Siisay si Gog nin Magog na nasambit sa libro nin Ezequiel?

Sa laog nin dakul na taon, ipinapaliwanag sa satong mga publikasyon na an Gog nin Magog iyo an pangaran na itinao ki Satanas na Diyablo pagkatapos siyang palayason sa langit. An paliwanag na ini basado sa sinasabi kan libro nin Kapahayagan na si Satanas na Diyablo iyo an manginginot sa pambilog na kinaban na pagsalakay sa banwaan nin Diyos. (Kap. 12:1-17) Kaya hinuna kaidto na an Gog saro pang makahulang pangaran ni Satanas.

Pero, may importanteng mga hapot na minalataw kun dapit sa paliwanag na iyan. Taano? Pag-isipan ini: Mapadapit sa panahon na madadaog si Gog, sinabi ni Jehova sa saiya: ‘Itinao takang magin kakanon sa gabos na gamgam, asin sa gabos na bagay na naglalayog, asin sa gabos na hayop sa kahiwasan.’ (Ezeq. 39:4) Dangan, sinabi pa ni Jehova: ‘Sa panahon na idto, tatawan ko an Gog sa Israel nin lugar na magigin lulubngan. Diyan ninda ilulubong an Gog asin an bilog niyang [kaburunyugan].’ (Ezeq. 39:11) Pero, paano makakakan kan ‘gamgam asin mga hayop sa kahiwasan’ an sarong espiritung linalang? Paano si Satanas matatawan nin ‘lugar na magigin lulubngan’ sa daga? Malinaw na sinasabi kan Bibliya na si Satanas ihuhulog sa bûngaw sa laog nin 1,000 taon, dai siya kakakanon o ilulubong.​—Kap. 20:1, 2.

Sinasabi sa sato na sa katapusan kan 1,000 taon, bubutasan si Satanas sa bûngaw, dangan ‘maluwas siya sa pagdaya sa mga nasyon na nasa apat na kanto nin daga, an Gog asin Magog, tanganing tipunon sinda sa ralaban.’ (Kap. 20:8) Pero paano madadaya ni Satanas si Gog kun siya mismo si Gog? Kaya, bako si Satanas an “Gog” na sinasambit sa hula sa libro nin Ezequiel o sa Kapahayagan.

Kaya, siisay man nanggad si Gog nin Magog? Tanganing masimbag an hapot na iyan, kaipuhan niyatong siyasaton an Kasuratan tanganing maaraman kun siisay an masalakay sa banwaan nin Diyos. Bako sanang pagsalakay ni ‘Gog nin Magog’ an sinasambit sa Bibliya kundi pati an pagsalakay kan ‘hadi kan amihanan’ asin kan ‘mga hadi sa daga.’ (Ezeq. 38:2, 10-13; Dan. 11:40, 44, 45; Kap. 17:14; 19:19) Magkakalain daw na pagsalakay an mga ini? Garo bako. Posibleng saro sanang pagsalakay an sinasambit kan Bibliya pero magkakalain sana an apod sa mga ini. Taano ta iyan an maikokongklusyon ta? Huling sinasabi sa sato kan Kasuratan na an gabos na nasyon sa daga mapapalabot sa pangultimong pagsalakay na ini na iyo an magigin dahilan kan giyera nin Armagedon.​—Kap. 16:14, 16.

 Kun pagkukumpararon ta an mga tekstong ini dapit sa pangultimong pagsalakay sa banwaan nin Diyos, magigin malinaw na an pangaran na Gog nin Magog nanunungod, bako ki Satanas, kundi sa koalisyon nin mga nasyon. An koalisyon daw na ini panginginutan kan piguratibong ‘hadi kan amihanan’? Dai ta masisigurado. Pero an ideyang iyan garo baga kauyon kan sinabi ni Jehova mapadapit ki Gog: ‘Maabot kang hali sa saimong lugar, sa amihanan, ika asin an dakul na banwaan na kaibanan mo, sinda gabos mga nangangabayo, dakulang katiripunan asin mapangyaring hukbo.’​—Ezeq. 38:6, 15.

Kaagid kaiyan, si propeta Daniel, na kakontemporanyo ni Ezequiel, nagsabi dapit sa hadi kan amihanan: ‘An bareta na hali sa subangan asin sa amihanan makakapahandal sa saiya; asin maluwas siyang may dakulang kabangisan sa paggaba asin paggadan sa dakul. Asin itutugdok niya an mga harong kan saiyang palasyo sa tahaw kan mga kadagatan, sa bukid na mamuraway kan santuwaryo; asin maabot siya sagkod sa saiyang kasagkudan, asin dai nin matabang sa saiya.’ (Dan. 11:44, 45) Malinaw na kaagid ini kan sinabi sa libro nin Ezequiel manungod sa gigibuhon ni Gog.​—Ezeq. 38:8-12, 16.

Ano an sunod na mangyayari huli sa pangultimong pagsalakay na ini? Sinasabi sa sato ni Daniel: ‘Sa panahon na idto matindog [sa Armagedon] si Miguel [si Jesu-Cristo], na dakulang prinsipe na yaon sa tampi kan mga aking lalaki kan saimong banwaan [puon kan 1914], asin magigin panahon nin kahurasaan [an dakulang kahurasaan], na dai pa nangyari sagkod sa nagkaigwa nin tawo. Alagad sa panahon na iyan itatao [o, makakaligtas] an saimong banwaan, an gabos na nakasurat sa libro.’ (Dan. 12:1) An paghiro na ini ni Jesus, na representante nin Diyos, ilinadawan man sa Kapahayagan 19:11-21.

Pero, siisay an sinasambit na ‘Gog asin Magog’ sa Kapahayagan 20:8? Ini an mga marebelde ki Jehova asin masalakay sa saiyang banwaan sa panahon kan pangultimong pagbalo sa katapusan kan 1,000 taon. Magkakaigwa sinda kan mapanggadan na kaisipan na arog kan ki ‘Gog nin Magog,’ an mga nasyon na masalakay sa banwaan nin Diyos sa katapusan kan dakulang kahurasaan. Pareho an kaaabtan kan duwang grupo ini​—daing sagkod na kagadanan! (Kap. 19:20, 21; 20:9) Kaya, angay sanang apudon an mga rebeldeng iyan sa katapusan kan Milenyo na ‘Gog asin Magog.’

Bilang maigot na mga estudyante kan Tataramon nin Diyos, hinahalat-halat nanggad niyatong maaraman kun siisay an magigin ‘hadi kan amihanan’ sa maabot na panahon. Pero dawa siisay man an manginot sa koalisyon na ini nin mga nasyon, duwang bagay an sigurado kita: (1) Madadaog asin lalaglagon si Gog nin Magog saka an saiyang mga hukbo; asin (2) ililigtas kan satong namamahalang Hadi, si Jesu-Cristo, an banwaan nin Diyos asin gigiyahan sinda pasiring sa bagong kinaban na pano nin katuninungan asin katiwasayan.​—Kap. 7:14-17.