Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Kun Taano ta Isineselebrar Ta an Pamanggihan kan Kagurangnan

Kun Taano ta Isineselebrar Ta an Pamanggihan kan Kagurangnan

‘[Padagos na] gibuhon nindo ini sa paggirumdom sa sako.’—1 COR. 11:24.

1, 2. Ano an ginibo ni Jesus kan banggi nin Nisan 14, 33 C.E.? (Hilingon an ritrato sa itaas.)

BANGGI na, pero naliliwanagan nin dikit an Jerusalem huli sa kabilugan kan bulan. Banggi iyan nin Nisan 14, 33 C.E. Isinelebrar ni Jesus asin kan saiyang mga apostol an Paskuwa bilang paggirumdom sa pagkaligtas kan Israel sa kauripnan sa Ehipto, 15 siglo na an nakaagi. Kaiba an saiyang 11 maimbod na apostol, pinunan ngunyan ni Jesus an sarong espesyal na pamanggihan na seselebraron sa paggirumdom sa kagadanan niya na mangyayari bago matapos an aldaw na iyan. *Mat. 26:1, 2.

2 Namibi si Jesus asin ipinasa sa mga apostol an tinapay na daing lebadura na sinasabi: “Kua, kakan kamo.” Nagkua siya nin kopa nin arak, nagpasalamat giraray, asin nagsabi: ‘Uminom kamo gabos kaiyan.’ (Mat. 26:26, 27) Mayo nang ibang kakanon na ipapasa si Jesus, pero dakul pa an sasabihon niya sa saiyang maimbod na mga parasunod sa mahalagang bangging ini.

3. Anong mga hapot an sisimbagon sa artikulong ini?

3 Kaya arog kaiyan inestablisar ni Jesus an Memoryal kan saiyang  kagadanan, na inaapod man na ‘Pamanggihan kan Kagurangnan.’ (1 Cor. 11:20) Kun dapit diyan, tibaad may maghapot: Taano ta ginigirumdom ta an kagadanan ni Jesus? Ano an kahulugan kan tinapay asin kan arak? Paano kita maandam para sa Memoryal? Siisay an maninigong makikabtang? Asin paano mapapahalagahan kan mga Kristiyano an paglaom ninda na sinasabi kan Bibliya?

KUN TAANO TA GINIGIRUMDOM TA AN KAGADANAN NI JESUS

4. Ano an pinagin posible sa sato kan kagadanan ni Jesus?

4 Bilang mga gikan ni Adan, minana ta an kasalan asin kagadanan. (Roma 5:12) Mayo sa bakong perpektong mga tawo an makakatao sa Diyos nin pantubos para sa buhay niya asin sa iba. (Sal. 49:6-9) Pero, paagi kan kagadanan ni Jesus, ibinayad niya an solamenteng maaako na halaga nin pantubos—an saiyang perpektong hawak asin pinabulos na dugo. Paagi sa pagpresentar niya sa Diyos kan halaga kan pantubos, pinagin posible ni Jesus na mailigtas kita sa kasalan saka kagadanan asin mag-ako kan regalong buhay na daing sagkod.Roma 6:23; 1 Cor. 15:21, 22.

5. (a) Taano ta masasabi tang namumutan nin Diyos asin ni Cristo an katawuhan? (b) Taano ta dapat na magin presente kita sa paggirumdom kan kagadanan ni Jesus?

5 An probisyon na pantubos patunay na namumutan nin Diyos an katawuhan. (Juan 3:16) An pag-atang ni Jesus kan saiyang buhay pruweba na namumutan man kita ni Jesus. Iyo, bago nagin tawo si Jesus, kan siya “ekspertong trabahador” nin Diyos, “nangurugnang nauugma [siya] sa mga aki nin mga tawo”! (Tal. 8:30, 31NW) An pasasalamat ta sa Diyos asin sa saiyang Aki dapat na magpahiro sa sato na magin presente sa paggirumdom kan kagadanan ni Jesus, sa siring nauutob ta an pagbuot: ‘[Padagos na] gibuhon nindo ini sa paggirumdom sa sako.’—1 Cor. 11:23-25.

KUN ANO AN KAHULUGAN KAN MGA EMBLEMA

6. Paano ta dapat mansayon an tinapay asin arak sa Memoryal?

6 Kan pinupunan ni Jesus an Memoryal, dai niya milagrosong ginibo an tinapay asin arak na magin literal niyang laman asin dugo. Imbes, sinabi niya dapit sa tinapay: “Ini nangangahulugan kan sakong hawak.” Kun dapit sa arak sinabi niya: “Ini nangangahulugan kan sakong ‘dugo kan tipan,’ na papabuluson para sa dakul.” (Mar. 14:22-24NW) Kaya, malinaw na dapat tang mansayon an tinapay asin arak bilang mga simbolo, o mga emblema.

7. Ano an irinerepresentar kan tinapay na ginagamit sa Memoryal?

7 Sa mahalagang marhay na okasyon na iyan kan 33 C.E., ginamit ni Jesus an tinapay na daing lebadura na natada sa pamanggihan kan Paskuwa. (Ex. 12:8) Sa Kasuratan, an lebadura kun minsan nangangahulugan nin kalapaan o kasalan. (Mat. 16:6, 11, 12; Luc. 12:1) Kaya makahulugan an paggamit ni Jesus kan tinapay na daing lebadura huling angay na irinepresentar kaiyan an saiyang daing kasalan na hawak. (Heb. 7:26) Kaya an arog kaiyan na tinapay an ginagamit sa Memoryal.

8. Ano an irinerepresentar kan kopa nin arak sa Memoryal?

8 An arak na ginamit ni Jesus kan Nisan 14, 33 C.E., nagrerepresentar sa saiyang dugo, siring man an kopa nin arak na ginagamit ngunyan sa Memoryal. Pinabulos an dugo niya sa Golgota, sarong lugar na nasa luwas kan Jerusalem, para ‘sa kapatawadan nin mga kasalan.’ (Mat. 26:28; 27:33) Huling an tinapay asin arak sa Memoryal nagsisimbolo sa daing kaagid an halaga na atang ni Jesus para sa makinuyog na katawuhan asin huling pinapahalagahan ta an mamumuton na probisyon na iyan, tama sanang personal kitang mag-andam para sa taunan na pagselebrar kan Pamanggihan kan Kagurangnan.

NAGKAPIRANG PAAGI NA MAKAPAG-ANDAM

9. (a) Taano ta mahalagang nakakasunod kita sa nakaiskedyul na babasahon sa Bibliya para sa Memoryal? (b) Ano an namamatian mo kun dapit sa pantubos?

9 Kun nakakasunod kita sa nakaiskedyul na babasahon sa Bibliya para sa Memoryal na mahihiling sa Pagsiyasat sa Kasuratan Aroaldaw, makakapaghurop-hurop  kita sa mga ginibo ni Jesus kan madali na siyang gadanon. Dangan, matabang ini sa sato na maiandam an satong puso para sa Pamanggihan kan Kagurangnan. * “Hinahalat mi talaga an Memoryal,” an surat nin sarong sister. “Mas nagigin espesyal iyan kada taon. Nagigirumduman ko kan nakatindog ako sa punerarya . . . na pinagmamasdan an sakong namumutan na tatay asin talagang nagin udok sa puso an pasasalamat ko sa pantubos. . . . Iyo, aram ko an gabos na teksto saka kun paano iyan ipapaliwanag! Pero kan mamatian ko mismo an kamunduan na magadanan, kaidto ko sana namati na garo luminukso an puso ko sa kagayagayahan huli sa gigibuhon para sa sato kan mahalagang marhay na pantubos na iyan.” Iyo, mantang nag-aandam para sa Memoryal, marahay na hurop-hurupon ta kun paanong an atang ni Jesus nagpapatalingkas sa sato sa padusang kasalan asin kagadanan.

Gamiton an itinataong mga pantabang tanganing maiandam an saimong puso para sa Memoryal (Hilingon an parapo 9)

10. Ano an puwedeng magin epekto sa satong ministeryo kan pag-andam ta para sa Memoryal?

10 Puwedeng kaiba sa pag-andam para sa Memoryal an pagplano na dagdagan sa ano man na paagi an satong ministeryo, tibaad paagi sa pag-auxiliary payunir sa panahon nin Memoryal. Mantang iniimbitaran ta an mga tinutukduan ta sa Bibliya asin an iba na mag-atender sa Pamanggihan kan Kagurangnan, magigin magaya-gaya kita sa pakikipag-ulay sa iba kan dapit sa Diyos, sa saiyang Aki, asin sa mga bendisyon na naghahalat sa mga nakakapaugma ki Jehova saka nag-uumaw sa saiya.Sal. 148:12, 13.

11. Paano nagin bakong angay an pakikikabtang kan ibang mga taga Corinto sa mga emblema sa Memoryal?

11 Mantang nag-aandam ka para sa Pamanggihan kan Kagurangnan, pag-isipan an isinurat ni apostol Pablo sa Kristiyanong kongregasyon sa Corinto. (Basahon an 1 Corinto 11:27-34.) Sinabi ni Pablo na an siisay man na magkakan kan tinapay asin mag-inom sa kopa, na bakong angay, “magkakasala sa hawak asin sa dugo nin Kagurangnan,” si Jesu-Cristo. Kaya an sarong linahidan dapat na aprubaran nguna an saiyang sadiri pagkatapos nin maingat na pagsiyasat dangan sana siya puwedeng makikabtang sa mga emblema. Ta kun dai, siya ‘minakakan asin minainom kan paghukom sa saiya man sana.’ Huli sa salang paggawi, dakul sa mga taga Corinto an ‘maluya asin naghihilang, asin bakong dikit an nagtuturog sa [espirituwal na] kagadanan.’ Posibleng may nagkapira na kadakul an kinakakan asin iniinom bago o sa panahon kan Memoryal kaya bako sindang listo sa isip ni sa espirituwal. Huli sa siring  na bakong angay na paggawi ninda sa pakikikabtang sa mga emblema, naiwara ninda an pag-uyon nin Diyos.

12. (a) Sa ano ikinumparar ni Pablo an Memoryal, asin anong patanid an itinao niya sa mga nakikikabtang? (b) Ano an dapat gibuhon nin sarong nakikikabtang na nagkasala nin magabat?

12 Ikinumparar ni Pablo an Memoryal sa sarong pamanggihan na kaiba sa pagkakan an iba, asin pinatanidan niya an mga nakikikabtang: ‘Dai kamo makakainom kan kopa [ni Jehova] asin kan kopa nin mga demonyo; dai kamo [puwedeng magkakan] “sa lamesa [ni Jehova]” asin sa lamesa nin mga demonyo.’ (1 Cor. 10:16-21) Kun magkasala nin magabat an sarong tawo na nakikikabtang sa mga emblema sa Pamanggihan kan Kagurangnan, dapat siyang maghagad nin espirituwal na tabang. (Basahon an Santiago 5:14-16.) Kun an linahidan na iyan nagpahiling nin ‘bunga na maninigo sa pagsulsol,’ kun siring, dai niya hinahamak an atang ni Jesus kun makikikabtang siya sa mga emblema sa Memoryal.Luc. 3:8.

13. Taano ta kapaki-pakinabang na ipamibi an satong paglaom na itinao nin Diyos?

13 Mantang personal kitang nag-aandam para sa Memoryal, magigin kapaki-pakinabang kun huhurop-hurupon ta asin udok na ipapamibi an dapit sa paglaom na itinao sa sato nin Diyos. Mayo nin nagdusay na lingkod ni Jehova asin maimbod na parasunod ni Jesus an gugustuhon na magpahiling nin kawaran nin paggalang sa atang ni Jesus paagi sa pakikikabtang sa mga emblema sa Memoryal kun mayo talaga siya nin malinaw na patotoo na siya linahidan na Kristiyano. Kaya, paano maaaraman nin saro kun baga makikikabtang siya o dai sa mga emblema?

SIISAY AN DAPAT NA MAKIKABTANG?

14. Paanong an pagigin kabilang sa bagong tipan konektado sa pakikikabtang sa mga emblema sa Memoryal?

14 An mga angay na nakikikabtang sa emblema sa Memoryal nakakasiyertong marhay na kabilang sinda sa bagong tipan. Mapadapit sa arak, si Jesus nagsabi: ‘An kopang ini [nangangahulugan kan] bagong tipan sa [puwersa kan] sakong dugo.’ (1 Cor. 11:25) Ihinula nin Diyos paagi ki propeta Jeremias, na magibo Siya nin sarong bagong tipan na naiiba sa tipan na Ley na itinao sa mga Israelita. (Basahon an Jeremias 31:31-34.) Ipinakipagtipan nin Diyos an bagong tipan na iyan sa espirituwal na mga Israelita. (Gal. 6:15, 16) Nagin balido an tipan na ini huli sa atang ni Cristo paagi kan saiyang pinabulos na dugo. (Luc. 22:20) Si Jesus an Parapangultanan kan bagong tipan, asin mag-aako nin langitnon na mana an maimbod na mga linahidan na dinara sa tipan na iyan.Heb. 8:6, NW; 9:15.

15. Siisay an mga dinara sa tipan para sa Kahadian, asin anong pribilehiyo an naghahalat sa sainda kun magigin maimbod sinda?

15 Aram kan mga kuwalipikadong makikabtang sa mga emblema sa Memoryal na dinara sinda sa tipan para sa Kahadian. (Basahon an Lucas 12:32.) Makakaibanan ni Jesus sa saiyang langitnon na pamamahala an nagin linahidan na mga parasunod niya asin maimbod na nagdanay na kaiba niya patin nakidamay sa saiyang mga kasakitan. (Fil. 3:10) Huling kabtang sinda kan tipan para sa Kahadian, mamamahala an maimbod na mga linahidan kaiba ni Cristo bilang mga hadi sa langit sagkod lamang. (Kap. 22:5) Angay na makikabtang an siring na mga indibidwal sa mga emblema sa Pamanggihan kan Kagurangnan.

16. Ipaliwanag sa halipot an kahulugan kan Roma 8:15-17.

16 Idto sanang may patotoo kan banal na espiritu na sinda mga aki nin Diyos an dapat makikabtang sa mga emblema sa Memoryal. (Basahon an Roma 8:15-17.) Mangnuhon na ginamit ni Pablo an Aramaikong tataramon na “Abba,” na nangangahulugan na “O Ama!” Puwedeng ini an iapod nin sarong aki sa saiyang ama, huling termino ini nin kapadangatan na kumbinasyon kan “papa,” na nagpapahayag nin kadayuputan, asin “ama,” na nagpapahayag nin paggalang. An mga nag-ako nin ‘espiritu nin pagpaniaki’ o pag-ampon bilang mga aki iyo an mga aki nin Diyos na  pinaniaki sa espiritu. An espiritu ni Jehova nagpapatotoo kaiba kan saindang espiritu, na nagpaparealisar sa sainda na sinda linahidan na mga aki Niya. Bako ining basta pagkawara sana kan interes ninda na mabuhay digdi sa daga. Sigurado sinda na magigin sindang kapwa paramana ni Jesus sa langitnon na Kahadian kun magigin maimbod sinda sagkod sa kagadanan. Ngunyan, kadikit na sana an natatada sa 144,000 na nagsusunod sa lakad ni Cristo asin ‘igwa nin paglahid na hali sa banal’ na saro, si Jehova. (1 Juan 2:20; Kap. 14:1) Paagi kan saiyang espiritu nagkukurahaw sinda, “Abba, Ama”! Dakulaon nanggad na bendisyon an relasyon ninda sa Diyos!

PAHALAGAHAN AN SAIMONG PAGLAOM NA BASADO SA KASURATAN

17. Ano an paglaom kan mga linahidan, asin paano ninda naaaraman iyan?

17 Kun saro kang linahidan na Kristiyano, mahalagang tema sa personal na mga pamibi mo an dapit sa langitnon na paglaom. Pag sinasambit sa Bibliya an dapit sa pagigin ipinanugang ‘ipakasal’ sa langitnon na Nobyo, si Jesu-Cristo, aram mong aplikado iyan sa saimo, asin hinahalat mo nanggad an panahon na magin kabilang ka sa ‘nobya’ ni Cristo. (2 Cor. 11:2; Juan 3:27-29; Kap. 21:2, 9-14) Pag ipinapahayag nin Diyos sa saiyang Tataramon an pagkamuot niya sa saiyang espirituwal na mga aki, nasasabi mong, “Ako iyan.” Asin pag may itinataong instruksiyon an Tataramon ni Jehova sa saiyang linahidan na mga aki, pinapahiro ka kan banal na espiritu na magsunod asin pinapahiro an puso mong magsabi, “Aplikado iyan sako.” Sa paaging iyan, an espiritu nin Diyos kaiba an saimong espiritu nagpapatotoo na igwa ka nin langitnon na paglaom.

18. Ano an paglaom kan ‘ibang mga karnero,’ asin ano an namamatian mo dapit diyan?

18 Pero, kun kabilang ka sa “dakulang kadaklan” nin ‘ibang mga karnero,’ itinao sa saimo nin Diyos an daganon na paglaom. (Kap. 7:9; Juan 10:16) Gusto mong mabuhay sagkod lamang sa Paraiso, asin nauugma ka pag hinuhurop-hurop mo an sinasabi sa Bibliya dapit sa magigin buhay digdi sa daga. Hinahalat mong mabuhay sa matuninong na kinaban kaiba an saimong pamilya asin an iba pang matanos na mga tawo. Gustong-gusto mo nang mag-abot an panahon na an katawuhan dai na papasakitan nin kakulangan nin kakanon, kadukhaan, pagdusa, hilang, asin kagadanan. (Sal. 37:10, 11, 29; 67:6; 72:7, 16; Isa. 33:24) Minamawot mo nang sabaton an mga bubuhayon liwat na may paglaom na mabuhay sagkod lamang digdi sa daga. (Juan 5:28, 29) Nagpapasalamat ka nanggad na binendisyunan ka ni Jehova nin daganon na paglaom! Dawa ngani dai ka nakikikabtang sa mga emblema, nag-aatender ka sa Memoryal bilang kapahayagan kan saimong pasasalamat sa atang na pantubos ni Jesu-Cristo.

MAATENDER KA DAW?

19, 20. (a) Paano magkakatotoo an paglaom na itinao sa saimo nin Diyos? (b) Taano ta maatender ka sa Pamanggihan kan Kagurangnan?

19 Baga man sa daga o sa langit an paglaom mo, magkakatotoo sana iyan kun matubod ka ki Jehova Diyos, ki Jesu-Cristo, asin sa pantubos. Sa pag-atender mo sa Memoryal, magkakaoportunidad ka na hurop-hurupon an saimong paglaom asin kun gurano kaimportante kan kagadanan ni Jesus. Kaya, hinguwahon mo na magin saro sa minilyon na maatender kan Pamanggihan kan Kagurangnan pagkasulnop kan saldang sa Biyernes, Abril 3, 2015, sa mga Kingdom Hall o sa iba pang lugar sa bilog na kinaban.

20 An pag-atender sa Memoryal magpapararom kan pasasalamat mo sa atang na pantubos ni Jesus. An atentibong pagdangog sa pahayag mapahiro sa saimo na ipahiling an pagkamuot mo sa saimong kapwa paagi sa pagsabi sa sainda kan mga nanudan mo manungod sa pagkamuot ni Jehova asin sa marahayon na katuyuhan niya para sa katawuhan. (Mat. 22:34-40) Kaya, hinguwahon nanggad na magin presente sa Pamanggihan kan Kagurangnan.

^ par. 1 Para sa mga Hebreo, an aldaw minapuon sa pagsulnop kan saldang asin natatapos sa masunod na pagsulnop kaiyan.

^ par. 9 Hilingon an Appendix B12 kan New World Translation.