Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Kun Paano Sasanayon nin mga Elder an Iba na Magin Kuwalipikado

Kun Paano Sasanayon nin mga Elder an Iba na Magin Kuwalipikado

‘An mga bagay na nadangog mo sako itao mo sa mga tawong maimbod.’2 TIM. 2:2.

1. (a) Ano an haloy nang aram kan mga lingkod nin Diyos kun dapit sa pagsasanay, asin paano ini aplikado ngunyan? (b) Ano an pag-uulayan ta sa artikulong ini?

HALOY nang aram kan mga lingkod nin Diyos na kaipuhan an pagsasanay tanganing magin mapanggana. An patriyarkang si Abram ‘tinipon an saiyang sinanay na mga tawuhan’ tanganing isalbar si Lot—asin nagin mapanggana sinda. (Gen. 14:14-16NW) Kan panahon ni Hading David, “sinanay sa pag-awit ki Jehova” an mga parakanta sa harong nin Diyos, asin nakatao sinda nin kaumawan sa Diyos. (1 Cron. 25:7NW) Sa ngunyan, may espirituwal kitang pakikilaban ki Satanas asin sa mga parasunod niya. (Efe. 6:11-13) Hinihinguwa ta man na makatao nin kaumawan ki Jehova. (Heb. 13:15, 16) Huli kaini, arog kan mga lingkod nin Diyos kaidto, tanganing magin mapanggana, kaipuhan man kitang sanayon. Sa kongregasyon, ipinagkatiwala ni Jehova sa mga elder an paninimbagan na sanayon an iba. (2 Tim. 2:2) Anong mga pamamaagi an ginagamit kan eksperyensiyadong mga elder para sanayon an mga brother na magin kuwalipikado sa pangangataman sa aripumpon?

 PAKUSUGON AN ESPIRITUWALIDAD KAN MGA SINASANAY

2. Bago tukduan nin bagong mga kakayahan an sarong sinasanay, ano an tibaad kaipuhan ngunang gibuhon nin sarong elder, asin taano?

2 Bilang elder, puwede kang ikumparar sa sarong hardinero. Bago magtanom nin banhi, tibaad kaipuhan ngunang magdagdag an sarong hardinero nin pataba sa daga tanganing mas magtalubo an mga tanom niya. Sa kaparehong paagi, bago mo tukduan nin bagong mga kakayahan an sarong mayo pang gayong eksperyensiyang brother, tibaad kaipuhan mo ngunang magtao sa saiya nin nagkapirang mga punto sa Kasuratan tanganing magin mas andam siyang iaplikar an mga manunudan niya.1 Tim. 4:6.

3. (a) Paano mo magagamit an mga tataramon ni Jesus sa Marcos 12:29, 30 sa pakikipag-ulay sa sarong sinasanay? (b) Ano an puwedeng magin epekto sa sinasanay kan pamibi nin sarong elder?

3 Tanganing maaraman kun gurano na kararom kan epekto kan katotoohan sa saiyang kaisipan asin paggawi, puwede mo siyang haputon, ‘Ano an nagin epekto kan pagdusay mo ki Jehova sa mga desisyon mo sa buhay?’ An hapot na iyan puwedeng magresulta sa makahulugan na pag-uulay dapit sa kun paano gigibuhon na bilog na kalag an satong sagradong paglilingkod. (Basahon an Marcos 12:29, 30.) Pagkatapos kan arog kaiyan na pag-uulay, puwede kang mamibi, na hinahagad ki Jehova na tawan an sinasanay kan banal na espiritu na kaipuhan niya para sa pagsasanay. Makakapakusog nanggad sa brother kun madadangog niya an udok sa puso mong pamibi para sa saiya!

4. (a) Magtao nin mga halimbawa nin mga istorya sa Bibliya na makakatabang sa sinasanay na umuswag sa espirituwal. (b) Anong pasuhan an nasa isip kan mga elder kun nagsasanay nin iba?

4 Sa kapinunan kan pagsasanay, pag-ulayan an nagkapirang istorya sa Bibliya na makakatabang sa mga sinasanay na mahiling an kahalagahan kan pagigin andam, maaasahan, asin mapakumbaba. (1 Ha. 19:19-21; Neh. 7:2; 13:13; Gui. 18:24-26) Mahalagang marhay para sa mga sinasanay an siring na mga kuwalidad arog kan mga pataba sa daga. Mapaparikas kaiyan an saiyang pag-uswag sa espirituwal. Ini an sinabi ni Jean-Claude, sarong elder na taga France: “An pinakapasuhan ko sa pagsasanay sa iba iyo na tabangan an sinasanay na magin mapagpahalaga sa espirituwal na mga bagay. Naghahanap ako nin mga pagkakataon na puwede ming sabay na basahon an sarong espesipikong teksto tanganing ‘mabuksan an mata’ kan sinasanay sa ‘makangangalas’ na mga bagay na nasa Tataramon nin Diyos.” (Sal. 119:18) Ano pa an ibang paagi tanganing mapakusog an sarong sinasanay?

MAGSUHERIR NIN MGA PASUHAN ASIN SABIHON KUN TAANO

5. (a) Gurano kaimportante na ipakipag-ulay sa sarong sinasanay an mapadapit sa espirituwal na mga pasuhan? (b) Taano ta dapat sanayon kan mga elder dawa an hoben na mga brother? (Hilingon an nota sa ibaba.)

5 Haputon an sinasanay, ‘Ano an espirituwal na mga pasuhan mo?’ Kun mayo siya nin malinaw na mga pasuhan, tabangan siyang magkaigwa nin sarong rasonableng pasuhan na kaya niyang maabot. Sabihon sa saiya an sarong espesipikong espirituwal na pasuhan mo kaidto, asin entusiyastikong iistorya kun gurano ka kaugma kan maabot mo idto. Garo simpleng pamamaagi sana ini, pero epektibo. Si Victor, sarong elder asin payunir sa Aprika, nagsabi: “Kan hoben pa ako, sarong elder an naghapot sako nin pirang piniling marhay na mga hapot dapit sa mga pasuhan ko. Nakatabang sako an mga hapot na idto tanganing punan na seryosuhon an sakong ministeryo.” Sinabi man kan eksperyensiyado nang mga elder na importanteng sanayon na an mga brother mantang hoben pa sinda—tin-edyer pa sana—paagi sa pagtao sa sainda nin mga asignasyon sa kongregasyon na bagay sa edad ninda. An siring na amay na pagsasanay makakatabang sa mga hoben na magdanay na nakapokus sa espirituwal na mga pasuhan dawa adulto na sinda asin napapaatubang na sa dakul na ulang.Basahon an Salmo 71:5, 17. *

Ipaliwanag sa saiya kun taano ta kaipuhan gibuhon an sarong bagay, asin magtao nin komendasyon sa paghihinguwa niyang gibuhon iyan (Hilingon an parapo 5-8)

6. Anong importanteng pamamaagi nin pagsasanay sa iba an ginamit ni Jesus?

 6 Mamomotibar mo man na maglingkod an sarong sinasanay kun ipapaliwanag mo sa saiya bako sanang kun ano an dapat gibuhon kundi kun taano ta importante iyan na gibuhon. Kun ginigibo mo iyan, inaarog mo an Dakulang Paratukdo, si Jesus. Halimbawa, bago isugo ni Jesus an saiyang mga apostol na gumibo nin mga disipulo, itinao nguna niya an dahilan kun taano ta dapat sindang magsunod. Sinabi niya: “An gabos na awtoridad sa langit asin sa daga itinao na sa sako.” Dangan, sinabi pa niya: “Kun siring, paduman kamo asin gumibo kamo nin mga disipulo sa mga tawo kan gabos na nasyon.” (Mat. 28:18, 19NW) Paano mo maaarog an pamamaagi ni Jesus nin pagsasanay sa iba?

7, 8. (a) Paano maaarog kan mga elder ngunyan an pamamaagi ni Jesus nin pagsasanay sa iba? (b) Taano ta mahalagang tawan nin komendasyon an sinasanay? (c) Anong mga suhestiyon an makakatabang sa mga elder sa pagsasanay sa iba? (Hilingon an kahon na “ Kun Paano Sasanayon an Iba.”)

7 Ipaliwanag sa sinasanay an basehan sa Kasuratan kun taano ta ipinapagibo sa saiya an sarong bagay. Sa paaging iyan, tinutukduan mo siya na mag-isip basado sa mga prinsipyo sa Bibliya. Halimbawa, ipamugtak na pinakiulayan mo an sarong brother na siguraduhon na pirming malinig asin ligtas an agihan palaog sa Kingdom Hall. Puwede mong ipakipag-ulay sa saiya an Tito 2:10 asin ipaliwanag kun paano an paglinig niya kan Kingdom Hall makakatabang na ‘masamnuhan an katukduan nin Diyos na satong Paraligtas.’ Sabihon man sa sinasanay na isaisip an mga may edad sa kongregasyon asin kun paano sinda makikinabang sa paggibo niya kan saiyang asignasyon. Makakatabang sa sinasanay an arog kaiyan na mga pag-uulay tanganing masanay siyang mas isipon an mga tawo kisa mga susundon. Mauugma siya pag nahihiling niya kun paano nakikinabang an mga tugang sa ginigibo niyang paglilingkod.

8 Dai man paglingawan na tawan nin komendasyon an sinasanay sa paghihinguwa niyang iaplikar an mga suhestiyon mo. Taano ta mahalaga iyan? Kun paanong an pagbaribi nakakatabang tanganing tumalubo an sarong tinanom, an pagtao nin sinserong komendasyon sa sarong sinasanay nakakatabang man na umuswag siya.—Ikumparar an Mateo 3:17.

SARO PANG PROBLEMA

9. (a) Kun mapadapit sa pagsasanay sa iba, anong problema an napapaatubang sa ibang mga elder sa mayaman na mga nasyon? (b) Taano ta bakong paglilingkod sa Diyos an panginot sa buhay kan nagkapirang hoben na brother?

9 An mga elder sa mayaman na mga nasyon puwedeng mapaatubang sa saro pang problema: kun paano dadagkahon an bawtisadong mga brother na an edad labing 20 o labing 30 na makikabtang sa mga aktibidad sa kongregasyon. Hinapot mi an eksperyensiyadong mga elder sa mga 20  nasyon sa Sulnupan kun taano ta sa hiling ninda dai nag-aako nin mga pribilehiyo sa kongregasyon an hoben na mga brother. Ini an lataw na lataw sa mga simbag ninda: Kan an mga hoben na ini aki pa, dai sinda dinadagka kan saindang mga magurang na umabot nin espirituwal na mga pasuhan. Sa katunayan, may mga hoben ngani na gusto kutanang magkaigwa nin siring na mga pasuhan pero dinadagka sinda kan mga magurang ninda na sekular na mga pasuhan na sana an abuton! Kaya bakong paglilingkod sa Diyos an nagigin panginot sa buhay kan mga hoben na ini.Mat. 10:24.

10, 11. (a) Paano luway-luway na matatabangan nin sarong elder na mabago an isip nin sarong brother na garo baga bakong interesadong umabot nin pribilehiyo? (b) Anong mga punto sa Kasuratan an puwedeng gamiton nin sarong elder sa siring na mga brother, asin taano? (Hilingon an nota sa ibaba.)

10 Kun an sarong brother garo baga bakong interesadong umabot nin pribilehiyo sa kongregasyon, kaipuhan nin dakul na paghihinguwa asin pasensiya tanganing mabago an isip niya, pero posibleng magibo iyan. Kun paanong puwedeng giyahan nin sarong paratanom na magtalubo nin diretso an sarong tinanom paagi sa luway-luway na pagtatanos kan lawas kaiyan, puwede mo man na luway-luway na tabangan an ibang mga brother na mahiling na kaipuhan nindang baguhon an iniisip ninda dapit sa pag-ako nin mga pribilehiyo. Pero paano?

11 Magtao nin panahon na amiguhon an brother. Ipaaram sa saiya na kaipuhan siya sa kongregasyon. Dangan sa pana-panahon, ipakipag-ulay sa saiya an espesipikong mga teksto na matabang sa saiya na pag-isipan an dapit sa saiyang pagdusay ki Jehova. (Par. 5:4; Isa. 6:8; Mat. 6:24, 33; Luc. 9:57-62; 1 Cor. 15:58; 2 Cor. 5:15; 13:5) Puwede mo siyang haputon, ‘Ano an ipinanuga mo ki Jehova kan idusay mo an saimong sadiri sa saiya?’ Hinguwahon na mapahiro an puso niya paagi sa paghapot, ‘Ano daw sa paghuna mo an namatian ni Jehova kan mabawtismuhan ka?’ (Tal. 27:11) ‘Ano daw an namatian ni Satanas?’ (1 Ped. 5:8) Dakulang marhay an puwedeng magin epekto sa sarong brother kan pagbasa nin piniling marhay na mga teksto.Basahon an Hebreo 4:12. *

MGA SINASANAY, MAGIN MAIMBOD

12, 13. (a) Anong kaisipan an ipinahiling ni Eliseo kan siya sinasanay? (b) Anong balos an itinao ni Jehova ki Eliseo huli sa kaimbudan kaini?

12 Mga hoben na brother, kaipuhan kan kongregasyon an saindong tabang! Pero, anong kaisipan an makakatabang sa saindo na magin mapanggana? Tanganing masimbag iyan, pag-ulayan ta an nagkapirang pangyayari sa buhay nin sarong sinanay kaidto.

13 Haros 3,000 na taon na an nakaagi, inagda ni propeta Elias an hoben na si Eliseo na magin saiyang katabang. Tulos-tulos na inako iyan ni Eliseo asin maimbod na ginibo an simpleng mga trabaho para tabangan an may edad nang propeta. (2 Ha. 3:11) Dangan pakalihis nin mga anom na taon na pagsasanay, naaraman ni Eliseo na madali nang matapos an gibuhon ni Elias sa Israel. Sa panahon na iyan, sinabi ni Elias sa nasanay na niyang marhay na kaiba-iba na dai na magsunod sa saiya, pero tulong beses na sinabi ni Eliseo ki Elias: “Dai taka babayaan.” Determinado siyang dai bayaan an saiyang tagasanay sagkod na mapupuwede. Kaya, bilang balos ni Jehova sa kaimbudan ni Eliseo, tinugutan niyang mahiling kaini an makangangalas na paghali ni Elias.2 Ha. 2:1-12.

14. (a) Paano maaarog kan mga sinasanay ngunyan si Eliseo? (b) Taano ta mahalagang marhay para sa sinasanay na magin maimbod?

14 Paano mo ngunyan maaarog si Eliseo? Akuon tulos an mga asignasyon sa saimo, pati idtong simpleng mga gibuhon. Ibilang mong amigo an saimong tagasanay asin sabihon sa saiya na pinapahalagahan mo an mga ginigibo niya para sa saimo. Kun ipinapahiling mong gusto mo pang makanuod sa saiya, garo man sana sinasabi mo sa saiya: “Dai taka babayaan.” An pinakamahalaga, maimbod mong gibuhon an ano man na asignasyon na itinao sa saimo. Taano? Kun maipapahiling mong  maimbod ka asin maaasahan, masisiyerto kan mga elder na gusto ni Jehova na tawan ka nin dagdag na mga paninimbagan sa kongregasyon.Sal. 101:6; basahon an 2 Timoteo 2:2.

ITAO AN MANINIGONG PAGGALANG

15, 16. (a) Sa anong mga paagi ipinahiling ni Eliseo an paggalang sa nagsanay sa saiya? (Hilingon an ritrato sa kapinunan kan artikulo.) (b) Taano ta nagtiwala ki Eliseo an mga kapwa niya propeta?

15 Ipinapahiling man kan istoryang ini dapit ki Eliseo kun paano ikakapahiling nin mga brother ngunyan an maninigong paggalang sa eksperyensiyadong mga elder. Pagkatapos na bisitahon an sarong grupo nin mga propeta sa Jerico, si Elias asin Eliseo naglakaw pasiring sa Salog nin Jordan. Pag-abot duman, ‘kinua ni Elias an saiyang [opisyal na gubing], tinipig niya idto, asin hinampak niya an katubigan, asin iyan nagbuka sa mag-ibong-ibong.’ Pagkabalyo sa marang salog, padagos sindang ‘naglakaw asin nag-ulay-ulay.’ Malinaw nanggad na dai inisip ni Eliseo na sa puntong idto aram na niya an gabos. Sagkod sa paghali ni Elias, isinapuso ni Eliseo an lambang tataramon na sinabi kan saiyang tagasanay. Dangan si Elias ilinayog na paitaas kan bagyong duros. Pagkatapos, pagbalik ni Eliseo sa Jordan, hinampak niya kan gubing ni Elias an tubig, asin nagsabi: ‘Hain si Jehova na Diyos ni Elias?’ Nabanga giraray an tubig sa salog.2 Ha. 2:8-14.

16 Narisa mo daw na an inot na milagro ni Eliseo eksaktong kapareho kan huring milagro ni Elias? Ano an itinutukdo kaiyan sa sato? Minalataw na dai inisip ni Eliseo na huling siya na an nanginginot, babaguhon na niya tulos an pagpadalagan kan mga bagay-bagay. Imbes, paagi sa pag-arog ni Eliseo sa pamamaagi nin pag-utob ni Elias kan ministeryo, ipinahiling niya na itinatao niya an maninigong paggalang sa saiyang tagasanay, na nakatabang tanganing magtiwala sa saiya an mga kapwa niya propeta. (2 Ha. 2:15) Pero pagkatapos kaiyan, durante kan 60 taon na ministeryo ni Eliseo bilang propeta, tinawan siya ni Jehova nin kapangyarihan na makagibo nin mga milagro na mas dakul pa sa ginibo ni Elias. Ano an manunudan digdi kan mga sinasanay ngunyan?

17. (a) Paano maaarog kan mga sinasanay ngunyan an kaisipan ni Eliseo? (b) Pag-abot nin panahon, paano puwedeng gamiton ni Jehova an maimbod na mga sinasanay?

17 Kun nag-ako ka na nin mga paninimbagan sa kongregasyon, dai pag-isipon na kaipuhan mo nang baguhon an mga bagay-bagay—na ginigibo iyan sa paaging ibang marhay sa dating mga pamamaagi. An tamang rason para sa pagbabago iyo na huli ta kaipuhan iyan kan kongregasyon asin instruksiyon iyan kan organisasyon ni Jehova, bakong huli ta gusto mo sana iyan. Kun paanong nakua ni Eliseo an pagtitiwala kan mga kapwa niya propeta asin naipahiling an saiyang paggalang sa sinalidahan niya paagi sa padagos na pag-arog sa mga pamamaagi ni Elias, makukua mo man an tiwala kan saimong mga kapagtubod asin maipapahiling an paggalang sa eksperyensiyadong mga elder paagi sa padagos na pag-arog sa saindang mga pamamaagi na basado sa Bibliya. (Basahon an 1 Corinto 4:17.) Pero, mantang nagkakaeksperyensiya ka, siguradong makakatabang ka sa pag-aplikar kan mga pagbabago na matabang sa kongregasyon na makasabay sa progresibong paghiro kan organisasyon ni Jehova. Sa katunayan, pag-abot nin panahon, arog ni Eliseo, kun maimbod ka sa pag-ako nin pagsasanay tibaad tabangan ka man ni Jehova na makagibo nin mas dakul pa kisa sa nagibo kan nagsanay sa saimo.Juan 14:12.

18. Taano ta priyoridad na marhay ngunyan an pagsasanay sa mga brother sa mga kongregasyon?

18 Lugod na an mga suhestiyon sa artikulong ini asin sa nainot na artikulo makapahiro sa mga elder na magtagama nin panahon sa pagsasanay sa iba. Magin andam man lugod an kuwalipikadong mga brother na akuon an siring na pagsasanay asin madunong na iaplikar iyan mantang nagtatabang sinda sa pag-ataman kan mga karnero ni Jehova. Paagi kaiyan, mapapakusog an mga kongregasyon sa bilog na kinaban asin matatabangan an lambang saro sa sato na magdanay na maimbod sa delikadong mga panahon na maabot.

^ par. 5 Kun an sarong hoben na brother nagpapahiling nin Kristiyanong pagkamaygurang, kapakumbabaan, asin naaabot an iba pang mga kuwalipikasyon basado sa Kasuratan, puwede siyang irekomendar kan mga elder bilang ministeryal na lingkod dawa bako pa siyang 20 anyos.1 Tim. 3:8-10, 12; hilingon an Hulyo 1, 1989 na isyu kan The Watchtower, pahina 29.

^ par. 11 Puwede mong ipakipag-ulay an mga punto na nasa An Torrengbantayan na Abril 15, 2012, pahina 14-16, parapo 8-13; asin “Magdanay Kamo sa Pagkamoot nin Dios,” kapitulo 16, parapo 1-3.