‘Huhurop-hurupon ko an gabos mong gibo.’SAL. 77:12.

KANTA: 18, 61

1, 2. (a) Taano ta kumbinsido ka na namumutan ni Jehova an saiyang mga lingkod? (b) Linalang an gabos na tawo na may anong pangangaipo?

TAANO ta kumbinsido ka na namumutan ni Jehova an saiyang mga lingkod? Bago mo simbagon an hapot na iyan, pag-isipan an mga halimbawang ini: Sarong sister na an pangaran Taylene an pirang taon nang mabuot na sinasadol kan saiyang mga kapagtubod na magin timbang asin rasonable sa inaasahan niya sa saiyang sadiri. Sinabi niya: “Kun dai ako namumutan ni Jehova, nagpundo na kutana siya sa pagsadol sa sako.” An balong si Brigitte, na solong nagpadakula kan saiyang duwang aki, nagsabi: “An magpadakula nin mga aki sa kinaban ni Satanas an saro sa pinakadipisil na gibuhon, lalo na para sa nagsosolong magurang. Pero kumbinsido ako na namumutan ako ni Jehova, huling inalalayan niya ako sa panahon kan sakong pagtangis saka pagmundo, asin dai niya itinugot na magsakit ako nin labi sa makakaya ko.” (1 Cor. 10:13) Si Sandra may hilang na dai nabubulong. Sa sarong kumbensiyon, nagpahiling nin personal na interes sa saiya an agom kan sarong midbid na brother. “Dawa dai mi siya personal na midbid,” sabi kan agom ni Sandra, “naugma kaming marhay sa saiyang udok na pagmakulog. Ipinahiling sako dawa kan sadit na mga kapahayagan nin pagkamuot kan satong mga tugang kun gurano kita kanamumutan ni Jehova.”

 2 Linalang an tawo na may pangangaipo na mamuot asin mamutan. Madali kitang pangluyahan nin buot kun dai ta nakukua an pangangaipong ini huli sa dai linalauman na mga pangyayari o pagkadisganar, paghilang, problema sa pinansiyal, o pagigin bakong mapanggana sa ministeryo. Kun nag-iisip na kita na dai na kita namumutan ni Jehova, dapat niyatong tandaan na mahalagang marhay kita sa saiya asin na yaon siya, ‘nagkakapot kan satong tuong kamot’ saka nagtatabang sa sato. Nungka niya kitang lilingawan kun maimbod kita sa saiya.—Isa. 41:13; 49:15.

3. Ano an makakapakusog kan satong pagtitiwala na nagdadanay an pagkamuot ni Jehova sa sato?

3 Kumbinsido an mga indibidwal na nasambit sa inutan na kaiba ninda si Jehova sa panahon kan saindang kasakitan. Makakapagtiwala man kita na nasa kampi ta si Jehova. (Sal. 118:6, 7) Pag-uulayan sa artikulong ini kun paano mahihiling an pagkamuot nin Diyos sa (1) saiyang mga linalang, (2) saiyang ipinasabong na Tataramon, (3) pamibi, asin (4) pantubos. Kun huhurop-hurupon ta an marahay na mga bagay na ginibo ni Jehova, siguradong mas mararom an satong pagpapahalaga sa saiyang nagdadanay na pagkamuot.Basahon an Salmo 77:11, 12.

HUROP-HURUPON AN MGA LINALANG NI JEHOVA

4. Ano an manunudan niyato kun huhurop-hurupon ta an mga linalang ni Jehova?

4 Puwede ta daw mahiling sa mga linalang ni Jehova an saiyang nagdadanay na pagkamuot sa sato? Iyo, huling an mismong paglalang kapahayagan kan pagkamuot nin Diyos. (Roma 1:20) Dinisenyo niya an daga na may sistema nin ekolohiya na puwede kitang mabuhay nin ligtas. Pero an gusto niya bako sanang mabuhay kita. Tanganing padagos na mabuhay, kaipuhan niyatong magkakan. Kaya, sinigurado ni Jehova na makakapagtao an daga nin kadakul na klase nin tinanom na puwedeng magin masustansiyang kakanon. Ginibo pa ngani niyang nakakaugma asin nakakakontentong aktibidad an pagkakan! (Par. 9:7) Sarong sister na an pangaran Catherine an nauugmang marhay na pagmasdan an mga linalang, lalo na sa panahon nin tigsuli sa Canada. Sinabi niya: “Kahanga-hanga talaga kun paano nagkakaigwa giraray nin buhay an mga bagay—mga tinanom na nakaprogramang mamurak saka mga gamgam na minabalik hali sa ibang lugar, pati na an saradit na hummingbird na aram kun paano makaduman sa bahugan na nasa tangod kan bintana kan kusina mi. Talagang namumutan kita ni Jehova kaya tinawan niya kita nin dakul na kaugmahan.” Ikinakaugma kan satong mamumuton na Ama sa langit an saiyang mga linalang, asin gusto niya na ikaugma ta man an mga iyan.Gui. 14:16, 17.

5. Paano mahihiling an pagkamuot ni Jehova sa pagkalalang niya sa tawo?

5 Linalang kita ni Jehova na may kakayahan na gumibo nin kapaki-pakinabang asin makahulugan na trabaho na nakakadagdag sa kaugmahan ta sa buhay. (Par. 2:24) Katuyuhan niya sa mga tawo na panuon ninda an daga, sakupon iyan, asin pamahalaan an mga sira, gamgam, saka iba pang mga hayop. (Gen. 1:26-28) Asin talagang mamumuton na marhay si Jehova ta tinawan niya kita nin mga kuwalidad na makakatabang na maarog niyato siya!Efe. 5:1.

PAHALAGAHAN AN IPINASABONG NA TATARAMON NIN DIYOS

6. Taano ta dapat na pahalagahan tang marhay an Tataramon nin Diyos?

6 Dakulang pagkamuot an ipinahiling nin Diyos sa pagtao niya sa sato kan saiyang ipinasabong na Tataramon. Mababasa niyato diyan an mga kaipuhan tang maaraman manungod sa saiya asin sa pagtratar niya sa katawuhan. Halimbawa, sinasabi sa sato kan Kasuratan kun paano niya trinatar an mga Israelita, na parating dai nagkukuyog sa saiya. An Salmo 78:38 nagsasabi: ‘Mahihirakon an Diyos sa saiyang banwaan. Pinatawad niya an saindang kasalan asin dai niya sinda ginadan. Dakul na beses niyang pinugulan an saiyang kaanggutan, asin dai niya pinukaw an saiyang labi-labing  kaanggutan.’ (BPV *) An paghurop-hurop sa tekstong iyan makakatabang na marealisar mo mismo na namumuot asin nagmamakulog nanggad si Jehova sa saimo. Makakasigurado ka na talagang mahalaga ka ki Jehova.Basahon an 1 Pedro 5:6, 7.

7. Taano ta dapat niyatong pahalagahan na marhay an Bibliya?

7 Dapat niyatong pahalagahan na marhay an Bibliya huling iyan an panginot na paagi nin Diyos sa pakikipag-ulay sa sato. Mahalagang marhay para sa relasyon nin mga magurang asin mga aki an makahulugan asin bukas na komunikasyon tanganing mapakusog an saindang tiwala asin pagkamuot sa lambang saro. Paano ini ginigibo ni Jehova? Minsan ngani dai ta siya literal na nahihiling o nadadangog, “nakikipag-ulay” siya sa sato paagi sa saiyang ipinasabong na Tataramon, asin kaipuhan niyatong magdangog. (Isa. 30:20, 21) Bilang saiyang dusay na mga lingkod, gustong-gusto ni Jehova na giyahan asin protektaran kita sa kapahamakan. Gusto man niya na mamidbid niyato siya asin magtiwala kita sa saiya.Basahon an Salmo 19:7-11; Talinhaga 1:33.

Dawa ngani kinaipuhan na sagwion ni Jehu si Josaphat, may nahiling si Jehova na ‘marahay na mga bagay’ sa hadi (Hilingon an parapo 8, 9)

8, 9. Ano an gusto ni Jehova na maaraman ta? Magtao nin halimbawa sa Bibliya.

8 Gusto ni Jehova na maaraman niyato na namumutan niya kita asin na dai siya nagpopokus sa satong pagkabakong perpekto. Hinahanap niya an marahay na mga kuwalidad niyato. (2 Cron. 16:9) Halimbawa kaiyan an ginibo niya ki Hading Josaphat nin Juda. Sarong beses, may kamangmangan na nag-uyon si Josaphat na ibanan si Hading Ahab nin Israel sa sarong peligrosong pakikipaglaban  tanganing bawion sa mga Siriano an Ramoth kan Galaad. Sinigurado kan 400 na palsong propeta sa maraot na si Ahab na manggagana ini, pero ihinula kan tunay na propeta ni Jehova na si Micaya na kabaliktaran an mangyayari. Nagadan si Ahab sa ralaban, asin dikit pang magadan si Josaphat. Pagbalik niya sa Jerusalem, ginamit ni Jehova si Jehu, an aki kan bisyonaryong si Hanani, para sagwion si Josaphat sa pakikialyansa kaini ki Ahab. Pero sinabihan man siya ni Jehu: ‘Igwang nakuang marahay na mga bagay sa saimo.’2 Cron. 18:4, 5, 18-22, 33, 34; 19:1-3.

9 Sa kapinunan kan saiyang paghadi, ipinagbuot ni Josaphat sa mga prinsipe, Levita, asin saserdote na lumibot sa gabos na siyudad sa Juda tanganing tukduan an saiyang mga sakop dapit sa Ley ni Jehova. Nagin mapanggana nanggad ini mala ngani ta nagkatarakot ki Jehova an mga nasyon sa palibot. (2 Cron. 17:3-10) Iyo, nakagibo si Josaphat nin kamangmangan, pero nahiling ni Jehova an marahay na mga bagay na ginibo niya. An istoryang ini sa Bibliya nagpapagirumdom sa sato na sa ibong kan pagkabakong perpekto niyato, magdadanay an pagkamuot ni Jehova sa sato kun bilog na puso tang hinihinguwa na mapaugma siya.

PAHALAGAHAN AN PRIBILEHIYO NIN PAGPAMIBI

10, 11. (a) Taano ta sarong espesyal na probisyon hali ki Jehova an pamibi? (b) Paano puwedeng simbagon nin Diyos an satong mga pamibi? (Hilingon an ritrato sa kapinunan kan artikulo.)

10 An sarong mamumuton na ama nagtatao nin panahon na magdangog sa saiyang mga aki pag gusto ninda siyang makaulay. Gusto niyang maaraman an saindang mga iniisip asin ikinakahadit huling mahalaga sa saiya kun ano an nasa puso ninda. An satong Ama sa langit, si Jehova, nagdadangog sa sato pag minadulok kita sa saiya paagi sa mahalagang marhay na pribilehiyo nin pamibi.

11 Puwede kitang mamibi ki Jehova ano man na oras. Dai siya nagbugtak nin mga restriksiyon sa sato. Siya an satong Katuod na pirming andam na magdangog. Si Taylene, na nasambit kasubago, nagsabi: “Puwede mong sabihon saiya an ano man saka gabos na bagay.” Pag sinasabi ta sa Diyos sa pamibi an satong mga sabuot, puwedeng simbagon niya kita paagi sa sarong teksto sa Bibliya, artikulo sa satong magasin, o nakakapakusog na mga tataramon nin sarong kapagtubod. Dinadangog ni Jehova an satong mga pakiulay asin nasasabutan niya kita dawa kun mayo nin ibang nakakasabot sa sato. Kapahayagan nanggad kan saiyang nagdadanay na pagkamuot sa sato an simbag niya sa satong mga pamibi.

12. Taano ta dapat tang tawan nin atensiyon an mga pamibi na nakarekord sa Bibliya? Magtao nin halimbawa.

12 Dakul kitang manunudan sa mga pamibi na nakarekord sa Tataramon nin Diyos. Kaya, makikinabang kitang marhay kun pag-uulayan ta kun minsan sa satong pampamilyang pagsamba an siring na mga pamibi. Mas mapapauswag ta an kalidad kan satong mga pamibi kun huhurop-hurupon ta kun paano ipinahayag kan mga lingkod ni Jehova kaidto an saindang kauruiraruming mga sabuot sa Diyos. Halimbawa, pag-adalan an pamibi kan nagbabasol na si Jonas kan siya nasa tulak nin sarong dakulaon na sira. (Jon. 1:17–2:10) Repasuhon an udok sa pusong pamibi ni Solomon ki Jehova sa panahon kan inagurasyon kan templo. (1 Ha. 8:22-53) Hurop-hurupon an modelong pamibi na itinao ni Jesus para sa kapakinabangan ta. (Mat. 6:9-13) Urog sa gabos, regular na ‘ipahayag sa Diyos an saindong mga kahagadan.’ Bilang resulta, ‘an katuninungan nin Diyos na minalampas sa gabos na pakasabot, maingat kan saindong mga puso asin kan saindong mga pag-isip.’ Kaya, mas mararom an pagpapahalaga ta sa nagdadanay na pagkamuot ni Jehova.Fil. 4:6, 7.

PASALAMATAN AN PANTUBOS

13. Nagkaigwa nin anong oportunidad an katawuhan huli sa mamumuton na probisyon nin pantubos?

13 Itinao an daing kapantay na regalo na atang na pantubos ni Jesus tanganing “magkaigwa kita nin buhay.” (1 Juan 4:9BPV) Mapadapit sa pinakanangungurog na kapahayagan kan pagkamuot  nin Diyos, si apostol Pablo nagsurat: “Si Cristo . . . nagadan para sa bakong diyosnon na mga tawo sa itinalaan na panahon. Huli ta haros mayo nin magugustong magadan para sa sarong tawong matanos; pero para sa sarong tawong marahay tibaad may magkusog-buot na magadan. Alagad irinerekomendar sa sato nin Diyos an saiya mismong pagkamuot sa paagi na, mantang kita mga parakasala pa, si Cristo nagadan para sa sato.” (Roma 5:6-8NW) An mamumuton na probisyon na ini nin pantubos nagbukas nin oportunidad tanganing magkaigwa nin haraning relasyon ki Jehova an katawuhan.

14, 15. Ano an kahulugan kan pantubos para sa (a) linahidan na mga Kristiyano? (b) mga may daganon na paglaom?

14 Dikit sana sa katawuhan an namatian sa espesyal na paagi an nagdadanay na pagkamuot ni Jehova. (Juan 1:12, 13; 3:5-7) Huling linahidan sinda kan banal na espiritu, nagin sindang ‘mga aki nin Diyos.’ (Roma 8:15, 16) Ilinadawan ni Pablo an linahidan na mga Kristiyano bilang mga ‘ibinangon asin pinatukaw [na magkairiba] sa langitnon na mga kamugtakan, [kasaro ni] Cristo Jesus.’ (Efe. 2:6) Igwa sinda kan posisyon na ini sa langit huli ta sinda ‘tinatakan kan ipinanugang banal na espiritu na tanda antes pa kan saindang mana,’ na iyo ‘an paglaom na itinagama sa sainda sa kalangitan.’Efe. 1:13, 14, NW; Col. 1:5, BPV.

15 Para sa dakulang mayoriya nin katawuhan na nagtutubod sa pantubos, bukas sa sainda an oportunidad na magin mga katuod ni Jehova na may paglaom na ampunon bilang mga aki nin Diyos asin mabuhay nin daing katapusan sa ipinanugang Paraiso digdi sa daga. Kaya paagi sa pantubos, ipinahiling ni Jehova an saiyang pagkamuot sa katawuhan. (Juan 3:16) Kun naglalaom kita na mabuhay nin daing katapusan sa daga asin maimbod na maglilingkod ki Jehova, makakasigurado kita na gigibuhon niyang maugma an satong buhay sa bagong kinaban. Tama sanang ibilang niyato na pinakadakulang ebidensiya kan nagdadanay na pagkamuot nin Diyos sa sato an pantubos!

TAWAN NIN BALOS AN PAGKAMUOT NI JEHOVA

16. Taano ta mahalagang hurop-hurupon an dakul na kapahayagan kan pagkamuot ni Jehova?

16 Dai ta mabibilang an lain-lain na kapahayagan kan nagdadanay na pagkamuot ni Jehova sa sato. Nag-awit an salmistang si David: ‘Kaniguan kamahalaga [para] sa sakuya kan saimong mga kaisipan! O Diyos, kaniguan [kadakul] kan saindang kabilangan! Kun binibilang ko, dakul nin labi pa kisa sa baybay.’ (Sal. 139:17, 18) Pahiruon lugod kita kan paghurop-hurop sa dakul na kapahayagan kan pagkamuot ni Jehova na udok na mamutan siya bilang balos niyato sa mamumuton niyang pag-ataman sa sato. Gibuhon niyato an satong pinakamakakaya na maipahiling an pagkamuot ta sa saiya.

17, 18. Ano an nagkapirang paagi na maipapahiling niyato an satong pagkamuot sa Diyos?

17 Dakul an paagi na maipapahiling niyato an satong pagkamuot ki Jehova. Halimbawa, maipapahiling ta an pagkamuot ki Jehova saka sa satong kapwa paagi sa maigot na pakikikabtang sa paghuhulit kan Kahadian. (Mat. 24:14; 28:19, 20) Pagpahiling man nin tunay na pagkamuot ki Jehova kun magigin maimbod kita sa ibong nin mga pagbalo sa satong pagtubod. (Basahon an Salmo 84:11; Santiago 1:2-5.) Kun magin grabe an mga pagbalo sa sato, makakasigurado kita na nahihiling nin Diyos an satong pagsakit asin tatabangan niya kita huling mahalagang marhay kita sa saiya.Sal. 56:8.

18 Papahiruon kita kan pagkamuot ta ki Jehova na hurop-hurupon an saiyang mga linalang asin iba pang makangangalas na mga gibo. Maipapahiling niyato na namumutan ta an Diyos asin pinapahalagahan tang marhay an saiyang Tataramon kun maigot tang pag-aadalan an Bibliya. An pagkamuot ta ki Jehova magpapahiro man sa sato na urog pang rumani sa saiya paagi sa pamibi. Asin mas udok niyatong mamumutan an Diyos kun huhurop-hurupon ta an pantubos na itinao niya para sa kapatawadan kan satong mga kasalan. (1 Juan 2:1, 2) Pira sana ini sa dakul na mga dahilan tanganing mamutan si Jehova bilang balos sa saiyang nagdadanay na pagkamuot sa sato.

^ par. 6 An Marahay na Bareta Biblia (Bikol Popular Version).