Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

“Kaipuhan Nindo nin Pakatagal”

“Kaipuhan Nindo nin Pakatagal”

PUON kan mabawtismuhan si Anita * bilang saro sa Mga Saksi ni Jehova, kinokontra na siyang marhay kan saiyang agom. “Pinupugulan niya akong mag-atender sa mga pagtiripon saka bawal sako dawa an pagsambit kan pangaran nin Diyos,” an sabi ni Anita. “Pag nababanggit ko an pangaran ni Jehova, angguton nang maray an agom ko.”

Nagin problema man ni Anita kun paano tutukduan an saiyang mga aki manungod ki Jehova. “Bawal sambahon si Jehova sa sadiri ming harong. Patago kaming mag-Bible study kan mga aki ko, dai ko man sinda naiiiba sa Kingdom Hall.”

Mahihiling ta sa eksperyensiya ni Anita na talagang puwedeng magin pagbalo sa integridad nin sarong Kristiyano an pagkontra kan mga kapamilya. Kaiba pa sa mga pagbalong iyan an pagkaigwa nin dai nararahay na hilang, pagkagadan nin aki o agom, o an pagrayo ki Jehova Kaipuhan Nindo nin Pakatagal. Kaya, ano an makakatabang sa sarong Kristiyano na magdanay na maimbod ki Jehova?

Pag nasa arog kaiyan na mga pagbalo, ano an puwede mong gibuhon? Sinabi ni apostol Pablo: “Kaipuhan nindo nin pakatagal.” (Heb. 10:36NW) Pero, ano an makakatabang sa saimo na makatagal?

MAMIBI KI JEHOVA

An saro sa mga paagi na matao sa sato kan kusog na kaipuhan ta tanganing makatagal iyo an pagtitiwala sa Diyos paagi sa pamimibi. Pag-isipan an sarong halimbawa. Lunes nin hapon kaidto kan mangyari an sarong trahedya sa pamilya ni Ana. Biglang nagadan an saiyang agom na kaibanan niya sa laog nin 30 taon. “Dai na siya nakapuli haling trabaho,” an sabi ni Ana, “52 anyos pa sana siya.”

Paano ini nakaya ni Ana? Nagbalik siya sa trabaho niya, na nakatabang sa saiya na dai gayo maisip an nangyari. Pero dai kaiyan nahali an kulog na namamatian niya. An sabi niya: “Ipinamibi ko ki Jehova an gabos na nasa puso ko asin nakimahirak akong tabangan niya akong makaya an kulog kan pagkagadan kan agom ko.” Sinimbag daw ni Jehova an pamibi niya? Kumbinsido siyang iyo. Sinabi niya: “An katuninungan na an Diyos sana an makakatao an nagpakalma sako saka nagpadanay sako na nasa tamang isip. Sigurado akong maray na bubuhayon ni Jehova an agom ko pag-abot nin panahon.”Fil. 4:6, 7.

Nanunuga an ‘Paradangog nin pamibi’ na itatao niya sa saiyang mga lingkod an ano man na kaipuhan ninda para magdanay sindang maimbod sa saiya. (Sal. 65:2) Dai ka daw mauyon na talagang nakakapakusog sa pagtubod an panugang ini? Bako daw na nakakatabang ini sa saimo na mahiling na kaya mo man na makatagal?

MAGIN HARANI SA MGA KAKONGREGASYON

Tinatabangan ni Jehova an saiyang banwaan paagi sa Kristiyanong kongregasyon. Halimbawa, kan an kongregasyon sa Tesalonica mag-agi nin grabeng persekusyon, sinadol ni Pablo an mga Kristiyano duman na ‘magpararanga-ranga, asin magparururigon, siring sa sainda nang ginigibo.’ (1 Tes. 2:14; 5:11) Huling nagkasararo sa pagkamuot asin nagtarabangan an mga Kristiyano sa Tesalonica, nakaya ninda an pagbalo na iyan sa saindang pagtubod. Marahay na halimbawa sa sato ngunyan an rekord ninda nin pakatagal asin may sarong bagay pa kitang manunudan digdi na makakatabang sa sato na makatagal.

Kun hinihinguwa niyatong magin harani sa mga kakongregasyon niyato, makakatao kita ‘nin mga bagay na ikakapakusog kan saro sa saro.’ (Roma 14:19) Lalo nang importante ini sa panahon nin kasakitan. Dakul na kasakitan an inagihan mismo ni Pablo, pero tinawan siya ni Jehova nin kusog tanganing makatagal. May mga panahon na itinao nin Diyos ki Pablo an pampakusog nin buot paagi sa saiyang mga kapagtubod. Halimbawa, kan magpadara si Pablo nin personal na pangungumusta sa kongregasyon sa Colosas, ini an sinabi niya manungod sa sainda: ‘[Sinda] nagin karangahan sa sako.’ (Col. 4:10, 11) Iyo, an pagkamuot ninda ki Pablo nagpahiro sa sainda na rangahon asin pakusugon siya sa panahon na kaipuhan niya iyan. Posibleng marhay na nag-ako ka na man nin pampakusog  sa buot asin tabang hali sa mga kakongregasyon mo.

MAGPATABANG SA MGA ELDER

May saro pang tabang na nasa laog kan Kristiyanong kongregasyon an itinatao nin Diyos—an mga elder. An maygurang sa espirituwal na mga lalaking ini puwedeng magin “siring sa pahiplian sa duros, sarong taguan sa bagyong mauranon, siring sa mga sapa nin tubig sa sarong disyerto, siring sa limpoy nin dakulaon na gapo sa marang daga.” (Isa. 32:2NW) Nakakapakusog nanggad na maaraman iyan! Inaaprobetsaran mo daw an mamumuton na probisyon na ini? Makakatabang sa saimo na makatagal an pampakusog sa buot asin tabang kan mga elder.

Siyempre, mayong kakayahan an mga elder na gumibo nin mga milagro. Bako sindang perpekto, ‘na may mga pakamating arog ta.’ (Gui. 14:15) Pero, dakula an maitatabang kan mga pamibi ninda para sa sato. (Sant. 5:14, 15) Sarong brother sa Italia na haloy nang may hilang na muscular dystrophy an nagsabi: “An pagkamuot saka pagmakulog kan mga tugang pati an pagdalaw-dalaw ninda, nakatabang sa sako na makatagal.” Inaaprobetsaran mo daw na marhay an mamumuton na tabang na ini hali ki Jehova—an mga elder?

MAGKAIGWA NIN REGULAR NA ESPIRITUWAL NA RUTINA

May iba pa kitang puwedeng gibuhon tanganing makatagal. Saro diyan an pagkaigwa nin regular na espirituwal na rutina. An sarong halimbawa kaini iyo an 39 anyos na si John, na nagkaigwa nin sarong bihirang klase nin kanser. Sinabi niya: “Pagmati ko bakong makatanusan an nangyari sako, hobenon pa ako.” Kan panahon na idto, tres anyos pa sana an aking lalaki ni John. “Kaya buot sabihon, bako lang aki mi an kaipuhan asikasuhon kan agom ko, kundi pati ako, saka kaipuhan man niyang tabangan ako pag nagpapabulong ako,” an sabi ni John. Maluyang-maluya si John asin nalulula pagkatapos kan kada chemotherapy niya. Pero bako sana iyan. Nagkahilang man nin malala an ama ni John asin kaipuhan man na asikasuhon.

Ano an nakatabang ki John asin sa pamilya niya na makaya an masakit na sitwasyon na ini? “Dawa maluyang-maluya ako, sinisigurado ko na regular an espirituwal na rutina kan sakong pamilya,” an sabi niya. “Inaatenderan mi gabos na pagtiripon, nagse-service surusemana, saka regular an samong pampamilyang pagsamba dawa kun minsan dipisil.” Iyo, nahiling ni John na an sarong paagi tanganing makaya an ano man na kasakitan iyo na papagdanayon na marahay an espirituwalidad. Ano an maisasadol niya sa mga nag-aagi man nin magabat na problema? Sinabi niya: “Pag kuminalma ka na pagkatapos mong mabigla sa mga nangyayari, mariribayan na kan pagkamuot asin pampakusog ni Jehova an saimong paghadit. Papakusugon ka ni Jehova, arog kan ginibo niya sa sako.”

Makakasigurado kita na sa tabang nin Diyos makakaya niyato an masakit na mga pagbalo o sitwasyon na puwedeng mapaatubang sa sato—ngunyan o sa maabot na panahon. Mamibi kita ki Jehova, magin harani sa mga kakongregasyon, magpatabang sa mga elder, asin magkaigwa nin regular na espirituwal na rutina. Sa paggibo kaiyan, ipinapahiling ta na uyon kita sa sinabi ni Pablo: “Kaipuhan nindo nin pakatagal.”

^ par. 2 Sinalidahan an nagkapirang pangaran.