Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Arugon an Saro na Nanunuga nin Buhay na Daing Katapusan

Arugon an Saro na Nanunuga nin Buhay na Daing Katapusan

‘Magin kamong mga paraarog sa Diyos, siring sa mga aking namumutan.’​—EFE. 5:1.

1. Anong abilidad an makakatabang sa sato na maarog an mga kuwalidad nin Diyos?

TINAWAN kita ni Jehova kan abilidad na ilaag an sadiri ta sa kamugtakan nin iba. Minsan paano, puwede tang maimahinar an sarong sitwasyon na dai ta pa naeeksperyensiyahan. (Basahon an Efeso 5:1, 2.) Paano ta madunong na magagamit an regalong ini hali sa Diyos? Ano an dapat tang gibuhon tanganing dai ta ini magamit sa salang paagi?

2. Ano an epekto ki Jehova kan mga kasakitan ta?

2 Mayong duda na nauugma kita na nanuga an Diyos na tatawan nin imortal na buhay sa langit an maimbod na mga linahidan asin nin buhay na daing katapusan digdi sa daga an maimbod na ‘ibang mga karnero’ ni Jesus. (Juan 10:16; 17:3; 1 Cor. 15:53) Siyempre, an imortal na buhay sa langit o an buhay na daing katapusan sa daga mayo na kan kasakitan na lakop sa ngunyan. Aram ni Jehova an kulog na namamatian ta, kun paanong aram niya kun gurano an pagsakit kan mga Israelita kan uripon pa sinda sa Ehipto. Iyo, ‘sa gabos nindang kahurasaan, siya pinaghurasaan man.’ (Isa. 63:9) Pakalihis nin mga siglo, natakot  an mga Judio sa pagkontra kan mga kaiwal kan itinutugdok giraray ninda an templo, pero sinabi nin Diyos: ‘An nagtitikwil sa saindo, nagtitikwil sa sakuyang mata.’ (Zac. 2:8) Kun paanong namumutan na marhay nin sarong ina an saiyang aki, namumutan man na marhay ni Jehova an saiyang banwaan kaya tinatabangan niya sinda. (Isa. 49:15) Kaya, masasabing nailalaag ni Jehova an sadiri niya sa sitwasyon kan iba, asin itinao man niya sa sato an abilidad na iyan.​—Sal. 103:13, 14.

KUN PAANO IPINAHILING NI JESUS AN PAGKAMUOT NIN DIYOS

3. Ano an nagpapahiling na mapagmalasakit si Jesus?

3 Namamatian ni Jesus an kulog kan iba, maski idtong mga kamugtakan na dai pa niya naeksperyensiyahan. Halimbawa, takot an ordinaryong mga tawo sa mga lider nin relihiyon, na dinadaya sinda asin pinapagabatan nin dakul na susundon na gibo nin tawo. (Mat. 23:4; Mar. 7:1-5; Juan 7:13) Nungkang natakot o nadaya si Jesus, pero kaya niyang sabuton an mga sitwasyon na dai pa niya naagihan. Kaya, ‘kan mahiling niya an kadaklan, nahirak siya sainda, huli ta sinda nangluluya asin nagkawararak, siring sa mga karnero na dai nin pastor.’ (Mat. 9:36) Arog kan saiyang Ama, mamumuton asin mapagmalasakit si Jesus.​—Sal. 103:8.

4. Pag nahihiling ni Jesus an pagsakit kan iba, ano an ginigibo niya?

4 Pag nahihiling ni Jesus na nagsasakit an mga tawo, napapahiro siyang pahilingan sinda nin pagkamuot. Sa paaging iyan, perpektong naaarog ni Jesus an pagkamuot kan saiyang Ama. Pagkatapos kan sarong halawig na pagbiyahe para maghulit, papaduman na si Jesus asin an saiyang mga apostol sa sarong puwerang lugar tanganing magpahingalo. Pero huling nahirak siya sa mga tawong naghahalat sa saiya, nagtao si Jesus nin panahon na ‘magtukdo sa sainda nin [dakul] na bagay.’​—Mar. 6:30, 31, 34.

KUN PAANO TA MAAAROG AN PAGKAMUOT NI JEHOVA

5, 6. Tanganing maarog ta an pagkamuot nin Diyos, paano ta dapat trataron an iba? Magtao nin halimbawa. (Hilingon an ritrato sa kapinunan kan artikulo.)

5 Maaarog ta an pagkamuot nin Diyos paagi sa pagtratar niyato sa satong kapwa. Halimbawa: Iniisip nin sarong hoben na Kristiyano, na aapudon tang Alan, an sarong may edad nang brother na nasasakitan nang magbasa huling maluya na an mata. Nahiling man niyang nasasakitan na ining maglakaw pag naghaharong-harong. Nagirumduman ni Alan an sinabi ni Jesus: ‘Kun ano an buot nindong gibuhon sa saindo nin mga tawo, iyo man an gibuhon nindo sa sainda.’ (Luc. 6:31) Kaya hinapot ni Alan an sadiri niya, ‘Ano an gusto kong gibuhon nin iba para sa sako?’ An simbag niya, ‘Gusto kong makikawat sinda sako nin basketbol!’ Pero dai na kaya kan may edad nang brother na makikawat sa saiya nin basketbol, bako? Kaya, ipinaparisa kan sinabi ni Jesus na an dapat na ihapot ta sa sadiri iyo na, ‘Ano an gusto kong gibuhon nin iba para sa sako kun ako an nasa kamugtakan ninda?’

6 Bako pang gurang si Alan, pero may abilidad siyang maimahinar an mga bagay na dai pa niya naeeksperyensiyahan. Pig-obserbaran niya an may edad nang brother asin may pagmalasakit na dinadangog an mga sinasabi kaini. Luway-luway na nasabutan ni Alan kun ano an namamatian nin sarong may edad nang brother na nasasakitan nang magbasa nin Bibliya o magharong-harong. Huling nasasabutan na ni Alan an sakit na namamatian kan may edad nang brother, nahihiling na niya kun anong tabang an kaipuhan kan brother, asin gusto niyang tabangan ini sagkod na kaya niya. Magigibo ta man iyan. Tanganing maarog an pagkamuot nin Diyos, dapat na ilaag ta an satong sadiri sa sitwasyon kan satong mga tugang.​—1 Cor. 12:26.

Arugon si Jehova paagi sa pagpahiling nin pagkamuot (Hilingon an parapo 7)

7. Paano ta masasabutan, minsan paano, an kulog na namamatian nin iba?

7 Bakong madali na masabutan an kulog na  namamatian nin iba. Dakul na tawo an nag-aagi nin kasakitan na dai ta pa naeeksperyensiyahan. An iba sa pisikal an dahilan kan pagsakit​—pagkairido, paghilang, o paggurang. An iba may pinaglalabanan na problema sa emosyon​—depresyon, grabeng kahaditan, o mga epekto nin pagmaltrato sa sainda. Asin an iba, nagsosolong magurang o nasa pamilyang bakong gabos Saksi. An gabos may inaagihan na mga problema, asin sa parati an kadaklan sa mga problemang iyan dai ta pa naeksperyensiyahan. Kun arog kaiyan, paano ta maaarog an pagkamuot nin Diyos? Paagi sa atentibong pagdangog sa sarong tawo sagkod na maintindihan niyato, minsan paano, an namamatian niya. Mapapahiro kita kaini na arugon an pagkamuot ni Jehova paagi sa pagtao nin tabang uyon sa kaipuhan niya. Iba-iba an kaipuhan kan kada indibidwal, pero puwede kitang makatao sa saiya nin espirituwal na pampakusog asin iba pang praktikal na tabang.​—Basahon an Roma 12:15; 1 Pedro 3:8.

ARUGON AN KABUUTAN NI JEHOVA

8. Ano an nakatabang ki Jesus na magpahiling nin kabuutan?

8 An Aki nin Diyos nagsasabi: ‘An Kahuruhalangkawi mabuot sa mga daing [utang na] buot asin mga maraot.’ (Luc. 6:35) Sa katunayan, inarog ni Jesus an kabuutan nin Diyos sa gabos na tawo. Ano an nakatabang ki Jesus na magibo iyan? Naipahiling ni Jesus an kabuutan sa mga tawo huling inisip niya an mamamatian ninda sa mga sasabihon o gigibuhon niya. Halimbawa, sarong babaying midbid na makasalan an nagdulok ki Jesus, na naghihibing marhay asin nababasá kan mga luha niya an bitis ni Jesus. Aram ni Jesus na nagsusulsol ini, asin na makukulgan ining marhay kun dai siya magigin mabuot sa babayi. Kaya, inumaw niya an marahay na ginibo kaini asin pinatawad. Kan magkontra an sarong Fariseo, mabuot man na nagtaram sa saiya si Jesus.​—Luc. 7:36-48.

9. Ano an makakatabang sa sato na maarog an kabuutan nin Diyos? Magtao nin halimbawa.

9 Paano niyato maaarog an kabuutan nin Diyos? Si apostol Pablo nagsurat: ‘An uripon nin Kagurangnan dai maninigo na makipag-iwal, kundi magin mabuot [o, mataktika] sa gabos.’ (2 Tim. 2:24) Aram nin mga tawong mataktika kun paano aatubangon an mga sitwasyon na dai nakakakulog sa iba. Isipon kun paano kita makakapahiling nin kabuutan sa minasunod na sitwasyon: Sa trabaho, daing gayo nagigibo kan satong superbisor an responsabilidad niya. Ano an gigibuhon ta? Sa pagtiripon, sarong brother an nag-atender giraray pakalihis nin dakul na bulan. Ano an sasabihon ta sa saiya? Sa ministeryo, sarong kagharong an nagsabi, “Dai taka makakaulay ngunyan, sibot-sibot kaya ako.” Magigin makonsiderasyon daw kita? Sa harong, hinapot kita kan satong agom, “Ta’no ta dai mo sinabi sako an plano mo sa Sabado?” Mabuot daw kitang masimbag? Kun ilalaag ta an satong sadiri sa sitwasyon nin iba asin pupurbaran na isipon kun ano an mamamatian ninda sa sasabihon ta, maaaraman niyato kun paano kita mataram asin mahiro sa paaging inaarog an kabuutan ni Jehova.​—Basahon an Talinhaga 15:28.

ARUGON AN KADUNUNGAN NIN DIYOS

10, 11. Ano an makakatabang sa sato na maarog an kadunungan nin Diyos? Magtao nin halimbawa.

10 An satong abilidad na maimahinar an mga pangyayari na dai ta pa naeksperyensiyahan makakatabang man na maarog niyato an kadunungan ni Jehova asin mahiling an posibleng magin epekto kan satong mga ginigibo. An kadunungan saro sa panginot na kuwalidad ni Jehova, asin kun gugustuhon niya, kaya niyang hilingon an magigin resulta nin sarong desisyon. Mayo kita kan abilidad na iyan, pero marahay na isipon ta nguna kun ano an puwedeng mangyari sa gigibuhon ta. Dai inisip kan mga Israelita an posibleng magin resulta kan pagsuway ninda sa Diyos. Sa ibong kan gabos na ginibo nin Diyos para sa sainda, aram ni Moises na magibo sinda nin maraot sa paghiling ni Jehova. Kaya mantang nagdadangog an gabos na Israelita, binanggit niya an  mga tataramon sa sarong kanta: “Huli ta sinda sarong nasyon na dai nag-iisip, asin mayo sinda nin pakasabot. Kun madunong kutana sinda! Huhurop-hurupon ninda ini. Iisipon ninda an kaaabtan ninda.”​—Deut. 31:29, 30; 32:28, 29, NW.

11 Tanganing maarog an kadunungan nin Diyos, marahay kun isipon niyato o imahinaron pa ngani an posibleng magin resulta kan mga ginigibo ta. Halimbawa, kun nakikipag-date kita, kaipuhan tang tandaan na bakong madali na kontrulon an mga namamatian asin an pagmawot na makipag-sekso. Kaya, dai lugod kita magplano o maggibo nin ano man na makakaraot kan satong mahalagang marhay na relasyon ki Jehova! Imbes, humiro kita kauyon kan mga tataramon na ini: ‘Nahihiling kan madunong an nagdadangadang na [peligro], asin minaingat siya; alagad dai iyan naririparo kan mangmang kaya nahuhulog siya sa kapahamakan.’​—Tal. 22:3, An Marahay na Bareta Biblia.

LIKAYAN AN MARAOT NA PAG-ISIP-ISIP

12. Paanong puwedeng magin peligroso sa sato an pag-isip-isip?

12 Aram kan tawong madunong na an pag-isip-isip puwedeng ikumparar sa kalayo. Nakakatabang an kalayo kun tama an paggamit kaiyan, halimbawa, sa pagluto kan satong kakanon. Pero peligroso iyan kun dai makokontrol; kaya kaiyan na suluon an bilog na harong asin gadanon an mga nakaistar diyan. Arog man kaiyan an pag-isip-isip. Nakakatabang iyan kun an iniisip-isip ta iyo an mga bagay na makakatabang na maarog ta si Jehova. Pero peligroso iyan kun an iniisip-isip ta an imoral na mga bagay. Halimbawa, kun ugali niyatong mag-isip-isip nin maraot na mga gibo, puwedeng umabot ini sa punto na aktuwal na niyatong ginigibo an mga iyan. Tunay nanggad na nakakagadan sa espirituwal an pag-isip-isip nin imoral na mga bagay!​—Basahon an Santiago 1:14, 15.

13. Anong klaseng buhay an posibleng inisip-isip ni Eva?

13 Mangnuhon kun paano an inot na babaying si Eva nagkaigwa nin pagmawot na kakanon an ipinagbabawal na bunga kan ‘kahoy nin pakamidbid kan karahayan asin karatan.’ (Gen. 2:16, 17) Sinabi sa saiya kan halas: ‘Dai kamo magagadan. Alagad naiisihan nin Diyos na sa aldaw na kumakan kamo kaiyan, mabubuklat an saindong mga mata, asin magigin kamong [arog nin Diyos] na tatao kan marahay asin maraot. Nahiling [ni Eva] na idtong kahoy marahay-rahay na kakanon, asin nakakaugma sa mata.’ Ano an nagin resulta? ‘Siya kuminua kan bunga, asin kuminakan, asin tinawan man niya an saiyang agom, na kuminakan man’ kaiyan. (Gen. 3:1-6) Minalataw na may sarong bagay sa inalok ni Satanas na nagustuhan asin inisip-isip ni Eva. Iyan an buhay na mayo nin magsasabi sa saiya kun ano an marahay asin maraot, kundi siya mismo an madesisyon kun dapit diyan. Nagin peligroso nanggad an pag-isip-isip niya kan siring na bagay! Paagi sa saiyang nagkasalang agom na si Adan, ‘an kasalan luminaog sa  kinaban, asin an kagadanan huli sa kasalan.’​—Roma 5:12.

14. Paano nakakatabang an Bibliya na malikayan ta an salang paggawi?

14 An kasalan ni Eva sa hardin nin Eden mayo nin koneksiyon sa seksuwal na imoralidad. Pero nagpatanid si Jesus dapit sa pag-isip-isip nin imoral na mga bagay. Sinabi niya: “An siisay man na nagpaparahiling sa sarong babayi asin nagkakaigwa nin imoral na pagmawot sa saiya nakakakomiter na sa puso niya nin pagsambay sa babaying iyan.” (Mat. 5:28NW) Nagpatanid man si Pablo: ‘Dai kamo mag-andam manungod sa laman sa pagsunod kan mga hurot kaiyan.’​—Roma 13:14.

15. Anong klaseng kayamanan an dapat niyatong tipunon, asin taano?

15 Peligroso man kun iniisip-isip na sana niyato kun paano kita magigin mayaman imbes na magpokus sa satong paglilingkod sa Diyos. An totoo, an pagsadiri nin sarong tawong mayaman ‘garo sarong halangkaw na kuta sa saiyang kaisipan’ o imahinasyon. (Tal. 18:11) May inistorya si Jesus tanganing iladawan an mamundong kamugtakan nin sarong tawo na ‘nagtipon nin kayamanan sa saiya man sana, asin bakong mayaman dapit sa Diyos.’ (Luc. 12:16-21) Nauugma si Jehova kun ginigibo ta an mga bagay na nakakapaugma sa saiya. (Tal. 27:11) Nauugma nanggad kita na inuuyunan niya kita huling nagtitipon kita nin ‘mga kayamanan sa langit’! (Mat. 6:20) Asin daing duda na an marahay na relasyon ta ki Jehova an pinakamahalagang kayamanan na puwedeng mapasato.

PAGKONTROL KAN SATONG MGA IKINAKAHADIT

16. Ano an sarong paagi para makontrol an paghadit?

16 Isipon an dakul na magigin kahaditan niyato sa pagmamaigot tang magtipon nin ‘mga kayamanan sa kinaban.’ (Mat. 6:19) Naggamit si Jesus nin ilustrasyon tanganing ipahiling kun paanong ‘an kahaditan kan kinaban asin an kadayaan nin kayamanan’ puwedeng makapuot sa tataramon kan Kahadian. (Mat. 13:18, 19, 22) Nahahadit man kita sa kuwarta o dai, may mga tawo na pirming iniimahinar an gabos na maraot na bagay na posibleng mangyari. Pero, an daing kontrol na pagparahadit puwedeng makaraot sa sato sa pisikal asin espirituwal. Magtiwala kita ki Jehova asin tandaan na ‘an kahaditan sa puso nin tawo nakakapasuko sa saiya, tara an marahay na tataramon nakakapaugma sa saiya.’ (Tal. 12:25) An marahay na mga tataramon nin pamparigon sa buot hali sa saro na nakakasabot sa sato makakapaugma sa satong puso. An pagsabi kan mga nasa buot ta sa satong mga magurang, agom, o pinagkakatiwalaan na amigo na may pagmansay na arog sa Diyos makakatabang na mabawasan an satong paghadit.

17. Paano kita tinatabangan ni Jehova na makayanan an satong mga kahaditan?

17 Apuwera ki Jehova, mayo na nin iba pa na mas makakasabot kan satong ikinakahadit. ‘Sa ano man dai kamo mahadit,’ an isinurat ni Pablo, ‘kundi sa gabos na bagay huli sa pamibi asin pagngayo-ngayo na may pagpasalamat, ipahayag nindo sa Diyos an saindong mga hinahagad; asin an katuninungan nin Diyos na minalampas sa gabos na pakasabot, maingat kan saindong mga pag-isip diyan ki Cristo Jesus.’ (Fil. 4:6, 7) Isip-isipon an mga nagtatabang sa sato na maingatan an satong espirituwalidad​—mga kapagtubod, mga elder, an maimbod na uripon, mga anghel, si Jesus, asin si Jehova mismo.

18. Paano makakatabang sa sato an pag-isip-isip?

18 Arog kan nanudan niyato, makakatabang an pag-isip-isip na maarog an mga kuwalidad nin Diyos, arog kan saiyang pagkamuot. (1 Tim. 1:11; 1 Juan 4:8) Magigin maugma kita kun nagpapahiling kita nin tunay na pagkamuot, iniisip an magigin resulta kan mga ginigibo ta, asin dai nagpaparahadit sa mga bagay na makakahali kan satong kaugmahan. Kaya gamiton lugod niyato sa marahay na paagi an regalo nin Diyos na abilidad na maimahinar an satong paglaom sa maabot na panahon asin arugon an pagkamuot, kabuutan, kadunungan, asin kaugmahan ni Jehova.​—Roma 12:12.