Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Padagos na Maghalat!

Padagos na Maghalat!

‘Minsan [maatraso], halaton mo!’HAB. 2:3.

KANTA: 128, 45

1, 2. Anong kaisipan an haloy nang mahihiling sa mga parasamba ni Jehova?

PUON pa kaidto namuhay na an mga parasamba ni Jehova na naghahalat sa kautuban kan ipinasabong na mga hula. Halimbawa, hinalat ni Jeremias an kautuban kan hula na magigin gaba an Juda, asin iyan talaga an nangyari kan sakupon iyan kan Babilonya kan 607 B.C.E. (Jer. 25:8-11) Si Isaias, na naghula na ibabalik ni Jehova sa Juda an mga Judio, nagsabi: “Maugma an gabos na padagos na naghahalat sa saiya.” (Isa. 30:18NW) An saro pang naghula manungod sa suanoy na banwaan nin Diyos, si Miqueas, nagsabi man: ‘Maglalaom ako ki Jehova.’ (Miq. 7:7) Dakul na siglo man na hinalat kan mga lingkod nin Diyos an kautuban kan mga hula manungod sa Mesiyas, o Cristo.—Luc. 3:15; 1 Ped. 1:10-12. *

2 Padagos man na naghahalat an mga lingkod nin Diyos sa presenteng panahon huling sagkod ngunyan nauutob pa an mga hula dapit sa Mesiyas. Paagi sa Mesiyanikong Kahadian, tatapuson na ni Jehova sa dai na mahahaloy an pagsakit nin mga tawo paagi sa paglaglag niya sa mga maraot asin pagligtas niya kan saiyang banwaan sa peligrosong kinaban na ini na nasa kapangyarihan ni Satanas. (1 Juan 5:19) Kun siring, magdanay lugod kitang alerto asin kumbinsidong marikas  nang nagrarani an katapusan kan sistemang ini.

3. Ano an tibaad ihapot ta kun garo baga haloy na kitang naghahalat sa pag-abot kan katapusan?

3 Bilang mga lingkod ni Jehova, gustong-gusto na niyatong mahiling na nauutob an kabutan nin Diyos “kun paano sa langit, siring man sa daga.” (Mat. 6:10NW) Pero huling garo baga haloy nang naghahalat an iba sa katapusan kan sistemang ini, tibaad maghapot sinda, ‘May marahay na dahilan pa daw kita na padagos na maghalat?’ Hilingon ta.

TAANO TA DAPAT NA PADAGOS NA MAGHALAT?

4. Ano an panginot na dahilan kun taano ta dapat kitang magdanay na mapagbantay?

4 Lininaw na marhay kan Bibliya kun ano an dapat na magin kaisipan ta sa nagdadangadang na kalaglagan kan sistemang ini nin mga bagay. Sinabi ni Jesus sa saiyang mga parasunod na dapat sindang magin ‘mapagbantay’ asin “magpuka.” (Mat. 24:42, BPV; * Luc. 21:34-36) Huling ipinapagibo iyan ni Jesus sa sato, saro nang marahay na dahilan iyan para padagos kitang maghalat. Marahay na halimbawa an organisasyon ni Jehova kun dapit sa bagay na ini. Pauruutro kitang sinasadol kan satong mga publikasyon na halaton saka papagdanayon na harani sa isip an pag-abot kan aldaw ni Jehova asin na maglaom sa panuga nin Diyos na bagong kinaban.Basahon an 2 Pedro 3:11-13.

5. Taano ta lalo nang kaipuhan tang marhay na magin mapagbantay ngunyan?

5 Kun mahalaga para sa mga Kristiyano na nabuhay kaidtong nakaaging mga siglo an padagos na paghalat, lalo nang mahalaga iyan ngunyan. Taano? Huling nabubuhay kita sa panahon kan presensiya ni Cristo. Nahihiling na niyato an tanda kan saiyang presensiya puon pa kan 1914. An tanda na iyan na kompuwesto nin manlain-lain na pangyayari, arog kan naggagrabeng kamugtakan sa kinaban asin an paghuhulit kan Kahadian sa bilog na kinaban, patunay na nabubuhay na kita sa “pagtatapos kan sistema nin mga bagay.” (Mat. 24:3, 7-14NW) Huling dai sinabi ni Jesus kun gurano kalawig an peryodong iyan nin panahon bago mag-abot an katapusan, lalo nang kaipuhan tang marhay na magin alisto asin mapagbantay.

6. Taano ta aasahan ta na mas magrabe pa an maraot na kamugtakan sa kinaban mantang nagdadangadang an katapusan?

6 Tibaad maihapot ta: Puwede daw na an “pagtatapos kan sistema nin mga bagay” nanunungod sa sarong panahon sa maabot kun sain mas magrabe pa an mga kamugtakan sa kinaban? Sinasabi man nanggad sa Bibliya na maurog na marhay an karatan sa ‘huring mga aldaw.’ (2 Tim. 3:1, 13; Mat. 24:21; Kap. 12:12) Kaya aasahan ta na mas magrabe pa an maraot nang kamugtakan sa kinaban ngunyan.

7. Ano an ipinaparisa kan Mateo 24:37-39 kun dapit sa magigin kamugtakan sa kinaban durante kan huring mga aldaw?

7 Pero gurano daw kagrabe an iniisip mong magigin kamugtakan sa kinaban bago umabot an ‘dakulang kahurasaan’? (Kap. 7:14) Halimbawa, iniisip mo daw na magkakagiyera sa kada nasyon asin haros gabos magugutom saka magkakahilang? Kun iyan an mangyari, dawa an mga tawong mapagduda mapipiritan na akuon na nauutob na an mga hula sa Bibliya. Pero sinabi ni Jesus na an kadaklan sa mga tawo ‘dai magmamangno’ kan saiyang presensiya, na magpapadagos sana sa normal na mga gibuhon ninda sa aroaldaw sagkod na magin huri na an gabos. (Basahon an Mateo 24:37-39.) Kaya ipinaparisa kan Kasuratan na durante kan huring mga aldaw, an mga kamugtakan sa kinaban dai man magrabeng marhay sagkod sa punto na mapipiritan na an kadaklan sa mga tawo na maniwalang harani na an katapusan.—Luc. 17:20; 2 Ped. 3:3, 4.

8. Ano an maririsa kan mga tawong nagsusunod sa sadol ni Jesus na magin ‘mapagbantay’?

8 Sa ibong na lado, tanganing magin malinaw na patanid an tanda, kaipuhan na mautob iyan sa paagi na maririsa iyan kan mga tawong  nagsusunod sa sadol ni Jesus na magin ‘mapagbantay.’ (Mat. 24:27, 42BPV) Asin iyan man nanggad an nangyari puon kan 1914. Sagkod ngunyan, padagos na nauutob an mga pangyayari na kabtang kan tanda. Malinaw nanggad, nabubuhay na kita ngunyan sa “pagtatapos kan sistema nin mga bagay”—sarong limitadong peryodo nin panahon na matatapos pag nalaglag na an maraot na sistemang ini.

9. Taano ta padagos kitang naghahalat sa katapusan kan sistemang ini?

9 Kaya bilang mga Kristiyano, taano ta kaipuhan na padagos kitang maghalat ngunyan? Huli ta gusto niyatong sunudon si Jesu-Cristo. Inaako ta man na nauutob na an tanda kan saiyang presensiya. Naghahalat kita bakong huli ta madali kitang mapaniwala sa mga bagay-bagay, kundi huli ta igwa kita nin matibay na ebidensiya hali sa Kasuratan na nagmomotibar sa sato na magdanay na alisto, mapagbantay, asin puka mantang hinahalat an katapusan kan maraot na sistemang ini.

GURANO KAHALOY?

10, 11. (a) Sa anong mga posibilidad inandam ni Jesus an saiyang mga parasunod? (b) Ano an sinabi ni Jesus na dapat gibuhon kan saiyang mga parasunod kun dai tulos mag-abot an katapusan sa panahon na inaasahan ninda? (Hilingon an ritrato sa kapinunan kan artikulo.)

10 Dakul sa sato an dakul na dekada nang maimbod na naglilingkod asin nagdadanay na puka sa espirituwal. Pero, dai niyato dapat pabayaan na paluyahon kan pag-agi nin panahon an satong determinasyon na padagos na maghalat. Kaipuhan na magin andam kita sa pag-abot ni Jesus bilang Parakastigo tangani na tapuson an sistemang ini nin mga bagay. Tandaan na sinadol ni Jesus an saiyang mga parasunod: “Magdanay kamong mapagbantay, magdanay kamong mata, huli ta dai nindo aram kun nuarin an itinalaan na panahon. Nakakaagid iyan sa sarong tawo na nagbiyahe pasiring sa ibang nasyon, na binayaan an saiyang harong saka ipinamahala iyan sa mga uripon niya, na tinatawan an kada saro kan trabaho kaini, asin nagtugon sa parabantay sa pinto na magdanay na mapagbantay. Kun siring, magdanay kamong mapagbantay, huli ta dai nindo aram kun nuarin maabot an kagharong, kun baga iyan sa banggi o sa matanga o sa maagahon o sa amay na aga, tanganing pag bigla siyang umabot, dai niya kamo maabutan na nagtuturog. An sinasabi ko sa saindo, sinasabi ko sa gabos: Magdanay kamong mapagbantay.”—Mar. 13:33-37, NW.

11 Kan marealisar kan mga parasunod ni Jesus na nagpuon na an saiyang presensiya kan 1914, nag-andam tulos sinda para sa posibleng amay na pag-abot kan katapusan. Ginibo ninda iyan paagi sa mas maigot na paghuhulit kan Kahadian. Sinabi ni Jesus na tibaad huri na siyang mag-abot—“sa maagahon o sa amay na aga.” Kun arog kaiyan, ano an dapat na gibuhon kan mga parasunod niya? Sinabi niya: “Magdanay kamong mapagbantay.” Kaya dai ninda puwedeng ipangatanusan na huling haloy na sindang naghahalat, iisipon na nindang haloy pa an katapusan o mapundo na sinda sa paghalat.

12. Ano an ihinapot ni Habacuc ki Jehova, asin paano iyan sinimbag nin Diyos?

12 Girumdumon an propetang si Habacuc, na isinugo para ihula an pagkalaglag kan Jerusalem. Bago pa man siya isugo, dakul na taon nang pinapatanidan an siyudad na lalaglagon iyan. An kamugtakan sa siyudad uminabot na sa puntong ‘an maraot [nakapalibot] sa banal asin biriko na an hatol.’ Kaya bakong makangangalas na naghapot si Habacuc: ‘Sagkod nuarin, O Jehova, na magkukurahaw ako [para sa tabang]?’ Imbes na direktang simbagon an hapot ni Habacuc, siniyerto ni Jehova sa saiyang maimbod na propeta na an ihinulang kalaglagan ‘dai mahuhuri.’ Sinabi nin Diyos ki Habacuc na padagos iyan na ‘halaton.’Basahon an Habacuc 1:1-4; 2:3.

13. Ano an puwede kutanang inisip ni Habacuc, pero taano ta kamangmangan na isipon iyan?

13 Paano kun nadisganar si Habacuc asin inisip niya: ‘Dakul na taon ko nang nadadangog na malalaglag an Jerusalem. Pa’no kun haluyon pa palan iyan? Garo bakong praktikal na padagos na  ihulang malalaglag na tulos an siyudad. Bahala na su ibang propeta na maghula kaiyan.’ Kun iyan an inisip ni Habacuc, naiwara niya kutana an pag-uyon ni Jehova—asin tibaad pati an saiyang buhay kan laglagon na kan mga Babilonyo an Jerusalem!

14. Taano ta makakasiyerto kita na dai kita madidisganar kun padagos kitang maghahalat?

14 Sa bagong kinaban, puwede tang isip-isipon kun paano talagang nautob an gabos na hula dapit sa pagtatapos kan sistema nin mga bagay. An paghurop-hurop sa kautuban kan mga hula mas makakapakusog sa satong pagtitiwala ki Jehova asin sa iba pa niyang mga panuga na mauutob pa. (Basahon an Josue 23:14.) Siguradong magpapasalamat kita sa Diyos, na ‘nagbugtak kan mga aldaw asin panahon sa saiyang sadiring kapangyarihan,’ huling sinadol niya kitang mamuhay na isinasaisip na ‘an katapusan nin gabos na bagay harani na.’Gui. 1:7; 1 Ped. 4:7.

AN PAGHALAT NANGANGAHULUGAN NIN PAGHIRO!

Maigot ka daw na nakikikabtang sa paghuhulit kan maugmang bareta? (Hilingon an parapo 15)

15, 16. Taano ta an mas maigot na paghuhulit an pinakamadunong na gibuhon sa panahon na ini na kinabubuhayan niyato?

15 Makakaasa kita na padagos na ipapagirumdom sa sato kan organisasyon ni Jehova na dapat kitang maglingkod sa Diyos na may pagkaapurado. Itinatao an mga pagirumdom na iyan bako sana para magin sibot kita sa paglilingkod sa Diyos kundi tanganing tabangan kita na pirming isaisip na nauutob na ngunyan an tanda kan presensiya ni Cristo. Ano an pinakamadunong na gibuhon sa panahon na ini na kinabubuhayan niyato? Iyo, dapat na padagos niyatong hanapon nguna an Kahadian asin an katanusan nin Diyos paagi sa maigot na pakikikabtang sa paghulit kan maugmang bareta!Mat. 6:33; Mar. 13:10.

16 Sarong sister an nagsabi: “Paagi sa paghuhulit kan maugmang bareta kan Kahadian nin Diyos, makakatabang . . . kita na mailigtas an mga tawo sa siyertong kagadanan sa maabot na grabeng kapahamakan sa kinaban.” Aram niya an pagmati nin sarong iliniligtas huling kaiba siya asin an saiyang agom sa mga nailigtas sa saro sa pinakagrabeng trahedya sa dagat—an paglubog kan barkong Wilhelm Gustloff kan 1945. Dawa nasa arog kaiyan na peligro, puwedeng magkaigwa an sarong tawo nin salang pagmansay sa kun ano an talagang mahalaga. Nagirumduman kan sister na may sarong babayi duman na nagpaparakurahaw: “Mga maleta ko! Mga maleta ko! Mga alahas ko! Nawalat sa barko gabos na alahas ko. Wara na gabos!” Pero may mga pasahero na napahirong magtabang sa mga tawong nahulog sa maliputon na dagat paagi sa pagsapeligro kan saindang buhay asin paghinguwang iligtas sinda. Arog kan mapagsakripisyong mga pasaherong idto, ginigibo man niyato an bilog tang makakaya tanganing tabangan an mga tawo. Isinasaisip niyato na apurado an satong paghuhulit asin tinatabangan ta an iba na makaligtas sa nagdadangadang na  grabeng kapahamakan sa kinaban bago magin huri an gabos.

Naggigibo ka daw nin tamang mga desisyon tanganing dai ka malingling kan mga bagay na makakahali kan saimong pagkaapurado? (Hilingon an parapo 17)

17. Taano ta nagtutubod kita na puwedeng mag-abot an katapusan ano man na oras?

17 Malinaw na ipinapahiling kan mga pangyayari sa kinaban na nauutob na ngunyan an mga hula sa Bibliya asin harani na an katapusan kan maraot na sistemang ini nin mga bagay. Kaya, dai ta isipon na haloy pa an pagbirik kan ‘sampulong sungay’ asin ‘[mabangis na] hayop’ tumang sa Dakulang Babilonya, an pambilog na kinaban na imperyo kan palsong relihiyon na sinambit sa Kapahayagan 17:16. Tandaan na an Diyos an ‘mabugtak sa saindang mga puso’ kan pag-atakeng iyan sa palsong relihiyon—asin puwedeng bigla iyan na mangyari, ano man na oras! (Kap. 17:17) Harani nang matapos an bilog na sistemang ini nin mga bagay. Kaya may marahay na dahilan kita na sunudon an patanid ni Jesus: “Mag-ingat kamo na an saindong puso dai nuarin man mapagabatan nin sobrang pagkakan asin sobrang pag-inom saka mga kahaditan sa buhay, asin dai nindo inaasahan, bigla na sanang abutan kamo kan aldaw na iyan na siring sa siod.” (Luc. 21:34, 35, NW; Kap. 16:15) Kaya magin determinado kita na maglingkod ki Jehova na may pagkaapurado, na nagtitiwala na siya naghihiro “para sa mga tawong minabugtak kan saindang paglaom saiya.”Isa. 64:4, BPV.

18. Anong hapot an pag-uulayan sa masunod na artikulo?

18 Mantang hinahalat niyato an katapusan kan presenteng sistemang ini nin mga bagay, sunudon ta an ipinasabong na mga tataramon kan disipulong si Judas: ‘Mga namumutan, magmasarig kamo sa saindong urog kabanal na pagtubod. Mamibi kamo sa paagi kan kapangyarihan kan [banal na espiritu], saka magdanay sa pagkamuot nin Diyos, mantang naghahalat ki Jesu-Cristo na satong Kagurangnan, na sa saiyang pagkahirak, matao saindo kan buhay na daing katapusan.’ (Jud. 20, 21BPV) Pero paano ta maipapahiling na namumuhay kita na hinahalat an ipinanuga nin Diyos na bagong kinaban asin gustong-gusto ta nang mag-abot iyan? Iyan an pag-uulayan sa masunod na artikulo.

^ par. 1 Hilingon an lista kan nagkapirang hula kan Bibliya mapadapit sa Mesiyas asin an kautuban kaiyan sa pahina 200 kan librong Ano Man Nanggad an Itinotokdo kan Biblia?

^ par. 4 An Marahay na Bareta Biblia (Bikol Popular Version).