Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Magin Mapagbantay—Gusto Kang Sibaon ni Satanas!

Magin Mapagbantay—Gusto Kang Sibaon ni Satanas!

“Magin mapagbantay! An saindong kaiwal, an Diyablo, naglilibot siring sa nagngangarub na leon, na naghahanap nin masisiba.”​—1 PED. 5:8NW.

1. Ipaliwanag kun paano nagin Satanas an sarong espiritung linalang.

KAIDTO, igwa siya nin marahay na relasyon ki Jehova. Pero, may panahon na minawot kan espiritung linalang na ini na siya an sambahon kan mga tawo. Imbes na halion an salang pagmawot, pinabayaan niya iyan sagkod na magbunga nin kasalan. (Sant. 1:14, 15) Midbid niyato siya bilang Satanas, an saro na “dai nagdanay sa katotoohan.” Nagrebelde siya ki Jehova asin nagin “an ama kan kaputikan.”​—Juan 8:44NW.

2, 3. Mapadapit sa pinakapanginot na kaiwal ni Jehova, ano an ihinahayag kan mga terminong “Satanas,” “Diyablo,” “halas,” asin “dragon”?

2 Puon kan magrebelde si Satanas, siya an nagin pinakapanginot na kaiwal ni Jehova, asin siguradong kaiwal man siya nin mga tawo. Mahihiling sa mga titulong itinao ki Satanas kun gurano siya karaot. An Satanas nangangahulugan na “Paratumang,” na nagpaparisang dai sinusuportaran kan maraot na espiritung ini an soberaniya nin Diyos; kundi ikinakaungis asin agresibo niyang linalabanan iyan. An pinakagusto ni Satanas iyo na matapos an pagkasoberano ni Jehova.

3 Arog kan mababasa sa Kapahayagan 12:9, si Satanas inaapod na  Diyablo, na nangangahulugan na “Parapakaraot.” Ipinapagirumdom kaini sa sato an pagpakaraot ni Satanas ki Jehova kan sabihon niyang putikon Siya. An mga tataramon na “gurang na halas” nagpapagirumdom sa kapaha-pahamak na nangyari sa Eden kan gamiton ni Satanas an sarong halas tanganing dayaon si Eva. Sa mga tataramon na “dakulang dragon,” naiisip ta man an sarong nakakatakot na higanteng hayop, na tamang-tamang paglaladawan sa grabe karingis na pagmawot ni Satanas na ulangon an katuyuhan ni Jehova asin puhuon an Saiyang banwaan.

4. Ano an pag-uulayan sa artikulong ini?

4 Malinaw na si Satanas an pinakadakulang huma sa satong integridad. Kaya tama sanang magsadol sa sato an Bibliya: “Papagdanayon nindo an tultol na pag-iisip, magin mapagbantay! An saindong kaiwal, an Diyablo, naglilibot siring sa nagngangarub na leon, na naghahanap nin masisiba.” (1 Ped. 5:8NW) Huli sa patanid na iyan, pag-uulayan sa artikulong ini an tulong karakteristiko ni Satanas na magduduon kan pangangaipong magin mapagbantay laban sa daing konsiyensiyang kaiwal na ini ni Jehova asin kan Saiyang mga lingkod.

MAKAPANGYARIHAN SI SATANAS

5, 6. (a) Magtao nin mga halimbawa na nagpapahiling na “makakamhan sa kapangyarihan” an espiritung mga linalang. (b) Taano ta masasabing si Satanas may “kapangyarihan [na magpangyari] nin kagadanan”?

5 An espiritung mga linalang na inaapod na mga anghel “makakamhan sa kapangyarihan.” (Sal. 103:20NW) Mas madunong asin mas makusog sinda sa mga tawo. Siyempre, ginagamit kan maimbod na mga anghel an saindang kapangyarihan sa marahay na paagi. Halimbawa, sa sarong pagkakataon, ginadan nin sarong anghel ni Jehova an 185,000 na kalaban na suldados na Asiriano​—sarong bagay na imposibleng magibo nin sarong tawo asin dipisil dawa para sa sarong bilog na hukbo. (2 Ha. 19:35) Sa saro pang pagkakataon, ginamit nin sarong anghel an saiyang nakakalabi sa tawong kapangyarihan asin kadunungan tanganing paluwason sa bilangguan an mga apostol ni Jesus. Dawa may mga guwardiyang nagbabantay, nagibo kan espiritung linalang na iyan na bukasan an mga pinto, paluwason an mga apostol, asin isera giraray an mga pinto!​—Gui. 5:18-23.

6 Kun ginagamit kan maimbod na espiritung mga linalang an kapangyarihan ninda sa karahayan, si Satanas ginagamit an saiyang kapangyarihan sa karatan. Asin talagang makapangyarihan asin maimpluwensiya siya! Inaapod siya kan Kasuratan bilang namamahala o ‘puon kan kinaban na ini’ asin ‘diyos kan kinaban na ini.’ (Juan 12:31; 2 Cor. 4:4) Igwa pa ngani si Satanas na Diyablo “kan kapangyarihan [na magpangyari] nin kagadanan.” (Heb. 2:14) Totoo, dai ini nangangahulugan na gabos na tawo direkta niyang ginagadan. Pero an mapanggadan na kaisipan ni Satanas luminakop na marhay sa kinaban na ini. Saka huling naniwala si Eva sa kaputikan ni Satanas asin dai nagkuyog si Adan sa Diyos, luminakop sa gabos na tawo an kasalan asin kagadanan. (Roma 5:12) Sa paaging iyan, masasabi na talagang may “kapangyarihan [na magpangyari] nin kagadanan” an Diyablo. Tama si Jesus na apudon siyang “paragadan.” (Juan 8:44) Makapangyarihan nanggad an kaiwal tang si Satanas!

7. Paano ipinahiling kan mga demonyo na makapangyarihan sinda?

7 Kun linalabanan ta si Satanas, nagigin kaiwal ta man pati idtong gabos na kuminampi sa saiya sa isyu nin unibersal na soberaniya. Kaiba diyan an dakulang grupo nin espiritung mga rebelde, o mga demonyo. (Kap. 12:3, 4) Pauruutrong ipinahiling kan mga demonyo an saindang kapangyarihan na nagpasakit na marhay sa mga biniktima ninda. (Mat. 8:28-32; Mar. 5:1-5) Dai nanggad pagbaliwalaon an kapangyarihan kan maraot na mga anghel na ini asin kan ‘puon nin mga demonyo.’ (Mat. 9:34) Kun mayo an tabang ni  Jehova, nungka kitang manggagana laban ki Satanas.

MARINGIS SI SATANAS

8. (a) Ano an gustong gibuhon ni Satanas? (Hilingon an ritrato sa kapinunan kan artikulo.) (b) Sa obserbasyon mo, paano nahihiling sa kinaban na ini an pagigin maringis ni Satanas?

8 Iinagid ni apostol Pedro si Satanas sa sarong “nagngangarub na leon.” Uyon sa sarong reperensiya, an Griegong tataramon na itrinadusir na “nagngangarub” nagpaparisa nin “pag-ungal nin sarong hayop na grabe an gutom.” Tamang-tama nanggad na paglaladawan sa pagigin maringis ni Satanas! Dawa ngani nasa kapangyarihan na ni Satanas an bilog na kinaban, gutom pa man giraray siya. (1 Juan 5:19) Para ki Satanas, an kinaban garo “pampagana” sana. Kaya nagkokonsentrar siya sa “pinakaputahe”​—an linahidan na mga natatada kaiba an ‘ibang mga karnero.’ (Juan 10:16; Kap. 12:17) Desidido si Satanas na sibaon an mga lingkod ni Jehova. An sunod-sunod na mga pagpersegir niya sa mga parasunod ni Jesus puon kan inot na siglo sagkod ngunyan nagpapatunay kan saiyang pagigin maringis.

9, 10. (a) Paano pinagmaigutan ni Satanas na ulangon an katuyuhan nin Diyos mapadapit sa nasyon nin Israel? (Magtao nin mga halimbawa.) (b) Ano an rason ni Satanas sa pagpuntirya sa suanoy na nasyon nin Israel? (c) Ano sa paghuna mo an namamatian kan Diyablo kun an saro sa mga lingkod nin Diyos ngunyan magkasala nin magabat?

9 Sa pagmamaigot na ulangon an katuyuhan nin Diyos, ipinahiling ni Satanas an pagigin maringis niya sa saro pang paagi. An sarong gutom na marhay na leon dai nahihirak sa saiyang biktima. Dai man siya nagbabasol pagkatapos niyang gadanon iyan. Arog man kaiyan si Satanas, mayo siya nin hirak sa mga gusto niyang sibaon. Halimbawa, pag-isipan kun gurano kaparating nag-aabang si Satanas na Diyablo na mahulog an mga Israelita sa mga pagkakasala, arog kan imoralidad asin kahanaban. Pag binabasa mo an trahedyang nangyari sa imoral na si Zimri asin sa mahanab na si Gehazi, “nahihiling” mo daw an nagngangarub na leon na nag-uugmang marhay sa nasiba niya?​—Bil. 25:6-8, 14, 15; 2 Ha. 5:20-27.

Nag-uugma si Satanas kun magkasala an saro sa mga lingkod ni Jehova (Hilingon an parapo 10)

10 May importanteng rason si Satanas kaya pinuntirya niya an suanoy na Israel. Tandaan na sa nasyon na iyan magikan an Mesiyas​—an mismong marunot ki Satanas asin mabindikar sa soberaniya ni Jehova. (Gen. 3:15) Habo ni Satanas na  makua kan mga Israelita an pag-uyon nin Diyos, asin may karingisan niyang hininguwa na impluwensiyahan sinda na magkasala. Dai ta maiisip na namundo si Satanas kan magkasala si David nin pagsambay o na nahirak siya ki Moises kan dai ini makalaog sa Dagang Panuga. Imbes, siguradong nauugma si Satanas kun an saro sa mga lingkod nin Diyos magkasala nin magabat. Sa katunayan, tibaad kaiba an mga kapangganahan niyang iyan sa mga ginagamit niya para tuyaon si Jehova.​—Tal. 27:11.

11. Ano an posibleng gustong mangyari ni Satanas sa pagpuntirya niya ki Sara?

11 Nangurugnang anggot si Satanas sa pamilya na paggigikanan kan Mesiyas. Halimbawa, isipon an nangyari dai nahaloy pagkatapos na sabihon ki Abraham na magigin siyang ‘dakulang nasyon.’ (Gen. 12:1-3) Kan nasa Ehipto si Abraham asin Sara, dinara ni Faraon si Sara sa saiyang harong​—malinaw na tanganing magin agom niya ini. Pero, prinotektaran ni Jehova si Sara sa alanganon na kamugtakan na iyan. (Basahon an Genesis 12:14-20.) Arog man kaiyan an nangyari sa Gerar bago mamundag si Isaac. (Gen. 20:1-7) Si Satanas daw an nasa likod kan mga pangyayaring idto? Naglaom daw siya na si Sara, na binayaan an mayaman na siyudad nin Ur asin nag-istar sa mga tolda, maaakit sa maluhong mga palasyo ni Faraon asin Abimelec? Iniisip daw ni Satanas na babayaan ni Sara an saiyang agom​—saka si Jehova​—asin mapaagom sa iba? Dai sinasabi kan Bibliya, pero may dahilan kita na maniwalang mauugmang marhay an Diyablo kun dai magigin angay si Sara na paggikanan kan ipinanugang banhi. Dai makokonsiyensiya si Satanas kun mararaot an reputasyon nin sarong marahay na babayi saka an relasyon kaini sa agom niya asin ki Jehova. Maringis talaga si Satanas!

12, 13. (a) Paano ipinahiling ni Satanas an pagigin maringis niya pagkamundag ni Jesus? (b) Ano sa paghuna mo an namamatian ni Satanas sa mga aking namumuot ki Jehova asin nagmamaigot na maglingkod sa Saiya ngunyan?

12 Namundag si Jesus dakul na siglo pagkagadan ni Abraham. Dai ta maiisip si Satanas na nauugma, nawiwili, asin naguguló-gulo sa bagong mundag na aking ini, huling aram ni Satanas na ini an magigin ipinanugang Mesiyas. Iyo, si Jesus an panginot na kabtang kan banhi ni Abraham, na pag-abot nin panahon iyo an ‘malaglag sa mga gibo nin Diyablo.’ (1 Juan 3:8) Iisipon daw ni Satanas na grabe man kun pati umboy gagadanon niya? Dai. Mayong pakiaram si Satanas sa kun ano an tama o sala. Kaya, dai siya nag-alangan na gadanon dawa an aki pang si Jesus. Ano an ginibo niya?

13 Haditon si Hading Herodes kan maghapot an mga astrologo dapit sa ‘namundag na hadi nin mga Judio.’ Desidido siyang gadanon ini. (Mat. 2:1-3, 13) Tanganing masigurado na mangyayari iyan, ipinagbuot niyang gadanon an gabos na aking lalaki na dos anyos pababa asin nakaistar sa Betlehem saka sa mga distrito kaini. (Basahon an Mateo 2:13-18.) Nakaligtas si Jesus sa teribleng paggadan na iyan, pero ano an ipinapahiling kaini manungod sa satong kaiwal na si Satanas? Malinaw na mayong halaga sa Diyablo an buhay nin tawo. Mayo nanggad siyang pagkahirak dawa sa mga aki. Si Satanas saro talagang “nagngangarub na leon.” Dai ta nanggad paglingawan kun gurano siya karingis!

MAPANDAYA SI SATANAS

14, 15. Paano ‘binubuta ni Satanas an pag-iisip kan mga dai minatubod’?

14 Kaipuhan ni Satanas na magin mapandaya huling iyan sana an paagi tanganing maitalikod niya an mga tawo sa mamumuton na Diyos na si Jehova. (1 Juan 4:8) Paagi kaiyan, napupugulan ni Satanas an mga tawo na magin ‘mapagrisa kan saindang espirituwal na pangangaipo.’ (Mat. 5:3NW) ‘Binubuta kan diyos kan kinaban na ini an pag-iisip kan mga dai minatubod, tanganing dai sumirang sa sainda an ilaw kan ebanghelyo nin kamurawayan ni Cristo, na iyo an ladawan nin Diyos.’​—2 Cor. 4:4.

15 An saro sa panginot na pandadaya na ginagamit  ni Satanas iyo an palsong relihiyon. Ugmahon nanggad siyang mahiling an mga tawo na pigsasamba an saindang mga apuon, mga bagay sa kapalibutan, o mga hayop​—siisay man o ano man apuwera ki Jehova na “naghahagad nin eksklusibong debosyon”! (Ex. 20:5NW) Dakul na naghuhunang sinasamba ninda an Diyos sa tamang paagi an sa katunayan nakagapos palan sa bakong totoong paniniwala asin dai kaipuhan na mga ritwal. Kahirak-hirak an kamugtakan ninda, arog kan mga tawo kaidto na sinabihan ni Jehova: ‘Taano ta pinagsasayang nindo an pirak na bakong sa tinapay, asin an saindong kapagalan na bakong sa pagkabasog? Hinanyuga ako nindo nin marhay, asin kumakan kamo kan karahayan, asin mananaguman an saimong kalag nin taba.’​—Isa. 55:2.

16, 17. (a) Taano ta sinabi ni Jesus ki Pedro: “Pumundo ka, Satanas”? (b) Paano kita puwedeng dayaon ni Satanas may koneksiyon sa pagkaapurado kan panahon?

16 Kaya man na dayaon ni Satanas dawa an maiigot na lingkod ni Jehova. Halimbawa, isipon an nangyari kan sabihon ni Jesus sa saiyang mga disipulo na madali na siyang gadanon. Daing duda na marahay man an intensiyon ni apostol Pedro kan irinayo niya nin dikit si Jesus asin magsabi: “Mahirak ka sa sadiri mo, Kagurangan; dai lamang ini mangyayari sa saimo.” Pero marigon na sinabi ni Jesus ki Pedro: “Pumundo ka, Satanas!” (Mat. 16:22, 23NW) Taano ta inapod ni Jesus si Pedro na “Satanas”? Huling nasasabutan ni Jesus an madali nang mangyari. Nagdadangadang na an oras na siya magagadan bilang atang na pantubos asin patunayan na sarong putikon an Diyablo. Sa kritikal na panahon na ini sa kasaysayan nin tawo, bako iyan an panahon para “mahirak” sa sadiri niya si Jesus. Siguradong mauugma si Satanas kun dai magigin mapagbantay si Jesus.

17 Mantang paparani kita sa katapusan kan sistemang ini nin mga bagay, nabubuhay man kita sa kritikal na panahon. Gusto ni Satanas na dai kita magin mapagbantay, na “mahirak” kita sa satong sadiri paagi sa pagmamaigot na magkaigwa nin marahay na buhay sa kinaban na ini asin dai iniisip an pagkaapurado kan panahon. Dai pagtugutan na mangyari iyan sa saimo! Imbes, magdanay na ‘puka.’ (Mat. 24:42) Nungkang maniwala sa mapandayang propaganda ni Satanas na harayo pa an katapusan​—o na dai iyan maabot.

18, 19. (a) Paano puwedeng pagmaigutan ni Satanas na dayaon kita kun dapit sa iniisip ta sa satong sadiri? (b) Paano kita tinatabangan ni Jehova na magdanay na tultol an isip asin mapagbantay?

18 Pinagmamaigutan man ni Satanas na dayaon kita sa saro pang paagi. Gusto niyang paniwalaon kita na dai kita mamumutan nin Diyos asin dai Niya mapapatawad an satong mga kasalan. Gabos iyan parte kan mapandayang propaganda ni Satanas. Kun sa bagay, siisay an talagang dai mamumutan ni Jehova? Si Satanas. Siisay an talagang dai mapapatawad? Si Satanas giraray. Pero sinisigurado sa sato kan Bibliya: ‘An Diyos bakong biko na makalingaw kan saindong gibo asin kan pagkamuot na ipinahayag nindo sa saiyang pangaran.’ (Heb. 6:10) Pinapahalagahan ni Jehova an satong mga paghihinguwa na paugmahon siya, asin bakong sayang an paglilingkod ta sa saiya. (Basahon an 1 Corinto 15:58.) Kaya dai kita magpadaya sa propaganda ni Satanas.

19 Arog kan naaraman niyato, si Satanas makapangyarihan, maringis, asin mapandaya. Paano kita manggagana laban sa arog kaining kaiwal? Dai kita papabayaan ni Jehova. Tinutukduan kita kan saiyang Tataramon mapadapit sa mga pamamaagi ni Satanas, asin “bako kitang ignorante sa saiyang mga pakana.” (2 Cor. 2:11NW) Kun nasasabutan ta an mga taktika ni Satanas, mas mapapagdanay tang tultol an satong isip asin mas magigin mapagbantay kita. Pero bakong igo na basta aram ta an mga pakana ni Satanas. Sinasabi kan Bibliya: ‘Tumangon nindo an Diyablo, asin siya madulag sa saindo.’ (Sant. 4:7) Tutukaron sa masunod na artikulo an tulong paagi tanganing malabanan asin madaog ta si Satanas.