Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

‘Dugangan Mo an Samong Pagtubod’

‘Dugangan Mo an Samong Pagtubod’

‘Tabanging kumusog an pagtubod ko!’MAR. 9:24, An Marahay na Bareta Biblia.

KANTA: 81, 135

1. Gurano kaimportante an pagtubod? (Hilingon an ritrato sa itaas.)

NAIHAPOT mo na daw sa sadiri, ‘Ako daw an klase nin tawo na gustong iligtas ni Jehova sa panahon kan dakulang kahurasaan asin darahon sa bagong kinaban?’ Siyempre, nagkapirang bagay an kaipuhan para makaligtas, pero idinuon ni apostol Pablo an saro sa pinakamahalagang kahagadan: “Kun mayo nin pagtubod imposible na mapaugma an Diyos.” (Heb. 11:6NW) Garo pasil sana man iyan, pero an totoo “bakong gabos na tawo igwa nin pagtubod.” (2 Tes. 3:2, BPV *) Tinatabangan kita kan mga tekstong ini na masabutan kun gurano kaimportante na pakusugon an satong pagtubod.

2, 3. (a) Ano an manunudan ta ki Pedro manungod sa kahalagahan kan pagtubod? (b) Anong mga hapot an pag-uulayan ta ngunyan?

2 Tinawan ni apostol Pedro nin partikular na atensiyon an kahalagahan kan pagtubod kan magtaram siya dapit sa pagigin “nabalo” kaiyan na iyo an magigin “dahilan nin pag-umaw asin kamurawayan patin onra sa pagkahayag ni Jesu-Cristo.” (Basahon an 1 Pedro 1:7. *) Huling haranihon na an dakulang kahurasaan, bako daw na gusto tang masigurado na igwa kita kan klase nin pagtubod na kaipuhan para mapabilang sa mga tawo na an saindang pagtubod uumawon kan satong mamuraway na Hadi kun siya mahayag na? Siyerto nanggad na gusto niyatong  magin “kabilang sa mga tawong nagtutubod asin huli kaiyan makakaligtas.” (Heb. 10:39BPV) Nasa isip an pasuhan na ini, puwede kitang makimahirak arog kan sarong lalaki na nagsabi: ‘Tabanging kumusog an pagtubod ko!’ (Mar. 9:24BPV) O arog kan mga apostol ni Jesus, puwede niyatong sabihon: ‘Dugangan mo an samong pagtubod.’Luc. 17:5.

3 Mapadapit sa pagkaigwa nin dugang pang pagtubod, pag-uulayan ta ngunyan an minasunod na hapot: Paano ta mapapakusog an kuwalidad na ini? Paano ta maipapahiling na igwa kita nin pagtubod? Taano ta makakasigurado kita na sisimbagon an mga kahagadan ta para sa dugang pang pagtubod?

NAUUGMA AN DIYOS PAG PINAPAKUSOG TA AN SATONG PAGTUBOD

4. Kiisay na mga halimbawa an makakapahiro sa sato na pakusugon an satong pagtubod?

4 May manunudan kita sa dakul na halimbawa nin pagtubod na nakasurat sa Bibliya huling ‘gabos na isinurat kaidto, isinurat sa pagtukdo sa sato.’ (Roma 15:4) Pag binabasa ta an istorya ni Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Moises, Rahab, Gideon, Barak, asin iba pa, mapapahiro kita na pakusugon man an satong pagtubod. (Heb. 11:32-35) Dugang pa, pag binabasa ta an eksperyensiya kan satong mga tugang ngunyan na may pambihirang pagtubod, mapapahiro kita na maghinguwang pakusugon an satong pagtubod. *

5. Paano ipinahiling ni Elias na makusog an pagtubod niya ki Jehova, asin pinapahiro kita kan saiyang halimbawa na pag-isipan an ano?

5 An sarong halimbawa sa Bibliya iyo si propeta Elias. Imahinaron an minasunod na mga eksena kun sain ipinahiling niya an saiyang lubos na pagtitiwala ki Jehova. Kan ipaisi ni Elias ki Hading Ahab na mapaabot si Jehova nin tigmara, may kumpiyansa niyang sinabi: ‘[Mantang] nabubuhay si Jehova, dai magkakaigwa nin uran minsan ambon kun bakong sa sakuyang tataramon!’ (1 Ha. 17:1) Nagtubod si Elias na itatao ni Jehova sa saiya asin sa iba pa an saindang mga pangangaipo sa panahon kan tigmara. (1 Ha. 17:4, 5, 13, 14) Ipinahiling man niya an saiyang pagtubod na kayang buhayon ni Jehova an sarong nagadan na aki. (1 Ha. 17:21) Dai siya nagduwa-duwa na mapadara si Jehova nin kalayo para ubuson an saiyang atang sa Bukid nin Carmel. (1 Ha. 18:24, 37) Kan madali nang tapuson ni Jehova an tigmara, dawa dai pa nagdadagom, sinabi na ni Elias ki Ahab: ‘Sumakat ka, kumakan asin uminom ka, huli ta nagraragubrob an [makusog na] uran.’ (1 Ha. 18:41) Bako daw na napapahiro kita kan siring na mga istorya na pag-isipan kun baga arog man kaiyan kakusog an satong pagtubod?

KUN PAANO TA MAPAPAKUSOG AN PAGTUBOD

6. Ano an kaipuhan niyatong hagadon ki Jehova tanganing mapakusog an satong pagtubod?

6 Dai ta mapapakusog an satong pagtubod sa sadiri sana niyatong paghihinguwa. An pagtubod sarong aspekto kan bunga kan banal na espiritu nin Diyos. (Gal. 5:22) Kaya, sarong kadunungan na sunudon an sadol ni Jesus na mamibi nin dugang pang banal na espiritu huling sinisigurado sa sato ni Jesus na an Ama “matao . . . nin banal na espiritu sa mga naghahagad sa saiya.”Luc. 11:13, NW.

7. Iilustrar kun paano ta mapapagdanay na makusog an satong pagtubod.

7 Kun makusog na an satong pagtubod, dapat tang papagdanayon iyan. An satong pagtubod garo gatong na nagkakalayo. Sa primero, tibaad makusugon an paglaad kaiyan. Kaso kun papabayaan, dai mahahaloy magagadan iyan, dangan magigin mainit na baga sagkod na magin malipot na abo. Pero kun pirmi mong dadagdagan iyan nin panggatong, padagos na magkakalayo iyan. Arog man kaiyan an satong pagtubod, magdadanay iyan na makusog kun padagos tang babasahon asin pag-aadalan an Tataramon nin Diyos aroaldaw. Paagi kaiyan, mas mararom an pagkamuot  niyato sa Bibliya asin sa Awtor kaiyan. Bilang resulta, mapapagdanay asin mapapakusog ta an satong pagtubod.

8. Ano pa an makakatabang sa sato para mapakusog asin mapagdanay an satong pagtubod?

8 Ano pa an magigibo mo tanganing mapakusog asin mapagdanay an saimong pagtubod? Dai makontento sa kun ano sana an mga nanudan mo sagkod na kan ika mabawtismuhan. (Heb. 6:1, 2) Pag-adalan an nautob nang mga hula sa Bibliya huling magigin mapuwersang dahilan ini sa pagkaigwa nin pagtubod. Puwede mo man na gamiton an Tataramon nin Diyos bilang pansukol para mahiling mo kun baga an saimong pagtubod kapareho kan deskripsiyon kan mga ibinibilang na may makusog na pagtubod.Basahon an Santiago 1:25; 2:24, 26.

9, 10. Paano nakakapakusog nin pagtubod an minasunod: (a) marahay na kairiba? (b) pagtiripon kan kongregasyon? (c) ministeryo?

9 Sinabi ni apostol Pablo sa mga kapwa Kristiyano na puwede sindang “magpakinurusog-kusugan . . . paagi sa pagtubod” kan lambang saro. (Roma 1:12NW) Mantang nakikiiba kita sa mga tugang, mapapakusog ta an pagtubod kan lambang saro, lalo na kun kaibanan ta idtong mga “nabalo” na an saindang pagtubod. (Sant. 1:3NW) An maraot na kairiba nakakaraot nin pagtubod, pero an marahay na kairiba nakakapakusog kaiyan. (1 Cor. 15:33) Iyan an sarong dahilan kun taano ta sinasadol kita na dai pabayaan ‘an satong pagturutiripon,’ kundi padagos na magpakinurusog-kusugan. (Basahon an Hebreo 10:24, 25.) An saro pang dahilan iyo na nakakapakusog man sa pagtubod an mga pagtutukdo na nadadangog niyato sa mga pagtiripon. Kauyon ini kan sinabi ni Pablo: “An pagtubod bunga kan pagdangog.” (Roma 10:17BPV) Regular na kabtang daw kan satong buhay an Kristiyanong mga pagtiripon?

10 Pag nakikikabtang kita sa ministeryo, bako sanang pagtubod nin iba an napapakusog niyato kundi pati man an sa sato. Arog kan inot na mga Kristiyano, nanunudan niyatong lubos na magtiwala ki Jehova asin daing takot na maghulit sa ano man na sitwasyon.Gui. 4:17-20; 13:46.

11. Taano ta may makusog na pagtubod si Caleb saka Josue, asin paano ta sinda maaarog?

11 Pag nahiling niyato kun paano kita tinatabangan ni Jehova asin kun paano niya sinisimbag an satong mga pamibi, mákusog an satong pagtubod. Nagin totoo ini ki Caleb asin Josue. Ipinahiling ninda an saindang pagtubod ki Jehova kan manmanan ninda an Dagang Panuga. Pero pagkatapos kaiyan, mas nagkusog an saindang pagtubod kan mahiling ninda an pagtabang sa sainda ni Jehova sa bilog nindang buhay. Kaya may kumpiyansang nasabi ni Josue sa mga Israelita: ‘Mayong nagpaltos ni saro man lamang sa gabos na marahay na bagay na itinaram sa saindo [ni Jehova] na saindong Diyos dapit sa saindo.’ Kan huri, sinabi pa niya: ‘Kaya ngunyan, magkaigwa kamo nin pagkatakot [ki Jehova], maglingkod kamo sa saiya sa kalubusan asin katotoohan. Ako asin an sakong pamilya, maglilingkod kami [ki Jehova].’ (Jos. 23:14; 24:14, 15, An Banal na Biblia) Mantang naeeksperyensiyahan niyato an karahayan ni Jehova, magkakaigwa man kita nin arog kaiyan kakusog na pagtubod.Sal. 34:8.

IPAHILING AN SATONG PAGTUBOD

12. Uyon ki Santiago, paano ta maipapahiling na igwa kita nin makusog na pagtubod?

12 Paano ta maipapahiling na igwa kita nin makusog na pagtubod? Sinimbag kan disipulong si Santiago an hapot na iyan: “Ipapahiling ko man saimo an sakuyang pagtubod sa paagi kan sakong mga gibo.” (Sant. 2:18BPV) Mahihiling sa satong mga ginigibo kun igwa kita nin makusog na pagtubod. Hilingon ta kun paano.

An mga naggigibo kan saindang pinakamakakaya sa ministeryo nagpapahiling nin makusog na pagtubod (Hilingon an parapo 13)

13. Paano ta naipapahiling an satong pagtubod pag kita naghuhulit?

13 An pakikikabtang sa paghuhulit sarong marahayon na paagi para maipahiling an satong pagtubod. Taano? Huling kaipuhan sa gibuhon na ini na igwa kita nin pagtubod na haranihon na an katapusan kan sistemang ini nin mga bagay asin na dai iyan ‘maaabala’ o mahuhuri! (Hab. 2:3, An Banal  na Biblia) An sarong paagi para masukol an satong pagtubod iyo na aramon kun gurano kadakula an andam tang isakripisyo para sa ministeryo. Ginigibo ta daw an bilog tang makakaya, na naghahanap pa ngani nin mga paagi tanganing mapahiwas pa an satong pakikikabtang sa gibuhon? (2 Cor. 13:5) Iyo, kun kita “nagpapahayag sa publiko para sa kaligtasan,” naipapahiling niyato na igwa kita nin makusog na pagtubod.Basahon an Roma 10:10. *

14, 15. (a) Sa satong buhay sa aroaldaw, paano niyato maipapahiling an pagtubod? (b) Isaysay an eksperyensiya nin sarong pamilya na may makusog na pagtubod.

14 Maipapahiling ta man an satong pagtubod kun tinatagalan niyato an mga kadipisilan sa buhay sa aroaldaw. Kun kita man may hilang, pinangluluyahan nin buot, may depresyon, nagtitios, o may iba pang masakit na problema, nagtutubod kita na si Jehova asin an saiyang Aki ‘matabang sa sato sa tamang panahon.’ (Heb. 4:16NW) Maipapahiling niyato an siring na pagtubod kun bako sanang tabang sa espirituwal an ipinapamibi ta. Sinabi ni Jesus na puwede ta man na ipamibi an mga pangangaipo ta sa materyal, kaiba na an ‘kakanon na kaipuhan ta sa bilog na aldaw.’ (Luc. 11:3NW) Huli sa mga istorya na nasa Bibliya, nagtutubod kita na kayang itao ni Jehova an mga pangangaipo niyato. Halimbawa, kan magkaigwa nin grabeng tigmara sa Israel, tinawan ni Jehova si Elias nin kakanon asin tubig. Sa pagbuot ni Jehova, an ‘mga uwak nagdadara sa saiya nin tinapay saka karne sa aga asin tinapay saka karne sa hapon asin nag-iinom siya duman sa sapa.’ (1 Ha. 17:3-6) Nagtutubod kita na kayang maniobrahon ni Jehova an mga bagay-bagay tanganing maitao man sa sato an mga pangangaipo niyato.

Naipapahiling ta an satong pagtubod kun tinatagalan niyato an mga kadipisilan sa buhay sa aroaldaw (Hilingon an parapo 14)

15 Nagtutubod kita na kun iaaplikar ta an mga prinsipyo sa Bibliya, maitatao ta an mga pangangaipo kan satong pamilya. Nagin totoo ini sa pamilya ni Rebecca, sarong may agom na sister na taga Asia. Iinaplikar ninda an Mateo 6:33 saka Talinhaga 10:4 paagi sa pag-inot kan Kahadian sa saindang buhay asin pagigin mahigos sa trabaho. Sinabi ni Rebecca na kaidto, naisip kan agom niya na puwedeng makaapektar sa espirituwalidad ninda an trabaho kaini, kaya nag-resign an agom niya. Kaso, apat an aki ninda. “Kaya, naggibo kami asin nagtinda nin mga pandulse,” an sabi ni Rebecca.  “Dakul na taon mi nang hanapbuhay ini. Namati mi talaga na dai kami pinabayaan ni Jehova. Ni minsan, dai kami nagutom.” Naipahiling mo na man daw na nagtutubod ka na an Bibliya iyo an pinakamarahay na giya para sa mga tawo ngunyan?

16. Ano an magigin resulta kun magtitiwala kita sa Diyos?

16 Nungka kitang magduwa-duwa kun baga tatabangan kita nin Diyos pag sinunod ta an saiyang paggiya. Sa pagkotar sa ipinasabong na tataramon ni Habacuc, si Pablo nagsurat: “An matanos mabubuhay huli sa pagtubod.” (Gal. 3:11; Hab. 2:4) Kaya, mahalagang marhay na may makusog kitang pagtubod sa Saro na talagang makakatabang sa sato. Ipinapagirumdom sa sato ni Pablo na an Diyos iyo an saro na ‘paagi kan saiyang kapangyarihan na [naghihiro] sa sato makakagibo nin labi pa sa gabos na bagay na satong hinahagad o iniisip.’ (Efe. 3:20BPV) Ginigibo kan mga lingkod ni Jehova an bilog nindang makakaya para isagibo an kabutan nin Diyos, pero huling aram ninda an saindang mga limitasyon, nagtitiwala sinda ki Jehova na bebendisyunan niya an saindang mga paghihinguwa. Bako daw na nauugma kita na an satong Diyos nasa kaibanan ta?

SINIMBAG AN KAHAGADAN PARA SA PAGTUBOD

17. (a) Paano sinimbag an kahagadan kan mga apostol para sa dugang pang pagtubod? (b) Taano ta makakalaom kita na sisimbagon man an satong kahagadan para sa dugang pang pagtubod?

17 Base sa mga napag-ulayan ta, tibaad namamatian ta man an namatian kan mga apostol kan hagadon ninda ki Jesus: ‘Dugangan mo an samong pagtubod.’ (Luc. 17:5) Kan Pentecostes 33 C.E., sinimbag sa pambihirang paagi an kahagadan ninda. Ibinubo sa sainda an banal na espiritu asin tinawan sinda nin mas hararom na pakasabot sa katuyuhan nin Diyos. Napakusog kaiyan an pagtubod ninda. Bilang resulta, pinunan ninda an pinakamahiwas na kampanya nin paghuhulit kan panahon na idto. (Col. 1:23) Makakalaom man daw kita na sisimbagon an mga kahagadan ta para sa dugang pang pagtubod? Iyo—kun iyan ‘sigun sa kabutan nin Diyos.’1 Juan 5:14NW.

18. Paano binebendisyunan ni Jehova an mga tawo na pinapakusog an saindang pagtubod?

18 Malinaw nanggad, nauugma si Jehova sa mga lubos na nagtitiwala sa saiya. Sisimbagon ni Jehova an satong kahagadan para sa dugang pang pagtubod. Bilang resulta, mas makusog an satong pagtubod asin magigin kitang ‘angay sa Kahadian nin Diyos.’2 Tes. 1:3, 5.

^ par. 1 An Marahay na Bareta Biblia (Bikol Popular Version).

^ par. 2 1 Pedro 1:7 (NW): “Tanganing an nabalo nang pagtubod nindo, na may urog nanggad na halaga kisa sa bulawan na napapara dawa ngani iyan nabalo sa kalayo, magin dahilan nin pag-umaw asin kamurawayan patin onra sa pagkahayag ni Jesu-Cristo.”

^ par. 4 Para sa nagkapirang halimbawa, hilingon an istorya nin buhay ni Lillian Gobitas Klose (Awake! na Hulyo 22, 1993), Feliks Borys (Awake! na Pebrero 22, 1994), asin Josephine Elias (Awake! na Setyembre 2009).

^ par. 13 Roma 10:10 (NW): “Huli ta paagi sa puso an saro nagtutubod para sa katanusan, alagad paagi sa nguso an saro nagpapahayag sa publiko para sa kaligtasan.”