“KAN madangog ko an paisi na tiwalag na an aki kong lalaki, pagmati ko garo katapusan na kan gabos,” an sabi ni Julian. “Siya an matua kong aki, asin talagang close kami; dakul kaming ginigibo na magkaibanan. Marahay siyang aki, tapos bigla na sana siyang nagpasaway. Nagparahibi an agom ko, asin dai ko aram kun paano siya rarangahon. Hinahapot mi an samong sadiri kun nagkulang daw kami bilang magurang niya.”

Taano ta masasabing sarong mamumuton na probisyon an pagtitiwalag sa sarong Kristiyano kun makulugon na marhay an epekto kaiyan? Anong mga dahilan an sinasabi kan Kasuratan kun taano ta itinatao an magabat na disiplinang ini? Asin taano man nanggad ta natitiwalag an saro?

DUWANG DAHILAN KUN TAANO TA NATITIWALAG AN SARO

Duwang dahilan—na dapat parehong yaon—an puwedeng magresulta sa pagtitiwalag sa saro bilang Saksi ni Jehova. Inot, an sarong bawtisadong Saksi nakakomiter nin magabat na kasalan. Ikaduwa, dai siya nagsusulsol sa saiyang kasalan.

Dai man hinahagad ni Jehova na magin perpekto kita, pero inaasahan niyang aabuton kan mga lingkod niya an saiyang pamantayan sa kabanalan. Halimbawa, hinahagad ni Jehova na likayan ta an magabat na mga kasalan arog kan seksuwal na imoralidad, idolatriya, paghabon, pangingikil, paggadan, asin espiritismo.1 Cor. 6:9, 10; Kap. 21:8.

Dai ka daw mauyon na makatanusan asin proteksiyon sa sato an malinig na mga pamantayan ni Jehova? Siisay an dai gugustuhon na mamuhay kaiba kan matuninong asin disenteng mga tawo na mapagkakatiwalaan? Mahihiling ta an siring na kamugtakan sa tahaw kan satong espirituwal na mga tugang na lalaki asin babayi, huling kan magdusay kita sa Diyos, nanuga kita na mamumuhay kita uyon sa mga pamantayan na yaon sa saiyang Tataramon.

Pero paano kun makakomiter nin magabat na kasalan an sarong bawtisadong Kristiyano huli sa kaluyahan bilang tawo? An maimbod na mga lingkod ni Jehova kaidto nakagibo nin arog kaiyan na mga sála, pero dai man sinda biyong isinikwal nin Diyos. An saro sa midbid na marhay na halimbawa kaiyan iyo si Hading David. Nakakomiter si David nin pagsambay asin paggadan; pero sinabi sa saiya kan propetang si Natan: ‘Ipinatawad ni Jehova an saimong kasalan.’2 Sam. 12:13.

Pinatawad nin Diyos an kasalan ni David huli sa saiyang sinserong pagsulsol. (Sal. 32:1-5) Kaagid kaiyan, an sarong lingkod ni Jehova ngunyan ititiwalag sana kun dai siya nagsusulsol o kun padagos siyang naggigibo nin maraot. (Gui. 3:19; 26:20) Kun an mga elder na kaiba sa hudisyal na komite mayong nahihiling na tunay na pagsulsol sa nagkasala, dapat ninda siyang itiwalag.

Sa primero, tibaad isipon niyato na grabe man o maringis pa ngani an desisyon na itiwalag an nagkasala, lalo na kun dayupot kang marhay sa tawong iyan. Pero, tinatawan kita kan Tataramon ni Jehova nin marahay na mga dahilan na magtiwalang mamumuton an desisyon na iyan.

 MGA PAKINABANG SA AREGLO NIN PAGTITIWALAG

Sinabi ni Jesus na an ‘kadunungan napapatotoohan kan mga gibo’ o resulta kaini. (Mat. 11:19) May marahay na mga resulta an madunong na desisyon na itiwalag an sarong dai nagsusulsol na nagkasala. Pag-isipan an tulong ini:

An pagtitiwalag sa mga nagkasala nagpapamuraway sa pangaran ni Jehova. Huling dinadara ta an pangaran ni Jehova, an satong paggawi matao nin impresyon sa saiyang pangaran. (Isa. 43:10) Kun paanong puwedeng magtao nin onra o katuyawan sa mga magurang an ginigibo kan saindang aki, an magigin paghiling man kan mga tawo ki Jehova minsan paano nakadepende sa marahay o maraot na halimbawa na nahihiling ninda sa banwaan na nagdadara kan saiyang pangaran. Nauumaw an marahay na pangaran nin Diyos kun isinasapuso kan mga tawong nagdadara kaiyan an moral na pamantayan ni Jehova. Medyo kaagid iyan kan nangyari kan panahon ni Ezequiel kan an mga taga ibang nasyon ikinokonektar na marhay an pangaran ni Jehova sa mga Judio.Ezeq. 36:19-23.

Magdadara kita nin katuyawan sa banal na pangaran nin Diyos kun naggigibo kita nin imoralidad. Si apostol Pedro nagsadol sa mga Kristiyano: ‘Siring sa mga aking makinuyog, dai kamo magsunod kan saindong mga inot na hurot kan kamo nasa kamangmangan pa. Kundi siring saiya na nag-apod saindo na banal, kamo man magin banal sa gabos nindong pamumuhay, huli ta nasusurat: “Magpakabanal kamo, huli ta ako banal.”’ (1 Ped. 1:14-16) An malinig asin banal na paggawi nagtataong onra sa pangaran nin Diyos.

Pero kun an saro sa mga Saksi ni Jehova naggigibo nin maraot, posibleng marhay na maaraman iyan kan saiyang mga katuod asin kabisto. An pagtitiwalag nagpapahiling na si Jehova igwa nin malinig na banwaan na nagsusunod sa mga pamantayan sa Kasuratan tanganing mapagdanay an kabanalan na iyan. Sarong lalaki na nag-atender sa pagtiripon sa Kingdom Hall sa Switzerland an nagsabi na gusto niyang magin miyembro kan kongregasyon. Natiwalag an saiyang tugang na babayi huli sa imoralidad. Sinabi niya na gusto niyang maglaog sa organisasyon na “dai kinokonsinte an maraot na paggawi.”

Napoprotektaran kan pagtitiwalag an malinig na Kristiyanong kongregasyon. Pinatanidan ni apostol Pablo an mga taga Corinto sa peligro nin pagtugot na magdanay sa kongregasyon an tuyong mga parakasala. Ikinumparar niya sa lebadura na nakakapausbog sa bilog na masa an maraot na impluwensiya kan mga parakasalang iyan. ‘An kadikit na lebadura minapausbog kan bilog na masa,’ an sabi niya. Dangan sinadol niya sinda: ‘Halia nindo an maraot na tawo diyan sa saindo.’1 Cor. 5:6, 11-13.

Minalataw na ‘an maraot na tawo’ na sinambit ni Pablo hayag na naggigibo nin imoralidad. Asin ipinapangatanusan na ngani kan ibang miyembro kan kongregasyon an saiyang paggawi. (1 Cor. 5:1, 2) Kun kokonsintihon sana an siring na grabeng pagkakasala, tibaad arugon kan ibang mga Kristiyano an imoral na gibo kan malaswang siyudad na iniistaran ninda. An pagpalampas sa tuyong mga kasalan puwedeng magresulta sa pagbaliwala kan iba sa mga pamantayan nin Diyos. (Par. 8:11) Apuwera diyan, an dai nagsusulsol na mga parakasala puwedeng magin “mga gapo na nakatago sa irarom kan tubig” na puwedeng garo baga makapasadsad asin makapawasak sa pagtubod kan iba sa kongregasyon.Jud. 4, 12, NW.

An pagtitiwalag makakatabang na makapag-isip-isip an nagkasala. Iinistorya kaidto ni Jesus an dapit sa sarong hoben na lalaki na luminayas sa harong kan saiyang ama asin ginastar sa marigsok na pamumuhay an minana niya. Nanudan kan gastador na aki sa makulog na paagi na an buhay na mayo sa poder kan saiyang ama, dai nin direksiyon asin pano nin kulog. Sa katapos-tapusi, nakapag-isip-isip siya, nagsulsol, asin inot na naggibo nin paagi tanganing makabalik sa saiyang pamilya. (Luc. 15:11-24) An deskripsiyon ni Jesus sa mamumuton na ama na nag-ugma sa pagbago kan saiyang aki nakakatabang sa sato na masabutan an namamatian ni Jehova. ‘Dai ko pinagmamawot an kagadanan kan maraot na tawo, kundi na an maraot na tawo [magbago kan] saiyang dalan asin mabuhay,’ an pag-asigurar niya sa sato.Ezeq. 33:11.

Siring man, an mga natiwalag na bako nang miyembro kan Kristiyanong kongregasyon—an espirituwal na pamilya ninda—makakapag-isip-isip kun ano an nawara sa sainda. An maraot na mga resulta kan nagibo nindang kasalan, kaiba na an maugmang buhay na nagigirumduman ninda kan marahay pa an relasyon ninda ki Jehova asin sa banwaan niya, makakatabang sa natiwalag na makapag-isip-isip.

 Kaipuhan an pagkamuot asin karigunan tanganing magin epektibo an disiplina. Kun ‘an banal [hampakon] ako, magigin iyan utang na buot,’ an sabi kan salmistang si David, asin kun ‘sagwion ako, iyan magigin mahalagang balsamo sa payo.’ (Sal. 141:5) Halimbawa: Imahinaron na sa sarong aldaw nin tiglipot, sarong hiker an dai na kayang magpadagos sa pagtukad huli sa kapagalan asin grabeng lipot. Nagbababa na an temperatura kan lawas niya (hypothermia) asin tinutungka na siya. Kun makaturog siya sa niyebe, magagadan siya. Para dai siya makaturog mantang hinahalat an maligtas sa sainda, paminsan-minsan sinasampaling siya kan kaibanan niya. Puwedeng makulog an pagsampaling, pero maililigtas siya kaiyan. Kaagid kaiyan, inako ni David na para sa saiyang ikakarahay, tibaad kaipuhan siyang tawan nin makulog na pagtatanos nin sarong matanos na tawo.

Sa dakul na kamugtakan, itinatao kan pagtitiwalag an disiplina na kaipuhan kan nagkasala. Pakalihis nin mga 10 taon, an aki ni Julian na nasambit sa inutan, binago an saiyang buhay, nagbalik sa kongregasyon, asin ngunyan saro nang elder. Inako niya: “Kan matiwalag ako, napiritan akong atubangon an maraot na mga resulta kan sakong pamumuhay. Kaipuhan kong marhay an arog kaiyan na disiplina.”Heb. 12:7-11.

PAGPAHILING NIN PAGKAMUOT SA MGA NATIWALAG

Totoo, sarong trahedya sa espirituwal an pagtitiwalag, pero an trahedya puwedeng dai magin sarong kalamidad. Gabos kita may magigibo para masiguradong mangyayari an katuyuhan kan pagtitiwalag.

May ginigibong mga paghihinguwa tanganing matabangan an mga nagsusulsol na makabalik ki Jehova

An mga elder na may asignasyon na ipakipag-ulay an desisyon sa pagtitiwalag, naghihinguwang ipahiling an pagkamuot ni Jehova. Pag ipinapaaram na ninda sa nagkasala an saindang desisyon, may kabuutan asin malinaw na ipinapaliwanag ninda sa saiya kun ano an kaipuhan niyang gibuhon tanganing makabalik sa kongregasyon. Para maipagirumdom sa natiwalag kun paano sinda makakabalik ki Jehova, puwedeng dalawon sa pana-panahon kan mga elder idtong mga natiwalag na nagpapahiling na nin pagbabago sa saindang pamumuhay. *

Maipapahiling man kan mga kapamilya kan nagkasala an pagkamuot ninda sa kongregasyon asin sa nagkasala kun saindang igagalang an desisyon sa pagtitiwalag. “Aki ko pa man giraray siya,” an sabi ni Julian, “pero an istilo kan saiyang pamumuhay an nagin lanob sa pag-ultanan mi.”

Maipapahiling man kan gabos sa kongregasyon an may prinsipyong pagkamuot paagi sa paglikay na makiiba asin makipag-ulay sa natiwalag. (1 Cor. 5:11; 2 Juan 10, 11) Paagi kaiyan, sinusuportaran ninda an disiplinang itinao ni Jehova paagi sa mga elder. Dugang pa, puwede nindang mas ipahiling an pagkamuot asin suporta sa pamilya kan natiwalag, na siguradong nakulgan na marhay sa nangyari. Dai dapat mamatian kan pamilya na linilikayan man sinda huling kapamilya sinda kan natiwalag.—Roma. 12:13, 15.

“Kaipuhan ta an areglo nin pagtitiwalag. Nakakatabang iyan sa sato na mamuhay uyon sa pamantayan ni Jehova,” an sabi ni Julian. “Dawa makulog iyan sa primero, pero pag-abot nin panahon, marahay an magigin resulta kaiyan. Kun kinonsinte ko an maraot na paggawi kan sakong aki, nungka kutana siyang makakabalik.”

^ par. 24 Hilingon an Torrengbantayan na Mayo 1, 1991, pahina 15-17.