Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Mamuhay Kauyon kan Modelong Pamibi—Kabtang I

Mamuhay Kauyon kan Modelong Pamibi—Kabtang I

“Pakangbanalon an ngaran mo.”MAT. 6:9, NW.

1. Paano ta ginagamit sa ministeryo an pamibi ni Jesus na nasa Mateo 6:9-13?

TUOM kan dakul na tawo an Pamibi kan Kagurangnan o Ama Niyamo. Pag naghaharong-harong kita, parati tang ginagamit an pamibing ini tanganing tabangan an mga kagharong na masabutan na an Kahadian nin Diyos sarong tunay na gobyerno na mabalik kan Paraiso sa daga. Ginagamit ta man an inot na kahagadan sa pamibing iyan tanganing ipahiling na an Diyos may personal na pangaran na dapat pakangbanalon, o ibilang na banal.Mat. 6:9, NW. *

2. Paano ta naaraman na habo ni Jesus na termino por termino tang uruutruhon an modelong pamibi?

2 Gusto daw ni Jesus na termino por termino tang uruutruhon iyan sa kada pagpamibi ta, arog kan ginigibo kan dakul sa Kakristiyanuhan? Dai. Bago itao ni Jesus an pamibing ini bilang arugan o modelo, sinabi niya: “Kun namimibi, dai nindo pagparauruutruhon an iyo man sanang mga tataramon.” (Mat. 6:7NW) Sa ibang pagkakataon, sinambit niya giraray an pamibing ini pero ibang mga termino na an  ginamit niya. (Luc. 11:1-4) Paagi kaiyan, itinutukdo sa sato ni Jesus kun anong mga bagay an kaipuhan tang hagadon asin kun ano an mas mahalaga uyon sa pagkakasunod-sunod kaiyan. Kaya angay ining apudon na modelong pamibi.

3. Ano an puwede tang ihapot sa sadiri mantang pinag-aadalan ta an modelong pamibi?

3 Sa artikulong ini asin sa masunod, pag-aadalan ta an mga kahagadan sa modelong pamibi. Mantang ginigibo ta iyan, haputon an sadiri, ‘Paano makakatabang an modelong pamibing ini para mas mapagayon an kalidad kan sako mismong pamibi?’ Asin an mas mahalaga, ‘Namumuhay daw ako kauyon kan pamibing iyan?’

“AMA NIYAMO NA NASA LANGIT”

4. Ano an ipinapagirumdom sa sato kan mga tataramon na “Ama niyamo,” asin paano si Jehova nagigin “Ama” para sa mga Kristiyano na may daganon na paglaom?

4 An paggamit kan mga tataramon na “Ama niyamo,” imbes na “Ama ko,” nagpapagirumdom sa sato na kabilang kita sa “bilog na kasararuan nin magturugang” na tunay na namumuot sa lambang saro. (1 Ped. 2:17NW) Magayunon na pribilehiyo nanggad iyan! An linahidan na mga Kristiyano na may paglaom na mabuhay sa langit inampon na nin Diyos bilang mga aki niya, kaya lubos nindang maaapod si Jehova bilang “Ama.” (Roma 8:15-17) An mga Kristiyano na may paglaom na mabuhay sagkod lamang sa daga puwede man na apudon si Jehova bilang “Ama.” Siya an Kagtao kan saindang buhay, asin may pagkamuot niyang itinatao an pangangaipo ninda. Kun an mga may daganon na paglaom magin perpekto na asin mapatunayan nang maimbod sagkod sa pangultimong pagbalo, lubos na sindang maaapod na mga aki nin Diyos.Roma 8:21; Kap. 20:7, 8.

5, 6. Anong marahay na regalo an ikakatao kan mga magurang sa saindang mga aki, asin ano an dapat na gibuhon kan mga aki sa regalong ini? (Hilingon an ritrato sa kapinunan kan artikulo.)

5 Marahay na regalo para sa mga aki an itinatao kan mga magurang kun tinutukduan ninda sinda na mamibi asin tinatabangan sindang mamidbid si Jehova bilang saindang mapagmakulog na Ama sa langit. Sarong brother na naglilingkod ngunyan sa South Africa bilang paraataman nin sirkito an nagsabi: “Puon kan mamundag an duwa kong aking babayi, burubanggi kaming magkairibanan na namimibi, apuwera na sana kun mayo ako. Parating sinasabi kan mga aki ko na dai ninda natatandaan an eksaktong sinabi ko sa mga pamibing idto. Pero, natatandaan ninda kun gurano kasagrado kan pakikipag-ulay na idto sa satong Ama, si Jehova, asin an katuninungan saka katiwasayan na namatian ninda. Kan kaya na nindang mamibi, pinapakusugan ko sainda an pamibi ninda para madangog ko kun paano ninda sinasabi ki Jehova an iniisip saka namamatian ninda. Magayon na pagkakataon idto para maaraman ko kun ano an nasa puso ninda. Dangan mabuot ko sindang tinutukduan na iiba sa pamibi ninda an mahalagang mga bagay na nasa modelong pamibi tanganing magin makahulugan an mga pamibi ninda.”

6 Nagin magayon an resulta kaini huling nagdakula na may marahay na espirituwalidad an saiyang duwang aki. May agom na sinda ngunyan asin maugmang naglilingkod nin bilog na panahon kaiba kan saindang agom. An pagtabang sa mga aki na magkaigwa nin haraning relasyon ki Jehova an pinakamarahay na regalong maitatao kan mga magurang sa saindang mga aki. Pero siyempre, nakadepende sa kada aki an pagpapadanay kan mahalagang marhay na relasyon na ini. Kaiba digdi an pakanuod na mamutan asin igalang nindang marhay an pangaran nin Diyos.Sal. 5:11, 12; 91:14.

“PAKANGBANALON AN NGARAN MO”

7. Ano an pribilehiyo kan mga lingkod nin Diyos, pero ano an hinahagad kaiyan sa sato?

7 Pribilehiyo nanggad niyato na, bako sanang maaraman an pangaran nin Diyos, kundi  darahon man iyan bilang ‘sarong banwaan [para] sa saiyang ngaran.’ (Gui. 15:14; Isa. 43:10) Ipinapamibi ta sa satong Ama sa langit: “Pakangbanalon an ngaran mo.” Huli sa kahagadan na ini, mapapahiro ka man na hagadon ki Jehova na tabangan kang dai makagibo o makataram nin mga bagay na matao nin katuyawan sa saiyang banal na pangaran. Habo niyato na magin arog kan iba kaidtong inot na siglo na dai ginigibo an itinutukdo ninda. Dapit sa sainda, nagsurat si apostol Pablo: ‘An ngaran nin Diyos pinaglalanghadan sa mga [nasyon] huli sa saindo.’Roma 2:21-24.

8, 9. Magtao nin halimbawa kun paano binebendisyunan ni Jehova an mga gustong mapabanal an Saiyang pangaran.

8 Gusto tang mapabanal an pangaran nin Diyos. Sarong sister sa Norway, na may dos anyos na aking lalaki, an amay na nabalo. “Masakiton na panahon idto sa buhay ko,” an sabi niya. “Aroaldaw akong namimibi, haros oras-oras pa ngani, na tabangan akong makontrol an sakong emosyon ‘nganing dai ko matawan nin rason si Satanas na tuyaon si Jehova huli sa salang desisyon ko o gibo. Gusto kong mapabanal an pangaran ni Jehova, saka gusto ko man na mahiling giraray kan aki ko an saiyang ama sa Paraiso.”Tal. 27:11.

9 Sinimbag daw ni Jehova an pamibi niya? Iyo. Napakusog an sister na ini huli sa regular na pakikiasosyar niya sa mga kapagtubod, na nagmamakulog sa saiya. Pakalihis nin limang taon, nagin agom siya nin sarong elder. Bawtisado na an saiyang aki, na ngunyan 20 anyos na. Sinabi niya: “Ugmahon talaga ako ta tinabangan ako kan sakong agom sa pagpadakula saiya.”

10. Ano an kaipuhan tanganing lubos na mapabanal an pangaran nin Diyos?

10 Ano an kaipuhan tanganing lubos na mapabanal asin mawara an gabos na katuyawan na itinatao sa pangaran nin Diyos? Hahalion nguna ni Jehova an gabos na tuyong isinisikwal an saiyang soberaniya. (Basahon an Ezequiel 38:22, 23.) Dangan, luway-luway na magigin perpekto an katawuhan. Talagang gustong-gusto na niyatong umabot an panahon na pinapabanal na an pangaran ni Jehova kan gabos na lingkod niya sa langit asin daga! Asin sa katapos-tapusi, an satong mamumuton na Ama sa langit ‘magigin gabos sa gabos.’1 Cor. 15:28.

“DUMATONG LUGOD AN KAHADIAN MO”

11, 12. Kan 1876, ano an nasabutan kan tunay na mga Kristiyano sa tabang ni Jehova?

11 Bago magsakat si Jesus sa langit, hinapot siya kan saiyang mga apostol: ‘Kagurangnan, ibabalik mo ngunyan an Kahadian sa Israel?’ Sinabi ni Jesus na bako pang panahon para maaraman ninda kun nuarin mapuon an pamamahala kan Kahadian nin Diyos. Ipinahiling niya sa saiyang mga disipulo na an kaipuhan nindang tawan nin pokus iyo an mahalagang gibuhon na pagpapatotoo. (Basahon an Guibo 1:6-8.) Pero, itinukdo man niya sa sainda na antisiparon an pagdatong kan Kahadian nin Diyos. Kaya puon pa kan panahon kan mga apostol, ipinapamibi na kan mga Kristiyano na dumatong na iyan.

12 Kan madali nang mamahala sa langit an Kahadian nin Diyos sa irarom kan pamamahala ni Jesus, tinabangan ni Jehova an saiyang mga lingkod sa daga na maaraman kun nuarin iyan mangyayari. Kan 1876, ipinublikar sa magasin na Bible Examiner an sarong artikulong isinurat ni Charles Taze Russell na may titulong “Gentile Times: When Do They End?” Sinasabi diyan na an 1914 sarong mahalagang taon. An “pitong panahon” sa hula ni Daniel ikinonektar kan artikulo sa ‘panahon kan mga Hentil’ na sinambit ni Jesus. *Dan. 4:16; Luc. 21:24.

13. Ano an nangyari kan 1914, asin ano an pinapatunayan kan mga pangyayari sa kinaban puon kan taon na iyan?

 13 Kan 1914, nagkagiyera sa pag-ultanan kan mga nasyon sa Europa na luminakop sa bilog na kinaban. An giyerang iyan na natapos kan 1918, nagresulta sa grabeng tiggutom. Nagkaigwa man nin epidemya nin trangkaso na mas dakul na tawo an ginadan kisa sa giyera. Kaya nagpupuon nang mautob kaidto “an tanda” na sinabi ni Jesus na magpapatunay kan saiyang dai nahihiling na presensiya bilang bagong Hadi sa daga. (Mat. 24:3-8; Luc. 21:10, 11) Dakul na ebidensiya an nagpapatunay na kan taon 1914 itinao an “korona” sa satong Kagurangnan na Jesu-Cristo. Siya “nagluwas na nandadaog asin tanganing tapuson an saiyang pandadaog.” (Kap. 6:2NW) Lininig niya an langit paagi sa pakikigiyera ki Satanas asin sa mga demonyo kaini, dangan ihinulog niya sinda sa daga. Puon kaidto, nagkakatotoo na sa katawuhan an ipinasabong na mga tataramon na ini: ‘Hirak man kan daga asin kan dagat, huli ta an Diyablo buminaba na diyan sa saindo na igwa nin dakulang kaanggutan, sa pakaaram na siya igwa na sana nin kadikit na panahon.’Kap. 12:7-12.

14. (a) Taano ta importanteng ipamibi pa niyato sagkod ngunyan na dumatong an Kahadian nin Diyos? (b) Igwa kita nin anong pribilehiyo?

14 Sinisimbag sa sato kan hula sa Kapahayagan 12:7-12 kun taano ta pagkamundag kan Kahadian nin Diyos sa langit, nagpuon man na magkaigwa nin kapaha-pahamak na mga pangyayari sa daga na nagpapasakit sa katawuhan sagkod ngunyan. Si Jesus, an Hadi kan Kahadian nin Diyos, nagpuon na maghadi mantang  namamahala pa an saiyang mga kaiwal. Sagkod na dai pa natatapos an saiyang pandadaog asin dai pa niya napapara an karatan sa daga, padagos ta pang ipapamibi na dumatong an Kahadian nin Diyos. Kasabay kaiyan, dapat kitang mamuhay kauyon kan pamibing iyan paagi sa pakikikabtang sa sarong gibuhon na mautob kan pinakaimportanteng kabtang kan “tanda.” Si Jesus naghula: ‘Ining ebanghelyo nin Kahadian ihuhulit sa bilog na kinaban sa pagpapatotoo sa gabos na nasyon, dangan madatong an katapusan.’Mat. 24:14.

“MANGYARI LUGOD AN BUOT MO . . . SA DAGA”

15, 16. Paano kita mamumuhay kauyon kan kahagadan na mangyari an kabutan nin Diyos sa daga?

15 Kaidtong mga 6,000 na taon na an nakaagi, perpektong isinasagibo sa daga an kabutan nin Diyos. Kaya nasabi ni Jehova na an gabos ‘labi-labi karahay.’ (Gen. 1:31) Dangan nagrebelde si Satanas, asin puon kaidto, kakadikit na sanang tawo sa daga an naggigibo kan kabutan nin Diyos. Pero ngunyan, pribilehiyo niyatong mabuhay sa panahon na mga walong milyon nang Saksi an dai sana namimibi na lugod mangyari an kabutan nin Diyos sa daga kundi naghihinguwa man na mamuhay kauyon kan pamibing iyan. Ginigibo ninda iyan paagi sa pamumuhay na nakakapaugma sa Diyos asin sa maigot na pakikikabtang sa paggibo nin disipulo.

Tinatabangan daw nindo an saindong mga aki na mamuhay kauyon kan kahagadan na mangyari sa daga an kabutan nin Diyos? (Hilingon an parapo 16)

16 Halimbawa, sarong sister na nabawtismuhan kan 1948 asin nagin misyonera sa Africa an nagsabi: “Kauyon kan kahagadan na ini sa modelong pamibi, parati kong ipinapamibi na mahanap an gabos na arog-karnerong tawo asin matabangan sindang mamidbid si Jehova sagkod na may panahon pa. Saka bago ako magpatotoo, namimibi nguna ako na tawan ako nin kadunungan asin maabot ko an puso kan mga tawo. Asin kun dapit sa mga arog-karnero na nahanap ta na, ipinapamibi ko ki Jehova na lugod bendisyunan niya an mga paghihinguwa tang maataman sinda.” Kaya huli kaini, mapanggana an ministeryo kan 80 anyos na sister na ini asin dakul siyang natabangan na magin Saksi ni Jehova. Siguradong may naiisip ka man na mga tugang na garo ‘inatang’ an sadiri sa paggibo kan kabutan nin Diyos dawa nalilimitaran na kan saindang paggurang.Basahon an Filipos 2:17.

17. Ano an masasabi mo sa mga gigibuhon ni Jehova sa maabot na panahon bilang simbag sa kahagadan ta na mangyari sa daga an saiyang kabutan?

17 Padagos pa niyatong ipapamibi na mangyari an kabutan nin Diyos sagkod na yaon pa sa daga an mga kaiwal kan Kahadian nin Diyos. Dangan, maabot an panahon na mahihiling niyato na lubos nang nangyayari sa daga an kabutan nin Diyos pag binubuhay na liwat sa paraisong daga an binilyon na nagadan. Sinabi ni Jesus: ‘Dai kamo magngalas kaini huli ta an oras madatong na an gabos na nasa lulubngan makakadangog kan sakong tingog asin maruluwas.’ (Juan 5:28, 29) Marahayon nanggad na yaon kita sa panahon na iyan tanganing sabaton an binuhay liwat niyatong mga namumutan! ‘Papahidon nin Diyos an gabos na luha sa satong mga mata.’ (Kap. 21:4) Kadaklan sa mga bubuhayon liwat mga “bakong matanos” o mga tawong nagadan na dai naaraman an katotoohan manungod sa Diyos na Jehova asin sa saiyang Aki. Sarong pribilehiyo na itukdo sa sainda an kabutan asin katuyuhan nin Diyos tanganing matabangan sindang magkamit kan “buhay na dai nin katapusan.”Gui. 24:15; Juan 17:3.

18. Ano an mga pinakakaipuhan kan katawuhan?

18 Kun dumatong na an Kahadian nin Diyos, mapapabanal kaiyan an pangaran ni Jehova, asin magkakaigwa nin katuninungan saka pagkauruyon sa bilog na uniberso. Ini an mga pinakakaipuhan kan katawuhan na maitatao sana pag masimbag na an tulong inot na kahagadan sa modelong pamibi. Pero, may iba pa kitang importanteng mga pangangaipo na yaon sa huring apat na kahagadan sa modelong pamibi ni Jesus. Pag-uulayan iyan sa masunod na artikulo.

^ par. 1 An gabos na pagkotar sa Mateo 6:9-13 sa artikulong ini asin sa masunod trinadusir hali sa New World Translation.

^ par. 12 Para sa paliwanag kun paano nautob an hulang ini kan 1914 sa pagkamundag kan Mesiyanikong Kahadian nin Diyos, hilingon an librong Ano Man Nanggad an Itinotokdo kan Biblia? sa pahina 215-218.