Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Nagigirumduman Mo Daw?

Nagigirumduman Mo Daw?

Maingat mo daw na binasa an dai pa sana nahahaloy na mga isyu kan An Torrengbantayan asin The Watchtower? Buweno, hilinga kun masisimbag mo an minasunod na mga hapot:

Siisay si Gog nin Magog na nasambit sa libro nin Ezequiel?

Minalataw na an Gog nin Magog nanunungod, bako ki Satanas, kundi sa koalisyon nin mga nasyon na mapurbar na puhuon an banwaan nin Diyos pagkatapos na magpuon an dakulang kahurasaan.5/15, p. 29-30.

Paano mahihiling sa mga milagro ni Jesus an saiyang pagkabukas-palad?

Sa sarong kasal sa Cana, ginibo ni Jesus na arak an mga 380 litro nin tubig. Sa saro pang pagkakataon, milagroso niyang pinakakan an labing 5,000 katawo. (Mat. 14:14-21; Juan 2:6-11) Sa duwang pangyayaring iyan, inarog niya an pagkabukas-palad kan saiyang Ama.—6/15, p. 4-5.

Kun mag-abot na an katapusan, ano an nagkapira sa mga bagay na matatapos?

An nagkapira sa mga matatapos iyo an may depektong mga gobyerno nin tawo, giyera saka inhustisya, mga relihiyon na dai naggigibo kan kabutan nin Diyos saka kan responsabilidad ninda sa mga tawo, asin mga tawong maraot.—7/1, p. 3-5.

Ano an anom na bagay na makakatabang sa saro na magin maugma sagkod sa paggurang?

Irinerekomendar kan Bibliya na magin kitang (1) mahuyo, (2) timbang, (3) positibo, (4) matinao, (5) mainamigo, asin (6) mapagpasalamat. An pagpahiling nin arog kaiyan na mga kuwalidad makakatabang sa saro na magin maugma sagkod sa paggurang.—7/1, p. 9-11.

Kun laglagon na an Dakulang Babilonya, magagadan man daw an gabos na miyembro kan mga palsong relihiyon?

Minalataw na dai. Ipinapahiling kan Zacarias 13:4-6 na babayaan dawa kan ibang lider nin relihiyon an saindang relihiyon asin ninigaran na nagin miyembro sinda kan palsong relihiyon na iyan.—7/15, p. 15-16.

Taano ta sinabi ni Barak na makikilaban sana siya kun maiba sa saiya si Debora?

Si Barak sarong tawong may pagtubod. Imbes na maghagad ki Jehova nin dugang pang armas, an gusto niya iyo na makaiba an representante nin Diyos—si Debora—para pakusugon siya asin an saiyang mga tawuhan. (Hok. 4:6-8; 5:7)—8/1-E, p. 13.

Anong mga bagay an puwedeng hurop-hurupon nin sarong Kristiyano?

An nagkapira sa mga iyan iyo an mga linalang ni Jehova, an kahalagahan kan saiyang ipinasabong na Tataramon, an pribilehiyo niyatong mamibi, asin an saiyang mamumuton na probisyon nin pantubos.—8/15, p. 10-13.

Ano an koneksiyon kan paglikay sa maraot na pag-iriba sa pakikipag-date?

Nagpapahiling kita nin kabuutan sa mga bakong kapagtubod. Pero, magigin kontra sa pagbuot nin Diyos an makipag-date sa saro na bakong bawtisado asin dai iginagalang an mga pamantayan nin Diyos. (1 Cor. 15:33)—8/15, p. 25.

Paano kita makakasiyerto na mapapaugma niyato an Diyos dawa bako kitang perpekto?

Nakagibo nin sala si Job, Lot, asin David. Pero, huling gusto nindang paglingkudan an Diyos, nagsulsol sinda asin nagbago. Kun nakua ninda an pag-uyon nin Diyos, magigibo ta man iyan.—9/1, p. 12-13.

Paano nagluya asin nagkusog giraray an pagtubod ni Pedro?

Huli sa pagtubod ni Pedro, naglakaw siya sa tubig pasiring ki Jesus. (Mat. 14:24-32) Pero kan maghiling si Pedro sa alipuros, natakot siya. Dangan, nagpokus siya giraray ki Jesus asin inako an tabang kaini.—9/15, p. 16-17.

Uyon sa Guibo 28:4, inisip kan mga taga Malta na paragadan si apostol Pablo. Taano?

Kan makagat si Pablo nin sarong halas, tibaad hinuna ninda na pinapadusahan siya ni Dike, an diyosa nin hustisya.—10/1-E, p. 9.

Ano an manunudan ta kan maagaw an atensiyon ni Marta huli sa dakul na ginigibo niya?

Naagaw kaidto an atensiyon ni Marta huli sa pagpreparar nin magarbong handa. Sinabi ni Jesus na pinili kan saiyang tugang na babayi an marahay na kabtang paagi sa pagdangog kaini sa mga itinutukdo ni Jesus. Kaipuhan kitang mag-ingat na an satong espirituwal na mga aktibidad dai madisturbo kan dai kinakaipuhan na mga bagay.—10/15, p. 18-20.