Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Arugon an Kapakumbabaan Asin Pagigin Mamumuton ni Jesus

Arugon an Kapakumbabaan Asin Pagigin Mamumuton ni Jesus

‘Si Cristo man nagtios manungod saindo, na winalatan kamo nin [modelo] tanganing sunudon nindo an saiyang mga lakad.’1 PED. 2:21.

1. Taano ta mas magigin dayupot kita ki Jehova kun aarugon ta si Jesus?

MAY tendensiya kitang arugon an mga tawo na hinahangaan ta an personalidad asin ugali. Sa gabos na tawong nabuhay sa daga, mayo nin siisay man na mas maninigong arugon kisa ki Jesu-Cristo. Taano? Sinabi mismo ni Jesus kaidto: “An nakahiling sako, nakahiling [man] sa Ama.” (Juan 14:9) Perpektong naarog ni Jesus an personalidad kan saiyang Ama kaya kun oobserbaran ta an Aki garo ta na man sana nahihiling an Ama. Asin mantang inaarog ta si Jesus, mas nagigin dayupot kita ki Jehova, an pinakadakulang Persona sa uniberso. Dakulaon nanggad na balos ini sa pag-arog ta sa mga kuwalidad asin ugali kan saiyang Aki!

2, 3. (a) Taano ta tinawan kita ni Jehova nin nasusurat na paglaladawan kan saiyang Aki, asin ano an inaasahan ni Jehova sa sato? (b) Ano an pag-uulayan ta digdi asin sa sunod na artikulo?

2 Pero, paano ta maaaraman kun anong klaseng tawo si Jesus? Marahay sana ta igwa kita nin ipinasabong nin Diyos na nasusurat na paglaladawan ki Jesus. Itinao ni Jehova an rekord na iyan, na mababasa sa Kristiyanong Griegong Kasuratan, huling gusto niyang mamidbid ta an saiyang Aki tanganing maarog niyato siya. (Basahon an 1 Pedro 2:21.) Sa Bibliya, ikinumparar an halimbawang iwinalat ni Jesus sa ‘mga  lakad,’ o mga gira. Garo man sana sinasabi sa sato ni Jehova na maglakaw kita sa likudan ni Jesus asin ipareho sa saiya an satong mga lakad. Siyempre, perpekto an halimbawang iwinalat sa sato ni Jesus, asin bako nanggad kitang perpekto. Pero, dai inaasahan ni Jehova na perpekto tang masusunod an mga lakad ni Jesus. Imbes, inaasahan kan Ama na aarugon ta an saiyang Aki sa pinakamakakaya ta bilang bakong perpektong mga tawo.

3 Kaya, konsideraron ta an nagkapira sa magagayon na kuwalidad ni Jesus. Sa artikulong ini, pag-uulayan ta an saiyang kapakumbabaan asin pagigin mamumuton; sa sunod na artikulo, sisiyasaton ta an saiyang kusog nin buot asin pakamansay. Mapadapit sa kada kuwalidad, sisimbagon ta an tulong hapot: Ano an kahulugan kaiyan? Paano iyan ipinahiling ni Jesus? Paano ta siya maaarog?

MAPAKUMBABA SI JESUS

4. Ano an kahulugan kan kapakumbabaan?

4 Ano an kapakumbabaan? Sa mapalangkaw na kinaban na ini, tibaad iniisip kan iba na an kapakumbabaan nagpaparisa nin kaluyahan o kawaran nin kumpiyansa. Pero sa parati, kabaliktaran kaiyan an totoo. Kaipuhan nin kusog asin rigon nin buot tanganing magin mapakumbaba. An kapakumbabaan tinawan nin kahulugan bilang “an ugali na kabaliktaran kan kapalangkawan asin pagigin arogante.” Sa Kristiyanong Griegong Kasuratan, an tataramon na trinadusir na “kapakumbabaan” puwedeng itradusir na kababaan nin pag-isip. (Fil. 2:3) Nagpupuon an kapakumbabaan sa kun ano an hiling ta sa satong sadiri. “An kapakumbabaan iyo an pakaaram kun gurano talaga kita kahamak sa atubangan nin Diyos,” an sabi nin sarong diksiyonaryo nin Bibliya. Kun talagang mapakumbaba kita sa atubangan nin Diyos, dai ta man iisipon na mas halangkaw kita sa satong kapwa. (Roma 12:3) Dipisil para sa bakong perpektong mga tawo na magin mapakumbaba. Pero manunudan tang magin mapakumbaba kun huhurop-hurupon ta an satong kamugtakan sa atubangan nin Diyos asin susunudon ta an mga lakad kan saiyang Aki.

5, 6. (a) Siisay si Miguel na arkanghel? (b) Paano ipinahiling ni Miguel an kapakumbabaan?

5 Paano ipinahiling ni Jesus an kapakumbabaan? May halawig na rekord nin kapakumbabaan an Aki nin Diyos na ipinahiling niya kan siya sarong makapangyarihan na espiritung linalang sa langit asin kan siya sarong perpektong tawo sa daga. Pag-ulayan ta an nagkapirang halimbawa.

6 An saiyang ugali. An kagsurat sa Bibliya na si Judas, may isinurat na sarong halimbawa kaiyan kaidtong bago nagin tawo si Jesus. (Basahon an Judas 9.) Bilang si Miguel na arkanghel, si Jesus ‘nakilaban sa Diyablo’ asin ‘nakisuhay’ o nakidiskutir sa maraot na espiritung iyan. An isyung kalabot iyo an dapit sa “hawak ni Moises.” Girumdumon na pagkagadan ni Moises, ilinubong ni Jehova an bangkay niya sa sarong dai maaraman na lugar. (Deut. 34:5, 6) Posibleng gustong gamiton kan Diyablo an bangkay ni Moises para sa palsong pagsamba. Ano man na maraot na katuyuhan an nasa isip kan Diyablo, may kusog nin buot na nanindugan si Miguel. Sarong reperensiya an nagsabi na an mga termino sa Griego na itrinadusir na ‘nakilaban’ asin ‘nakisuhay,’ “ginagamit man may koneksiyon sa sarong legal na kaso” asin puwedeng ipinaparisa kaini “na si Miguel, ‘kinuwestiyon an deretso kan Diyablo’ na kuanon an bangkay ni Moises.” Pero, minidbid kan Panginot na Anghel na bakong para sa saiya an maghukom. Imbes, dinara niya an kaso sa Supremong Hukom, si Jehova. Kaya linikayan ni Miguel na lumampas sa awtoridad niya, dawa kan pinoprobokar siya. Saro nanggad na kapakumbabaan!

7. Paano ipinahiling ni Jesus an kapakumbabaan sa saiyang pagtaram asin mga gibo?

7 Sa panahon kan ministeryo ni Jesus sa daga, ipinahiling niya an tunay na kapakumbabaan paagi sa saiyang pagtaram asin mga gibo. An saiyang pagtaram. Nungka siyang nagtao nin sobrang atensiyon sa sadiri niya. Imbes, itinao niya an gabos na kamurawayan sa saiyang Ama. (Mar. 10:17, 18; Juan 7:16) Nungka niyang hinamak an saiyang mga disipulo o ipinamati sa sainda na mas  hababa sinda. Imbes, tinawan niya sinda nin dignidad, inuumaw sinda pag may nahihiling siyang marahay sa sainda asin ipinapahayag an pagtitiwala niya sa sainda. (Luc. 22:31, 32; Juan 1:47) An saiyang mga gibo. Pinili ni Jesus na mamuhay sa hamak na kamugtakan na dai napapagabatan nin dakul na materyal na bagay. (Mat. 8:20) Gikan sa buot niyang ginibo an pinakamenos na gibuhon. (Juan 13:3-15) Ipinahiling niyang marhay an kapakumbabaan paagi sa pagigin makinuyog niya. (Basahon an Filipos 2:5-8.) Bakong arog kan aroganteng mga indibidwal na ikinakauyam an pagkuyog, mapakumbabang nagpasakop si Jesus sa kabutan nin Diyos para sa saiya, na “nagkuyog sagkod sa kagadanan.” Malinaw nanggad na si Jesus, an Aki nin tawo, may ‘mapakumbabang puso.’—Mat. 11:29.

ARUGON AN KAPAKUMBABAAN NI JESUS

8, 9. Paano ta maipapahiling an kapakumbabaan?

8 Paano ta maaarog si Jesus sa pagpahiling nin kapakumbabaan? An satong ugali. Pupugulan kita kan kapakumbabaan na lumampas sa satong awtoridad. Kun minimidbid ta na mayo kitang awtoridad na maghukom, dai ta tulos kikritikaron an iba huli sa mga sala ninda o kukuwestiyunon an saindang motibo. (Luc. 6:37; Sant. 4:12) Makakatabang sa sato an kapakumbabaan tanganing malikayan an pagigin labi-labi ‘kamatanos,’ na minemenos an mga mayo kan mga abilidad o pribilehiyo na igwa kita. (Par. 7:16BPV) * An mapakumbabang mga elder dai minamansay an sadiri na mas nakakalabi sa saindang mga kapagtubod. Imbes, an siring na mga pastor ‘ibinibilang an iba na mas halangkaw’ asin minagawi sinda na siring sa mas hababa.Fil. 2:3, NW; Luc. 9:48.

9 Konsideraron ta si W. J. Thorn, na naglingkod bilang pilgrim, o nagbibiyaheng paraataman, magpuon kan 1894. Pakalihis nin dakul na taon sa gibuhon na iyan, inapod siya tanganing maglingkod sa Kingdom Farm sa amihanan nin New York asin nagtrabaho sa manukan. Sinabi niya: “Pag iniisip kong marhay an sadiri ko, garo baga inaanggutan ko an sadiri ko na sinasabing, ‘Ika na sarong tuldok nin alpog. Ano an igwa ka na ipinaghahambog mo?’” (Basahon an Isaias 40:12-15.) Saro nanggad na kapakumbabaan!

10. Paano ta maipapahiling an kapakumbabaan sa satong pagtaram asin mga gibo?

10 An satong pagtaram. Kun talagang may kababaan an satong puso, mahihiling an kapakumbabaan sa satong mga sinasabi. (Luc. 6:45) Kun nakikipag-ulay sa iba, lilikayan tang magpokus sa satong mga nagibo asin pribilehiyo. (Tal. 27:2) Imbes, hahanapon ta an marahay sa satong mga tugang asin kokomendaran sinda huli sa positibong mga kuwalidad, abilidad, asin nagibo ninda. (Tal. 15:23) An satong mga gibo. An mapakumbabang mga Kristiyano dai interesado na magin prominente sa sistemang ini. Mas gugustuhon nindang mamuhay nin simple asin gibuhon pa ngani an trabaho na ibinibilang na menos kan kinaban na ini tanganing makapaglingkod ki Jehova sa pinakalubos na paagi. (1 Tim. 6:6, 8) Urog sa gabos, maipapahiling ta an kapakumbabaan paagi sa pagkuyog ta. Kaipuhan an kababaan nin pag-isip tanganing magin ‘makinuyog sa mga [nanginginot]’ sa kongregasyon asin tanganing akuon saka sunudon an paggiya hali sa organisasyon ni Jehova.Heb. 13:17.

MAMUMUTON SI JESUS

11. Ipaliwanag an kahulugan kan pagigin mamumuton.

11 Ano an kahulugan kan pagigin mamumuton? An tataramon na “mamumuton” tinawan nin kahulugan na “midbid sa pagkaigwa nin, naghihimati sa, o nagpapahayag nin mabuot na mga emosyon.” An pagigin mamumuton sarong aspekto nin pagkamuot asin kaagid kan “mabuot na mga emosyon” arog kan pagmalasakit asin pagkahirak. Sinambit kan Kasuratan an “mamumuton na pagmalasakit,” “mamumuton na pagkahirak,” asin “mamumuton na kapadangatan.” (Luc. 1:78, NW; 2 Cor. 1:3, NW; Fil. 1:8NW) Mapadapit sa kahagadan kan Kasuratan na magin mapagmalasakit,  sinabi nin sarong reperensiya sa Bibliya: “An kahagadan na iyan bako sanang pakiulay sa sato na makamati nin simpatiya asin pagkahirak sa mga dukha. Iyan sarong kahagadan na talagang magmakulog, na mapahiro sa sato na makilabot asin tumabang paagi sa paggibo nin mga paagi tanganing matawan an iba nin bagong kapinunan sa buhay.” An pagigin mamumuton sarong nakakamotibar na puwersa. An mamumuton na tawo napapahirong magtabang sa iba.

12. Ano an nagpapahiling na nakamati si Jesus nin mamumuton na pagmalasakit sa iba, asin pinahiro siya kan saiyang pagigin mamumuton na gibuhon an ano?

12 Paano ipinahiling ni Jesus an pagigin mamumuton? An saiyang mamumuton na mga pagmati asin mga gibo. Mamumuton na nagmalasakit si Jesus sa iba. Kan mahiling niya an katuod niyang si Maria asin an kairiba kaini na nagtatangis huli sa pagkagadan kan tugang kaining si Lazaro, hayag na ‘nagtangis’ si Jesus. (Basahon an Juan 11:32-35.) Dangan, huling posibleng marhay na napahiro nin udok sa pusong pagkahirak—arog kan namatian niya kan buhayon niya an aking lalaki nin sarong babaying balo—binuhay niya si Lazaro. (Luc. 7:11-15; Juan 11:38-44) Paagi kan mamumuton na gibong iyan, puwedeng tinawan ni Jesus si Lazaro nin paglaom na mabuhay sa langit. Sa mas nainot na pangyayari, si Jesus “nakamati nin mamumuton na kapadangatan” sa sarong kadaklan na nagdurulok sa saiya. Huling pinahiro nin pagkahirak, “siya nagpuon na magtukdo sa sainda nin dakul na bagay.” (Mar. 6:34, Kingdom Interlinear) An eksperyensiyang iyan nagpabago nanggad sa buhay kan mga naghimati sa saiyang mga katukduan! Mangnuhon na dai sana namati ni Jesus an pagigin mamumuton; pinahiro siya kaiyan na magsadiring buot na tabangan an iba.Mat. 15:32-38; 20:29-34; Mar. 1:40-42.

13. Paano mamumuton na nagtaram si Jesus sa iba? (Hilingon an ritrato sa kapinunan kan artikulo.)

13 An saiyang mamumuton na mga tataramon. Pinahiro si Jesus kan saiyang mamumuton na puso na mapagpadangat na makipag-ulay sa iba, lalo na sa mga inaapi. Iinaplikar ni apostol Mateo ki Jesus an mga tataramon na ini ni Isaias: “Dai niya rurunuton an lanog na tambo, asin dai niya papalsukon an mitsang madali nang maparong.” (Isa. 42:3; Mat. 12:20NW) Nagtaram si Jesus sa paaging nakakapakusog sa piguratibong lanog na mga tambo o mitsa nin lampara na madali nang maparong. Naghulit siya nin mensahe nin paglaom ‘sa pagbulong kan mga nakukulgan an puso.’ (Isa. 61:1BPV) Inaagda niya an mga “nagpapagal asin nagagabatan” na magrani sa saiya, na pinapakusog liwat an saindang buot na makakakua sinda nin ‘kapahingaluan.’ (Mat. 11:28-30) Siniyerto niya sa saiyang mga parasunod na may mamumuton na pagmakulog an Diyos sa lambang parasamba Niya, kaiba na an mga “saradit”—idtong garo baga mga bakong importante sa paghiling kan kinaban.Mat. 18:12-14; Luc. 12:6, 7.

ARUGON AN PAGIGIN MAMUMUTON NI JESUS

14. Paano kita magkakaigwa nin mamumuton na mga pagmati para sa iba?

14 Paano ta maaarog si Jesus sa pagpahiling nin pagigin mamumuton? An satong mamumuton na mga pagmati. Tibaad bakong natural sa sato an pagpahiling kan siring na mga emosyon, pero sinasadol kita kan Bibliya na maghinguwang magkaigwa kan mga iyan. An ‘puso nin pagkahirak’ o mamumuton na pagmalasakit kabtang kan bagong personalidad na linalauman na isusulot kan gabos na Kristiyano. (Basahon an Colosas 3:9, 10, 12.) Paano ka magkakaigwa kan mamumuton na mga pagmating ini para sa iba? Buksan mong marhay an saimong puso. (2 Cor. 6:11-13) Magdangog na marhay pag sinasabi nin saro an mga namamatian asin ikinakahadit niya. (Sant. 1:19) Gamiton an saimong imahinasyon asin ihapot sa sadiri: ‘Kun ako an nasa sitwasyon niya, ano daw an mamamatian ko? Ano daw an kaipuhan ko?’1 Ped. 3:8.

15. Ano an puwede tang gibuhon tanganing matabangan an garo lanog nang mga tambo o mitsang madali nang maparong?

15 An satong mamumuton na mga gibo. An pagigin mamumuton mapahiro sa sato na magtabang  sa iba, lalo na idtong garo lanog nang mga tambo o mitsang madali nang maparong. Paano ta sinda matatabangan? ‘Magtangis kamo sa kaibahan kan mga nagtatangis,’ an sabi kan Roma 12:15. Tibaad mas kaipuhan kan mga pinangluluyahan nin buot an pakikidamay kisa sa mga solusyon. Sarong sister na naranga kan saiyang mga kapagtubod, kan magadan an saiyang aking babayi, an nagsabi: “Nagpapasalamat nanggad ako kan mag-abot an mga katuod ko asin maghibi kaiba ko.” Maipapahiling ta man an mamumuton na kapadangatan paagi sa paggibo nin kabuutan. May midbid ka daw na sarong babaying balo na nangangaipo nin tabang sa mga hihirahayon sa harong niya? Igwa daw nin may edad nang Kristiyano na nangangaipo nin malulunadan kun mapasiring sa mga pagtiripon, kun maluwas sa langtad, o kun mapadoktor? Dawa an simpleng kabuutan puwedeng dakula an maitabang sa sarong kapagtubod na nangangaipo. (1 Juan 3:17, 18) Urog sa gabos, maipapahiling ta an mamumuton na pagmakulog sa iba paagi sa lubos na pakikikabtang sa ministeryo. Mayo na nin mas maurog pa sa paaging ini nin pagtabang sa mga sadiyosan an puso!

Igwa ka daw nin tunay na pagmakulog sa mga kapagtubod? (Hilingon an parapo 15)

16. Ano an puwede tang sabihon tanganing pakusugon an mga nagmumundo nin makuri?

16 An satong mamumuton na mga tataramon. An satong mamumuton na kapadangatan sa iba mapahiro sa sato na “magtaram na may pagranga sa mga nagmumundo nin makuri.” (1 Tes. 5:14NW) Ano an puwede tang sabihon tanganing mapakusog an siring na mga tawo? Mapapakusog ta sinda paagi sa pagsabi sa sainda na talagang nagmamakulog asin nagmamalasakit kita sa sainda. Puwede ta sindang tawan nin sinserong komendasyon tanganing matabangan sindang mahiling an positibong mga kuwalidad asin abilidad ninda. Puwede tang ipagirumdom sa sainda na irinani sinda ni Jehova sa saiyang Aki, kaya siguradong mahalagang marhay sinda sa paghiling Niya. (Juan 6:44) Puwede ta sindang asiguraron giraray na nagmamakulog na marhay si Jehova sa mga lingkod niya na “nalugadan an puso” o “biyong nangluluya an buot.” (Sal. 34:18NW) Puwedeng maumayan kan satong mamumuton na mga tataramon an mga nangangaipo nin pagranga.Tal. 16:24.

17, 18. (a) Sa anong paagi linalauman ni Jehova na tatrataron nin mga elder an Saiyang mga karnero? (b) Ano an pag-uulayan ta sa sunod na artikulo?

17 Mga elder, linalauman ni Jehova na mamumuton nindong tatrataron an saiyang mga karnero. (Gui. 20:28, 29) Tandaan, paninimbagan nindo na pakakanon, pakusugon an buot, asin paginhawahon an saiyang mga karnero. (Isa. 32:1, 2; 1 Ped. 5:2-4) Huli kaini, an sarong elder na may mamumuton na pagmalasakit dai hihinguwahon na kontrulon an mga karnero, na naggigibo nin mga susundon o nangungunsiyensiya tanganing piriton sindang gumibo nin urog pa sa itinutugot kan kamugtakan ninda. Imbes, hihinguwahon niyang mapaugma sinda, na nagtitiwala na an pagkamuot ninda ki Jehova an mapahiro sa sainda na lubos na maglingkod sa Saiya sagkod sa mapupuwede.Mat. 22:37.

18 Mantang hinuhurop-hurop ta an kapakumbabaan asin pagigin mamumuton ni Jesus, siguradong napapahiro kitang padagos na maglakaw sa saiyang mga lakad. Sa sunod na artikulo, pag-uulayan ta an duwa pang aspekto kan magayon na personalidad ni Jesus—an kusog nin buot asin pakamansay.

^ par. 8 An Marahay na Bareta Biblia (Bikol Popular Version).