nin anom na bulan nagbunga nin temporaryong pagrahay na luminawig nin mga 18 bulan. Alagad buminalik an kanser, asin tinawan si Saul nin saro pang mas halipot na pagbolong paagi sa chemotherapy na nagpaluyang gayo sa saiya. Nakontrol an kanser sa halipot sanang panahon, asin dai na kaya ni Saul an ikatolong serye nin chemotherapy. Si Saul nagdusay na kan saiyang buhay sa Dios asin nagsabing gusto na niang magpabautismo bilang saro sa Mga Saksi ni Jehova, alagad nagadan sia kan sia mag-17 anyos pa sana.

Parateng irinerekomendar kan mga doktor an pag-ineksion nin dugo tanganing kontrahon an grabeng epekto nin chemotherapy. Siempre, an helang dai kayang bolongon nin pag-ineksion nin dugo. Kan enot na madiskobre kan mga doktor an leukemia na iyan, parehong kinaipuhan mi ni Saul na linawon na dai kami maako kan pagbolong na ini, huling gusto ming kuyogon an ley ni Jehova na ‘maglikay sa dugo.’ (Gibo 15:19, 20) Nagkapirang beses na kinaipuhan ni Saul na kombensiron an mga doktor, kan mayo ako, na sia mismo an nagdedesisyon sa bagay na ini. (Helingon an kahon sa pahina 31.)

Sa katapustapusi, nakapagkongklusyon an mga doktor na si Saul sarong menor de edad pero maygurang na asin lubos nanggad na nakakasabot kan epekto kan saiyang helang. Nag-oyon sinda na igalang an samong paninindogan asin ginibo ninda an pagbolong na dai naggagamit nin dugo, minsan ngani pirme kaming iniimpluwensiahan na bagohon an samong desisyon. Ipinag-orgolyo kong marhay si Saul mantang nadadangog ko sia na ipinapaliwanag sa mga doktor an saiyang paninindogan. Malinaw nanggad na nakapatalubo sia nin dayupot na relasyon ki Jehova.

Kan tig-init, kan enot ming maaraman an helang ni Saul, ilinuwas an libro na may titulong Rumani ki Jehova sa samong pandistritong kombension sa Barcelona. An mahalagang marhay na librong iyan nagin siring sa angkla na makakapagpadanay sa samo na marigon mantang inaatubang mi an samong daing kasegurohan asin nakakahadit na ngapit. Sa mga oras na nasa ospital kami, magkaibanan ming binabasa an mga kabtang kaiyan. Pakatapos kaiyan, durante kan dakol na depisil na panahon na pagtagal mi, parate niamong ginigirumdom an mga laog kaiyan. Iyan an panahon na nagkaigwa nin espesyal na kahulogan para sa samo an teksto na Isaias 41:13, na nasambitan sa introduksion kan librong iyan. Sinasabi kaiyan: “Ako, si Jehova na saimong Dios, nagkakapot sa saimong toong kamot, an Saro na nagsasabi sa saimo, ‘Dai ka matakot. Ako mismo an matabang sa saimo.’”

An Pagtubod ni Saul Nakapahiro sa Boot nin Iba

An pagkamaygurang asin pagkapositibo ni Saul hinangaan na marhay kan mga doktor asin nars sa Vall d’Hebrón Hospital. Napamahal sia sa bilog na grupo na nag-asikaso sa saiya. Poon kaidto, binolong kan namamayong espesyalista sa dugo, na nag-aasikaso sa mga pasyenteng may kanser, an iba pang aking Saksi na may leukemia, asin sinda talagang iginalang asin tinawan nia nin dignidad. Nagigirumdoman nia an marigon na desisyon ni Saul na mangapot sa saiyang mga tinutubod, an saiyang kosog nin boot kan napapaatubang sa kagadanan, asin an saiyang maogmang saboot dapit sa buhay. Sinabihan si Saul kan grupo nin mga nars na sia an pinakamarahay  na nagin pasyente ninda sa ward na iyan. Sinabi ninda na nungka siang nagreklamo asin nungkang nawara an saiyang abilidad na magpangisi​—dawa kan madali na siang magadan.

Sarong sikologo an nagsabi sa sako na dakol na aki, na kaipuhan na atubangon an siring na nakakagadan na helang sa edad na ini, an may tendensiang magrebelde sa mga doktor asin magurang huli sa pagigin bakong komportable asin pagkadesganar. Narisa nia na dai ini nangyari ki Saul. Para sa saiya, makangangalas na maheling na kalmadong marhay asin positibong marhay si Saul. Nagtao ini sa samo ni Saul nin oportunidad na magpatotoo sa saiya manongod sa samong pagtubod.

Nagigirumdoman ko man kun paano indirektang nakatabang si Saul sa sarong Saksi sa samong kongregasyon. Nagkaigwa sia nin depresyon sa laog nin mga anom na taon, asin an bolong dai nakaparahay sa saiyang kamugtakan. Nagkapirang beses na magdamlag niang inasikaso si Saul sa ospital. Sinabi nia sa sako na sia naghangang marhay sa saboot ni Saul sa ibong nin leukemia. Narisa nia na sa ibong kan grabeng panluluya ni Saul, pinagmaigotan kaining parigonon an boot kan gabos na nagdadalaw sa saiya. “An halimbawa ni Saul nagtao sa sako nin kosog nin boot na labanan an sakong depresyon,” an sabi kan Saksing ini.

Tolong taon na ngonyan an nakalihis poon kan magadan si Saul. Siempre, yaon pa man giraray an kapungawan. Bako akong makosog, alagad tinatawan ako nin Dios nin “puersa na labi sa ordinaryo.” (2 Corinto 4:7) Nanodan ko na dawa an pinakadepisil asin pinakamakolog na mga eksperyensia puedeng magkaigwa nin positibong epekto. An pakanood na atubangon an kagadanan kan sakong agom, ama, asin aki nakakatabang sa sako na magin mas matinabang asin mas mapagsabot sa iba na nagsasakit. Orog sa gabos, nagin mas dayupot ako ki Jehova huli kaiyan. Maaatubang ko an ngapit na mayong takot huli ta tinatabangan pa man giraray ako kan sakong langitnon na Ama. Kapot pa man giraray nia an sakong kamot.

[Nota sa Ibaba]

^ par. 19 Si Saul may lymphoblastic leukemia, sarong delikadong klase nin kanser sa dugo na rinaraot an puting mga selula kan dugo.

[Kahon/​Ritrato sa pahina 31]

NAPAG-ISIP-ISIP NA DAW NINDO?

Tibaad nadangog na nindo na dai nagpapaineksion nin dugo an Mga Saksi ni Jehova. Napag-isip-isip na daw nindo kun taano?

Parateng sala an pagsabot sa sono sa Kasuratan na paninindogan na ini. Kun beses, ipinapamugtak nin mga tawo na sinasayumahan kan Mga Saksi ni Jehova an gabos na pagbolong o dai nanggad sinda nagpapahalaga sa buhay. Bako ining totoo. Hinihingoa kan Mga Saksi ni Jehova na makakua sinda asin an saindang mga kapamilya kan pinakamarahay na pagbolong. Minsan siring, hinihingoa nindang makakua nin pagbolong na dai naggagamit nin dugo. Taano?

An saindang paninindogan basado sa sarong pundamental na ley na itinao nin Dios sa katawohan. Pakatapos sana kan Baha kan panahon ni Noe, tinogotan nin Dios si Noe asin an pamilya nia na magkakan kan laman nin mga hayop. Ipinaotob nin Dios an pangangalad na ini: Dai ninda dapat kakanon an dugo. (Genesis 9:3, 4) Naggikan ki Noe an gabos na tawo sa gabos na rasa, kaya an ley na ini aplikado sa bilog na katawohan. Iyan dai noarin man kinanselar. Pakalihis nin labing walong siglo, an ley na iyan malinaw na inotro nin Dios sa nasyon nin Israel, na ipinapaliwanag na sagrado an dugo, na iyo an nagrerepresentar sa buhay mismo. (Levitico 17:14) Pakalihis nin labing 1,500 na taon, pinagbotan kan Kristianong mga apostol an gabos na Kristiano na “padagos na lumikay . . . sa dugo.”​—Gibo 15:29.

Para sa Mga Saksi ni Jehova, malinaw nanggad na imposibleng lumikay sa dugo mantang ilinalaog iyan sa hawak paagi sa pag-ineksion kaiyan. Kun siring, iiniinsistir ninda an pagbolong na dai naggagamit nin dugo. An sono sa Kasuratan na paninindogan na iyan parateng minaresulta sa mas de kalidad pa ngani na pagbolong. Daing duda na iyan an dahelan kun taano ta dakol na bakong Saksi ni Jehova an gusto man nin pagbolong na dai naggagamit nin dugo.

[Ritrato sa pahina 29]

Kaiba ko an sakong agom, si Felipe, asin an samong aki, si Saul

[Ritrato sa pahina 29]

An sakong mga magurang, si Jose asin Soledad

[Ritrato sa pahina 30]

Si Saul, sarong bulan bago sia magadan