‘Siya nagtao sa saro nin limang talento; sa saro, duwa; asin sa saro, saro.’MAT. 25:15.

1, 2. Taano ta itinao ni Jesus an ilustrasyon dapit sa mga talento?

SA PARABULA dapit sa mga talento, malinaw na ihinayag ni Jesus an obligasyon kan saiyang mga parasunod. Kaipuhan tang masabutan an kahulugan kan parabulang ini, huling may epekto ini sa gabos na tunay na Kristiyano, langitnon man o daganon an saindang paglaom.

2 Itinao ni Jesus an parabula dapit sa mga talento bilang kabtang kan saiyang simbag sa hapot kan saiyang mga disipulo manungod sa “tanda kan [saiyang] presensiya asin kan pagtatapos kan sistema nin mga bagay.” (Mat. 24:3NW) Kaya, an parabula nauutob sa panahon niyato asin kabtang iyan kan tanda na si Jesus presente na asin namamahala na bilang Hadi.

3. Anong mga leksiyon an itinutukdo kan mga ilustrasyon na nasa Mateo kapitulo 24 asin 25?

3 An parabula dapit sa mga talento saro sa apat na magkakonektadong mga ilustrasyon na nasa Mateo 24:45 sagkod 25:46. An tulo pang parabula—dapit sa maimbod asin mapagmansay na uripon, sa sampulong daraga, saka sa mga karnero asin mga kanding—kaiba man sa simbag ni Jesus sa hapot manungod sa tanda kan saiyang presensiya. Idinuduon ni Jesus sa apat na ilustrasyon na iyan an mga ugali na mapamidbid sa tunay na mga parasunod niya sa huring mga aldaw na  ini. An ilustrasyon dapit sa uripon, mga daraga, asin mga talento itinao niya para sa saiyang linahidan na mga parasunod. Sa ilustrasyon manungod sa maimbod na uripon, idinuduon ni Jesus na kaipuhan na magin maimbod asin mapagmansay an sadit na grupo nin mga linahidan na pinagkatiwalaan na magpakakan sa saiyang mga lingkod sa harong sa huring mga aldaw. Sa parabula dapit sa mga daraga, idinuduon ni Jesus na kaipuhan kan gabos na linahidan na mga parasunod niya na magin andam asin mapagbantay huling aram ninda na maabot si Jesus pero dai ninda aram an aldaw o an oras. Sa parabula dapit sa mga talento, ipinapahiling ni Jesus na kaipuhan kan mga linahidan na magin maigot sa pag-utob kan saindang mga paninimbagan bilang Kristiyano. An huring ilustrasyon, an parabula dapit sa mga karnero asin mga kanding, itinao ni Jesus para sa mga may daganon na paglaom. Idinuduon niya na kaipuhan nindang magin maimbod asin lubos na suportaran an linahidan na mga tugang ni Jesus sa daga. * Magpokus kita ngunyan sa ilustrasyon dapit sa mga talento.

TINAWAN NIN KAYAMANAN KAN KAGURANGNAN AN SAIYANG MGA URIPON

4, 5. Kiisay naglaladawan an tawo, o kagurangnan, asin ano an kantidad nin sarong literal na talento?

4 Basahon an Mateo 25:14-30. Haloy nang ipinaliwanag kan satong mga publikasyon na an tawo, o an kagurangnan, sa ilustrasyon iyo si Jesus asin nagbiyahe siya pasiring sa ibang nasyon kan magsakat siya sa langit kan 33 C.E. Sa mas nainot na parabula, ihinayag ni Jesus an katuyuhan kan pagbiyahe niya pasiring sa ibang nasyon, iyan iyo na “tanganing manombrahan bilang hadi.” (Luc. 19:12NW) Pero, si Jesus dai tulos ninombrahan bilang Hadi kan magsakat siya sa langit. * Imbes, siya ‘tuminukaw sa tuo nin Diyos, na magpuon kaidto siya naghahalat sagkod na an saiyang mga kaiwal magin [tungtungan] kan saiyang mga bitis.’Heb. 10:12, 13.

5 An tawo sa ilustrasyon may walong talento na dakulaon nang kayamanan kan panahon na idto. * Bago magbiyahe pasiring sa ibang nasyon, idinistribwir niya an mga talento sa mga uripon niya, na naglalaom na inenegosyo ninda iyan mantang mayo siya. Arog kan tawong iyan, igwa si Jesus nin sarong bagay na dakulaon an halaga bago siya nagsakat sa langit. Ano iyan? May koneksiyon iyan sa nagin panginot na gibuhon niya sa daga.

6, 7. Sa ano naglaladawan an mga talento?

6 Mahalagang marhay ki Jesus an saiyang paghuhulit asin pagtutukdo. (Basahon an Lucas 4:43.) Paagi kaiyan, nakultibar niya an sarong uma na dakul an puwedeng maani. Bago kaini, sinabihan ni Jesus an saiyang mga disipulo: ‘Tingkalagan nindo an saindong mga mata, asin tanaw kamo sa kaumahan, ta mapuputi na sa pag-ani.’ (Juan 4:35-38) An nasa isip niya iyo an pagtipon sa dakul pang tawo na sadiyosan an puso na magigin mga disipulo niya. Arog nin sarong marahay na parauma, dai basta babayaan ni Jesus an uma na puwede nang anihon. Huli kaini, dai nahaloy pagkatapos siyang buhayon asin bago siya magsakat sa langit, isinugo niya an saiyang mga disipulo: “Kun siring, paduman kamo asin gumibo kamo nin mga disipulo.” (Mat. 28:18-20NW) Kaya, pinagkatiwalaan sinda ni Jesus nin sarong mahalagang marhay na kayamanan, an Kristiyanong ministeryo.2 Cor. 4:7.

7 Kaya, ano an maikokongklusyon ta? Sa pagsugo  ni Jesus sa saiyang mga disipulo na gumibo nin mga disipulo, garo man sana ipinagkakatiwala ni Jesus sa sainda an ‘saiyang mga rugaring’—an saiyang mga talento. (Mat. 25:14) Sa simpleng pagtaram, an mga talento nanunungod sa paninimbagan na maghulit asin gumibo nin mga disipulo.

8. Dawa ngani bakong parareho an talentong inako kan kada uripon, ano an linalauman sa sainda kan kagurangnan?

8 Sinasabi kan parabula dapit sa mga talento na tinawan kan kagurangnan an sarong uripon nin limang talento, an saro nin duwang talento, asin an saro pa, sarong talento. (Mat. 25:15) Dawa ngani bakong parareho an inako kan kada uripon, linalauman kan kagurangnan na gabos sinda magigin maigot sa paggamit kan mga talento, an buot sabihon, sa paglilingkod sa ministeryo sagkod sa pinakamakakaya ninda. (Mat. 22:37; Col. 3:23) Kan inot na siglo, puon kan Pentecostes 33 C.E., ipinagnegosyo na kan mga parasunod ni Cristo an mga talento. An kaigutan ninda sa paghuhulit asin paggibo nin mga disipulo malinaw na mababasa sa libro sa Bibliya na Guibo. *Gui. 6:7; 12:24; 19:20.

PAGNEGOSYO SA MGA TALENTO SA PANAHON KAN KATAPUSAN

9. (a) Ano an ginibo kan duwang maimbod na uripon sa mga talento, asin ano an ipinaparisa kaiyan? (b) Ano an papel kan ‘ibang mga karnero’?

9 Sa panahon kan katapusan, lalo na puon pa  kan 1919, ipinagnenegosyo na kan maimbod na linahidan na mga uripon ni Cristo sa daga an mga talento kan Kagurangnan. Arog kan inot na duwang uripon, ginibo kan linahidan na mga tugang an pinakamagigibo ninda sa kun ano an igwa sinda. Dai na kaipuhan na magbana-bana sa kun siisay an nag-ako nin limang talento asin kun siisay an nag-ako nin duwa. Sa ilustrasyon, parehong nadoble kan duwang uripon an itinao sa sainda kan kagurangnan, kaya pareho sindang maigot. Ano an papel kan mga may daganon na paglaom? Importante nanggad an papel ninda! An ilustrasyon ni Jesus dapit sa mga karnero asin mga kanding nagtutukdo sa sato na an mga may daganon na paglaom igwa kan pribilehiyo na maimbod na suportaran an linahidan na mga tugang ni Jesus sa gibuhon na paghuhulit asin pagtutukdo. Sa delikadong huring mga aldaw na ini, nagtatabangan an duwang grupo bilang ‘sarong aripumpon’ sa maigot na pag-utob kan sugo na gumibo nin mga disipulo.Juan 10:16.

10. Ano an sarong mapuwersang kabtang kan tanda kan presensiya ni Jesus?

10 Tama sanang maglaom an Kagurangnan na may mahihiling siyang resulta. Arog kan nasambitan na, talagang napadakul kan maimbod na mga disipulo kan inot na siglo an saiyang pagsadiri. Kumusta man sa panahon na ini kan katapusan na nauutob na an parabula dapit sa mga talento? Isinasagibo kan maimbod asin mahigos na mga lingkod ni Jesus an pinakamahiwas na paghuhulit asin paggibo nin mga disipulo sa kasaysayan. Huli sa saindang iribang paghihinguwa, ginatos na ribong bagong disipulo an nadadagdag kada taon sa mga parabalangibog kan Kahadian, na ginigibong sarong mahalagang kabtang kan tanda kan presensiya ni Jesus bilang Hadi an gibuhon na paghuhulit asin pagtutukdo. Siguradong nauugma an saindang Kagurangnan!

Ipinagkatiwala ni Cristo sa saiyang mga lingkod an mahalagang marhay na paninimbagan na maghulit (Hilingon an parapo 10)

NUARIN MAABOT AN KAGURANGNAN TANGANING MAKIPAGKUWENTA?

11. Taano ta nakapagkongklusyon kita na si Jesus makikipagkuwenta sa panahon kan dakulang kahurasaan?

11 Maabot si Jesus tanganing makipagkuwenta sa saiyang mga uripon sa pagtatapos kan dakulang kahurasaan na haranihon na. Taano ta ini an nagin kongklusyon niyato? Sa hula ni Jesus sa Mateo kapitulo 24 asin 25, pauru-utro niyang sinambit an dapit sa saiyang pag-abot. Mapadapit sa paghukom sa panahon kan dakulang kahurasaan, sinabi niya na ‘mahihiling kan mga tawo an Aki nin tawo na mapadigdi sa mga panganuron nin langit.’ Sinadol niya an saiyang mga parasunod  na nabubuhay sa huring mga aldaw na magin mapagbantay, paagi sa pagsabing: ‘Dai nindo naiisihan kun sa anong aldaw madigdi an saindong Kagurangnan’ asin ‘sa oras na dai nindo pinaghuna, an Aki nin tawo madigdi.’ (Mat. 24:30, 42, 44) Kaya, kan sabihon ni Jesus na ‘an kagurangnan kaidtong mga uripon nagdatong asin nag-apod sainda sa [pakipagkuwenta],’ malinaw na an buot niyang sabihon iyo an panahon na maabot siya tanganing maghukom sa katapusan kan sistemang ini. *Mat. 25:19.

12, 13. (a) Ano an sinabi kan kagurangnan sa inot na duwang uripon, asin taano? (b) Nuarin aakuon kan mga linahidan an pangultimong pagtatak sa sainda? (Hilingon an kahon na “ Paninimbag Pag Nagadan Na.”) (c) Anong balos an aakuon kan mga huhukuman bilang karnero?

12 Uyon sa parabula, kan mag-abot an kagurangnan, nanumpungan niya na an inot na duwang uripon—an tinawan nin limang talento asin an tinawan nin duwang talento—nagin maimbod asin pareho nindang nadoble an saiyang mga talento. Pareho an sinabi kan kagurangnan sa duwang uripon: ‘Marahay an gibo mo, marahay asin maimbod na uripon! Maimbod ka sa diit na bagay, sa dakul paniniwalaan taka.’ (Mat. 25:21, 23) Kaya ano daw an puwede tang lauman kun an Kagurangnan, an pinamuraway na si Jesus, mag-abot tanganing maghukom sa maabot na panahon?

13 An irinerepresentar kan inot na duwang uripon—an mahigos niyang linahidan na mga disipulo—mag-aako na kan saindang pangultimong pagtatak bago magpuon an dakulang kahurasaan. (Kap. 7:1-3) Bago an Armagedon, itatao sa sainda ni Jesus an ipinanugang langitnon na balos. An mga may daganon na paglaom na nagsuportar sa mga tugang ni Cristo sa paghuhulit, huhukuman na bilang karnero asin tatawan kan pribilehiyong mabuhay sa daga sa irarom kan Kahadian.Mat. 25:34.

SARONG MARAOT ASIN HUGAKON NA URIPON

14, 15. Ipinaparisa daw ni Jesus na dakulang bilang nin linahidan na mga tugang niya an magigin maraot asin hugakon? Ipaliwanag.

14 Sa parabula, itinalbong kan huring uripon an saiyang talento imbes na inegosyo o dawa kutana idineposito sa bangko. Maraot an ginibo kan uripon na ini huling tinuyo niyang kontrahon an kagustuhan kan saiyang kagurangnan. Tama an kagurangnan sa pag-apod sa saiya na ‘maraot asin hugakon.’ Kinua sa saiya kan kagurangnan an talento asin itinao iyan sa uripon na may sampulong talento. Dangan, iinapon an maraot na uripon ‘sa kadikluman sa luwas.’ Diyan mangyayari an saiyang ‘pagtangis asin an pagragot kan saiyang mga ngipon.’Mat. 25:24-30; Luc. 19:22, 23.

15 Itinago kan saro sa tulong uripon kan kagurangnan an saiyang talento, kaya ipinaparisa daw digdi ni Jesus na magigin maraot asin hugakon an labing 30 porsiyento kan saiyang linahidan na mga parasunod? Dai. Mangnuhon an konteksto. Sa ilustrasyon dapit sa maimbod asin  mapagmansay na uripon, sinambit ni Jesus an dapit sa maraot na uripon na binugbog an kapwa niya uripon. Dai digdi ihinuhula ni Jesus na magkakaigwa nin sarong grupo nin maraot na uripon. Imbes, pinapatanidan niya an saiyang maimbod na uripon na dai magpahiling nin mga ugali na arog kan sa maraot na uripon. Kaagid kaiyan, sa ilustrasyon dapit sa sampulong daraga, dai man ipinahiling ni Jesus na kabanga kan saiyang linahidan na mga parasunod an magigin arog sa limang mangmang na daraga. Imbes, pinapatanidan niya an saiyang espirituwal na mga tugang kun ano an puwedeng mangyari kun dai sinda magigin mapagbantay asin dai magigin andam. * Sa kontekstong ini, garo baga rasonableng ikongklusyon na sa ilustrasyon dapit sa mga talento, dai sinasabi ni Jesus na sarong dakulang bilang kan linahidan na mga tugang niya sa huring mga aldaw an magigin maraot asin hugakon. Imbes, pinapatanidan ni Jesus an saiyang linahidan na mga parasunod na kaipuhan nindang magdanay na maigot—‘inegosyo’ an saindang talento—asin dai arugon an mga ugali asin ginibo kan maraot na uripon.Mat. 25:16, NW.

16. (a) Anong mga leksiyon an nanudan ta sa parabula dapit sa mga talento? (b) Paano lininaw kan artikulong ini an pakasabot ta sa parabula dapit sa mga talento? (Hilingon an kahon na “ Pagsabot sa Ilustrasyon Dapit sa mga Talento.”)

16 Anong duwang leksiyon an nanudan ta sa parabula dapit sa mga talento? Inot, ipinagkatiwala kan Kagurangnan, na si Cristo, sa saiyang linahidan na mga uripon an sarong bagay na mahalagang marhay sa saiya—an sugong maghulit asin gumibo nin mga disipulo. Ikaduwa, linalauman ni Cristo na gabos kita magigin maigot sa paghuhulit. Kun gigibuhon ta iyan, makakasiyerto kita na babalusan kan Kagurangnan an satong pagtubod, pagigin mapagbantay, asin kaimbudan.Mat. 25:21, 23, 34.

^ par. 3 Ipinaliwanag sa An Torrengbantayan na Hulyo 15, 2013, pahina 21-22, parapo 8-10 kun siisay an maimbod asin mapagmansay na uripon. Ipinaliwanag man sa nainot na artikulo kan magasin na ini kun siisay an mga daraga. An ilustrasyon dapit sa mga karnero asin mga kanding ipinaliwanag sa An Torrengbantayan na Oktubre 15, 1995, pahina 23-28, asin sa masunod na artikulo kan magasin na ini.

^ par. 5 Kan panahon ni Jesus, an sarong talento katumbas nin mga 6,000 na denario. Kun sarong denario kada aldaw an suweldo nin sarong ordinaryong trabahador, kaipuhan niyang magtrabaho nin mga 20 taon tanganing makaganar nin saro sanang talento.

^ par. 8 Pagkagadan kan mga apostol, pinalakop ni Satanas an apostasya na gruminabe pa sa pag-agi nin dakul na siglo. Kan panahon na iyan, dikit lang an nag-uutob kan sugo na gumibo nin tunay na mga disipulo ni Cristo. Pero mababago gabos iyan sa panahon kan ‘pag-ani,’ an buot sabihon, sa huring mga aldaw. (Mat. 13:24-30, 36-43) Hilingon an Torrengbantayan na Hulyo 15, 2013, pahina 9-12.

^ par. 11 Hilingon an Torrengbantayan na Hulyo 15, 2013, pahina 7-8, parapo 14-18.

^ par. 15 Hilingon an parapo 13 kan artikulong “‘Magdadanay Daw Kamong Mapagbantay’?” sa isyung ini.