Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Paglilingkod ki Jehova sa “mga Aldaw nin Kasakitan”

Paglilingkod ki Jehova sa “mga Aldaw nin Kasakitan”

“NALILIMITARAN na marhay kan mga hilang ko an mga kaya kong gibuhon,” an agrangay ni Ernst, na labi nang 70 anyos. * Arog na man daw kaiyan an namamatian mo? Pag kamo naggugurang na, may namamati-mati na, saka nagluluya na an hawak, naiintindihan na nindong marhay an Eclesiastes 12:1 na kun sain inapod an panahon nin paggurang na “mga aldaw nin kasakitan.” (NW) Pero dai buot sabihon kaiyan na nungka na kamong magigin maugma. Puwede pa man giraray kamong magkaigwa nin nakakakontentong buhay mantang maugmang naglilingkod ki Jehova.

PAPAGDANAYON NA MAKUSOG AN PAGTUBOD

Dai kamo nagsosolo sa saindong kasakitan namumutan ming mga tugang na nagkakaedad na. Inagihan man kan mga lingkod ni Jehova kaidtong mga panahon kan Bibliya an mga kasakitan na namamatian nindo ngunyan. Halimbawa, huli sa paggurang, dai na nakahiling si Isaac, Jacob, asin Ahias. (Gen. 27:1; 48:10; 1 Ha. 14:4) An pagmati ni Sara ‘lihis na siya sa panahon.’ (Gen. 18:11, 12NW) Si Hading David ‘dai na nahihimbungan.’ (1 Ha. 1:1, BPV *) An mayaman na si Barzilai dai na nananamitan an saiyang kinakakan o nadadangog an musika. (2 Sam. 19:32-35) Si Abraham asin Noemi parehong nasakitan sa pagkagadan kan saindang agom.Gen. 23:1, 2; Rut 1:3, 12.

Ano an nakatabang sa lambang saro sa sainda na magdanay na maugma asin maimbod ki Jehova? Kan gurang na si Abraham, padagos siyang naglaom sa panuga nin Diyos kaya ‘nagkusog siya huli sa saiyang pagtubod.’ (Roma 4:19, 20) Kaipuhan ta man an makusog na pagtubod. Dai iyan nakadepende sa edad, kakayahan, o kamugtakan ta. Halimbawa, dawa kan maluya asin dai na makahiling saka makabuhat an patriyarkang si Jacob, ipinahiling niya na makusog pa man giraray an saiyang pagtubod sa mga panuga nin Diyos. (Gen. 48:1-4, 10; Heb. 11:21) Asin sa panahon niyato, dawa nangluluya na an mga kalamnan, ini an sinabi kan 93 anyos na si Ines: “Aroaldaw, namamatian ko na binebendisyunan ako ni Jehova. Aroaldaw kong iniisip an Paraiso. Nagtatao iyan sako nin paglaom.” Marahayon asin positibong pananaw nanggad iyan sa buhay!

Napapakusog niyato an satong pagtubod paagi sa pamimibi, pagsiyasat kan Tataramon nin Diyos, asin pag-atender sa Kristiyanong mga pagtiripon. An gurang nang si propeta Daniel regular na namimibi tulong beses kada aldaw asin padagos na nag-adal kan Tataramon nin Diyos. (Dan. 6:10; 9:2) An may edad nang balo na si Ana ‘parating nasa templo.’ (Luc. 2:36, 37BPV) Pag nag-aatender kamo asin nakikikabtang sa pagtiripon sagkod sa makakaya nindo, napapakusog nindo bako sana an saindong sadiri kundi pati an gabos na nag-atender. Asin pirming nauugma si Jehova sa saindong mga pamibi, dawa limitado na sana an nagigibo nindo.Tal. 15:8.

Magpakinurusog-kusugan

Dakul sa saindo, maimbod na mga may edad, an gustong makahiling nin malinaw tanganing makabasa pa asin magin makusog tanganing pirming makaatender sa mga pagtiripon, pero mas nagigin dipisil na iyan, o imposible pa ngani sa saindo. Ano an puwede nindong gibuhon? Aprobetsaran an ano man na magagamit nindo. Dakul na dai nakakaatender an nauugmang magdangog kan pagtiripon sa telepono. Dawa maluya na an paghiling, nag-aandam para sa mga pagtiripon an 79 anyos na si Inge gamit an kopya kan publikasyon na pig-print sa mas darakulang letra nin sarong brother na kakongregasyon niya.

Igwa man kamo nin sarong bagay na mayo an iba—dakul na oras. Taano ta dai gamiton iyan tanganing magdangog nin mga rekording kan Bibliya, mga literatura, pahayag, asin mga audio drama? Puwede man nindong apudan sa telepono an mga kapagtubod para makatao nin espirituwal na regalo tanganing “magpakinurusog-kusugan.”—Roma 1:11, 12NW.

MAGDANAY NA AKTIBO SA PAGLILINGKOD SA DIYOS

Ihulit an tataramon

“Marauton sa pagmati na bako ka nang aktibong maray arog kan dati,” an mamundong istorya ni Christa, na mga 85 anyos na. Ano an puwedeng gibuhon kan mga may edad sa bagay na iyan para mapagdanay ninda an  saindang kaugmahan? “Magin positibo,” an sabi kan 75 anyos na si Peter, “na dai nagpaparaisip kan mga bagay na dai mo na magigibo kundi nauugma sa mga bagay na makakaya mo pang gibuhon.”

May naiisip daw kamo na klase nin pagpapatotoo na kaya pa nindong gibuhon? Dai na kaya ni Heidi na magharong-harong. Pero dawa labi na siyang 80 anyos, nag-adal siyang magkompyuter tanganing makapagpatotoo paagi sa surat. An ibang may edad nang mga parahayag nakikipag-ulay sa iba dapit sa Bibliya mantang nakatukaw sa may parke o mga terminal. O kun nakaistar kamo sa institusyon para sa mga gurang, puwede daw nindong gibuhon na sadiri nindong “teritoryo” an mga doktor o nars na nag-aasikaso sa saindo asin sa ibang yaon duman?

Magin mapag-istimar

Dawa kan nasa huring mga taon na kan saiyang buhay si Hading David, gustong-gusto pa man giraray niyang sumuportar sa dalisay na pagsamba. Nagdonar siya nin pondo asin nag-organisar kan mga kakaipuhanon para sa pagtugdok kan templo. (1 Cron. 28:11–29:5) Maipapahiling man nindo na gustong-gusto nindong sumuportar sa mga gibuhon na pang-Kahadian ngunyan. Puwede nindong suportaran an mga payunir o ibang maigot na mga parahayag sa kongregasyon paagi sa pagpapakusog sa sainda, pagtao nin simpleng regalo, o pag-alok sa sainda nin simpleng mirindalan. Puwede nindong iiba sa saindong mga pamibi an mga hoben asin mga pamilya, an mga nasa bilog na panahon na paglilingkod, an mga may hilang, asin an mga may magabat na mga paninimbagan.

Namumutan ming mga tugang na may edad na, pinapahalagahan kamong marhay asin an saindong paglilingkod. Dai nanggad kamo babaliwalaon kan satong Ama sa langit. (Sal. 71:9) Padangat kamo ni Jehova asin mahalagang marhay kamo sa saiya. Dai na mahahaloy, magkakaedad kita gabos na dai na mamomroblema sa mga kasakitan na dara nin paggurang. Imbes, bilog na kusog asin may perpektong salud niyatong padagos na paglilingkudan nin daing katapusan an satong mamumuton na Diyos na si Jehova!

^ par. 2 Sinalidahan an ibang pangaran.

^ par. 4 An Marahay na Bareta Biblia (Bikol Popular Version).